Odborný článek

Hrnečku, vař!

Anotace

Během projektu si žáci uvědomí a setřídí poznatky o potravinách a jejich zpracování, seznámí se se zásadami správného stravování a osvojí si pracovní a hygienické návyky při práci v kuchyni. Projekt obsahuje řadu námětů na činnosti v nejrůznějších předmětech.

Cíl

Téma "Hrnečku vař" jsem vybrala s cílem rozvíjet u dětí pracovní dovednosti a návyky. Tento dlouhodobý projekt nabízí velké množství činností souvisejících s probíraným učivem, které si žáci mohou osvojovat a procvičovat přímo v praxi. Žáci během projektu: 1. Poslouchají, čtou, reprodukují, dramatizují a ilustrují pohádky s tématikou vaření. 2. Sestavují týdenní jídelníček pro maminku. 3. Vyhledávají knihy o vaření a stolování, orientují se v nich, získávají potřebné informace. 4. Ve skupinách připravují jednoduché pokrmy, sepíší popis jejich pracovního postupu a cenovou kaukulaci. 5. Zhotovují plakáty o vybrané skupině potravin. 6. Vytváří kuchařku oblíbených jídel. 7. Vyrábí panáčky z vařeček. 8. Měří a odhadují hmotnost a objem potravin. 9. Tvoří a řeší praktické matematické slovní úlohy na toto téma.

Projekt byl realizován ve čtvrtém ročníku během jednoho měsíce s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. Tematika vaření se prolínala téměř do všech vyučovacích hodin, někdy se jednalo o vícehodinové bloky.

Téma: Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili.

První část

1. Motivací byl úryvek z pohádky bratří Grimmů Sladká kaše, do kterého žáci doplňovali vhodná slova, aby text dával smysl.  (Příloha  1)

2. Rozdělení do 4–5 členných skupin (kritériem dělení byla oblíbenost určitých druhů jídel), vytvoření názvu a nakreslení loga skupiny.

3. Společná diskuse o náplni projektu (zapsání na velký arch papíru a jeho vyvěšení ve třídě).

4. Každá skupina si vybrala jednu z nabízených činností, kterou realizovala:

- dramatizace pohádky s tematikou vaření
- nakreslení leporela k pohádce s tématikou vaření
- sepsání malé kuchařky
- vytvoření plakátu o vybrané skupině potravin

5. Společné stanovení kritérií, která budou žáci dodržovat, a data prezentace. Vše jsme opět sepsali na velký balící papír a vyvěsili ve třídě.

výběr skupinové práce
1. výběr skupinové práce

Druhá část

1. V rámci jednotlivých vyučovacích hodin jsme realizovali tyto činnosti:

matematika:

- řešení slovních úloh s danou tematikou (Příloha 2 – Chystáme oslavu)
- praktické vážení a měření objemu, převody jednotek, odhady

český jazyk a literatura:

- pracovní list Dobrou chuť (Příloha 3)
- vyhledávání informací v knihách (kuchařky) – obsah, rejstřík
- popis pracovního postupu – slohová práce

2. Společné sestavování menu, které budeme vařit

Každá skupina dostala na starost jednu jeho část (předkrm, maso, příloha, zeleninový salát, zákusek). Musela vytvořit popis pracovního postupu, seznam potřebných surovin a cenovou kaukulaci. Jídelníček jsme opět napsali na velký papír, který jsme tentokrát vylepili na dveře třídy, abychom se měli na co těšit.

3. Jídelníček pro mou rodinu

Na závěr této části jsme téměř celý den věnovali tvorbě jídelníčku pro maminku. Po proběhlé diskusi na téma "Co rád jím a co je zdravé" si každý vymyslel svůj vlastní týdenní jídelníček, který si vyzdobil a odnesl domů jako návrh pro svou maminku, co příští týden vařit. (Příloha 4)

Třetí část - vaření

1. Nákup potravin

Společně jsme se vydali do obchodu, kde skupinky podle sestaveného seznamu samy nakupovaly pořebné suroviny. Po návratu do školy žáci museli správně vyúčtovat peníze.

2. Vaření

Celý den jsme prožili ve cvičné kuchyňce školy. Nechybělo ani stylové oblečení a slavnostně prostřené stoly. Žáci pracovali ve skupinkách velmi samostatně a jen občas si chodili pro drobné rady. Na všech připravených jídlech jsme si společně pochutnali.

Čtvrtá část - závěrečný den projektu

1. Prezentace

Každá skupinka předvedla výsledek své celoměsíční práce (dramatizace pohádky Perníkový chlapec, seznámení s vlastní kuchařkou, představení plakátu o vybrané skupině potravin).

2. Hodnocení projektu

Následovalo hodnocení. Žáci oceňovali i kriticky hodnotili práci svých spolužáků. Nechyběly dotazy i spontální potlesk. V příjemné atmosféře jsme se navzájem podělili o své dojmy a zážitky z realizace.

3. Výroba panáčka z vařečky

Celý projekt jsme zakončili výrobou panáčka z vařečky, kterého si každý odnesl domů jako památku na celoměsíční společnou práci ve škole.

Reflexe

Téma vaření bylo pro mé žáky velmi zajímavé. Získané znalosti a dovednosti, které si žáci osvojili přímo v praktických situacích, využijí především v praktickém životě. Doufám, že kladný vztah k vaření, který při projektu získali, jim vydrží co nejdéle. Celoměsíční skupinová práce se mi velmi osvědčila. Žáci byli nuceni spolupracovat, komunikovat, společně pracovat a tvořit, ale také si práci dělit a organizovat. Největší obtíže jim dělalo se dohodnout. Doporučuji se věnovat důkladně části, ve které si žáci vybírají jednu ze čtyř nabízených činností, stanovují kritéria a čas realizace. Dejte dětem prostor pro vlastní iniciativu a nebojte se přijímat jejich návrhy. Uvidíte, že vás v mnohém překvapí. Pokud získáte pro realizaci části projektu i některého z rodičů, bude práce pro děti ještě zajímavější. Pokuste se o to, projekty bývají ideální příležitostí zapojit rodiče do dění ve škole.

Literatura a použité zdroje

[1] – GRIMM, Jacob. Pohádky bratří Grimmů. 1. vydání. Praha : Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 1976. 196 s. ISBN 13-760-76.
[2] – WERICH, Jan. Fimfárum. 6. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1987. 224 s. ISBN 22-001-87.
[3] – NĚMCOVÁ, Božena. Maličkým. 5. vydání. Praha, 2000. 51 s. ISBN 13-742-000.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha 1 – Sladká kaše
doc
46.88 kB
Dokument
Příloha 2 – Chystáme oslavu
doc
41.02 kB
Dokument
Příloha 3 – Dobrou chuť
doc
21.48 kB
Dokument
Příloha 4 – Jídelníček

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

pohádkové knížky, kuchařské knihy a časopisy, výtvarný materiál, vařečky, maňásci, kuchyňské váhy a odměrky