Odborný článek

Velká písmena

31. 8. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Helena Vašatová

Anotace

Prostřednictvím několika aktivit si žáci nejen procvičí psaní velkých písmen, zároveň se dozví i mnoho zajímavých informací z literatury a místopisu.

Jako jeden z nejtěžších pravopisných jevů hodnotím psaní velkých písmen ve vlastních jménech. Žákům činí obtíže osvojit si řadu pravidel s tím spojených. Nabízím několik aktivit, které by měly žákům pomoci zvládnout toto učivo v rovině teoretické i praktické.

Předpokládá se, že žáci mají z nižších ročníků již základní znalosti o psaní velkých písmen ve vlastních jménech. V první aktivitě by si je měli utřídit – udělat si přehled o tom, co už vědí, čemu nerozumí, co je pro ně nová informace. Učitel jim případně může některé nejasnosti vysvětlit. Další aktivity jsou již zaměřeny do praxe. Kromě procvičení pravopisu si žáci prohlubují i své znalosti z jiných oborů – literatury (Spisovatelé, Literární postavy), zeměpisu (Evropské země) a občanské výchovy (Naše město, Město spáčů). Některé aktivity jsou zaměřeny na vyhledávání informací (Literární postavy, Evropské země), jiné na tvořivé myšlení (Město spáčů).

Práce v počítačové učebně bude výhodná v případě, že chceme umožnit žákům získávat informace z internetu (vhodné u aktivit Spisovatelé, Literární postavy a Evropské země). Výuka může probíhat samozřejmě i v rámci běžné učebny, je však potřeba zajistit žákům jiné zdroje informací (slovníky, atlas).

Kromě první aktivity, kde každý žák pracuje samostatně, všechny ostatní probíhají ve skupinách. Skupinky mohou být tříčlenné (vytvoří se náhodně rozlosováním kartiček u aktivity Spisovatelé), pouze u závěrečné Kopané je potřeba spojit se ve dvě „fotbalová“ družstva.

Postup

 • Pravidla: Cílem aktivity je, aby se žáci seznámili s pravidly psaní velkých písmen, případně si uvědomili, co už o psaní velkých písmen vědí z předchozích ročníků. Využijeme k tomu metody  I. N. S. E. R. T.[1] Žáci dostanou list s pravidly (viz pracovní list 1), která si pečlivě prostudují. K jednotlivým informacím si připisují znaménka podle toho, jaký vztah k informaci mají (√ – tuto informaci jsem již věděl; – tato informace je v rozporu s tím, co jsem si dosud myslel; + – tato informace je pro mě nová; ? – této informaci nerozumím, chtěl bych to podrobněji vysvětlit). Učitel následně může vysvětlit pravidla, která žákům nebyla jasná. Jako zdroj informací samozřejmě mohou žáci použít i Pravidla českého pravopisu.
 • Spisovatelé: Cílem aktivity je procvičit si psaní velkých písmen (především u jmen osob, měst, literárních děl a institucí) a zároveň získat informace o některých českých spisovatelích. Žáci si vylosují kartičku se jménem (viz pracovní list 2). Mají za úkol vytvořit trojice tak, aby vybraná jména dohromady dávala název známého českého spisovatele. Najdou si pak společně kartu s informacemi o daném spisovateli. Následně musí přepsat psacím písmem (podle zásad českého pravopisu) na papír všechna slova, která jsou v textu napsána velkým tiskacím písmem. Metodou kolujících flipů[2] (jeden ze skupiny chodí se svým zápiskem postupně k ostatním skupinám, se kterými svůj text konzultuje) žáci opraví případné pravopisné chyby. Ti nejrychlejší se mohou snažit vymyslet co nejvíce slavných osobností, jejichž jméno je tvořeno minimálně třemi slovy. U každé z nich by pak měli uvést, ve které oblasti se proslavila. Ve vytvořených trojicích budou žáci pracovat i ve zbývajících aktivitách (vyjma poslední).
 • Literární postavy: Cílem aktivity je, aby si žáci uvědomili pravopisný rozdíl mezi jménem literární postavy a obecným pojmenováním, které bylo od literární postavy odvozeno. Žáci si zároveň osvěží některé své znalosti z literatury. Vyplňují pracovní list (viz pracovní list 3).
 • Evropské země: Cílem aktivity je, aby si žáci procvičili psaní velkých písmen v zeměpisných názvech (zvláště u názvů zemí, moří, pohoří, měst). Žáci často dělají chyby ve slovech tohoto typu: Česká republika, česky, český jazyk, čeština, Čech. Díky tomuto cvičení by si měli zapamatovat, kdy se jaké písmeno píše. Zároveň si procvičí své znalosti ze zeměpisu. Tabulku (pracovní list 4) můžeme dát všem skupinám stejnou a nechat jim země vybrat, případně můžeme určit, že jedna skupina bude zpracovávat země východní Evropy apod.
 • Naše město: Cílem aktivity je, aby si žáci procvičili psaní velkých písmen u místních názvů – problémy jim činí především psaní názvů začínajících na předložku. Využít k tomu můžeme mapky příslušné obce – důležité je, aby byla psána velkým tiskacím písmem. Žáci pak názvy přepisují do psací podoby. Možné je také najít mapu, která obsahuje pravopisné chyby. Žáci pak mají za úkol tyto chyby vyhledat (viz pracovní list 5). Dále je možné zabývat se názvy ulic v naší obci. Můžeme diskutovat, podle čeho jsou ulice pojmenovány, případně jaké byly jejich původní názvy (dotknete se tak i historie města), kdo má na starosti pojmenovávání ulic a jaká jsou pravidla pro vytváření názvů ulic.
 • Město spáčů: Pro tuto aktivitu je nutné nakreslit si svou vlastní mapu města, jejíž součástí budou kromě ulic i například restaurace, hřbitov, kostel, rybník, hory, les… Z žáků se stávají členové názvoslovné komise, kteří mají za úkol originálně pojmenovat vše na mapě, názvy samozřejmě musí městskému zastupitelstvu předat v pravopisně správné podobě. Protože jde o město, jehož obyvatelé mají společnou zálibu – spánek, dalo si městské zastupitelstvo podmínku, že všechny názvy se nějakých způsobem musí vztahovat právě ke spánku. Příslušné návrhy pak můžeme odhlasovat podobně jako v městském zastupitelstvu.[3]
 • Kopaná: Tato aktivita poslouží pro závěrečné opakování. Třída je rozdělena na dvě fotbalová družstva. Na tabuli jsou namalovány brány, uprostřed hřiště pak jsou připevněny lepicí gumou míče s pravopisnými chytáky (viz pracovní list 6). Hráči z jednotlivých družstev se střídají, jejich úkolem je správně určit velká písmena. Pokud se jim to podaří, střelí gól a mohou míč připnout do brány.

