Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Inspirace pro podzimní eko tvoření
Odborný článek

Inspirace pro podzimní eko tvoření

Anotace

Příspěvek Inspirace pro podzimní eko tvoření je propojením enviromentální, výtvarné, hudební a etické výchovy s přírodovědou, pracovní činností a výchovou ke zdraví. Žáci pracují s přírodním materiálem, který si sami nasbírají v rámci školních i mimoškolních aktivit, přičemž se učí šetřit přírodu, vytvářejí ekokodex a přemýšlí nad žebříčkem hodnot a vlivem životního prostředí na zdraví člověka.

Projekt je zaměřen na realizaci průřezového tématu environmentální výchova ve spojení s pracovní činností, výtvarnou, hudební a etickou výchovou a přírodovědou v druhém období prvního stupně základní školy. Měl by vést děti k myšlení na své zdraví, ekologickému myšlení, vnímání různých ekologických problémů a plánování způsobů řešení v rámci „dětských“ možností. Žádoucí je spolupráce s rodiči. Projekt je odučen na malotřídní škole ve 4. a 5. ročníku. Byl upraven a od konce září znovu probíhá.

Cíle:

- uvědomit si spoluzodpovědnost člověka a sebe samého za současný i budoucí stav přírody

- dbát na smysluplné využívání přírodních zdrojů

- nabýt povědomí o ekologii, recyklaci a přírodních zdrojích

- v průběhu projektu tvořit z přírodních a odpadních materiálů

Časová dotace: 3 měsíce

Cílová skupina: žáci 10 – 12 let

Části projektu:

 1. měsíc   ZÁŘÍ
 2. měsíc   ŘÍJEN
 3. měsíc   LISTOPAD

 

1. měsíc ZÁŘÍ (začínáme posledním týdnem)

4. týden

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 hodina

Motivace: videoklip Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Září

Realizace:

 • společná práce s textem - diskuse nad obsahem (krásy přírody, podzim...)
 • poslech
 • zpěv s doprovodem (kytara, klavír)
 • pojmy umělá píseň, skladatel, textař

http://www.youtube.com/watch?v=Iw6okDgxgS4 - video k písni Září

http://uhlir.host.sk/texty/74.htm - slova písně Září + akordy

 

PŘÍRODOVĚDA 1 hodina

Motivace: krásy podzimní přírody v návaznosti na píseň Září

Realizace:

Práce ve skupinách

 • rozdělení do skupin
 • rozdání rolí pro zvýšenou efektivitu (kontrolor - řídí činnost, mluvčí - prezentuje výsledek, konzultant - řeší s vyučujícím příp. nejasnosti)
 • zadání: Co mám rád/a na podzimní přírodě – o co bych nechtěl přijít?
 • forma zpracování: v heslech
 • prezentace všech nebo vybraných skupin

Diskuse

 • výběr nejzajímavějších hesel se zápisem na tabuli
 • pojem EKOKODEX - Co je KODEX?, Co by mohl být EKOKODEX? (ekologický zákoník, sbírka pravidel na ochranu přírody apod.)
 • přírodní zdroje a jejich šetření
 • přeměna hesel zapsaných na tabuli v body EKOKODEXU (rozpracovaná verze)

 

2. měsíc ŘÍJEN

1. týden

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 hodina

Motivace: videoklip Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Chválím tě, Země má

Realizace:

 • společná práce s textem - diskuse nad obsahem (dary a kouzla Země - zelená tráva, žár i mráz..., přání pro obyvatele Země z textu - vláha pro rostliny, mír, klid..., přání pro Zemi se zápisem na tabuli - Co bych Zemi přál/a?)
 • pojmy: bárka zázraků
 • poslech písně
 • zpěv po částech s doprovodem (kytara, klavír)
 • opakování pojmů: umělá píseň, skladatel, textař

http://www.youtube.com/watch?v=tgra1vsjDas - video Chválím tě, Země má

http://uhlir.host.sk/texty/18.htm - text písně Chválím tě, Země má

 

PŘÍRODOVĚDA + VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 hodina

Motivace: jeden z navrhnutých bodů pro EKOKODEX o přírodních zdrojích a jejich šetření

Realizace: Vycházka do přírody v okolí školy za účelem sběru přírodnin použitelných v pracovních, později výtvarných činnostech (listy – hlavně javorové, šípky, slupky z kaštanů, kaštany a jiné svou strukturou zajímavé přírodní materiály). Cestou je vhodné komentovat zajímavé přírodní úkazy, nevhodnou činnost člověka, která se podepisuje na stavu přírody (odpadky kolem cest, nedovolená těžba dřeva… - etická výchova). V rámci výchovy ke zdraví vzpomeneme vhodné volnočasové aktivity (pobyt venku, v přírodě, na čerstvém vzduchu).

