Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vzdělávací program třídy Tygříků
Odborný článek

Vzdělávací program třídy Tygříků

Anotace

Příspěvek nabízí nahlédnutí do plánování dvoutřídní mateřské školy – do třídy Tygříků. Třídní vzdělávací program jsme sestavily tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům i potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu naší práce v konkrétní třídě.

Plánování vychází z provedené analýzy třídy, týká se konkrétní vzdělávací nabídky, konkrétních vzdělávacích činností, které dětem nabízíme v rámci integrovaných bloků.

Principy třídního vzdělávacího programu

 • individuální přístup k dítěti
 • plánování a pozorování
 • ověřování dosažené úrovně klíčových kompetencí u předškolních dětí
 • učení hrou a činnostmi
 • vést děti k tomu, aby byly schopny sebereflexe a sebehodnocení
 • sledování úrovně osvojení přepokládaných výstupů podle RVP PV
 • možnost výběru ze vzdělávací nabídky dle zájmu dítěte
 • poskytování prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány
 • aktivní účast rodičů jako partnerů
 • profesní a osobní růst pedagogů
 • rozvoj kreativity a týmové spolupráce pedagogů

Pro získávání zpětné vazby využíváme evaluaci, vyhodnocujeme rizika.
Volbou forem a metod usměrňujeme utváření klíčových kompetencí.
K podpoře rozvoje osobnosti dětí využíváme různé styly vzdělávání, metodu prožitkového a kooperativního učení, skupinovou i individuální práci, činnostní učení.
Individualizujeme vzdělávání na základě vzdělávacích potřeb dítěte, vyplývajících z pedagogické diagnostiky.

Prostředky, metody a formy realizace TVP jsme stanovily s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí na přípravu předškolních dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s ohledem na jejich schopnosti a osobitost. Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměříme zejména na podporu rozvoje základů

čtenářské a matematické gramotnosti,

sociální a přírodovědné gramotnosti.

Mezi základní kompetence, které budeme u dětí akcentovat, patří sebejistota a zdravé sebevědomí, důvěra ve své schopnosti a sílu.

Při vytváření optimálních podmínek pro poznávací a učební činnosti zohledníme

 • emocionalitu dítěte
 • smyslové poznávání
 • praktickou činnost
 • živou dětskou zkušenost a prožitek dítěte
 • učení s porozuměním
 • učení s osobním vztahem
 • učení se zaujetím a tvořivým zpracováním

Nad vzdělávací nabídkou jsme se podrobně zamýšlely. Abychom si ulehčily plánování, zformulovaly jsme si priority vzdělávacích záměrů sociální, matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, zaměřily jsme se na výstupy, na to, čemu chceme děti naučit, kam je dovést. Rozhodly jsme se připravit si metodický zásobník, ze kterého v průběhu roku budeme čerpat. Podstatu učební činnosti chápeme jako proces, v němž napomáháme dítěti osvojit si určité způsoby chování i jednání, dovednosti, vědomosti a postoje.

Výběr očekávaných kompetencí v souvislosti se vzdělávacími záměry sociální a přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti.

Sociální gramotnost

Cílevědomé působení na prožívání a chování dítěte, na rozvoj sociálních dovedností, které dítě kultivují v jeho mravním vnímání, cítění a prožívání

Sebepojetí, city a vůle

 • poznávat sebe sama, uvědomovat si vlastní identitu, získávat sebevědomí, sebedůvěru, osobní spokojenost
 • podporovat rozvíjení schopnosti sebeovládání
 • posilovat schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat
 • podporovat rozvoj a kultivaci mravního vnímání, cítění a prožívání
 • podporovat schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjet schopnost dítěte projevovat se autenticky, chovat se prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí (komunitní kruh)

Interpersonální vztahy

 • společně vytvářet a dodržovat pravidla chování
 • sledovat a usměrňovat pravidla chování ve vztahu k druhému
 • vytvářet prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, ohleduplného chování, porozumění, soucítění, zdvořilost)
 • vytvářet prostor pro inkluzi
 • podporovat rozvoj komunikativních a kooperativních dovedností
 • vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost, ochota pomoci)
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální
 • rozvíjet dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech, vzájemně si pomáhat (přípravy zábav a slavností)
 • rozvíjet dovednost spolupracovat a pomáhat si ve hrách se sociálním zaměřením

Hrací pátky citová podpora, kultivace mravního vnímání, cítění, individuální péče dětem s OŠD

Přírodovědná gramotnost

Získávání povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí, k přírodě

Postoj k životnímu prostředí a k přírodě

 • rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách
 • chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • vytvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, se zvířaty (hrátky se zvířátky)
 • přímé pozorování přírodních, kulturních objektů a jevů, sledování okolí mateřské školy (vycházky a výlety)
 • tvořivě zachytit přečtený příběh o zvířatech i se vztahem k přírodě (Tygřík a jeho kamarádi)

Čtenářská gramotnost

Aktivní účast dítěte, založená na využívání prožitkového učení, na citlivém, emotivně zabarveném procesu poznávání, seznamování s knihou a dětskou literaturou

Činnosti předcházející čtení a psaní

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • procvičovat zrakovou analýzu a syntézu, srovnávání, diferenciaci a identifikaci, jemnou diferenciaci ve sluchové oblasti
 • sledovat očima zleva doprava, shora dolů
 • procvičovat paměť a pozornost (didaktické hry, říkanky, pracovní listy)
 • rozlišovat náslovné a konečné hlásky a slabiky, slabikovat slova za pomoci rytmizace
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat
 • chápat slovní vtip, rým, humor i skryté symboly v hádankách
 • odhadovat podstatné znaky, podobu, rozdíly i souvislosti (vizuální vlastnosti písmen, slov)vnímat literární podněty (příběhy a pohádky), hodnotit svoje zážitky
 • sledovat a vyprávět pohádku, příběh
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat některá písmena
 • poznat a napsat své jméno
 • práce se cvičebnicí Včelička

Grafické znázorňování příběhů, tvorba myšlenkových map

 • vytvářet kompozice v podobě zvířat, nalepovat je (koláže)
 • tvořivě zachytit přečtený příběh (znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích a v pohybu se vztahem k přírodě i s pozadím)
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • nalézat nová anebo alternativní řešení
 • vyjadřovat svou představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim

Matematická gramotnost

Zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

Rozvoj poznávacích schopností, myšlenkových procesů, asociativního myšlení, řeči, představivosti, paměti a pozornosti

Stimulace smyslů

 • vnímání, postřehování, rozlišování pomocí hmatu a zraku

Činnosti předcházející počítání

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (hádanky)
 • odhadovat podstatné znaky, podobu, rozdíly i souvislosti
 • rozlišovat obrazné symboly, piktogramy, porozumět jejich významu a komunikativní funkci (práce na počítači)
 • chápat prostorové pojmy
 • seznamovat se se základními číslicemi a číselnou řadou do10
 • chápat základní číselné matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky používat (porovnávat, uspořádávat, třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, poznat více – méně, první – poslední, hned před – za apod.) v prostoru i rovině
 • sledovat očima zleva doprava, shora dolů
 • postupovat a učit se podle pokynů
 • procvičovat paměť a pozornost (didaktické hry, pracovní listy)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vyjadřovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách (myšlenkové mapy)

Tvorba myšlenkových map, grafické znázorňování příběhů

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • nalézat nová anebo alternativní řešení
  • vyjadřovat svou představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim
  • vytvářet kompozice, nalepovat je (koláže)
  • tvořivě zachytit přečtený příběh (znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích i v pohybu)

Pohybová oblast

Stimulace neurofyziologického vývoje, podpora fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti i pohybové kultury, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, obratnosti a zručnosti