Závěr

První aktivitu bych nehodnotila, jde o učební pomůcku, kterou si vytváří žák sám pro sebe. V následujících aktivitách se lze zaměřit jednak na pravopisné zvládnutí, jednak na správnost získaných informací. Pokud bych se dotyčné aktivity rozhodla známkovat, kladla bych důraz především na pravopisnou správnost. Vzhledem k tomu, že tyto aktivity mají ale posloužit k osvojení daného pravopisného jevu, domnívám se, že by je stačilo vyhodnotit ústně v rámci reflexe (Kde naše skupina nejčastěji chybovala? Který zdroj informací byl pro nás nejvíce přínosný?). Jednotlivé žáky mohu samozřejmě ocenit za některé aktivity plusovými body (odhalené pravopisné chyby na mapě, správně zapsaný text, originální názvy měst apod.).

Žáci jsou při výuce aktivní. Při jednotlivých činnostech si rozšiřují své znalosti i z jiných oborů.

 


[1] Metoda převzata ze semináře Metody aktivního učení vedeného Jiřím Hruškou a Zdeňkem Dlabolou.

[2] Metoda převzata ze semináře Metody aktivního učení vedeného Jiřím Hruškou a Zdeňkem Dlabolou.

[3] Přejato ze semináře pro učebnici Fraus.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2010-08-31]. Dostupný z WWW: [http://www.hipet.cz/mapa5.gif ].
[2] – Pravidla českého pravopisu. Olomouc, 1994.
[3] – Školní atlas Evropy. 1. vydání. Praha, 2001. 48 s. ISBN 80-7011-609-9.
[4] – MENCLOVÁ, Věra. Slovník českých spisovatelů. 1. vydání. Praha, 2001. 743 s. ISBN 80-7277-077-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
29.3 kB
Dokument
Příloha – Pracovní list 1
doc
42.97 kB
Dokument
Příloha – Pracovní list 2
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha – Pracovní list 3
doc
40.04 kB
Dokument
Příloha – Pracovní list 4
doc
127.93 kB
Dokument
Příloha – Pracovní list 5
doc
45.9 kB
Dokument
Příloha – Pracovní list 6

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Helena Vašatová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
31. 8. 2010
Příspěvek nabízí zajímavé aktivity související s psaním velkých písmen. Činnosti jsou zaměřeny na utřídění a upevnění pravidel pro psaní velkých písmen, ale i na zopakování konkrétních pravopisných jevů. K procvičování je vhodně vybráno literární i zeměpisné učivo. Aktivity jsou určeny pro jednotlivce i pro skupinky žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Slovníky českých spisovatelů, atlas Evropy, Pravidla českého pravopisu, internet, lepící guma, flipové papíry, Pracovní list 1 – 6.