Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Inzerát na pracovní pozici
Odborný článek

Inzerát na pracovní pozici

Anotace

Výuková aktivita je součástí slohové a komunikační výchovy se zaměřením na administrativní funkční styl. Díky aktivitě se žáci seznámí se strukturou a obsahem inzerátů nabízejících pracovní pozice a porozumí pojmům v nich uvedeným.

Inzerát na pracovní pozici

Časová dotace

1 × 45 min.

Vzdělávací cíle

 • Naučit se vyhledávat na portálech s nabídkami pracovních pozic
 • Seznámit se se strukturou a obsahem inzerátů na pracovní pozici
 • Vyhledávat významy pojmů uvedených v inzerátech a porozumět jim
 • Umět vysvětlit pojmy z pracovních inzerátů

Integrace s dalšími vzdělávacími obory

 • Informatika
 • Ekonomické vzdělávání
 • Společenskovědní vzdělávání

1. Evokace

Možné otázky na úvod pro celou třídu:

 • Co je inzerát a k čemu slouží? Koupili jste si někdy něco na inzerát? Jakou formou probíhala komunikace s prodávajícím?
 • Jakou máte představu o pracovní pozici, o kterou byste se chtěli v budoucnu ucházet? Které informace můžete nalézt v inzerátu na pracovní pozici?
 • Otázky a úkoly pro práci ve dvojici:
 • Odpovídali jste někdy na inzerát na pracovní pozici? A s jakým výsledkem?
 • Které portály s nabídkami pracovních pozic znáte? Vyhledejte další portály nabízející práci v ČR.

Možná řešení:

2. Uvědomění

Učitel společně se třídou vyhledá na internetu několik inzerátů z oborů, které žáci studují. Žáci se snaží v inzerátu rychle zorientovat a vyhledat rozhodující údaje – požadavky zaměstnavatele, mzdu, nástup, benefity atd.

Úkoly pro skupinovou práci (5 skupin):

Vyhledejte si 2–3 inzeráty na pozici, která by se vám líbila. Vyhledejte následující pojmy v inzerátech a zapište si jejich význam. Jednotlivé položky vysvětlete (Např. benefit stravenky – poukázky na potraviny v předem stanovené hodnotě, které zaměstnavatel každý měsíc dává zaměstnanci: Jde o nepeněžní část mzdy, ze které zaměstnanec neplatí daně ani odvody na SP a ZP. Zaměstnavatel si je může dát do nákladů.). Výstupem skupinové práce je buď ústní prezentace, nebo písemný výklad pojmů.

 1. Náplň práce – vysvětlete princip jednotlivých činností uvedených v náplni práce.
 2. Požadavky zaměstnavatele – vysvětlete jednotlivé požadavky.
 3. Nabídka zaměstnavatele – vysvětlete jednotlivé výhody.
 4. Benefity – pokud neznáte význam slova benefit, najděte jej ve slovníku cizích slov: slovník cizích slov. Vyhledejte všechny benefity, které jsou v inzerátech uvedené, a vysvětlete jejich význam.
 5. Najděte způsob komunikace firmy s uchazeči, kontaktní osobu, adresu sídla firmy, datum nástupu a případné další požadavky zaměstnavatele.

Skupiny si navzájem objasní významy pojmů. Každá skupina může ústně prezentovat svou část inzerátu nebo během skupinové práce napíše význam pojmů a učitel promítne výstup celé třídě. Oba způsoby by měly vzbudit diskuzi na dané téma.

3. Reflexe

Možné otázky pro celou třídu nebo skupiny:

 • Kde na internetu jste našli potřebné informace?
 • Co nového jste se naučili?
 • Překvapilo vás něco?
 • Změnil se váš názor na preferovanou pracovní pozici?
 • Jak jste si práci ve skupině zorganizovali a rozdělili?

Metodické poznámky

Na tuto aktivitu navazuje výuková aktivita zaměřená na tvorbu životopisu a motivačního dopisu. Pokud má učitel omezený čas, který tématu může věnovat, lze psaní motivačního dopisu zahrnout do této aktivity po skupinové práci.

Zahraniční portály s nabídkou práce jsou předmětem samostatné aktivity.

Zdroje potřebné k výuce:

Slovník cizích slov: slovník cizích slov

Portály s nabídkami pracovních pozic – viz výše

Ověření ve výuce

Ověřeno ve výuce 2. ročníku učebního oboru s technickým zaměřením. Žáci pracovali velmi aktivně, našli několik portálů s pracovními pozicemi a většinu pojmů byli schopni výstižně vysvětlit. Ostatní pojmy si ve skupinkách nebo dvojicích vyhledali. Přidali i vlastní zkušenosti s ucházením se o zaměstnání či brigádu a sdíleli si reference. Aktivitu lze stihnout za 45 min.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Adamcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet;

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, tablety nebo mobily, připojení k internetu, projekční technika