Cvičení na rozvoj motoriky

 • zvládat správné držení těla
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • posilování hrubé motoriky, zacházení s míči i jiným náčiním
 • dokázat používat jednoduché rytmické nástroje
 • zvládat lokomoci, koordinaci a pohyby těla
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy
 • podpora vědomého ovládání těla
 • podporovat spolupráci pravé i levé mozkové hemisféry
 • sebeobslužné činnosti
 • předplavecká výuka

Grafomotorika

 • zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku (pohyby prstů, mimika, pohyb mluvidel…); zacházení s grafickým a výtvarným materiálem, pracovními pomůckami
 • zvládat jemnou motoriku, ukazování, obkreslování, grafickou podobu tvarů (činnosti předcházející čtení a psaní)
 • využití cvičebnice Včelička

Stimulace smyslů

 • vnímání, postřehování, rozlišování pomocí hmatu a zraku
 • zvládat házení a chytání, zacházení a manipulaci s jednoduchým náčiním

Integrované bloky budeme dotvářet za spoluúčasti dětí, nepovažujeme vzdělávací nabídku činností a příležitostí za uzavřenou. Stupeň rozvoje a učení dítěte může být v průběhu roku ovlivněn různými nepředvídatelnými událostmi, proto náš TVP budeme dotvářet postupně, podle dosahovaných výsledků vzdělávání u dětí.

Hlavní témata
Tygřík a jeho kamarádi
Hrajeme si a poznáváme
Tygříkova pravidla
Příběh v dešti

Tygřík chce být zdravý
Svačina v přírodě
Barevný talíř
Zlatá pravidla
Co škodí a co prospívá
Nemocná opička

Výpravy za zvířátky
Tajemné značky
Kdo kde bydlí
Výpravy do světa zvířat
V zahrádce

Slavíme s tygříkem
Dárky
Slavíme
Gogo má narozeniny
Velikonoční zajíček

Hrátky se zvířátky
O smutném tygrovi
Kreslíme s tygříkem
Podvodní poklady
Divné zvíře

Tygřík a jeho kamarádi

Charakteristika integrovaného bloku: Přiměřeným a srozumitelným způsobem upevňujeme u dítěte  pravidla chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjíme sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Podporujeme dítě v samostatnosti, v osvojování si poznatků o nejbližším okolí, ochraně a bezpečnosti, kultivaci smyslového vnímání, vyjadřování i odvaze v mezilidských vztazích – řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, respektovat právo na soukromí jedince apod.
Časový rozsah:
měsíc s přesahem do běžného života
Věková skupina:
5–6 let
Výběr tématu
Označení třídy, jako dětem blízký symbol, slouží jako přirozený motivační zdroj rozvoje a vzdělávání dítěte. Jeho motivací chceme zajistit vhodné tematické okruhy (vlastní jméno i jména dětí, bydliště, pravidla chování) a ve spolupráci s dětmi jejich naplnění činnostmi, rozvíjejícími sociální, pohybové, estetické, poznávací a komunikativní dovednosti.

Hrajeme si a poznáváme
Tygříkova pravidla
Příběh v dešti

Cíl
Vytváření prosociálních postojů, posilování prosociálního chování, rozvíjení spolupráce, interaktivních a komunikativních dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i postiženými.
Rozvíjení myšlení, představivosti a fantazie.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo.

Sociální a personální kompetence
Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.
Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá zdůvodněné a vyjasněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a vyjasněná pravidla.
Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

Činnostní a občanské kompetence
Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat.

Očekávané výstupy

 • dovednost, empatie (dítě je vnímavé, respektuje potřeby integrovaného dítěte)
 • uplatňovat své individuální potřeby s ohledem na druhého
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • chápat základní matematické pojmy, řešit problémy

Rizika

 • nevšímavost k nevhodné komunikaci a ke sporům mezi dětmi
 • malá podpora dětských přátelství
 • nevytvořená a nedostatečně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému
 • nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem
 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu
 • schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku, bez možnosti dítěte se ke konfliktu vyjádřit.

