Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Phrasal verbs with come and turn

Phrasal verbs with come and turn

Praktický příspěvek
inspirace
Článek předkládá několik aktivit procvičujících použití frázových sloves s come a turn.

V tomto článku jsou obsaženy aktivity k procvičení konkrétních 14 frázových sloves s come a turn s různými částicemi. Aktivity mohou být do výuky zařazeny nezávisle na sobě, nicméně jsou řazeny tak, že se žáci nejdříve s danými slovesy seznamují a poté následují aktivity zaměřené na jejich aktivní používání (např. ve větách).

Running dictation (pracovní listy viz příloha)

 • kartičky s frázovými slovesy a jejich významem rozstřihneme a rozmístíme po třídě
 • žáky rozdělíme do dvojic a každému žákovi ve dvojici dáme pracovní list s českými překlady frázových sloves
 • žáci se střídají ve zjišťování sloves ukrytých po třídě – jeden žák vyběhne, najde kartičku se slovesy, zapamatuje si je (kartičku si nesmí vzít s sebou), vrací se do lavice a společně se partnerem se snaží nalezené sloveso přiřadit k českému překladu; poté vybíhá druhý žák a proces se opakuje tak dlouho, dokud dvojice nezjistí všechna slovesa
 • pokud si žáci nejsou jisti překladem, slovesa si pouze poznamenají a na konci aktivity se je snaží přiřadit
 • následuje společná kontrola
 • tato aktivita je zaměřena na seznámení se s danými frázovými slovesy, žáky vypracovaný pracovní list poslouží jako pomůcka k dalším aktivitám

Phrasal verbs in sentences (pracovní list viz příloha)

 • je vhodné, pokud si žáci dané frázové sloveso spojí s větou, ve které se vyskytuje – v kontextu si jej lépe zapamatují 

Board games – pexeso, domino, verbs on strips (viz přílohy)

 • vhodné k následnému procvičení frázových sloves, které se žáci naučili v předchozích aktivitách
 • hry určitě není potřeba představovat, v příloze jsou pracovní listy jednotlivým hrám, rozdíl je pouze v přípravě kartiček:

        PEXESO (memory game)

 • nastříháme na jednotlivé kartičky, vyjmeme kartičky s hvězdičkou
 • kartičky rozložíme slovy dolů, utvoříme skupiny po 2–3 žácích, žáci hledají dvojice

        DOMINO

 • kartičky nastříháme podle dvojitých čar
 • žáci ve dvojicích hledají kartičky, které k sobě patří, tvoří jeden řádek; začíná se a končí kartičku s hvězdičkou

       VERBS ON STRIPS

 • v této aktivitě je vhodné procvičit zvlášť slovesa s come a zvlášť slovesa s turn (kvůli počtu lístečků, se kterými žáci budou pracovat)
 • žáci mohou pracovat s vyplněným pracovním listem, který mají z první aktivity (running dictation)
 • vytvoříme skupiny po 3–4 žácích, každá skupina obdrží 7 lístečků s významy frázových sloves, kostku a figurku (místo kostky můžeme použít minci – hlava = 1, orel = 2; místo figurky mohou žáci použít gumu, jinou minci, ...)
 • žáci uspořádají lístečky na lavici do kruhu, slovy nahoru
 • žáci se postupně střídají, hází kostkou a posunují figurkou po lístečcích v kruhu. Pokud žák stoupne figurkou na lísteček s významem, musí říct dané frázové sloveso a napsat jej na druhou stranu lístečku. V této fázi se žáci mohou dívat do svého pracovního listu a své odpovědi si kontrolovat. Po zapsání slovesa zůstává frázové sloveso slovem nahoru.
 • další hráč hází kostkou a pokračuje v odpočítávání z místa, kde skončil předchozí hráč. Pokud teď stoupne na lísteček, který již byl otočen (frázové sloveso je slovem nahoru), musí říct český překlad a použít anglické sloveso ve větě. Nyní zůstává význam slovesa slovem vzhůru.
 • žáci pokračují ve hře, obracejí lístečky a říkají překlady a různé věty. Pokud si žáci myslí, že všichni ve skupině již daná slovesa znají, mohou lísteček z kruhu odstranit. Aktivita končí ve chvíli, když už v kruhu nezůstalo žádné sloveso.
 • aktivitu si můžeme zjednodušit tak, že žáci obdrží na začátku hry prázdné lístečky a sami si podle svého vypracovaného pracovního listu napíší významy sloves

 Chain reading (viz příloha domino) 

 • pro přípravu použijeme pracovní list z domina
 • pracovní list rozstříháme podle dvojitých čar – vzniknou kartičky, kde v levém poli je význam frázového slovesa a v pravém poli je dané frázové sloveso
 • kartičky rozdáme žákům, vzájemně si je neukazují
 • žák s hvězdičkou v levém poli přečte frázové sloveso (tzn. pravé políčko)
 • ostatní žáci hledají na svých kartách, jestli mají význam daného frázového slovesa (tzn. kontrolují levé políčko)
 • žák, který jej našel, přečte význam frázového slovesa a pokračuje ve čtení
 • proces opakujeme do vyčerpání všech kartiček
 • poté můžeme na jednu lavici ze všech kartiček vytvořit řetěz všech spojení (jako u domina)
 • doporučení: tato aktivita je dobrým poslechovým cvičení, je vhodná pro menší skupiny, max. 6 žáků (každý žák obdrží více karet); větší skupiny je vhodné rozdělit (tzn. pracovní list nakopírovat a nastříhat vícekrát)

Mime it! (viz příloha)

 • žáky rozdělíme do menších skupin (např. po 4), do každé skupiny dáme kartičky s popisem situace, kterou mají pomocí pantomimy zahrát; kartičky položíme slovy dolů
 • jeden (příp. dva – dle instrukcí na kartičce) žák si vezme kartičku a nahlas přečte úvodní informaci – např. Look for an object and a phrasal verb. Tzn. že žáci budou hádat předmět a frázové sloveso. Následně se žák (nebo žáci) s kartičkou snaží beze slov zahrát danou situaci.
 • aktivitu můžeme obměnit tak, že třídu rozdělíme na dva týmy, žáci z jednotlivých týmů se střídají v předvádění. Tým, který jako první uhádne danou situaci, získává bod.

Závěr

Frázová slovesa pravděpodobně patří k jedné z nejobtížnějších skupin slovní zásoby a žáci se s nimi setkávají prakticky v každé úrovni. V tomto článku jsem chtěla nabídnout aktivity, které mohou být při výuce frázových sloves použity.

Přílohy:
Mgr. Radmila Slonková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám