Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Projekt – Letíme do Afriky
Odborný článek

Projekt – Letíme do Afriky

16. 2. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Lucie Knotová

Anotace

Projekt „Letíme do Afriky“ v sobě propojuje dvě odlišná témata – je zaměřen na letadlo (dopravní prostředek) a na Afriku (zemi s odlišnou kulturou a s divokou faunou). Žáci prožívají roli posádky letadla a vydávají se na dalekou cestu z Prahy do Afriky, ovšem pouze v prostředí školní třídy. Žáci prostřednictvím zábavně-zážitkové formy propojují znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů a tak přirozenou cestou rozvíjí své klíčové kompetence.

Cíl

Obecným výukovým cílem projektu je jednak propojit a prohloubit poznatky z různých předmětů a současně umožnit žákům prožít situace, které vycházejí ze životní reality – v projektu se jedná konkrétně o dopravu letadlem a střetnutí se s odlišným způsobem života, s odlišnou kulturou. Během aktivit žáci dokáží reagovat na různorodé podněty a řídit se pokyny učitele. Naše fiktivní cesta letadlem směřuje do Afriky – zde žáci poznávají společnost, kulturu a přírodu této země. Žáci si uvědomují rozdíly mezi životem v Africe a životem v naší zemi, rozdíly jsou schopni popsat dle svých individuálních schopností. Žáci mají příležitost hovořit o svých zážitcích ze hry, dokáží sdělit své pocity a určit konkrétní situace, které je během zábavně-zážitkové aktivity zaujaly.

Úvod k projektu

V projektu Letíme do Afriky se žáci vžívají do role cestujících letadla a vyrážejí směr Afrika. Projekt se odehrává ve školní třídě, kde jsou dle potřeby uspořádány lavice. Projektu se účastní celkem šest žáků, z toho jsou tři žáci z rehabilitační třídy a tři žáci z pomocné třídy. V projektu účinkují i dva asistenti pedagoga a třídní učitelka. Nezúčastněným aktérem projektu je kameraman, který celou akci natáčí (jeho přítomnost v hodině žáky nijak nerušila). Tato virtuální hospitace byla natočena v květnu 2010 v ZŠ, SPC a ŠD U Trojice v Havlíčkově Brodě. Natáčení probíhalo ve třídě, kde jsou společně vzděláváni žáci pomocné a rehabilitační třídy, vyučování zde tedy probíhá na základě dvou vzdělávacích programů.

Podnětem pro vznik tohoto projektu byly zájmy žáků. Snažila jsem se vymyslet pro žáky takovou aktivitu, která by je zaujala, vtáhla je do hry a umožnila jim intenzivní prožitek. Již seznámení žáků s náplní projektového dne vzbudilo veliký ohlas a motivovalo je k plánované akci. Součástí projektu jsou činnosti dětem blízké a známé – např. dopravní prostředek letadlo, poznávání afrických zvířat známých ze ZOO, rytmický tanec, netradiční malba – malba na tělo, sluchová cvičení, koncentrace na poslech vážné hudby, vnímání a reagování na pokyny pedagoga atd. Žáci mají možnost prožít situace, které vycházejí z událostí, které oni sami prožívají ve svém životě či se s nimi setkávají ve svém nejbližším okolí.

Cíle

Během přípravy projektu jsem si stanovila nejvyšší cíl ten, aby si žáci i asistenti projekt užili a odnášeli si z něj kladné pocity. Pozorováním zúčastněných v průběhu projektu a dle jejich reakcí po akci myslím, že mohu říci: „Nejvyšší cíl byl naplněn!“ Ráda bych ale vyzdvihla i konkrétní výukové cíle: žáci měli v projektu propojit a prohloubit poznatky z různých předmětů, měli reagovat na smyslové podněty, jednat dle pokynů učitele a dle individuálních schopností umět popsat své pocity z projektu.

Reflexe

Veliký přínos tohoto projektu vidím v tom, že žáci měli příležitost prostřednictvím hry aktivně osvojovat a prohlubovat poznatky z různých předmětů, což vedlo k rozvoji jejich klíčových kompetencí. V projektu žáci pracovali ve skupině, což mi dávalo příležitost nabídnout každému z žáků oblast (pozici), ve které se bude cítit příjemně a bude zde moci uplatnit a rozvíjet své schopností a dovedností.

Domnívám se, že požadavky na cíle byly splněny: jednalo se o přiměřeně náročné cíle schopnostem žáků, stanovené dílčí cíle bylo možné v průběhu akce kontrolovat. Myslím si, že žáci získali užitečné zkušenosti, které budou moci později uplatnit ve svém životě.

Díky dynamickému spádu projektu byli žáci téměř po celou dobu aktivní a udrželi svoji pozornost. Do hry byli vtaženi všichni žáci, každý měl svoji roli a užíval si ji. Žáci reagovali na pokyny pedagoga dle svých schopností. Žáci prokázali znalost afrických zvířat, byli schopni popsat rozdíly mezi životem v Africe a životem v naší zemi.

Výstupem z projektu byla výuková tabule tvořená stručným popisem zábavného dne, fotografiemi z průběhu akce a dalším obrazovým materiálem připomínajícím celý tematický projekt. Žáci si s nadšením prohlíželi fotky, rádi se k situacím z projektu navraceli a sdělovali nejintenzivnější zážitky.

Pozitivní zpětnou vazbou pro mne byly nejen kladné reakce žáků, ale i zúčastněných asistentů, kteří s nadšením přijali své role a přirozeně vpluli do fiktivního světa.

Co bych příště udělala jinak?

 • Motivační úvod, který vtáhne do fiktivního světa (návrh: viz Popis projektu)
 • Detailněji připravené otázky k reflexi
 • Zapojení asistentů do přípravy projektu
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
5.13 MB
PDF
Výstup z projektu – tematická tabule
pdf
4.63 MB
PDF
Afrika
doc
39.06 kB
Dokument
Popis projektu Letíme do Afriky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Knotová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní rozdíly
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální rozvoj

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

nákres Prahy a Afriky, občerstvení pro cestující (žáky), výbava pro pilota letadla, etno hudební nástroje, maska pro šamana, časopisy o Africe, CD se zvuky dopravních prostředků, CD se skladbou Vltava, nahrávky africké hudby, letenky se jmény cestujících, barvy na tělo, štětce, korále