Nabídka činností a příležitostí

 • sociální hra Kamarád
 • nácvik básně Kamarád
 • rozhovory o přátelství
 • komunitní kruh
 • cvičení podle hudby
 • vytleskávání rytmu Na jména
 • poslech a rozbor povídky o přátelství Tygřík a jeho kamarádi
 • vytváření pravidel soužití
 • sociální hra Koho schováš pod deštník
 • grafomotorika Malované písničky
 • cvičení seriality cvik č. 1, 2
 • logopedické hříčky a řečově metodická cvičení
 • kreslení příběhu
 • hry s míči (kutálení, házení, chytání, podávání)
 • rozhovory – Čím se lišíme
 • seznámení s novými knížkami o zvířatech
 • didaktická hra Co je vpravo a co vlevo
 • nácvik a práce s písní Zpívejme si
 • pracovní list Shody a rozdíly
 • pohybová hra Na tygříka
 • vycházky do okolí, kde kdo bydlí

Tygřík chce být zdravý

Charakteristika integrovaného bloku: Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat dítě s jeho tělem, zdravou výživou, vést je ke zdravým životním návykům a postojům, působit preventivně proti drogám a závislosti.
Časový rozsah:
dva měsíce
Věková skupina: 5–6 let
Výběr tématu
Blok je zaměřen na získávání postojů k vlastní osobě, zejména na získávání informací o zdravé výživě, o škodlivosti kouření, zdravotním riziku. Seznamuje děti s lidským i zvířecím tělem, co mu škodí, co prospívá, zdravým způsobem života.

Svačina v přírodě
Barevný talíř
Zlatá pravidla
Co škodí a co prospívá
Nemocná opička

Cíl
Uvědomění si vlastního těla, osvojení poznatků o těle a jeho zdraví.
Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.
Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémů
Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého.

Sociální a personální kompetence
Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.

Očekávané výstupy

 • získat elementární informace o zdravotním riziku kouření, drogy
 • získat informace o zdravé výživě
 • pozitivní vztah ke zdraví
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci

Rizika

 • nedostatek či zkreslení informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých orgánů, o zdraví a možnostech ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem

Nabídka činností a příležitostí

 • rozhovory o tom, čím se lišíme
 • modelování zvířecí a lidské postavy
 • didaktická hra Ovoce a zelenina
 • příprava svačiny pro rodiče
 • cvičení podle říkanky Brambora
 • práce s básničkou Švestka, Jablíčko
 • poslech a rozbor povídky Nemocná opička
 • seznámení s bacily, dodržování hygieny
 • pohybová hra Na bacily
 • kresba tuší a dřívkem – bacily
 • sluchová hra Co začíná a končí, rytmizování
 • třídění ovoce – zelenina – květiny, určování počtu, umístění
 • poučení o bezpečnosti, využití pomůcky Zlatá pravidla
 • využití pomůcky Já kouřit nebudu a vím proč
 • zubní prohlídka, beseda s lékařkou
 • nácvik a práce s písní Čistím zoubky, Medvědí trápení
 • cvičení seriality cvik č. 2, 3
 • vytváření koláže, vystřihování, nalepování, práce ve dvojicích
 • vystoupení pro rodiče, farmářské odpoledne

Slavíme s tygříkem

Charakteristika integrovaného bloku: Téma oslav narozenin dítěte, seznamování s lidovými tradicemi, slavnostmi a oslavami svátku roku. Integrovaný blok zaměřený na rozvoj společenského a estetického vkusu a chování, seznamování s čísly, poznávání tradic, upevňování přátelství mezi dětmi.
Časový rozsah
: krátkodobě, příležitostně
Věková skupina
: 5–6 let
Výběr tématu

Oslava narozenin dítěte, svátky v roce, obdarovávání, prožívání radosti.
Předčíselné představy, počítání.

Dárky
Slavíme
Gogo má narozeniny
Velikonoční zajíček
Velký koncert

Cíle
Poznávání pravidel společenského soužití, rozvoj společenského i estetického vkusu.
Rozvoj sebeovládání, řečových schopností a jazykových dovedností.
Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

Kompetence k řešení problémů
Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů.

