Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Práce v centrech aktivit

Práce v centrech aktivit

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Naděžda Vojtková
Spoluautor: Rita Collins Ed.D
Článek informuje o využití center aktivit v hodinách anglického jazyka. Vychází z pedagogických zkušeností ve školách různých typů v ČR i v zahraničí. Snaží se kategorizovat jednotlivá centra a ukázat, jak mohou být využita v hodinách anglického jazyka. V příspěvku je zdůrazněn přínos výuky v centrech aktivit k rozvoji autonomního učení žáků. Centra také umožňují diferenciaci a individualizaci výuky ve větších skupinách žáků.

Co jsou to centra aktivit?

Jak často vcházíte do třídy plné neposedných žáků a říkáte si, zda a jak je všechny zvládnete? Nebo přicházíte do třídy s nejistým pocitem, že pokrýt široké spektrum učebních stylů a rozdílů ve třídě s více než dvaceti žáky je nemožné? Hledali jste někdy způsob, jak se plně věnovat jednomu úkolu ve skupině, aniž byste museli přemýšlet o následujících aktivitách? Všechny výše zmíněné situace mohou vyřešit centra aktivit.

Centra aktivit umožňují plánovat vyučovací hodiny tak, že se můžete plně věnovat jednomu úkolu déle než obvykle a zároveň se zaměřit na individuální potřeby žáků. Učitel pracuje s malým počtem žáků v centru, což umožňuje individuální přístup. Aktivity jsou organizovány tak, že se maximálně využije čas každého žáka k osvojení a procvičení dovedností a znalostí, které vyučováním získal. Žáci se přímo podílejí na výuce, což vede k podpoře jejich autonomního učení. Převzít zodpovědnost za své učení se v cetrech aktivit naučí i malé děti.

Jaká centra můžeme vytvořit?

Centra mohou být seskupení různých druhů lišících se velikostí, zaměřením, prostorem i osobností žáků. Centrem může být jedna lavice nebo zásobník aktivit ve třídě. Ten využívají žáci, kteří dokončí práci dříve než ostatní, k tomu, aby mohli nerušeně pokračovat v činnosti spojené s vyučováním. V jiných typech center mohou pracovat malé skupiny náhodně rozdělených žáků a rozvíjet po určitou dobu některou z důležitých dovedností. Jindy mohou být žáci rozděleni podle svých schopností nebo zájmů.

Proč využívat centra aktivit?

Centra aktivit jsou výhodná jak pro žáky tak pro učitele. Učitelům umožňují maximálně využít čas a aktivizovat všechny žáky. Ti pracují samostatně nebo v malých skupinách, pomáhají si a plní úkoly tempem, které jim vyhovuje. Centra jsou ideální prostředí na rozvíjení kolaborativního učení a spolupráce mezi žáky. Každý žák je členem učícího se společenství, které je zodpovědné za své výsledky, a zároveň se každý jednotlivec může věnovat svým individuálním potřebám. V některých centrech mohou žáci vést výuku sami, což podporuje jejich schopnost vést tým a uvědomit si, jak se ostatní učí a pracují.

Kde můžeme centra aktivit využít?

Centra aktivit mohou být s úspěchem využívána na všech stupních škol, pro výuku nejrůznějších předmětů a ve výuce žáků s různými vzdělávacími potřebami. Učitel, který pochopí základní myšlenku výuky v centrech, má širokou škálu možností jejich využití.

Naše zkušenosti vycházejí z praxe v hodinách anglického jazyka, ale práce v centrech může být využita ve všech předmětech.

Je zřejmé, že když se učitel rozhodne zavést novou metodu výuky, musí nejdříve pochopit její smysl a osvojit si její základní postupy. Proto je vhodné se seznámit s různými způsoby využití center a jejich organizací ještě před tím, než je začnete využívat s žáky. Jen tak můžete zavádět centra postupně a způsobem, který žáky neodradí. Naopak žáci pochopí, jak výuka v centrech přispívá k úspěchu jejich vzdělávání. Jako příklad můžeme uvést třídu, ve které se doposud pracovalo tradičnějším způsobem a učitel vedl a koordinoval všechny činnosti žáků. Zde je nutné zavádět centra pomalu a postupně. Žáci si nejdříve musí zvyknout na spolupráci a zároveň na autonomní styl učení, aby mohli využít potenciál center. Učitel může začít s kratšími aktivitami, ve kterých bude postupně předávat stále více zodpovědnosti žákům. Žáci si budou zvykat na samostatnou práci bez dohledu učitele a budou se více a více spoléhat sami na sebe. To posílí jejich motivaci k učení. Pokud se žák naučí řídit si své učení sám, bude to pro něj přínos nejen ve škole, ale i mimo školu.

