Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zvoník od Matky Boží
Odborný článek

Zvoník od Matky Boží

Anotace

Při práci s texty o zvoníku Quasimodovi si žáci uvědomí pravdivost výroku „První pohled často klame“. Přemýšlí o svých postojích k lidem, kteří se něčím odlišují od ostatních, odhalují své charaktery. Rozvíjejí formulační schopnosti, spolupráci ve skupině. Vyučujícím se nabízí možnost nahlédnout do přemýšlení žáků o textech i o jejich životních názorech.

Úvod

Na základě četby ukázek z díla Viktora Huga Chrám Matky Boží v Paříži si žáci procvičují čtení s porozuměním, interpretují text, diskutují o něm a spolupracují ve skupině. Učí se co nejpřesněji formulovat odpovědi na dané otázky, mají možnost vyjádřit se i písemnou formou. Při řešení úkolů využívají svých znalostí literatury daného období; zároveň se snaží ujasnit si stav tehdejší společnosti a mezilidské vztahy, pohled společnosti na postižené jedince, péči o tyto lidi v minulosti – mohou srovnávat se současností. Popisují situace, ve kterých se v jednotlivých ukázkách literární postavy ocitly. Vytvářejí si tak spravedlivý a lidský pohled na svět postižených.

Metodický komentář

Žáci pracují ve skupinách. Při četbě ukázek z díla se snaží formulovat své myšlenky, názory na tehdejší mezilidské vztahy, sledují chování jednotlivých literárních hrdinů – po nashromáždění informací budou postupně odpovídat na dané otázky, související s texty.

Práce s textem

Aktivita č. 1 – Seznámení s příběhem a práce s pracovními listy
Vytvoříme skupiny podle počtu žáků ve třídě, optimální počet je 5 skupin. Základem práce jsou pracovní listy s vybranými texty z díla V. Huga (dítě – nalezenec, jeho postižení, kněz – zachránce, vzhled versus povahové rysy Quasimoda, jeho čin – záchrana Esmeraldy, jeho vnitřní citové rozpoložení vůči Esmeraldě).

Po přečtení ukázek žáci postupně zpracovávají odpovědi na zadané otázky a úkoly.

Po 10–15 minutách vyzveme žáky jednotlivých skupin, aby své odpovědi přednesli hlasitě. Sledujeme způsoby vyjadřování, myšlenkové pochody žáků, zda správně pochopili konkrétní úkol.

Pokud se některým z žáků nedaří vhodně pojmenovat události z ukázky, pomůžeme výstižnější formulací. Po dalších cca 15 minutách umožníme krátkou diskusi mezi žáky jednotlivých skupin – každý vyjadřuje své názory a srovná je s názory ostatních žáků.

Při závěrečném hodnocení posledního příspěvku položíme žákům společné otázky:

 • Jak na vás zapůsobil úryvek, kdy je Quasimodo na pranýři? Byl to adekvátní trest?
 • Jaký je váš názor na tresty v dnešní společnosti za překročení zákona?
 • Můžete srovnat obě období (dříve a dnes) – co se týká trestů?

Na společnou diskusi (na základě předchozích otázek), kterou vyučující taktně řídí, ponecháme cca 10 minut.

Aktivita č. 2 – Odhadněte závěr příběhu
Poté společně přečteme krátký úryvek ze závěru příběhu a dáme prostor žákům, aby sami uhádli, jak asi dopadne (pracovní list pro žáky č. 6). Zeptáme se jich:

 • Jaký byl nakonec podle vás osud nešťastného Quasimoda? Napište v každé skupině dokončení příběhu.

Opět necháme žáky pracovat asi 10 minut, poté společně přečteme jejich závěry.

Společně s žáky dočteme poslední závěrečný pracovní list se skutečným koncem příběhu o Quasimodovi (pracovní list pro žáky č. 7).

Závěrečné aktivity

Aktivita č. 1 – Práce s pracovními listy
Žáci dostanou pracovní listy s dalšími otázkami, na které budou odpovídat (pracovní list pro žáky č. 8).

Během celého pracovního procesu sledujeme všechny žáky v jednotlivých skupinách, jak se účastní aktivit. V případě, že některý z nich není příliš ochoten spolupracovat s ostatními, snažíme se jej oslovit konkrétními otázkami, abychom ho vtáhli „do pracovního dění“, pokoušíme se ho tím vyburcovat k přemýšlení a vyjádření vlastního názoru.

V závěru pochválíme žáky za práci v hodině.

Aktivita č. 2 – Ukázka z filmu
S žáky se můžeme následně podívat na zfilmovanou verzi příběhu a srovnat film s úryvky z knihy.

Aktivita č. 3 – Práce na PC
Jako rozšíření můžeme využít práci na PC (popř. s texty Školního slovníku světových spisovatelů).

Vyhledejte heslo Victor Hugo a seznamte se s jeho životem a další tvorbou.

Na závěr si napíší o autorovi zápis do sešitů.

Závěr

Cíle bylo dosaženo, když během všech aktivit žáci spolupracovali, dokázali vyvodit správné závěry.

Úkolem pedagoga je rovněž svým vlastním příkladem, životním přístupem, svými názory a postoji pomáhat žákům formovat jejich osobnost a nasměrovat je tak, aby sami v životě preferovali toleranci, měli smysl pro spravedlnost, čest, nebáli se prosazování pravdy. Každý pedagog může napomoci k výchově morálně ušlechtilého člověka.

Texty V. Huga jsou pro žáky místy mírně upraveny pro rychlejší obsahový spád a lepší pochopení.

Celý příspěvek stejně jako jednotlivé pracovní listy si můžete stáhnou níže.


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

Literatura a použité zdroje

[1] – HUGO, V. Chrám Matky Boží v Paříži (I. a II. díl). Praha : Julius Albert, 1934.
[2] – DOLEJŠÍ, P. Školní slovník světových spisovatelů. Humpolec : Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství: Hum, 2005.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
150.39 kB
PDF
Zvoník od Matky Boží - celý příspěvek ke stažení
pdf
386.72 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 1
pdf
384.77 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 2
pdf
422.85 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 3
pdf
417.97 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 4
pdf
661.13 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 5
pdf
159.18 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 6
pdf
274.41 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 7
pdf
101.56 kB
PDF
Pracovní list pro žáky 8

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Michková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy pro žáky, čisté listy papíru, psací potřeby, internet nebo Školní slovník světových spisovatelů, filmové zpracování příběhu, DVD/video