Odborný článek

Portfolio školy

19. 10. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Zuzana Maťašová

Anotace

Portfolio školy může být jednou z cest k autoevaluace.

Portfolio školy je průběžně doplňovaná sbírka informací a výsledků práce, která jednak srozumitelně objasňuje cíle a vizi školy, ale také dokumentuje nepřetržité úsilí školy o lepší služby.

Proč tvořit portfolio?

Portfolio školy může mít kromě informační funkce i funkci reprezentační, motivační a sebereflexní, a to jak pro žáky, tak pro učitele. Usnadňuje spolupráci a diskusi o výsledcích činností nejen uvnitř školy, ale také s jejím okolím. Poskytuje celistvé podklady pro rozhodování a také zpětnou vazbu na změny, jež škola provádí.

Prostřednictvím portfolia může škola sledovat míru dosažených cílů podle stupně shody mezi vizemi a skutečnými výkony v jedné nebo vícerých oblastech práce. Portfolio je také účelné v tom, že poskytuje materiál pro zjišťování oblastí pro zlepšení, ale také pomoc při sestavování autoevaluační zprávy, protože odhaluje skryté souvislosti mezi výsledky měření, jež škola zjistila, a tak napomáhá při zvyšování kvality školy. Může být rovněž podkladem pro další autoevaluační nástroje, např. SWOT analýzu či marketingový audit; na druhé straně výsledky autoevaluačních činností by měly být obsahem portfolia školy.

Z toho vyplývá, že portfolio není užitečné jenom jako sbírka informací, kterou škola shromáždí například v podobě výroční zprávy, ale mnohem důležitější je, jak škola s portfoliem pracuje a jak tyto informace využívá. Škola by si měla do portfolia zahrnout především to, co je pro ni významné, a do tvorby zapojit celou školu, protože čím větší a různější materiál sesbírá, tím získá komplexnější pohled na svou činnost a její portfolio bude mít větší výpovědní hodnotu. Je zřejmé, že tvorba portfolia je dlouhodobý proces, který nejde vykonat ze dne na den, proto se to učitelé a žáci musí postupně naučit.

Další využití portfolia

Portfolio školy můžeme prezentovat například jiné škole, rodičům, zřizovateli, v mezinárodních projektech, k získání grantů, k oslovení potenciálních žáků, a to různou formou (tištěná elektronická podoba, součást dne otevřených dveří). Výhodou elektronického portfolia je, že ho lze efektivně prezentovat, nevyžaduje prostor na skladování, lze jej zpřístupnit / znepřístupnit (např. některé složky opatřit heslem či osobním kódem na vyhledávání výsledků, hodnocení). Při tvorbě podobného portfolia navíc žáci a učitelé rozvíjejí své ICT dovednosti.

Na co je dobře nezapomínat

Dříve, než se přistoupí k samotné tvorbě portfolia, je nutné stanovit cíle a kritéria hodnocení. Je vhodné si stanovit, k čemu bude portfolio sloužit, kdo, co a kdy bude do portfolia zaznamenávat, jak budeme jednotlivé položky zařazovat a vyhodnocovat, jaké osoby budou zodpovědné za aktualizaci jednotlivých částí portfolia, také technologické a finanční zajištění tvorby portfolia i to, komu budou jednotlivé části portfolia přístupné (sponzorům, veřejnosti, žákům atd.).

Struktura portfolia

Školy dnes mají tendenci shromažďovat informace o své činnosti na vlastních webových stránkách, propagačních materiálech apod. Školy tak mohou navzájem porovnávat svou práci a výsledky. Pro snazší orientaci uvádíme možnou strukturu portfolia školy:

1. Charakteristika školy

 • specifika školy (zaměření, formy výuky, alternativní metody, rozšířená výuka apod.);
 • vize a cíle školy;
 • školní řád a pravidla;
 • školní plán rozvoje, rozpočet na školní rok, vyúčtování předchozího roku;
 • historie školy (např. významní absolventi);
 • materiální podmínky a prostředí (prostory, budova, knihovna, odebíraná periodika, učebnice, vlastní didaktické materiály, využití ICT, tělocvična, internát, dostupnost);
 • výroční zprávy, autoevaluační zprávy, inspekční zprávy.

2. Informace o pedagogickém sboru a jeho činnosti

 • osobní profily pedagogů (CV, osobní portfolia, fotografie, certifikáty, osvědčení o absolvovaní dalšího vzdělávání, zájmy, konzultační hodiny, kontakty);
 • efektivní metody výuky (příklady dobré praxe, přípravy na hodiny, videozáznamy).

3. Informace o školních aktivitách

 • kalendář akcí na školní rok, dny otevřených dveří, informace pro uchazeče;
 • fotografie a výsledky nejvýznamnějších akcí a činností, které škola organizovala;
 • informace o projektech, do kterých se škola zapojila;
 • zajímavé školní a mimoškolní aktivity, videozáznamy/fotodokumentace (kroužky, studentský parlament, média - školní časopis, studentský zpravodajský web apod.);
 • preventivní programy, které vytvořila - protidrogová tematika, zdravá výživa apod.;
 • jídelní lístek, ukázky práce školního klubu, nepovinných kroužků.

4. Prezentace žáků

 • ukázky nejlepších prací žáků;
 • úspěchy v soutěžích, celkové výsledky žáků (mohou být seřazeny podle tříd v jednotlivých školních letech nebo jako síň slávy);
 • webové stránky jednotlivých tříd (které mohou být vytvářeny na principu portfolia).

5. Reference o škole

 • úspěšnost přijímání žáků na vyšší stupeň školy;
 • reference (ředitele, kolegů, žáků i rodičů), články z tisku.

6. Informace o spolupráci a komunikaci s partnery

 • spolupráce s rodiči, jinými školami, místní komunitou, organizacemi a zahraničím;
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem;
 • aktuality pro rodiče a žáky (písemné informace, pozvánky, důležité e-maily...);
 • odkazy.

7. Informace o propagaci školy

 • propagační akce, odkazy na články v novinách, na internetu atd.;
 • sponzoři, které škola získala.

Je veliká škoda, že školy nevyužívají všech nabízených možností, i když tendence systematizovat informace o práci školy jsou patrné. Tvorba portfolia je jedna z cest jak odstranit obavy z autoevaluace školy a zlepšovat kvalitu škol přirozeným způsobem. Nevyžaduje vysokou finanční podporu, jenom ochotu všech zúčastněných.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Maťašová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Autoevaluace školy