Samostatná práce

 • zadání úkolu: Pokusme se nasbírat materiál do pracovních činností, abychom ušetřili papír a lepidlo.
 • zadání domácího úkolu pro zájemce a jejich rodinné příslušníky: sbírat a nosit do ZŠ různé přírodniny vhodné k tvoření v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově.

Společná činnost

 • případné doplnění bodů v návrhu pro EKOKODEX

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 hodina

Motivace: připomenutí vytyčeného úkolu z  hodiny přírodovědy: Pokusme se nasbírat materiál do pracovních  činností, abychom ušetřili papír a lepidlo.

Brainstorming: Co bychom z přírodnin mohli vyrobit?

Realizace:

Práce ve dvojicích

Evaluace:

 • Bavila nás práce? Pobavili jsme se, vhodně využili volný čas a co ještě? (Šetřili životní prostředí při činnosti bez papíru, lepidla …)

 

Kytice z javorového listí
1. Kytice z javorového listí                                          Autor©Petra Cemerková Golová

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 hodiny

Motivace: Dokážeme napodobit dílo přírody? Pokusme se o to.

Realizace:

Samostatná práce

 • Podzimní listí
 • pomůcky: tuš, nepíšící fix, voskové pastely
 • stanovení pravidel pro nerušenou tvorbu - se zápisem na tabuli (opatrnost při práci s tuší ... )
 • pojmy: teplé barvy, linie
 • vlastní práce - výtvarné vyjádření barevnosti přírodních objektů

Evaluace:

 • Diskuse nad otázkou, která byla položena v úvodu hodiny.

 

ListĂ­
2. Listí                                                                      Autor©Petra Cemerková Golová

2. týden

PŘÍRODOVĚDA 1 hodina

Motivace: konečná úprava bodů pro EKOKODEX, zaslání hotového spisu za celou třídu do ekologické soutěže, kterou pořádá DDM (Třinec – dle možností)

Realizace:

Práce ve skupinách

 • rozdělení do skupin
 • rozdání rolí pro zvýšenou efektivitu (kontrolor - řídí činnost, mluvčí - prezentuje výsledek, konzultant - řeší s vyučujícím příp. nejasnosti)
 • zadání: Krasopisně přepište či ilustrujte přidělené nebo vylosované body.
 • vlepování jednotlivých bodů do spisu

Evaluace:

 • společné hodnocení díla

 

Hroznové víno z ořechových skořápek
3. Ekokodex                                                              Autor©Petra Cemerková Golová

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 hodina

Motivace: práce s ořechovými skořápkami - netradičním materiálem, který je šetrný k životnímu prostředí (Podstatná je předešlá spolupráce s rodiči při sběru skořápek.)

Téma: Sklizeň darů přírody

Realizace:

Práce v malých skupinách

 • Hroznové víno z ořechových skořápek
 • pomůcky: skořápky, tuš, temperové barvy, houbička, štětec, lepidlo
 • rozdělení do skupin po třech
 • rozdání rolí pro zvýšenou efektivitu (pojem: manufaktura - jeden lepí, druhý tvoří pozadí, třetí kreslí linie a barví hrozny.)
 • pojmy: studené barvy
 • úklid třídy - řádné vymytí štětců (Šetříme přírodu i tím, že nenecháme štětce zaschnout a nepořizujeme stále nové, šetříme vodou - nenecháváme ji puštěnou, správně zavíráme kohoutek ... )

 

H
4. Hroznové víno z ořechových skořápek                       Autor©Petra Cemerková Golová

3. týden

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 hodina

Motivace: Co se děje na podzim na polích? Jak se říká pražené kukuřici?; práce s popcornem (pražená kukuřice)

Téma: Sklizeň kukuřice

Realizace:

Práce ve dvojicích

 • Kukuřice z popcornu
 • pomůcky: tuš, vodové barvy, lepidlo, popcorn
 • stanovení pravidel pro dvojici
 • zdůraznění pravidel využívání některých přírodních zdrojů - při úklidu

 

Ku
5. Kukuřice z popcornu                                                Autor©Petra Cemerková Golová

4. týden

PŘÍRODOVĚDA 2 hodiny

Motivace: Návštěva výstavy místního svazu zahrádkářů

Realizace:

