Odborný článek

Rým

8. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Helena Vašatová

Anotace

Žáci se naučí na dětských říkánkách rozpoznávat základní druhy rýmu a sami se pokusí vytvořit veršovaný text.

Učivo probíráme v rámci seznámení s literárními prostředky typickými pro poezii. Cílem tohoto tematického bloku je, aby si žáci zopakovali své znalosti o rýmu a naučili se rozeznávat jednotlivé druhy rýmů.

Žáci pracují částečně samostatně (Co si pamatuji, Definice, Napiš básničku), částečně v pětičlenných[1] skupinkách (Poznáváme druh rýmu, Rýmovaná řada, Sestavíš správně básničky, Určíš správný slovosled?).

První dvě aktivity umožní žákům ujasnit si své dosavadní představy o rýmu (Co si pamatuji, Definice). Po krátkém teoretickém poučení si nejdříve zkouší na známých básních rozpoznávat jednotlivé druhy rýmů, poté vyhledávají své vlastní příklady v čítankách. K upevnění učiva poslouží i následující aktivity (Rýmovaná řada, Sestavíš správně básničky, Určíš správně slovosled). Aktivita Napiš básničku bude pro žáky nejtěžší – to, co doposud zvládli teoreticky, nyní převedou do praxe. Poslední aktivita (Cimrmanův absolutní rým) slouží spíše pro pobavení a uzavření tohoto tematického celku. Kromě literární teorie se žáci seznamují s autory dětské poezie (Sládek, Kožíšek, Halas, Hrubín …). V aktivitě Poznáváme druh rýmu srovnávají jednotlivé básně a pokouší se u nich hledat shodné rysy, i když je zatím ještě nepojmenovávají.

Výuka může probíhat sice i v rámci běžné učebny, výhodnější však je využít k tomu čítárny, kde mají žáci volně k dispozici řadu čítanek i autorských knih[2].

Postup

 • Co si pamatuji: Každý žák napíše úryvek (minimálně 4 verše) z básně, na kterou si vzpomene. Zná jejího autora? Rýmuje se tato báseň? Pokud ano, která slova se rýmují?
 • Definice: Žáci mají za úkol dát dohromady co nejpřesnější definici rýmu, které budou sami rozumět. Zjistí dále, čím se rým liší od asonance. Využít k tomu mohou některé literární příručky. Následovat by mělo krátké poučení o základních druzích rýmu (střídavý, obkročný, přerývaný, sdružený).
 • Poznáváme druh rýmu: Žáci obdrží pracovní list (viz Pracovní list 1) s několika básněmi, jejichž autory jsou  známí čeští spisovatelé, kteří psali i poezii pro děti. Od každého z nich jsou uvedeny vždy dva texty. Úkolem žáků je poznat, které texty k sobě pravděpodobně patří, případně určit podle nápovědy jejich autora. Na vybraných textech pak žáci poznávají druhy rýmů. Příklady k jednotlivým rýmům samozřejmě mohou i sami vyhledávat v čítankách (lze pojmout i jako soutěž o to, kdo najde nejvíce příkladů).
 • Rýmovaná řada: Jde o soutěž mezi skupinami (max. 3) tvořenými pěti členy. Každý člen skupiny obdrží kartu s jedním slovem (některá z nich se rýmují, viz Pracovní list 2). Cílem skupiny je se v co nejkratším čase seřadit tak, aby slova[3] dávala dohromady příslušný rým[4]. Správnost výsledku hodnotí zbytek třídy.
 • Sestavíš správně básničky?: Žáci dostanou nastříhané texty několika říkanek (viz Pracovní list 3). Jejich úkolem je ústřižky správně seřadit a určit u každé básně druh rýmu.
 • Určíš správně slovosled?[5] Žáci dostanou text písně od Wabi Daňka (viz Pracovní list 4). V jednotlivých verších jsou ale zpřeházená slova. Žáci mají za úkol podtrhat slova, která se rýmují, ta dát na konec verše a upravit tak slovosled textu. Píseň si samozřejmě můžete i pustit.
 • Napiš básničku: Žáci nejprve formou brainstormingu vymyslí několik témat, na která by se dala psát báseň. Společně pak vyberou tři nejzajímavější nápady. Úkolem žáků je, aby napsali báseň na vybrané téma, která bude mít minimálně dvě sloky o čtyřech verších a budou v ní použity minimálně dva druhy rýmů.
 • Cimrmanův absolutní rým: Na závěr pro zpestření může být přečten úryvek (viz Pracovní list č. 5) z divadelní hry Hospoda na mýtince, v němž Cimrman svébytně, jak už u něj bývá zvykem, inovuje poezii.

Závěr

Z vybraných aktivit hodnotím u jednotlivců vytvořenou báseň (dodržení tématu básně, použité rýmy). Hodnocení skupinové práce lze řešit přidělováním bodů za splněné úkoly (např. za správně určené rýmy, za nejrychleji sestavenou rýmovanou řadu, za seřazené verše básní, za dobře sestavený slovosled).

Žáci jsou při výuce aktivní, ve skupině si mohou sami mezi sebou učivo vysvětlit. Střídány jsou různé aktivity, které umožní žákům si učební látku zafixovat.

Výuka probíhá podle modelu E-U-R. První dvě aktivity jsou evokační, následují aktivity sloužící k uvědomění, aktivitu Napiš básničku hodnotím jako reflexní. Každý jedinec si sám prakticky vyzkouší to, co si předtím osvojil.

 


[1] Skupinky mohou být i menší, 5 lidí ve skupince je potřeba pouze k aktivitě Rýmovaná řada.
[2]
Využije se při aktivitě Poznáváme druh rýmu
[3]
Tato slova fungují jako koncová slova ve verši.
[4]
Řadu utvoří vždy jen čtyři členové skupiny, jeden logicky bude muset stát stranou.
[5]
Nápad pochází pravděpodobně z dílny Květoslavy Ječné.


Literatura a použité zdroje

[1] – HALAS, František. Ladění. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://cte.cuni.cz/halas/ladeni.htm].
[2] – KOŽÍŠEK, Josef. http://www.rodina.cz/clanek1626.htm,
[3] – SVĚRÁK, Zdeněk; SMOLJAK, Ladislav. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://sobulka.webpark.cz/hospoda.htm].
[4] – ŽÁČEK, Jiří. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://www.jirizacek.cz/ukazky-tvorba-pro-deti.html].
[5] – SEIFERT, Jaroslav. Šel malíř chudě do světa. 4. vydání. Praha : Albatros, 1987. 89 s.
[6] – SLÁDEK, Josef Václav. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://www.ceskaliteratura.cz/texty/sladek.htm].
[7] – KAINAR, Josef. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://www.detske-hry.com/sova2.htm ].
[8] – http://detsky.blog.cz/0604/rikankova-abeceda-].,
[9] – http://home.tiscali.cz/~cz496236/indexdri.htm].,
[10] – http://www.sens.estranky.cz/stranka/Basnicky].,
[11] – SEIFERT, Jaroslav. Chlapec a hvězdy. http://ld.johanesville.net/seifert-06-chlapec-a-hv : Albatros,
[12] – KOŽÍŠEK, Josef. http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/josef-kozisek/kv,
[13] – LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2003. 224 s. ISBN 80-7238-248-9.
[14] – SOUKAL, Josef. 1. vydání. Praha, 2000. 232 s. ISBN 80-85937-85-9.
[15] – PAVERA , Libor; VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. 1.. vydání. Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-11.
[16] – JEČNÁ, Květoslava.
[17] – DANĚK, Wabi. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://www.zpevnicek.unas.cz/pisnicky/stromy.htm].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
32.23 kB
Dokument
Pracovní list 1
doc
19.53 kB
Dokument
Pracovní list 2
doc
30.27 kB
Dokument
Pracovní list 3
doc
23.44 kB
Dokument
Pracovní list 4
doc
21.48 kB
Dokument
Pracovní list 5

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Helena Vašatová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Příručky s literární teorií Pracovní list č. 1 Pracovní list č. 2 Pracovní list č. 3 Pracovní list č. 4 Pracovní list č. 5