Různé typy center

Naše zkušenost nás vede k popisu sedmi různých typů center. Nejdříve jsme rozdělili centra na dvě základní kategorie – řízená a neřízená. V řízených centrech je jedna osoba zodpovědná za práci v centru. Touto osobou může být učitel, žák, který dostal pokyny předem nebo jiná osoba, dospělý dobrovolník nebo specialista na předmět, který žáci studují, starší žák, který pomáhá ve třídě apod. Ať už je to kdokoli, je zodpovědný za to, že se v centru bude rozvíjet určitá dovednost nebo se zde bude pracovat s určitým materiálem.

V neřízeném centru není žádná osoba zodpovědná za činnost centra. Žáci se řídí psanými pokyny. Někdy, většinou u mladších žáků, učitel předem úkol vysvětlí, takže žáci mohou začít hned pracovat.

Další kategorizace dělí centra na omezená a neomezená v čase. V časově omezených centrech musí žáci splnit úkol v daném časovém úseku. Takže například v jedné vyučovací hodině mohou žáci absolvovat tři centra po patnácti minutách. V těchto centrech žáci obvykle rotují, skupina se přemístí do dalšího centra po patnácti minutách. Takže tři skupiny mohou projít v jedné vyučovací hodině tři centra. Využívá se tak intenzivně čas žáků, kteří mají možnost soustředěně pracovat na třech různých úkolech.

V časově neomezených centrech má každý žák možnost pracovat na úkolu tak dlouho, dokud ho nesplní. Některému žákovi zabere například psaní článku pět minut a jinému patnáct. Žáci si řídí čas potřebný ke splnění úkolu sami, učitel pouze sleduje, zda čas účelně využívají.

V následující tabulce uvidíte sedm typů center, která spadají do výše uvedených dvou základních skupin.

Řízená centra Neřízená centra
Časově neomezená centra A. Centrum řízené odborníkem

E. Centrum idividuálních potřeb

F. Individuální centrum

Časově omezená centra

B. Centrum náhodně vytvořených skupin

C. Centrum žáků rozdělených podle schopností

D. Centrum žáků rozdělených podle zájmů

G. Centrum dovedností

A. Centra řízená odborníkem

Jedná se o typ časově neomezeného centra, ve kterém „odborník” pomáhá při splnění úkolu. Jako příklad můžeme uvést procvičování psaného projevu žáků, i když toto centrum může sloužit k procvičování i dalších dovedností a nabízí široké možnosti aktivit. Cílem našeho příkladového centra je, že každý žák napíše příběh, který bude v závěru „publikovat” jako svoji knihu. V prvním centru bude „odborník”, který individuálně pomůže žákům vymyslet, jaký příběh by mohli psát, a poradí, jak vytvořit první verzi příběhu. Ve druhém centru (v případě nutnosti může být v této fázi i více center) bude „odborník”, který pomůže s úpravou první verze, tj. pomůže s opravou gramatických, pravopisných a stylistických chyb.

V posledním centru se žáci naučí za pomoci „odborníka” vytvořit a svázat svoji vlastní knihu. Žáci budou procházet centry svým vlastním tempem a v každém centru bude „odborník”, který jim pomůže v dané fázi jejich práce.

B. Centrum náhodně vytvořených skupin

Toto nejčastěji používané centrum je řízené a časově omezené. Třída se rozdělí na skupiny různými způsoby (např. rozpočítání nebo jiná krátká aktivita, která rozčlení žáky do skupin) a každá pracuje v jednom centru po určitou dobu. Jako příklad můžeme uvést hodinu anglického jazyka, ve které budou pracovat čtyři centra – centrum čtení, poslechu, mluveného projevu a gramatiky. Žáci pracují ve čtyřech skupinách po určitou dobu například 10 minut a potom skupiny rotují. Takže v jedné vyučovací hodině všichni žáci projdou všemi centry. Facilitátoři (žáci pověření vedením center) mají k dispozici materiály, které využívají k práci ve svém centru. Například v poslechovém centru žáci začnou s aktivitou na uvedení poslechu, potom pokračují s poslechem s porozuměním, odpoví na otázky apod. V gramatickém centru si žáci zkontrolují domácí úkol a procvičí novou gramatiku.