Samostatná práce

 • zadání: nasbírat potřebné informace o pěstování okrasných a užitkových rostlin
 • pojmy: indiánská okurka, ekologické pěstování, bio produkt, okrasná rostlina, užitková rostlina
 • slunečnice - pozorování pro kresbu ve výtvarné výchově

Evaluace:

 • společné hodnocení výstavy, zopakování některých pojmů

 

Kukuřice z popkornu
6. Výstava místního svazu zahrádkářů                           Autor©Petra Cemerková Golová

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 hodina

Motivace: vzpomínka na návštěvu zahrádkářské výstavy, naši příbuzní mezi členy svazu

Realizace:

Samostatná práce

 • Slunečnice
 • pomůcky: suché pastely, skutečná slunečnice
 • vlastní kresba - vyjádření kontrastu přírodních forem a pozadí

Evaluace:

 • společné hodnocení jednotlivých prací

 

SluneÄŤnice - suchĂ˝ pastel
7. Slunečnice - suchý pastel                                         Autor©Petra Cemerková Golová

3. měsíc LISTOPAD

1. týden

PŘÍRODOVĚDA 1 hodina

Motivace: Herbář – ekologické soutěž pro jednotlivce pořádaná DDM Třinec (dle možností)

Realizace:

Práce ve dvojicích

 • rozdělení do dvojic - spolupráce, výměna rolí
 • práce s encyklopediemi a internetem
 • pojmy: on-line herbář, on-line encyklopedie rostlin, seznam ohrožených rostlin
 • zadání: Zjistěte názvy stromů, ze kterých pocházejí přidělené listy. (Lze použít listy přinesené z vycházky. Bude je zřejmě třeba doplnit. Doporučuji pořídit za spolupráce s rodiči.)

http://kvetena.cz/ - encyklopedie rostlin

http://www.onlineherbar.estranky.cz/ - on-line herbář bylin pro představu herbáře

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 hodina

Motivace: Herbář – ekologické soutěž pro jednotlivce

Realizace:

Samostatná práce

 • pomůcky: štítky k nalepení (v příloze), lepidlo, lisované listy, listy papíru
 • vzhled stránky herbáře
 • konečná úprava
 • konzultace s vyučujícím (nejasnosti při identifikaci listu, otázky k úpravě...)
 • zadání domácího úkolu: kompletace a případné doplnění herbáře

 

První listy do herbáře
8. První listy do herbáře                                               Autor©Petra Cemerková Golová

Společná práce

 • hodnocení jednotlivých dílek

 

2. týden

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 hodina

Motivace: Co nám z přírodnin zbylo? Jak zbylý materiál využijeme?

Realizace:

Práce ve dvojicích

Podzimní paleta

Evaluace:

 • společné hodnocení, zhotovení nástěnky
 • diskuse na téma: využití zbytků

 

3. týden

HUDEBNÍ VÝCHOVA + VÝCHOVA KE ZDRAVÍ + ETICKÁ VÝCHOVA 1 hodina

Motivace: videoklip Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Neopouštěj (staré věci pro nové)

Realizace:

 • společná práce s textem - diskuse nad obsahem (staré a nové věci, konzumní společnost, hodnoty člověka - etická výchova)
 • poslech
 • zpěv s doprovodem (kytara, klavír)
 • hra jednoduchých písní na Orffovy nástroje rytmické a melodické

http://uhlir.host.sk/texty/44.htm - text písně Neopouštěj s akordy

http://www.youtube.com/watch?v=iM0gYuPxgm0 – video písně Neopouštěj

PŘÍRODOVĚDA + ICT 1 hodina

Motivace: píseň NEOPOUŠTĚJ (staré a nové věci, využití starého)

Realizace:

Práce ve dvojicích s internetem

 • pojmy: tříděný odpad, recyklace, kontejner na tříděný odpad, přírodní zdroje
 • zadání: Vyplňte pracovní list. Vyhledejte pomocí internetu potřebné informace. (Přiložené listy lze buď vytisknout nebo stáhnout na žákovské PC pro přímou práci s počítačem).
 • stanovení pravidel pro nerušenou práci s PC - konzultace se spolužákem ve dvojici, konzultace s vyučujícím

 

Evaluace:

 • společná kontrola vyplněného, námitky, připomínky

http://www.tonda-obal.cz/ - stránky o ekologii pro děti

http://www.jaktridit.cz/ - velmi přehledně vytvořené stránky o třídění (zajímavosti, odpovědi na často frekventované otázky, fotografie)

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 hodina

Motivace: píseň Neopouštěj – Jak se dá využít starý nebo použitý materiál? Jak říkáme tomuto procesu?