Komunikativní kompetence
V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými.

Činnostní a občanské kompetence
Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.

Očekávané výstupy

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si chybějícího
 • umět vyjádřit souhlas i nesouhlas, zaujímat vlastní názory a postoje
 • těšit se a prožívat radost
 • utvořit si základní představu o pravidlech chování a společenských normách
 • zachytit a vyjádřit své prožitky
 • naučit se nazpaměť krátké texty

Rizika

 • nepřiměřené nároky na dítě
 • nevhodné vzory a modely chování
 • nedostatek etických a estetických podnětů a příležitostí k jejich prožívání
 • nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi
 • nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky

Nabídka činností a příležitostí pro zimní období

 • oslava narozenin
 • pracovní list Kolik – tolik
 • vkládání geometrických tvarů, přiřazování číslic
 • třídění přírodnin
 • rozhovory o obdarovávání
 • využití pomůcky o slušném chování
 • práce s knihou Gogo má narozeniny
 • kreslíme – rukavičky pro tygříka
 • péče o zvířata v zimě
 • přidávání a ubírání množství
 • balíme dárky – Grafomotorika
 • skákání panáka
 • co je stejné, co jiné (písmena, číslice)
 • cvičení seriality, cvik č. 3, 4
 • vytváření myšlenkové mapy k Vánocům
 • realizace záměrů dětí
 • hry a pokusy se sněhem, bobování, zimní radovánky
 • nácvik písně a pohybové vyjádření Byly čtyři koledníci
 • společné posezení s rodiči, vystoupení dětí

Nabídka činností a příležitostí pro jarní období

 • pozorování změn v přírodě
 • písničky Kos a Otevřelo jaro zem
 • zamyšlení v kruhu
 • práce podle myšlenkové mapy dětí, realizace jejich nápadů
 • didaktická hra Co schází a co se změnilo
 • práce s pomůckou Předcházíme dyslexii, dysgrafii
 • řečově metodická cvičení
 • sociální hra Kdo je můj kamarád
 • pokusy s větvičkami
 • péče o zahradu
 • divadelní představení O tygříkovi
 • více, méně, stejně – pracovní listy
 • cvičení seriality, cvik č. 4, 5
 • řešíme sudoku
 • grafomotorika Malované písničky
 • četba a rozbor příběhu Velký koncert
 • příprava oslav velikonoc
 • didaktická hra Zvířata a jejich mláďata
 • vystoupení pro rodiče

Výpravy za zvířátky

Charakteristika integrovaného bloku: Prostřednictvím her, výletů, exkurzí seznamujeme děti se světem zvířat, vytváříme elementární povědomí o vlivu člověka na životní prostředí. Rozvíjíme grafomotoriku, hrubou i jemnou motoriku, jazykové dovednosti.
Časový rozsah:
střednědobý
Věková skupina: 5–6 let
Výběr tématu
Seznamování dětí s přírodou, návštěva ZOO, chování v přírodě, její ochranou, světem zvířat, dovednosti předcházející čtení a psaní.

Tajemné značky
Kdo kde bydlí
Výpravy do světa zvířat
V zahrádce

Cíle
Vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, poznávání přírody.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá přitom jednoduchých znaků, pojmů a symbolů.

Komunikativní kompetence
Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. Dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, počítač).

