Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Moderní pohádka se vztahem k regionu
Odborný článek

Moderní pohádka se vztahem k regionu

8. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Helena Vašatová

Anotace

Žáci se seznamují s moderní pohádkou. Jednotlivé aktivity spjaté s Čapkovou Vodnickou pohádkou jim pomáhají utvářet si vztah k rodnému kraji.

Učivo je probíráno v rámci tématu pohádka. Předpokládá se, že žáci byli v předchozích hodinách seznámeni se základními znaky klasické lidové pohádky.

Jednotlivé aktivity do určité míry předpokládají znalosti z konkrétního regionu (Královéhradecký kraj – Trutnovsko), nejpřínosnější budou proto právě pro žáky pocházející z této oblasti.

Cílem tohoto tematického bloku není jen seznámit se s literární tvorbou Karla Čapka a vysvětlit si podstatu moderní pohádky. Žáci by měli prostřednictvím jednotlivých aktivit i lépe poznat region, ze kterého pocházejí, případně si uvědomit svůj vztah k rodnému kraji.

První aktivita pomůže žáky rozdělit do dvojic, ve kterých budou následně pracovat. Zároveň má funkci i evokační – žáci si uvědomí, které moderní pohádky znají. Na základě svých znalostí pak budou schopni identifikovat některé znaky moderních pohádek a odlišit je tak od pohádek klasických. Jejich závěry lze později dokladovat ve Vodnické pohádce Karla Čapka. V aktivitě Křížovka si žáci zopakují, případně prohloubí, své znalosti o Karlu Čapkovi. Následující činnosti se již vztahují ke konkrétnímu textu – Vodnické pohádce Karla Čapka. Díky aktivitě Najdi na mapě by se žáci měli přesvědčit, že text je spjat s regionem. V závěrečné diskusi si mohou s učitelem popovídat o místech, o kterých se Karel Čapek zmiňuje. Aktivita Pracovní list představuje samotné jádro práce – její zvládnutí předpokládá nejen čtení textu s porozuměním, ale i všeobecné znalosti o vybraném regionu. Závěrečná aktivita Rodný kraj může posloužit i jako reflexe. Žáci v ní formulují vlastními slovy svůj vztah k rodnému kraji.

Postup

 • Postavy moderních pohádek: Každý žák si vylosuje jednu kartičku (viz Pracovní list 1), hledá si svého pohádkového partnera, s nímž bude pracovat při následujících aktivitách. Snaží se pak uhodnout název pohádky a jejího autora (učitel jim může pomoci tak, že spisovatele vypíše na tabuli). Během této aktivity si žáci uvědomí, kdo patří mezi nejznámější české autory moderních pohádek. Společně se pak formou diskuse snaží přijít na to, čím se moderní pohádka liší od klasické. Na základě znalosti konkrétních pohádek mohou žáci doložit vše konkrétním příkladem.
 • Křížovka: Vyplněním křížovky si žáci ověří své vědomosti o Karlu Čapkovi (viz Pracovní list 2).

Následující aktivity se již vztahují ke konkrétnímu textu – Vodnické pohádce od Karla Čapka.

 • Najdi na mapě: Prostřednictvím této aktivity by si žáci měli uvědomit, že moderní pohádka velmi často bývá prostorově ukotvena. Devatero pohádek je například neodmyslitelně spjato s Trutnovskem a Náchodskem. Dvojice obdrží mapu tohoto kraje (viz Pracovní list 6[1]). Jejich úkolem je v textu vyhledat co nejvíce místních a pomístních jmen (tomuto úkolu by měla předcházet krátká informace o místní a pomístních jménech[2]), najít je na mapě a barevně je zvýraznit. Vyhledaná jména si pak žáci zakreslí do mapy, kterou dostanou do skupiny. Na závěr si své výsledky vzájemně sdělí, případně je mohou zakreslit na společnou mapu umístěnou na nástěnce či tabuli.
 • Pracovní list: Žáci písemně zodpovídají na předem připravené otázky. Učitel může buď jejich práci ohodnotit, nebo pracovní list poslouží k následné diskusi třídy. Nabízí se tu propojení s historií, s komunikační a slohovou výchovou.
 • Rodný kraj: Žáci mají za úkol formou volného psaní během krátkého, časově přesně vymezeného úseku napsat, jaký  je jejich vztah k rodnému kraji. Inspirováni mohou být úvodním textem bratrů Čapkových ke knize Krakonošova zahrada (viz Pracovní list 4)[3]. Dobrovolníci své texty přečtou nahlas. Cílem aktivity je uvědomit si svůj vztah k rodnému kraji.