Realizace:

Společná práce

 • Hra: Co se dá vyrobit z… ?

Připravíme si kalíšek od čajové svíčky, ruličku toaletního papíru, prázdný sáček od čaje (na tea bag folding), kulatou krabičku od sýra, plechovku, víčka od PET lahví… Předměty uložíme do krabice. Jeden vytáhneme, ukážeme dětem a položíme otázku: Co se dá vyrobit z… ? Žák, který první správně odpoví, získá vytažený předmět a má bod. Vítěz s největším počtem bodů získává právo první volby při výběru čajových sáčků na tea bag folding techniku.

Evaluace:

 • Společná debata: Jak se nám práce s odpadním materiálem líbila? Dá se tvořit z odpadu? Mohl by být výrobek vhodným dárkem? Zatížili jsme naší tvorbou nějak přírodu?
Kytičky z čajových sáčků
9. Kytičky z čajových sáčků                                          Autor©Petra Cemerková Golová

Rizika projektu:

- poměrně složitá příprava učitele (sběr přírodních materiálu, sběr materiálů vhodných k recyklaci, dlouhodobý sběr čajových sáčků)

- neochota rodičovské veřejnosti podílet se na sběru potřebných materiálů

- neekologické chování dospělých – špatný příklad pro děti

Závěrečné hodnocení projektu:

Podle ohlasů dětí i rodičů soudím, že projekt byl a stále je pro žáky přínosem. Žáci získali povědomí o recyklaci a ochraně přírody. Diskutovali o problémovém chování člověka k životnímu prostředí a naplánovali pomocí EKOKODEXU možná řešení. V rámci projektu se zúčastnili dvou ekologických soutěží, které pořádal místní DDM. Pomocí internetu vyhledávali informace o třídění odpadů a při tvorbě herbáře pracovali s on-line encyklopedií rostlin. Vyzkoušeli si práci s přírodním materiálem, který je šetrný k životnímu prostředí, a recyklovali. Pozorovali a sbírali přírodniny, vyvozovali závěry pro jejich využití a při tvorbě v pracovních činnostech s nimi experimentovali.

 

Diplom a cena za 1. místo v ekologické soutěži Ekokodex (spolupráce s DDM Třinec)
10. Diplom a cena za 1. místo v ekologické soutěži Ekokodex (spolupráce s DDM Třinec)
Autor©Petra Cemerková Golová

Žáci si cenu v podobě zábavného výukového programu na téma les opravdu užili. Zhlédli  prezentaci věnovanou tématu, poznávali přírodniny, pracovali ve skupinách a soutěžili. Přestože si neodnesli hmotné ceny, byli nadšení a do školy se vrátili bohatší o vědomosti, zážitky a zkušenosti.

 

Co k čemu patří?
11. Co k čemu patří?                                                  Autor©Petra Cemerková Golová

 

Sestavování potravních řetězců
12. Sestavování potravních řetězců                               Autor©Petra Cemerková Golová

 

Vyhledávání správných trojic – pták, pták v letu, hnízdění
13. Vyhledávání správných trojic – pták, pták v letu, hnízdění

Autor©Petra Cemerková Golová

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
29.3 kB
Dokument
Štítky na listy herbáře
doc
944.34 kB
Dokument
Třídíme papír - PL k vytištění nebo k příme práce na PC
doc
14.69 MB
Dokument
Třídíme plast - PL k vytištění nebo k přímé práci s PC
doc
153.32 kB
Dokument
Třídíme, třídíme, třídíme - PL k vytištění nebo k přímé práci na PC
doc
1.65 MB
Dokument
Další inspirace pro celoroční ekotvoření - fotografie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Cemerková Golová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 11. 2010
Skvělý nápad s využitím oblíbených písniček Svěráka-Uhlíře! Z nabídky podzimních činností si určitě každý vybere. Oceňuji mnoho dalších odkazů a přiložené fotografie.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Kordová
13. 11. 2010, 10:22
Velmi podnětné a inspirativní.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

Barevné listy (lisované i čerstvé), ořechové skořápky (půlky), popcorn, vodové a temperové barvy, suché a voskové pastely, lepidlo, prázdné čajové obaly, různý odpadní materiál, který je vhodný k recyklaci a běžné pomůcky do vyučování.