C. Centrum skupin rozdělených podle schopností žáků

Stejně jako centrum náhodně vytvořených skupin je i toto centrum řízené a časově omezené. Základní rozdíl spočívá v tom, že žáci jsou rozděleni podle svých schopností a potřeb. Toto centrum staví na poznatcích o diferenciaci v učebním procesu a individualizaci přístupu ke studentům. Jako příklad můžeme uvést vyučovací hodinu, v níž mají žáci procvičovat řečové dovednosti – čtení, psaní a mluvený projev. Žáci opět rotují z jednoho centra do druhého v daných časových úsecích ve svých skupinách. Rozdíl je v různé obtížnosti materiálů a úkolů pro jednotlivé skupiny. V centru čtení s porozuměním má facilitátor různé verze jednoho textu, například o Jižní Americe, s otázkami do diskuze, které opět nabízejí odpovědi a příspěvky na různých úrovních.

D. Centrum skupin žáků rozdělených podle zájmů

Tato centra jsou opět řízená a časově omezená a žáci jsou rozděleni podle svých zájmů. Mohou se například rozdělit podle toho, o kterém konkrétním zvířeti se chtějí více naučit a dozvědět. V jednom centru potom čtou materiály o tomto zvířeti, v jiném se podívají na krátký video klip o zvířeti a v dalším centru si připraví krátkou zprávu o tom, co se o svém zvířeti dozvěděli, kterou budou prezentovat ostatním žákům. Jednotlivá centra jsou řízená a facilitátoři mohou žákům pomoci s možnými problémy a zároveň sledují čas. V těchto centrech musí mít facilitátor připravené materiály pro všechny skupiny, to znamená, že musí být k dispozici atlasy, encyklopedie a funkční technické vybavení (počítač, video přehrávač apod.).

E. Centrum individuálních potřeb

Centrum individuálních potřeb je časově neomezené a neřízené. Je to často jen vymezený prostor ve třídě (lavice, krabice s materiály apod.), v němž si žáci mohou vzít materiály k dalšímu procvičování učiva, pokud skončí zadanou práci dříve než ostatní žáci. Jako příklad lze uvést situaci, kdy si všichni žáci ve třídě čtou text a odpovídají na otázky s ním spojené. Žáci, kteří práci dokončí dříve, si mohou vybrat aktivitu v centru individuálních potřeb a strávit tak užitečně svůj čas do té doby, než zbytek třídy dokončí předchozí aktivitu a učitel bude pokračovat s celou třídou. Aktivity v tomto centru mají psané pokyny a návrhy řešení. Pro mladší žáky může být popis doplněn obrázky, aby bylo jasné, co přesně má každý dělat.

F. Individuální centra

Individuální centra jsou podobná centrům řízeným „odborníkem” s tím rozdílem, že práci v centrech si žáci řídí sami, individuálně. Centra jsou časově neomezená, žáci mají v jednotlivých centrech pokyny, kterými se řídí a každý žák má možnost pracovat v centru po dobu, kterou potřebuje k úspěšnému splnění úkolu. Tento typ centra se často využívá v početných třídách, kde učitel chce, aby si žáci vyzkoušeli různé aktivity, které nevyžadují přímou pomoc nebo vedení. Mohou také sloužit jako první fáze uvedení práce v centrech, zvláště u mladších žáků, kdy si sami ověří, jak si načasovat a řídit svoji práci.

G. Centrum dovedností

Tato centra jsou podobná individuálním centrům, ale jsou časově omezená. V každém centru jsou pokyny a úkoly, které žáci musí zvládnout v daném čase. Například ve třídě můžeme uspořádat pět gramatických center. Žáci mají tři minuty na splnění úkolu v jednom centru, když zazvoní budík, musí se posunout do dalšího centra. Taková práce je pro ně často zajímavější, protože obsahuje prvek vzrušení, ale zároveň se stále soustředí na dané úkoly. Pohybová část, která je součástí přechodu z centra do centra, je oživením hodiny a motivuje žáky více než práce se sadou cvičení v učebnici nebo na pracovním listě.

Závěr

Centra aktivit nejsou pouze zajímavým zpestřením výuky. Žáci se učí tolik potřebné samostatnosti a zodpovědnosti ve vzdělávání. Centra umožňují individualizaci a diferenciaci učení i ve třídách s velkým počtem žáků. Vyučovací hodiny jsou dynamičtější, žáci mají možnost se v průběhu hodiny pohybovat. Učitel se plně věnuje žákům v menších skupinách, což umožňuje lepší vzájemnou komunikaci a diagnostiku problémů jednotlivých žáků. Centra aktivit umožňují nejrůznější variace a kreativní vyučující najde další způsoby, jak obohatit námi navržený rejstřík možností. Bylo by zajímavé se s těmito návrhy vzájemně seznamovat třeba na stránkách tohoto portálu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc38 kBPříloha – Praktická ukázka
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek