Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Cizí jazyk a digitální technologie na gymnáziích
Odborný článek

Cizí jazyk a digitální technologie na gymnáziích

Anotace

Digitální technologie jako nástroj ve výuce cizích jazyků. Článek podává výčet možností, jak rozvíjet digitální kompetenci ve výuce cizích jazyků a přibližuje čtenářům nově doplněný Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume. Součástí jsou příklady rozpracovaných deskriptorů, které mohou školy při rozvíjení digitální kompetence využít nebo se jimi inspirovat.

Využívání digitálních technologií při výuce cizích jazyků na gymnáziích je nedílnou součástí výuky, a to jak na straně učitele, tak i žáka. V průběhu celého vzdělávání na gymnáziu jsou rozvíjeny a prohlubovány digitální kompetence, které si žáci osvojili již na ZŠ. Učitelé i žáci využívají digitální technologie k podpoře receptivních a produktivních řečových dovedností. Účelné využívání digitálních technologií ovlivňuje úspěšnost v osvojování si cizího jazyka, ať už se jedná o první cizí jazyk, nebo o druhý a další cizí jazyk.

Autor díla: Martina Dočekalová


V cizím jazyce můžeme digitální kompetence rozvíjet různými způsoby.

 1. Podporujeme žáky ve využívání digitálních technologií ve skupinové práci v rámci jedné třídy i mezi jazykovými skupinami různých tříd – projektová výuka.
 2. Podporujeme dovednosti žáků pracovat s různými digitálními nástroji, které jsou relevantní pro rozvoj škály jazykových dovedností.
 3. Podporujeme žáky v zapojení se do jiného než školního online jazykového vzdělávání.
 4. Vedeme žáky k efektivním strategiím pro vyhledávání na webu, vedeme je k užívání kritérií pro hodnocení obsahu – tzv. CRAAP test (credibility, relevance, authority, accuracy, purpose).
 5. Podporujeme žáky ve vytváření vlastního výukového obsahu pomocí digitálních nástrojů (obrácená třída).
 6. Začleňujeme úkoly, které umožní žákům tvorbu digitálního obsahu pomocí videa, audia, fotografií, digitálních interaktivních prezentací, blogů apod.).
 7. Podporujeme žáky v tom, aby pomocí digitálních nástrojů sami cíleně plánovali, dokumentovali a monitorovali svůj postup v osvojování si cizího jazyka.
 8. Podporujeme začlenění digitálních technologií a digitálního obsahu do výuky tak, aby se zapojili všichni žáci (např. hry, kvízy, interaktivní doplňky prezentací).
 9. Cíleně učíme správnou práci se zdroji a vedeme žáky k respektování autorských práv digitálního obsahu.

Co by měl žák zvládnout na konci studia cizích jazyků na gymnáziu, vyplývá z popisu jazykových dovedností očekávané výstupní úrovně ve Společném evropském referenčním rámci jazyků v jeho nové doplněné verzi z roku 2020 (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume). V tomto novém vydání se v popisu dovedností již cíleně pracuje i s obrazem jazyka, se kterým se setkáváme v digitálním prostoru.

Využitím digitálních nástrojů může žákům usnadnit dosažení očekávané výstupní úrovně.

 1. cizí jazyk – očekávaná výstupní úroveň B2 – očekávané výstupy v RVP (u 2. cizího jazyka – očekávaná výstupní úroveň B1 – postupujeme analogicky).

RECEPTIVNÍ DOVEDNOSTI

 • porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace
 • rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
 • porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
 • identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace
 • vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi
 • odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů
 • využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média
 • čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce
 • postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře

Jak mohou digitální nástroje a dovednost je využít pomoci žákovi v dosažení výše uvedeného?

 • porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace
 • rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
 1. Využití zapnutí automatického titulkování videí (YouTube).
 2. Úpravy/zkrácení videí, přidání titulků a vysvětlení např. pomocí Edpuzzle – videa mohou upravovat jak žáci, tak učitelé.
 3. Využití automatizovaného přepisu hlasového záznamu např. pomocí programu Tactiq Transcription. Se zapsaným záznamem lze dále pracovat.
 • porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
 • čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce
 1. Pokud se jedná o text, který je dostupný online, může žák/čtenář využít aplikaci Lingro. Jedná se o aplikaci, která konvertuje čtený text do interaktivní podoby tak, že každé slovo je „klikatelné“ a je k němu na kliknutí zobrazena slovníková definice.
 2. Pokud je k prohlížení online obsahu používán prohlížeč Microsoft Edge, je také možné využít jeho doplněk – asistivní čtečku (Immersive Reader), která zobrazený text přečte nahlas. Zároveň je možné nastavit gramatické nástroje a další předvolby pro čtení. V předvolbách lze nastavit například překlad celé stránky do mateřského či jiného jazyka nebo aktivovat slovník, který zobrazí překlad jednotlivých slov, pokud je kurzorem čtenář vybere.
 3. Pokud text není online, ale jedná se např. o text tištěný, je možné využít aplikaci Microsoft Lens, kterou využijeme k vyfocení textu. Aplikace následně text konvertuje tak, aby se s ním dalo následně pracovat, a zároveň zpřístupní asistivní čtečku a vyfocený text přečte nahlas.
 • využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média
 1. Žáky vedeme k využívání on-line slovníků (např. https://dictionary.cambridge.org/https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/).
 2. Žáky vedeme ke správnému používání encyklopedií (např. https://www.britannica.com/, Wikipedie).
 • vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi
 1. Seznamujeme žáky s možností ověřit shromážděný obsah z hlediska důvěryhodnosti (např. https://www.getbadnews.com/#intro, https://sites.umgc.edu/library/libhow/credibility.cfm, https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation/search.html).

PRODUKTIVNÍ DOVEDNOSTI

 • formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
 • volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu
 • přednese souvislý projev na zadané téma
 • sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko
 • podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související
 • logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů
 • s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace
 • používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit
 • využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma

Jak mohou digitální nástroje a dovednost je využít pomoci žákovi v dosažení výše uvedeného?

 • formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
 1. Pro ověření skutečnosti, zda je projev na zadané téma srozumitelný, plynulý a gramaticky správný, můžeme použít aplikaci Flipgrid, která žákovi umožní nahrát svůj projev, zároveň projev převede do písemné podoby tak, aby si mohl zkontrolovat, zda skutečně sdělil to, co chtěl sdělit. Videa lze sdílet mezi žáky a učiteli.
 2. Žák umí svůj projev převést do digitální podoby i jiným způsobem (využití hlasového záznamníku v mobilním telefonu, webová aplikace Vocaroo).
 • sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko
 • podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související
 • logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů
 1. Ke kontrole produkovaného textu účelně používá revize – nástroje kontroly textu (MS Word / Google Docs).
 2. K pokročilé kontrole textu používá pokročilejší on-line nástroje pro měření kvality produkovaného textu (např. https://readabilityformulas.com/).
 3. K úpravě textu, např. práce s variantní slovní zásobou, umí použít tzv. AI-powered writing asistenta (Grammarly: Free Online Writing Assistant).

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

 • vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
 • adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů
 • reaguje spontánně a gramaticky správně ve složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů
 • komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích
 • při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů

Jak mohou digitální nástroje a dovednost je využít pomoci žákovi v dosažení výše uvedeného?

 • vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
 • adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů
 1. Podporujeme využívání nástrojů pro sdílení a spolupráci na cílovém dokumentu, prohlubujeme dovednost komentování a práci s revizemi a historií dokumentu.
 2. Podporujeme spolupráci u zadaných témat v interaktivních prezentacích (např. https://www.canva.com/https://genial.ly/, https://milanote.com/).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Dočekalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Digitální gramotnost