Očekávané výstupy

 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, chránit je
 • chránit přírodu, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví zvířat poškozovat a které chránit
 • pomáhat pečovat o okolní prostředí
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • orientovat se v prostoru
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění ve vhodně zformulovaných větách
 • chápat slovní vtip a humor

Rizika

 • výběr a nabídka témat, které jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte
 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné
 • nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • omezený přístup ke knížkám

Nabídka činností a příležitostí

 • práce s příběhem Tajemné značky
 • výtvarné činnosti k příběhu
 • kreslení geometrických tvarů
 • fiktivní psaní, grafomotorická cvičení
 • prohlížení encyklopedie a knížky o zvířatech
 • sluchová hra Na zvířátka
 • humorné říkačky
 • exkurze do ZOO, pozorování zvířat
 • napodobujeme pohyby zvířat – hádanky
 • modelování – písmena a číslice
 • výlet do lesoparku pozorování zvířat
 • pohybová hra Na ovečky
 • návštěva Mořského světa
 • práce s encyklopedií Kdo žije pod zemí
 • hry s písmeny
 • cvičení seriality, cvik č. 5, 6
 • návštěva městské knihovny
 • vyrábíme knížku o zvířatech
 • řešení pracovních listů
 • práce se cvičebnicí Včelička
 • ubírání a přidávání množství
 • dramatizace pohádky Budka
 • posezení s rodiči

Hrátky se zvířátky

Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok je zaměřený na rozvíjení dovedností předcházejících čtení, psaní, počítání. Využíváme pohádkových příběhů k rozšíření slovní zásoby dětí, ke zpřesňování početních představ a vnímání elementárních matematických souvislostí, řečových schopností a jazykových dovedností.
Časový rozsah: střednědobý
Věková skupina: 5–6 let
Výběr tématu
Využití vhodné motivace pohádkových příběhů, písniček a básniček o zvířatech. Podporovaní duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, sebepojetí a sebevyjádření. Rozvíjení vzdělávacích dovedností, poznávání a učení prostřednictvím Tygříka.

O smutném tygrovi
Kreslíme s tygříkem
Podvodní poklady
Divné zvíře

Cíle
Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).
Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti).
Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje. Při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů.

Kompetence k řešení problémů
Chápe jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.

Komunikativní kompetence
Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.

Sociální a personální kompetence
Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.

Činnostní a občanské kompetence
Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení.

Rizika

 • nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá svoje selhání
 • autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem
 • zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
 • užívání abstraktivních pojmů, předávání „hotových“ poznatků

Nabídka činností a příležitostí

 • poslech a rozbor příběhu O smutném tygrovi
 • kreslíme a malujeme pohádku o tygrovi
 • opakování básní a písní o zvířatech
 • hledáme řešení – Kdo tu byl, co tu bylo, co tu bude
 • skákací panák s čísly
 • komunitní kruh
 • sociální hra Na ohradu
 • řešíme hádanky, algoritmy, hledáme pravidlo
 • návštěva 1. třídy ZŠ
 • nácvik básně Divné zvíře
 • koláž – divné zvíře
 • serialita – opakování cviků
 • fiktivní písmo – kreslíme s tygříkem
 • pohybová hra Na tygra
 • doplňování a skládání obrázků zvířat
 • využití pomůcky Předcházíme dyslexii, dysgrafii
 • výlet do lesa – hry s přírodním materiálem, stavba domečků pro zvířátka
 • myšlenková mapa k podvodním pokladům
 • realizace nápadů dětí, využití her s vodou

Spolupráce s rodiči: třídní schůzky, ranní zastavení, společné ukončení projektů a akce v rámci školy, dotazníky

Literatura a použité zdroje

[1] – SMOLÍKOVÁ, Kateřina. et al. Manuál pro tvorbu školního (třídního) vzdělávacího programu pro mateřské školy. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2005. 32 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
48.83 kB
Dokument
Záznam evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 2. 2011
Funkčně zpracovaný TVP jako metodický zásobník. Oceňuji orientaci na čtenářskou, matematickou, přírodovědnou a sociální gramotnost.

Hodnocení od uživatelů

Iva Jarošová
10. 4. 2012, 20:54
Máte uplně jinou strukturu TVP a několikrát si to ještě přečtu , protože se mi to líbí a mohu použí k obměmě mého TVP.
Iva Jarošová
10. 4. 2012, 20:54
Máte uplně jinou strukturu TVP a několikrát si to ještě přečtu , protože se mi to líbí a mohu použít k obměmě mého TVP.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

RVP / ŠVP