Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice...

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice RVP PV

Informativní příspěvek
Autor Národní ústav pro vzdělávání
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.

Jsou všechny příspěvky uveřejněné na Metodickém portálu odborně posuzovány v souvislosti s RVP PV, nebo se zde nacházejí i příspěvky jako názory jednotlivců? Je možno považovat příspěvky za metodicky správné a odborně konzultované?

RVP, resp. aktualizovaný RVP PV (2004), poskytuje v praxi široký prostor k tvořivé práci. Všechny příspěvky je třeba vnímat tak, že to jsou především inspirační podněty, náměty či příklady přístupů, které se mohou v různých situacích v praxi uplatňovat, s tím že někdy je vhodnější jeden způsob, jindy jiný. Chceme podnítit tvořivou práci i odvahu učitelů/ek pustit se svou vlastní cestou. Nechceme hodnotit, zda je něco obecně „dobře“ nebo „špatně“. Garantujeme však, že příspěvky uvedené na Metodickém portálu jsou upravené tak, aby byly v souladu s RVP PV. Ty, které RVP PV nevyhovují a které jsou tedy nepřijatelné, mezi nimi nejsou.

Co je obsahem přípravy dítěte na školu? Maji učitelky zakázáno učit děti písmena?

Cílem každé mateřské školy je, aby děti v průběhu předškolního vzdělávání získaly dobré základy do dalšího života, včetně předpokladů pro systematickou školní práci. Zjednodušeně řečeno, připravovat děti na to, aby mohly v základní škole uspět, je samozřejmou a důležitou součástí práce každé mateřské školy. Tato příprava však nespočívá v tom, že mateřská škola nahrazuje základní školu a zařazuje aktivity, které v základní škole probíhají.

Znamená to třeba to, že se děti neučí přímo psát písmena, ale prostřednictvím vhodných her rozvíjejí jemnou motoriku i koordinaci oka a ruky, což je pro psaní důležité. Děti se učí držet tužku a zacházet s ní odpovídajícím způsobem, učí se vést čáru, napodobují tvary, obkreslují apod. Pokud dítě „kreslí“ písmena a má zájem se tomu učit, nikdo mu v tom pochopitelně nebrání. (Většina dětí, které opouštějí mateřskou školu, se umí podepsat a zpravidla rozpozná několik písmen.) K zvládání čtení je důležitý rozvoj řeči dítěte, schopnost rozlišovat zvuky a hlásky na základě sluchové analýzy. I toto se hravou formou běžně v mateřské škole děje, stejně tak jako rozvoj matematických a početních představ dětí, nezbytných k učení se matematice. Dalším předpokladem úspěchu ve škole je požadavek, aby dítě dokázalo odlišit hru od systematické „školní“ práce. Také k tomu jsou děti v mateřské škole vhodnými formami běžně vedeny. Důležitá je také samostatnost dítěte, schopnost spolupracovat, podřídit se celku, vyjádřit a obhájit svůj názor, ale ne na úkor ostatních.

Můžeme pokračovat ve výčtu toho, co každá učitelka v mateřské škole běžně dělá a k čemu ji vede pro ni závazný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Každá škola však může postupovat svou cestou a k naplňování těchto cílů dospívat pomocí různých konkrétních prostředků, různých forem a metod či prostřednictvím nejrůznějších aktivit. Každá škola si vytváří svůj školní vzdělávací program a v něm tuto cestu popíše. Rodiče mají právo nahlédnout do školních vzdělávacích programů a tím si zjistit, jak budou děti v dané škole vedeny a co školní program jejich dětem i rodičům samotným nabízí.

Předškolní vzdělávání respektuje individuální rozvoj každého dítěte, maximálně podporuje rozvojové možnosti dítěte a respektuje to, že je každé dítě ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Nesrovnává výkony dětí ani je „nenormuje“, neboť u dětí této věkové skupiny je fyziologické („normální“), že mezi dětmi jsou značné rozdíly v jejich vývoji i dosavadním učení. Základní školy by měly tyto přirozené diference ve vstupní etapě respektovat.

Nahrazují integrované bloky výchovné složky?

Ano. A zároveň proměňují i pedagogický styl, formy a metody práce. Uspořádání vzdělávací nabídky do integrovaných bloků a jejich realizace na základě činnostního učení nahrazuje dříve uplatňovaný systém uspořádání „učiva“ do výchovných složek a jeho „probírání“ v řízených zaměstnáních. Integrované bloky umožňují přirozeně skloubit základní požadavky na vzdělávání dětí předškolního věku: umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti, které spojuje společné, dítěti blízké a srozumitelné téma; vycházejí z přirozených vzdělávacích potřeb dětí; respektují potřebu dětí osvojovat si poznatky i dovednosti v reálných souvislostech a umožňují jim vidět smysl toho, čemu se učí; učí děti tomu, co si mohou vyzkoušet a následně pak použít a uplatnit v životní praxi a v dalším učení. Tento způsob je pro děti přirozený a uchopitelnější než přeskakování z jedné věci na druhou.

Musí být školní vzdělávací program projednán se zřizovatelem mateřské školy, nebo stačí, aby zřizovatel byl s tímto programem seznámen?

Školský zákon, novelizovaný k 1. 1. 2012, žádnou takovou povinnost ředitelce mateřské školy neukládá. V souladu s tím je třeba provést úpravu RVP PV i Manuálu. Tato oprava bude zveřejněna ve Věstníku MŠMT 2006, č. 4.

V RVP PV se na str. 42 vypouští věta: „Ředitelka mateřské školy je povinna projednat ŠVP PV se zřizovatelem.“ Obdobně je tomu i v Manuálu k přípravě školního (třídního) programu mateřské školy, kdy se na str. 5 vypouští věta: „Ředitel mateřské školy je dle školského zákona povinen projednat ŠVP se zřizovatelem.“


Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek