Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Úcta k člověku a lidskosti
Odborný článek

Úcta k člověku a lidskosti

Anotace

Žáci se seznámí s osobností Nicholase Wintona, prostřednictvím čtení s předvídáním budou přemýšlet nad jeho činy, v závěru zformulují, co je to úcta.
Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. část lekce - Čtení s předvídáním

Sedíme v kruhu, žáci mají sešit a pero, koluje fotografie Sira Nicholase Wintona (dostupné na internetu) a žáci si označují odpovědi na dvě otázky:

 1. Jaká věta tě při pohledu na fotografii napadá?
 2. Kolik je asi pánovi na fotografii let?

Žáci se rozdělí do skupin po čtyřech - vyberou si kartičku a na základě společných znaků vytvoří skupiny.

Na kartičkách jsou pojmy: NACISMUS, ANTISEMITISMUS, KONCENTRAČNÍ TÁBOR, 2. SVĚTOVÁ VÁLKA, ADOLF HITLER.

Společně si vysvětlíme jejich význam (je možné použít slovník cizích slov) a souvislost s dnešní hodinou - tématem hodiny bude život muže, který prožil dobu 2. světové války, Nicholase Wintona. Následuje krátká reflexe o práci ve skupinách (Co žáci napsali?).

Žáci si ve skupinách sesednou do lavic, potřebují psací potřeby a papíry. Následuje čtení s předvídáním1 - kopie textu Sir Nicholas Winton (viz Příloha č. 1). Na některé otázky budou žáci ve skupině reagovat písemně na papíry, které mají k dispozici.

Reflexe 1. části textu:

 • Kolik z vás správně tiplo věk Nicholase Wintona?
 • Víte, jakou roli sehrálo RAF za 2. světové války?
 • Znáte český film, který přibližuje účast československých pilotů v RAF?
 • Napište na přiložený papír, jak si představujete život pana Wintona během 2. světové války (následuje 5 minut tvorby a čtení).

Reflexe 2. části textu:
Překvapilo tě, co Winton během války vykonal?

 • Znáš někoho, kdo udělal podobný čin?
 • Napište, jaké schopnosti a vlastnosti měl pan Winton, aby mohl dokázat to, co dokázal (5 minut tvorby a čtení).
 • Předvídání: Podaří se Wintonovi zachránit nějaké děti? Jaké máš pocity z toho, co čteme? Co si myslíš o panu Wintonovi?

Reflexe 3. části textu:

 • Pracoval pan Winton skutečně s plným nasazením na záchraně dětí?
 • Jaký měl asi pocit, když se dozvěděl, že 1. září 1939 neodjel vlak s 250 dětmi? Co se podle tebe pak s těmi dětmi stalo?
 • Předvídání: Co očekáváte od poslední části příběhu?

Reflexe 4. části textu:

 • Představte si, že slyšíte děkovný projev zachráněných dětí. Jak by asi mohl vypadat? Pokuste se ho napsat (10 minut tvorby a čtení projevů).

Žáci se posadí zpět na svá místa a sepíší závěrečné hodnocení hodiny (Co se vám líbilo a nelíbilo? Jak vás zaujalo téma? Jak se vám pracovalo ve skupině?).

Během psaní se vyjádří především k těmto otázkám:

 • Liší se nějak tvá věta o muži na fotografii s tím, co ses o něm dočetl/a?
 • Dokážeš definovat svůj pocit, vztah k panu Wintonovi?
 • Znáš někoho ve svém okolí, který pro druhé udělal něco záslužného?

Na závěr sedíme v kruhu, čteme si reflexe, pokusíme si definovat, co je to úcta, obdiv. Za jakých okolností tato slova používáme a zda je používáme i v souvislosti s lidmi v rodině, ve svém okolí.

2. část lekce - Charakteristika přímá a nepřímá

Navážeme na předchozí hodinu. Pokusíme se opět si připomenout Nicholase Wintona, a to pomocí pětilístku2. Následuje samostatná práce a čtení pětilístků - na tabuli zapisuji přídavná jména, která by mohla vyjadřovat vlastnosti člověka, a slovesa.

Příklad pětilístků, které děti vymyslely:

Nicholas
poctivý, dobrý
pomáhá, chrání, pracuje
Zachránil děti a přežil válku.
zachránce
Nicholas
obětavý, cílevědomý
pomáhá, věří, nevzdává se
Nikdy se kvůli válce nevzdával.
1 (jednička)

V učebnici si najdeme pravidla psaní charakteristiky, žáci si je přečtou a napíší charakteristiku pana Wintona.

Zdroje informací: fotografie z internetu, text (stejný jako v literatuře), poznámky v sešitě, pětilístek, slova na tabuli.

Nakonec žáci přečtou své práce a dochází ke vzájemnému hodnocení (kdo vystihl podstatné věci z jeho života, kdo na nějakou důležitou událost zapomněl, opravujeme formulace vět, hodnotíme přednes, citujeme charakteristiku přímou a nepřímou apod.).


1 Metodu jsem převzala z RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Pracuje se s textem, který je rozdělen na několik částí. Čte se po jednotlivých úsecích, nikdo nesmí vědět, co je dál. Pracuje se vždy s přečtenou částí, odhaduje se další vývoj - je zde prostor pro rozvíjení fantazie, pocitů.
2 Metodu jsem převzala z RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Umožňuje shrnout téma, postoj. Jedná se v podstatě o pětiřádkovou básničku. Každý řádek obsahuje jiné informace: první řádek - jedno podstatné jméno, druhý řádek - dvě přídavná jména, třetí řádek - tři slovesa, čtvrtý řádek - věta o čtyřech slovech, pátý řádek - heslo, shrnuje námět.


 

Dílčí cíle dané aktivity
 • porozumění textu
 • formulace myšlenek
 • psaní projevu a charakteristiky
 • úcta
Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat Člověk a společnost - Výchova k občanství (Stát a právo - Lidská práva)
Didaktická povaha příspěvku osvojení dovednosti
Organizační forma výuky
 • frontální
 • individuální
 • skupinová
 • zážitková
Vyučovací metoda
 • skupinová práce
 • čtení s předvídáním
 • pětilístek, samostatná práce
Předpokládaný časový nárok 3 vyučovací hodiny
Nutné pomůcky a prostředky
 • lístky s napsanými pojmy
 • kopie textů
 • fotografie Sira Nicholase Wintona
 • slovník cizích slov
 • volné papíry na psaní
Informační zdroje
 • internet
 • Český jazyk pro 7. ročník, FRAUS 2005
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ne
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
41.02 kB
PDF
Sir Nicholas Winton

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Figránová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

lístky s napsanými pojmy kopie textů fotografie Sira Nicholase Wintona slovník cizích slov volné papíry na psaní