Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova demokratického občana – Paragraf...

Ikona prakticky

Výchova demokratického občana – Paragraf 11/55

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Aisis o.s.
Spoluautor: Mgr. Jan Zouhar, Mgr. Jan Kotík
Anotace: V rámci projektu Paragraf 11/55 pro podporu zvyšování právního vědomí dětí a mládeže vznikl v občanském sdružení AISIS materiál věnující se problematice průřezového tématu Výchova demokratického občana. Jeho součástí je rozbor průřezového tématu VDO, dále pak metodická podpora pro učitele, která obsahuje velmi zajímavé hypertextové odkazy na internetové stránky, nebo i metody práce. Důležitou součástí je historie a metodika založení školního parlamentu a žákovské samosprávy. Materiál se může stát inspirací učitelům vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Klíčová slova: výchova demokratického občana, školní parlament, žákovská samospráva, průřezové téma

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. Připravil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Jana Zouhara, pro potřeby portálu RVP.cz upravil Mgr. Jan Kotík.


Celý materiál:
Výchova demokratického občana

Jednotlivé kapitoly:
Průřezové téma - Výchova demokratického občana (1. kapitola)
Školní parlament (6. kapitola)
Žákovská samospráva

Použitá literatura a zdroje:
BERAN V.: Jak na žákovskou samosprávnou demokracii. Učitelské listy, roč. IX, 2001/2, č. 3, příloha I-II.
BŮŽEK, A.: Žákovská samospráva jako významný prostředek mravní a občanské výchovy. In: Práva a participace dětí v rodině, ve škole a ve veřejném životě. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 9-15, ISBN 80-7041-07-X.KOPŘIVA, P.: Komunitní kruh a škola - I. část. Učitelské listy, roč. IX, 2001/2  č. 2, str. 9-10.
KOPŘIVA, P.: Komunitní kruh a škola - II. část. Učitelské listy, roč. IX, 2001/2  č. 3, str. 10-11.

Citace a použitá literatura:
[1] - BANFIELD, E.cObčanské ctnosti. Praha : Victoria Publishing, 1995.  
[2] - BEETHAM, D.; BOYLE, K. Úvod do demokracie. Praha : UNESCO, 1996.  
[3] - DAHL, R. Demokracie a její kritici. Praha : Victoria publishing, 1989.  
[4] - DAHL, R. O demokracii. Průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001.  
[5] - DOSTÁLOVÁ, R. Civitas. Text pro učitele občanské výchovy. Praha : ISV nakl., 2001.  
[6] - JANIŠ, K.; ŠTURMA, J. Práva a participace dětí v rodině, ve škole a ve veřejném životě. Sborník z pracovního semináře konaného 21. 4. 1999. Hradec Králové : Gaueamus, 1999. ISBN ISBN 80-7041-507-X. 
[7] - KÁDNER, O. Základy obecné pedagogiky III. Praha : Česká grafická unie, 1926.  
[8] - KJAERGAARD , Eigil; MARTINENIENE, Rima. Pětkrát hurá demokracii. O demokracii v každodenní praxi školy. Praha : Strom, 1997.  
[9] - et al. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc : UP, 2001.  
[10] - KONVIČKA, V. Žákovská samospráva. 1. vydání. Brno : Komenium, 1947.  
[11] - KUNC, J. Demokracie a ústavnost. Praha : UK, 1996.  
[12] - OPATA, R. Celodenní výchovný systém. 1. vydání. Praha : SPN, 1973.  
[13] - Příklady efektivní komunikace.  
[14] - KOPŘIVA, P. et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005.  
[15] - ŠTURMA, J.; SKLENÁŘOVÁ, R. K historii a problematice žákovské organizace v našich školách. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové XLVIII. Pedagogika-psychologie. 1. vydání. Hradec Králové : SPN, 1987.  
[16] - Vybrané spisy J. Á. Komenského. Praha : SPN, 1960.  
[17] - Výchova k demokracii, konstitucionalismu a občanství. Sborník z Letní školy pro učitele OV a ZSV 1998. Olomouc : UP, 1998.  
[18] - WINTER, Z. Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. stol. Praha : Život a učení na partikulárních školách v Čechách , 1901.  
[19] - ZOUHAR, J. Metodická příručka pro učitele na podporu celonárodní soutěže Paragraf 11/55. Kladno : AISIS, 2006.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 11. 2008
Zobrazeno: 10481krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Výchova demokratického občana – Paragraf 11/55. Metodický portál: Články [online]. 19. 11. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2754/VYCHOVA-DEMOKRATICKEHO-OBCANA---PARAGRAF-1155.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.