Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Zařazení OSV jako samostatného předmětu do...

Ikona teoreticky

Zařazení OSV jako samostatného předmětu do ŠVP

Ikona odbornost
Autor: Jana Andrejsková
Anotace: Příklad realizace průřezového tématu OSV jako samostatného předmětu - Gymnázium v Čáslavi
Téma příspěvku:Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: OSV, průřezové téma, samostatný předmět

Při tvorbě ŠVP pro nižší gymnázium, realizovaném na základě RVP ZV, jsme se mimo jiné zamýšleli nad zařazením průřezových témat, uvědomovali jsme si přednosti i úskalí všech forem realizace průřezových témat (integrace, projekt, samostatný předmět). Chtěli jsme vyzkoušet všechny tři možnosti a zvažovali, které průřezové téma "povýšit" na samostatný předmět. Vycházeli jsme z předpokladu, že podle zařazení průřezových témat a jejich propojení se vzdělávacími obory se pozná úroveň školy, její vize a filozofie. Pochopili jsme, že pro žáky nižšího gymnázia nejsou nejdůležitější vědomosti, ale naplňování klíčových kompetencí, které jsou souborem vědomostí, dovedností, schopností a postojů. A kde nejlépe utvářet postoje než v Osobnostní a sociální výchově? Ta se stala "srdcem" našeho ŠVP. Vždyť bez rozvinuté osobnosti, která si je vědoma svých předností i nedostatků, která dokáže komunikovat, spolupracovat, začlenit se úspěšně do společnosti, nemohou být všechny vědomosti a dovednosti plně využity.

Těmto úvahám ještě předcházel původní záměr zařadit do našeho ŠVP dramatickou výchovu jako povinný předmět. Bohužel RVP ZV ji nenabízí jako plnohodnotnou alternativu k výchově výtvarné a hudební, ale pouze jako doplňující vzdělávací obor. K zájmu o DV nás vedly zkušenosti a tradice školy. Naše gymnázium již přes 35 let koexistuje společně se střední pedagogickou školou (nyní střední odbornou školou pedagogickou). V pedagogické škole máme velmi dobré zkušenosti s DV, učí se zde od roku 1984 a od počátku 90. let se stala jedním z maturitních volitelných předmětů. Škola má pro tuto výchovu velmi dobré podmínky. Materiální zázemí vytváří specializovaná učebna DV (pomůcky, odborná literatura, kostýmy, rekvizity), která umožňuje interaktivní a kooperativní činnostní učení.

Neopominutelný je i fakt, že ve škole je vyučující s plnou vysokoškolskou magisterskou kvalifikací pro tento obor, další pedagog tento obor studuje v rámci bakalářského studia a třetí kolegyně absolvovala kurz OSV a výchovného poradenství. Je pro nás zásadní, aby tento předmět vyučoval aprobovaný pedagog pro OSV nebo DV, protože jsme přesvědčeni, že sám učitel musí projít dlouhodobějším kurzem či studiem OSV nebo DV, aby získal nejen teoretické znalosti, ale především na základě vlastních prožitků a zkušeností mohl být příkladem pro žáky. Jde o obor, který se nelze "naučit" jen studiem odborné literatury, ale je nutné prožitkové učení samotného budoucího pedagoga v rámci skupiny a jeho osobní dispozice (kreativita, empatický přístup k druhým lidem, schopnost efektivně komunikovat). Uvažujeme i o eventualitě, že by předmět vyučoval třídní učitel po získání příslušné kvalifikace. Toto se nám podařilo v prvním roce, kdy budeme učit podle našeho ŠVP. Třídní učitelka primy má kvalifikaci pro OSV a bude ve své třídě tento předmět vyučovat.

Po dlouhých úvahách jsme nakonec však zvolili Osobnostní a sociální výchovu, která je povinná pro všechny žáky primy a sekundy s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně (čerpané z disponibilních hodiny), jež je koncipována na základě průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a doplněna vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Dramatická výchova pro 1. stupeň ZŠ. Jako další zdroj jsme využili publikace doc. Josefa Valenty Učit se být(témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ). Je nutné připomenout, že tato práce byla týmová, koncepci OSV jsem připravila a vše připomínkovaly kolegyně studující DV i další, která absolvovala kurz OSV, a samozřejmě druhá koordinátorka ŠVP.

Na OSV bude navazovat DV jako volitelný či nepovinný předmět, který je koncipován na základě vzdělávacího obsahu oboru Dramatická výchova pro 2. stupeň. DV je v našem ŠVP zařazena v tercii a kvartě s hodinovou dotací po dvou vyučovacích hodinách týdně. Tento předmět esteticko-výchovné a umělecké povahy je tedy volen na základě dobrovolnosti, je více zaměřen na práci směřující k divadelnímu tvaru. DV je jedním z předmětů široké škály nabídky volitelných předmětů (např. Angličtina pro každý den, Deutsch mit Spaß, Matematické rozhledy, Regionální historie, Vokální a instrumentální tvorba, Tvorba mediálního sdělení). V současné době předpokládáme, že bude návaznost i na vyšším gymnáziu, a to formou nepovinného či volitelného předmětu nazvaného Tvorba divadelního sdělení. Ideálem by bylo jeho zařazení do všech ročníků vyššího gymnázia s hodinovou dotací dvou vyučovacích hodin týdně.

Za připomínku zcela určitě stojí i hodnocení předmětu Osobnosti a dramatická výchova. Jsme si vědomi úskalí, které přináší zavedení tohoto předmětu, protože nebudeme hodnotit znalosti, ale naplňování klíčových kompetencí. Čekají nás ještě další kroky v procesu práce na ŠVP. Budeme se zabývat konkrétními nástroji hodnocení klíčových kompetencí v rámci předmětu OSV. Čeká nás tedy vypracovat důkladný evaluační systém. Uvědomujeme si jeho obtížnost, vzhledem k tomu, že je důraz kladen na subjekt žáka a jeho dovednosti a postoje. Velmi důležitou roli bude mít slovní hodnocení.

V našem ŠVP ve všech vyučovacích předmětech výchovného charakteru (s výjimkou občanské výchovy) při klasifikaci přihlížíme především ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci svých osobních mezí, nerozhoduje tedy míra talentu, ale zohledňujeme zájem žáka, jeho aktivní přístup k plnění úkolů, zejména v oblasti praktických činností. Hodnotíme těmito stupni:

  • uspěl velmi dobře (1)
  • uspěl (2)
  • neuspěl (4)

Stupeň "uspěl velmi dobře"

Žák splnil požadavky obsažené v pravidlech hodnocení předmětu dané učitelem na začátku klasifikačního období, je velmi aktivní, tvořivý, iniciativní, spolupracuje ve skupině.

Stupeň "uspěl"

Žák splnil požadavky obsažené v pravidlech hodnocení předmětu dané učitelem na začátku klasifikačního období.

Stupeň "neuspěl"

Žák nesplnil požadavky obsažené v pravidlech hodnocení předmětu dané učitelem na začátku klasifikačního období.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 19. 10. 2007
Zobrazeno: 5145krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANDREJSKOVÁ, . Zařazení OSV jako samostatného předmětu do ŠVP. Metodický portál: Články [online]. 19. 10. 2007, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1665/ZARAZENI-OSV-JAKO-SAMOSTATNEHO-PREDMETU-DO-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.