Závěr

Z vybraných činností bych u žáků ohodnotila především aktivitu Pracovní list, kde za zodpovězení jednotlivých otázek mohou získávat body. Ocenit lze samozřejmě i ostatní aktivity (například kdo našel nejvíce znaků moderní pohádky, kdo vyplnil správně celou křížovku, kdo našel na mapě nejvíce míst spjatých s pohádkou).

V celém tomto tematickém bloku jsou sledovány dva cíle:

1.      Poznat moderní pohádku (první čtyři aktivity)
2.      Hledat vztah ke svému rodnému kraji (poslední tři aktivity)

Pojítkem mezi nimi je právě text Karla Čapka.

Na tematický blok můžeme navázat povídáním o dalších regionálních autorech (například formou referátů, které si žáci připraví[4]). Nabízí se i literární exkurze do Muzea Bratří Čapků v Malých Svatoňovicích spojená s vlastivědnou procházkou po kraji.


[1] I když tuto mapu můžete využít, doporučuji si raději sehnat podrobnější mapu kraje.
[2]
V obou případech jde o zeměpisné názvy. Liší se v tom, že místní jména označují osídlená místa, popřípadě jejich části (např. obce, ulice, čtvrti), pomístní pak označují neosídlená místa, zvláště přírodní útvary (např. řeky, lesy, pole, louky, hory).
[3]
Vzhledem k obtížnosti textu ho lze přečíst až po této aktivitě. Neposlouží pak jako motivace, spíše dokreslí představu o vztahu bratří Čapků k jejich rodnému kraji.
[4]
Žáci si ve dvojicích připraví referát o spisovateli, který má vztah k regionu. V referátu musí uvést především jméno autora, dobu, kdy žil, nejznámější díla a také jeho vztah k vybranému kraji. Který z těchto autorů psal o našem kraji? Kdo z nich je autorem pohádek? V případě Trutnovska a Náchodska se nabízí např. Josef Škvorecký, Karel Čapek, Josef Čapek, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Alois Jirásek, Daniel Uffo Horn, Václav Hanka, Marie Kubátová, Jan Ámos Komenský, Petr Prouza …

Literatura a použité zdroje

[1] – ČAPEK , Karel; ČAPEK, Josef. Krakonošova zahrada. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://www.mlp.cz/koweb/00/02/77/60/78/krakonosova_zahrada.pdf ].
[2] – ČAPEK, Karel. Devatero pohádek. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://www.mlp.cz/koweb/00/02/77/61/13/devatero_pohadek.pdf ].
[3] – Vodnická pohádka. [cit. 2010-01-08]. Dostupný z WWW: [http://www.mlp.cz/koweb/00/02/77/61/13/devatero_pohadek.html].
[4] – mapa Královéhradeckého kraje. http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/AD0047,
[5] – MENCLOVÁ , Věra; SVOZIL , Bohumil; VANĚK , Václav. Slovník českých spisovatelů. Praha, 2000. 743 s. ISBN 80-7277-007-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Pracovní list 1
doc
117.19 kB
Dokument
Pracovní list 2
doc
23.44 kB
Dokument
Pracovní list 3
doc
22.46 kB
Dokument
Pracovní list 4
doc
43.95 kB
Dokument
Pracovní list 5
doc
443.36 kB
Dokument
Pracovní list 6

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Helena Vašatová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Text Vodnické pohádky a Krakonošovy zahrady od Karla Čapka Slovníky spisovatelů Mapa Královéhradeckého kraje Pracovní list č. 1 Pracovní list č. 2 Pracovní list č. 3 Pracovní list č. 4 Pracovní list č. 5 Pracovní list č. 6