Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Hra na etnologa

Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může se stát také inspirací pro hodinu samostatné MKV. V průběhu aktivity se žáci učí, jak je naše vnímání ovlivněno nevědomými stereotypy.
Úvod

Průřezové téma Multikulturní výchova (MKV) umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, s jejich tradicemi a hodnotami a posílit tak vědomí o jejich vlastní kulturní identitě, tradicích a hodnotách. Stejně jako ostatní průřezová témata je možné MKV realizovat různými způsoby - ve formě samostatného předmětu, integrace nebo projektového vyučování. Jednotlivé formy se samozřejmě dají kombinovat. Jednou z mnoha možností uplatnění MKV ve výuce na druhém stupni ZŠ nebo víceletých gymnáziích je Hra na etnologa. Podporuje žáky, aby překonávali předsudky a stereotypy; vede je k tomu, aby uplatňovali tolerantní postoje vůči odlišným kulturám a respektovali odlišné systémy hodnot.

Předpokládaná délka aktivity Hra na etnologa je 30 minut, proto se dá snadno uplatnit v případě, kdy chceme MKV integrovat do výuky vybraného předmětu (například Výchova k občanství). Integrace je u této aktivity vhodná i vzhledem k její tematické šíři. Dá se tak využít dosavadních znalostí žáků, navázat na ně a zasadit je do nových souvislostí. (Žáci už se například učili o vztazích Američanů a Indiánů, ale nikdy je nenapadla souvislost se vztahy mezi Čechy a Romy.) Protože aktivita otevírá celou řadu zajímavých problémů, dá se také využít jako odrazový můstek pro projektové vyučování, zaměřené například na toleranci menšin nebo na historii Romů. (Je také možné navázat na aktivitu Sluneční brýle, která žákům na konkrétním příkladě vidění světa skrze brýle se zabarvenými skly přibližuje etnocentrický pohled na odlišné kultury.)

Aktivita Hra na etnologa se samozřejmě neomezuje jenom na multikulturní témata, ale integruje i jiná průřezová témata, jako je Výchova demokratického občana nebo Osobnostní a sociální výchova. Nutí totiž žáky, aby se zamysleli sami nad sebou, aby si uvědomili, jak vnímají, prožívají a poznávají sebe i druhé lidi a čím je jejich vnímání ovlivněno. Záleží na učiteli, na jaké téma bude při realizaci aktivity klást důraz, nebo do jakých souvislostí ji zařadí.

Vlastní strukturovaný popis činnosti
 1. Rozdělte žáky do tří skupin, které budou samostatně pracovat v různých částech učebny tak, aby se co nejméně vyrušovaly. V tomto případě se však nebude jednat o skupinovou práci, jde o to, aby žáci neodhalili fakt, že všichni pracují s totožnou fotografií.

 2. Rozdejte všem kopii fotografie (viz příloha), každá skupina však dostane jiný popisek:

  • Vesnice Oglalů, příslušníků kmenového svazu Lakotů v rezervaci Pine Ridge v jižní Dakotě v USA.
  • Vesnice v oblasti Pandžábu v severní Indii.
  • Romská osada u města Prešov na východním Slovensku.

 3. Sdělte žákům, že cílem jejich práce je na základě informací z fotografie a vlastních znalostí napsat imaginární stručnou zprávu z etnologického výzkumu.

  Instrukce pro psaní zprávy

  Začněte popisem fotografie. Co vidíte? Jak vypadají zobrazení lidé? Jak vypadají jejich obydlí?

  Pokuste se na základě fantazie popsat:

  • co tito lidé dělají, čím se živí;
  • jak početná je jejich rodina a jak fungují příbuzenské vztahy;
  • jak vypadají jejich hygienické a stravovací zvyky;
  • náboženství těchto lidí, postoj k přírodě, vesmíru, světu;
  • hodnotový systém, pojetí krásy, pravdy, spravedlnosti.

  Na závěr připojte krátké srovnání kultury, kterou jste popsali, s kulturou svojí.

 4. Dejte žákům asi 15 minut na vypracování zprávy. Každý pracuje sám, omezujte "porady" či "opisování" na minimum.

 5. Odeberte kopie fotografií. Vyzvěte dobrovolníky ze všech skupin, aby přečetli své zprávy. Hlavní informace čtených zpráv zapisujte na tabuli. (Z časových důvodů pravděpodobně nebude možné, aby zprávy přečetli všichni žáci. Je však vhodné zprávy po skončení aktivity vybrat a vrátit se k podrobnější reflexi v následující hodině.)

 6. Nuťte žáky, aby se vyjádřili k rozdílům ve zprávách jednotlivých skupin.

 7. Prozraďte pointu: fotografie byly pro všechny skupiny totožné, autentický popisek je popisek 3.

Hodnocení/reflexe

Skutečnost nahlížíme přes určitý filtr. Tím filtrem jsou zprostředkované, neautentické informace, které jsme si neověřili vlastní zkušeností. Cílem hry bylo odhalit, jak tato předpojatost ovlivňuje vnímání fotografie. Zaměřte pozornost především na popisy fotografie a závěrečná hodnocení kultury ze zpráv.

 • Jak dopadlo hodnocení romské osady? Lišily se popisy toho, co "skutečně vidíte", v jednotlivých skupinách?
 • Co všechno se podílí na vnímání skutečnosti? Ovlivnily vaše zprávy domněnky, tušení, stereotypy, předsudky? Kde jste čerpali informace, které "víte" o jednotlivých kulturách?
 • Víte, že podstatná část americké veřejnosti vnímá Indiány podobně, jako Češi vnímají Romy? Co ovlivnilo vaše vnímání "indiánské" kultury?
 • Co ovlivnilo vaše vnímání romské kultury? Byli jste někdy v osadě?
 • Co ovlivnilo vaše vnímání "indické" kultury?
Pomůcka pro učitele

Významnou roli při soužití a interakci lidí v multikulturní realitě hrají předsudky a stereotypy. Proto je důležité naučit se zacházet s vlastními stereotypy, poznat jejich kořeny, povahu, fungování a zároveň si uvědomit, v čem nám stereotypy pomáhají a v čem naše vnímání světa omezují.

Stereotyp je zevšeobecňující mínění o skupinách nebo objektech. Jde o šablonovitý způsob vnímání, posuzování a hodnocení toho, k čemu se vztahuje. Není výsledkem přímé zkušenosti, je přebírán a udržuje se tradicí.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf127 kBFotografie
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek