Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > 3. „Justýna a lež“
Odborný článek

3. „Justýna a lež“

2. 12. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Příspěvek se zaměřuje na mravní výchovu dětí. Učí děti rozlišovat, co je dobré a co špatné chování, vnímat rozdíl mezi pojmy pravda a lež. Vede k uvědomění si, že je lepší říci pravdu, než lhát a podvádět, k poznávání a rozlišování společensky neúnosného chování (např. krádež).

Cíl

Vést děti k poznávání a rozlišování vhodného a nežádoucího společenského chování, k rešení problémových situací v dětském kolektivu nenásilnou formou. Postupně chápat, že je lepší říci pravdu, než lhát.

ÚVOD:

Třetí část projektu „Justýna a slušné chování“ je zaměřena na řešení běžných situací v mateřské škole, které vznikají při každodenní kooperaci dětí. Projevy vhodného, ale i nevhodného chování (agresivita, vzájemné ubližování, lež) se objevují v každém kolektivu. V rámci prevence negativních jevů je dobré s dětmi toto téma neopomíjet, ale naopak vést děti k poznávání, co je správně, co ne a hlavně proč. Již v tomto věku se utváří základy společenských postojů a hodnot a je na nás, dospělých, aby se rozvinuly žádoucím směrem. Nejdůležitější je správný vzor chování rodičů i pedagogů.

Poznatky a zkušenosti s dětskou lží předkládá velice pěkným a poučným způsobem PhDr. Lidmila Pekařová ve své knize „Jak žít a nezbláznit se“.

Všechny nápady a souvislosti jsou shrnuty v myšlenkové mapě (viz příloha).

NABÍZENÉ ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI:

Uvádím přehled různých námětů pro realizaci tohoto bloku.

Pracujeme s celou skupinou dětí, ale některé činnosti zařazujeme postupně v malých skupinách nebo individuálně.

Činnosti vycházející přímo z textu knihy:

 • Připomenutí úvodních částí knihy, situace kočky Justýny.
 • Pokračování volným převyprávěním začátku dalšího příběhu -  část „Přiznání“ (ADAMOVSKÁ, M. Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny. s.18). Část příběhu můžeme přehrát i jako maňáskovou scénku. S textem dále pracujeme, vstupujeme do děje, vedeme děti k vymýšlení, jak by se mohla situace vyvíjet dál, ke srovnávání s vlastními zážitky a zkušenostmi. Na závěr provedeme společnou reflexi, vyvodíme závěry. Na základě prožitku z příběhu kreslí děti ilustraci. Nad obrázky s dětmi individuálně diskutujeme, všímáme si reakcí dětí na příběh, postojů k řešení situace.
 • Posloucháme a zpíváme píseň „Neučte se lhát“ z přiloženého CD. Zpěv doplňujeme vhodným pohybem, hrou na tělo a dětské hudební nástroje.
 • Práce s příběhem „Krádež v samoobsluze“ (tamtéž, s. 42) + píseň „Zloděj“ z CD ke knize. Také tento příběh rozvíjíme, hodnotíme, zamýšlíme se nad chováním aktérů. Navážeme exkursí do obchodu v místě bydliště, rozhovorem s prodavačkou o osobní zkušenosti se zloději v prodejně. Děti zde budou mít pravděpodobně sklon zevšeobecňovat ve smyslu: „zloděje zatkne policie a zavře ho do vězení“. Učitelka musí zvolit k problematice správný přístup s ohledem na citlivost dětské psychiky.

Hry a činnosti doplňující a rozvíjející téma:

 • Rozhodnutí o pravdivosti tvrzení i ve tvaru negace.

- Práce s obrazovým materiálem. Využíváme různé situační obrázky od jednodušších po složitější, vhodné jsou i ilustrace v knize Učíme se hrou, s. 160-171.

- Klasická hra „Všechno lítá, co peří má“. Vyučující volí různé věci i živočichy, děti reagují pohybem, případně i slovem (z praxe učitelek, zdroj neznámý).

- Píseň:  „Ano, ano – ne, ne“ (z CD Elce pelce kotrmelce. č. 26, Petr Eben, Václav Fišer, SUPRAPHON 2004)

- Práce s textem „Hanka a Manka“ vedoucí k pochopení, že pravda může být z odlišných úhlů pohledu různá. Je třeba vést děti k opatrnosti v úsudku, bývá dobré zamyslet se, jak to asi vidí a pociťuje ten druhý.

Hanka a Manka šly každá z jedné strany k jabloni, na které zůstalo poslední jablíčko. Hanka je viděla z jedné strany a volá: Jé, to je krásné červené jablíčko! Manka je vidí z opačné strany a říká: Jsi slepá? To jablíčko je žluté. Hádaly se, až se málem popraly a přitom si pod stromem vyměnily místo. Hanka viděla jablíčko žluté a Manka červené. Zasmály se tomu a všechno bylo zase v pořádku. (MÁDROVÁ: Učíme se hrou, s. 161)

 • Rozvoj citu a charakteru, uvědomění si vhodného a nevhodného modelu chování. Rozlišovat rozdíl mezi nechtěnou událostí, která vznikla například neopatrností a zlomyslností, záměrným ubližováním.

- Příběh „Rozbitý šálek“. Před vlastní prací objasníme dětem význam nepříliš používaného slova „šálek“, názorně ukážeme.

Chlapec si hrál a rozbil drahý šálek. Nikdo ho neviděl.
Přišel otec a zeptal se:
Kdo rozbil šálek?
Chlapec se třásl strachem a řekl: Já.
A otec na to:
Děkuji ti, že jsi řekl pravdu.

(Tolstoj: Dětem)

Po přečtení s dětmi opět diskutujeme, můžeme pomoci otázkami např. Co provedl chlapec? Proč se třásl před otcem? Proč mu otec děkoval?

Hlavní myšlenku můžeme dále rozvést a dospět k přirozeně vyplývajícímu hodnocení kladných etických vlastností - pravdomluvnosti, odvahy přiznat se i za cenu případného trestu (Učíme se hrou, s. 33).

- Další příběhy vhodné k zamyšlení a diskusi nad problémem: „Špatně“ a „Tři kamarádi“ (OSEJEVOVÁ, V. A. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. s. 241)

- Práce s obrázky, tvořivá dramatika např. s plyšáky, rozehrávání situací, vstupování do rolí.

 • Četba z knihy Neotesánek (BŘEZINOVÁ, str. 19), příběh „Nelži“
 • Rčení  „Lež má krátké nohy“ - vysvětlení, hledání dalších známých pořekadel a přísloví
 • Didaktické hry zaměřené na rozvoj komunikačních schopností, vzájemnou interakci

-„Pane strážníku, neviděl jste mého kamaráda?“ (KOŤÁTKOVÁ. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. s. 111)

-„Co se stalo?“ (tamtéž, s. 111)

- „Na detektiva“ - poznat po hmatu a podle hlasu svého kamaráda. (tamtéž, s. 101)

- „Na mlsnou kozu“ (tamtéž, s. 118) - motivace poklad x detektivové

 • Honičky s pravidly - zařazujeme průběžně, vhodně upravíme motivaci.

-„Sloupová“ (tamtéž, s. 86)

- „Lavinová honička“ (DVOŘÁKOVÁ. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. s. 140). Koho honič chytí, přidá se k němu, chytí se za ruce a honí spolu, chytí dalšího a dalšího. Děti se přidávají, až nezbude nikdo. Podle počtu dětí můžeme zvolit více honičů.

ZÁVĚR:

Uvedené náměty lze různě kombinovat, obměňovat a doplňovat. Záleží na aktuální situaci a složení kolektivu. Zde více než jinde platí nutnost citlivého přístupu k dětem tak, aby nevznikly pozdější komplikace nebo traumata u dětí, které jsou více citlivé a vnímavé nebo již mají negativní zkušenosti např. s reakcí na lež v rodině, zásahem policie apod.

Reflexe

Tento blok se vzhledem k tématu, které je spíše abstraktního charakteru, může zdát obtížně realizovatelný. Je však třeba volit citlivý přístup k problémům a poskytovat dětem vhodný osobní vzor v chování a jednání. Děti pak dobře přistupují k řešení problémových situací a na téma velice dobře reagují.

Už v tomto věku se vytváří základy společenských postojů a hodnot! Proto je dobré téma zcela neopouštět a občas se k němu vracet, aby si děti upevňovaly správné návyky v této oblasti. Vhodné je situační učení s využíváním teoretických zkušeností, které děti získaly v průběhu realizace bloku.

Literatura a použité zdroje

[1] – VEBEROVÁ, Eva. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1981.
[2] – KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0852-3.
[3] – DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. RAABE, 2006. ISBN 80-86307-27-1.
[4] – ADAMOVSKÁ, M. Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny. Praha : Rotag, 2005. ISBN 80-903175-5-3.
[5] – PEKAŘOVÁ, Lidmila. Jak žít a nezbláznit se. Olomouc : Poznání, 2006. 200 s. ISBN 80-86606-49-X.
[6] – MÁDROVÁ, Eva. Učíme se hrou. 1. vydání. Praha : Práce, 1995. 176 s. ISBN 80-208-0373-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
37.11 kB
Dokument
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 12. 2010
V příspěvku jsou shrnuty zajímavé aktivity, které dětem pomáhají chápat pravidla vzájemného soužití.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

Dostatek obrazového materiálu a vhodných literárních textů. Ostatní dle konkrétních činností.