Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Cizí jazyk v MŠ - víc než jen zábava a hry
Odborný článek

Cizí jazyk v MŠ - víc než jen zábava a hry

12. 7. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Jeden z mnoha možných přístupů, jak koncipovat výuku, resp. seznamování s cizím jazykem pro děti předškolního věku tak, aby je aktivity příliš nezatěžovaly, aby v nich našly zalíbení a byly pro ně přínosem.

Výuka cizího jazyka (seznamování s cizím jazykem) by v žádném případě neměla být založena na pracném biflování slovíček, únavném vysvětlování struktur nebo nervózním zápolení s tím, jak správně mluvit. V žádném věku, a už vůbec ne u malých dětí, by výuka neměla vyvolávat negativní asociace.

Měli bychom se snažit čas věnovaný seznamování s cizím jazykem dětem od počátku co nejvíce zpříjemnit, zapojit je do her, písní, říkadel, hádanek a pohybových aktivit zaměřených na rozvoj dovedností. Pro děti jsou tyto činnosti zábavou, přesto při jejich vykonávání dochází k učení. Pokud děti pochválíme, vytváříme tím klidnou a příjemnou atmosféru, děti jsou více motivovány ke zjištění významu slov, která slyší. Některé děti se na význam slov ptají samy a chtějí vědět, jak se "to" řekne.

Samozřejmě existují situace, kdy je nutné jednotlivá slova anebo fráze přeložit, protože je nelze vysvětlit ani prostřednictvím obrázků, gest atd, např. vysvětlení významu fráze let´s (frázi nelze vyjádřit gesty, obrázky atd. a musí se zabránit tomu, aby si děti vymyslely vlastní interpretaci). Na druhou stranu u výrazu Teddy bear nemá smysl toto slovo překládat a zároveň ukazovat hračku nebo obrázek. Význam je jasný už z toho, že ukážeme na medvídka, kterého držíme v ruce.

Mimika a gestikulace, reálné objekty a další vizuální pomůcky jako obrázky a kresby na tabuli hrají v procesu osvojování si cizího jazyka důležitou roli, neboť pomáhají porozumění. To, co si dítě myslí, že fráze či otázka znamená, ověřujeme neustálým opakováním. Děti od počátku rozumí např.pokynu Take a pencil, protože při prvním použití této fráze vezmeme do ruky tužku a pomocí mimiky a gest vyzveme děti, aby nás napodobily.

Motivace k učení a potěšení ze schopnosti porozumět mají význam i při rozvíjení vyjadřovacích schopností. Písničky, rýmy a říkadla poskytují dětem příležitost nejen k získání zkušenosti s výslovností a intonací prostřednictvím hry, ale i k opakování. Příběhy a scénky jsou pro rozvoj vyjadřovacích schopností při učení cizího jazyka stejně důležité jako při osvojování rodného jazyka.

Pro osvojení si cizího jazyka je potřeba mnohem více času a opakování. Děti mají tyto etapy vzdělávání rády, neboť mohou předvést své schopnosti. Při opakování máme také více příležitostí k vyslovení pochvaly, což posiluje sebevědomí dětí a zvyšuje jejich motivaci k učení.

Opakování a napodobování pomáhá při rozvíjení některých aspektů jazyka, například výslovnosti a intonace. Úspěch při učení cizího jazyka však také do značné míry závisí na dovednosti dítěte používat nový jazyk kreativně. Jak říká Bernard Dufeau: "Mluvení je kreativní, spíše než repetitivní nebo čistě napodobovací činnost. Učení cizího jazyka je také kreativní proces. Když používáme postupy pro stimulaci tvořivosti nebo aktivaci představivosti, rozvíjíme současně mentální schopnosti a procesy potřebné při učení jazyka."

Snažíme se přispívat k rozvoji dětské tvořivosti vytvářením takové atmosféry, ve které děti povzbuzujeme, aby si "hrály" s jazykem, vedeme je k tomu, aby jej používaly kreativně. Děti tyto činnosti vítají a vymýšlejí různé legrácky, např. Get out of bed, wash your rabbit, eat your mum, wash your book, clean your sister atd.

Osvědčilo se plánovat jednotlivé činnosti tak, aby byly v souladu s tématy, které jsou zařazovány do rodného jazyka. To znamená, že při sestavování témat přihlížíme ke vzdělávacím možnostem dětí, k vzájemnému propojování námětu, ke vzájemné návaznosti, ke střídání aktivit v různých kombinacích a zařazování do výuky anglického jazyka tak, aby byly uskutečňovány v rámci určitého tematicky zaměřeného problému.

Pokud je projekt výuky angličtiny sestaven tak, aby byly neustále aktivovány všechny smysly dítěte, je víc než jisté, že taková výuka pozitivně ovlivní jeho vývoj. Děti mají velkou potřebu si hrát, ale i potřebu poznávat. Pokud spojíme poznávání s hrou, připravíme podmínky i pro náročnější činnost, jakou je učení se cizímu jazyku. I prostřednictvím výuky cizího jazyka lze rozvíjet rozumové, sociální, citové a motorické schopnosti dítěte.

Spolupráce s rodiči

Rodiče dětí v předškolním věku mají obecně velmi pozitivní přístup k ranému učení cizího jazyka a většinou chtějí také aktivně podporovat rozvoj svých dětí. Před zahájením výuky je vhodné pozvat rodiče na orientační setkání, kde jim vysvětlíme, na čem je založena metodika výuky angličtiny. Je důležité zdůraznit, že se děti nenaučí mluvit hned od začátku. Zprvu se musí především naučit jazyku rozumět. Děti by měly získat pozitivní zkušenosti s učením, protože prostřednictvím těchto zkušeností a prožitků získávají sebeúctu a motivaci.

Rodiče, by měli vědět, že je velmi důležité "chválit" děti i za ten nejmenší pokrok v učení. Když dítě přijde domů a řekne: "Dnes jsme se naučili please a here you are.", mělo by se mu dostat uznání. Chtějí-li děti doma předvést, co dokáží, měli by rodiče trpělivě naslouchat a projevovat zájem. Chyby jsou známkou postupu v učení. Je docela normální, že na začátku dělají děti mnoho chyb. Pro rodiče pořádám "otevřené hodiny", na kterých mohou sledovat své děti, na nástěnce pro rodiče pravidelně informuji o probíraných tématech.

Ukázka plánovaní lekcí anglického jazyka - viz příloha (s ukázkou konkrétního tematického celku - Easter time - viz příloha)

Literatura a použité zdroje

[1] – KROGH, S. Educating young children. Western Washington University, 1994.
[2] – GENGROSS, G.; PUCHTA, H. Playway to Englisch. Cambridge University Press, 1998.
[3] – SMOLÍKOVÁ, K. Klíčové kompetence a jejich úloha v předškolním vzdělávání. [cit. 2006-07-12]. Dostupný z WWW: [www.rvp.cz/clanek/158].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
48.83 kB
PDF
Easter time
pdf
267.58 kB
PDF
Ukázka plánovaní lekcí anglického jazyka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jazyková gramotnost