Odborný článek

Líčení

5. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Helena Vašatová

Anotace

Jde o vhodné propojení literární výchovy se slohem. Žáci se učí vyjadřovat své pocity.

Cílem tematického bloku je především procvičit si slohový útvar líčení, dále pak uvědomit si rozdíl mezi subjektivním a objektivním pohledem na danou problematiku, umělecky se vyjádřit a neotřelým způsobem vnímat přírodu. Předpokládá se, že před zařazením tohoto bloku byli žáci s líčením již teoreticky seznámeni. Jde o účelné propojení komunikační a slohové výchovy s výchovou literární. Žáci si mimo jiné zopakují své znalosti o básnických prostředcích a seznámí se s dalšími literárními díly, která se budou pokoušet interpretovat.

Žáci pracují nejlépe ve specializované učebně, kde mají přístup k různým zdrojům (knihy, internet). Skupiny budou vytvořeny čtyři (vzhledem k počtu ročních období), počet jejich členů se bude odvíjet od velikosti třídy.

První aktivita má posloužit  k rozdělení třídy do skupinek, zároveň u žáků vyprovokuje jejich fantazii. Beruška slouží skupině jako evokace k danému tématu. Vzhledem k tomu, že skupina vznikla náhodně, hledání společných názorů jí pomůže se stmelit. V aktivitách Básnické prostředky a Práce s texty skupina pracuje již jako tým, jde spíše o shrnutí literárních znalostí, které žáci využijí v následující činnosti. Výukový plakát bude časově nejnáročnější, předpokládá rozdělení úkolů ve skupině podle schopností jejich jednotlivců.

Postup:

 • Smyslové vjemy: Žáci obdrží kartičky (viz příloha č. 1) s různými smyslovými vjemy. Během krátké, časově přesně ohraničené doby se formou volného psaní[1] k tomuto vjemu vyjádří. Podle toho, ke kterému ročnímu období se nejlépe hodí, se zařadí do čtyř skupin (jaro, léto, podzim a zima). V těchto skupinách budou posléze pracovat při dalších aktivitách. Díky této činnosti si žáci uvědomí, že při líčení můžeme vnímat svět všemi smysly.
 • Beruška: Na papír se nakreslí ovál, ze kterého budou vycházet jednotlivé paprsky (počet paprsků odpovídá počtu členů skupiny). Doprostřed oválu se napíše název vybraného ročního období. Do oválu se dále píší věci, které si o daném ročním období myslí celá skupina. K jednotlivým paprskům se pak připisuje to, co si myslí pouze jednotlivci. Tato aktivita umožní žákům uvažovat o vybraném tématu a vzájemně si sdělit své pocity, názory.[2]
 • Básnické prostředky: Díky této aktivitě si žáci zopakují své znalosti z literatury i jazyka. Jejich úkolem je přiřadit k pojmu správnou definici a příklad (viz pracovní list č. 2). Cílem aktivity je zopakovat si umělecké prostředky, kterých se při líčení využívá. Všechny ukázky jsou vyňaty z Máje od Karla Hynka Máchy. Žáci mohou hádat, ze kterého literárního díla ukázky pochází, kdo je jeho autor, které roční období v básni oslavuje apod.
 • Práce s texty: Každá skupina dostane text, který se vztahuje k vybranému ročnímu období (viz příloha č. 3). Jejich úkolem bude báseň interpretovat – především pak se zamyslet nad tím, jak autor dané roční období vnímá. Dále se pokusí najít některý z básnických prostředků, který byl v básni využit.
 • Výukový plakát: Ve skupině žáci vypracují výukový plakát k danému období, který bude z hlediska obsahu splňovat tato kritéria:

Prostý popis: minimálně 5 obecných informací (jde o objektivní pohled, ne názor) o daném období (např. jaro – noci se krátí), minimálně tři pranostiky vztahující se k danému období, minimálně jeden svátek, který se v tomto ročním období slaví, včetně data a vysvětlení původu svátku (propojení s občanskou výchovou).

Výtvarná podoba: výtvarně zpracovaný nadpis, minimálně jeden vlastní obrázek a dvě fotky (obrázky z časopisu, pohledy atp.), které se budou vztahovat k danému období.

Literární texty: minimálně jeden literární text, vztahující se k danému ročnímu období (včetně uvedení jména autora a základních informací o něm).

Vlastní báseň: báseň bude mít minimálně tři sloky, bude se vztahovat k danému ročnímu období a bude v ní využit minimálně jeden z uvedených básnických prostředků.

Básnické prostředky: minimálně pět různých příkladů básnických prostředků, které budou použity tak, aby se vztahovaly k danému ročnímu období.

Obhajoba: sestavit dvouminutový projev, v němž se bude žák snažit své spolužáky přesvědčit, že vybrané roční období je tím nejlepším z celého roku.

Anketa: minimálně tři anketní otázky, na jejichž základě se zjistí, jak je dané období mezi žáky oblíbené, statistické zpracování výsledků ankety.

Líčení: každý ze skupiny napíše souvislý text o minimálně 8 větách, které budou subjektivně zabarveným popisem vybraného ročního období.

Množství úkolů v rámci této aktivity umožní žákům, aby si každý vybral, co je mu  blízké. Žáci by si především měli díky této aktivitě uvědomit rozdíl mezi prostým a umělecky zabarveným popisem, které se liší zvláště jazykovými prostředky a objektivitou.

Závěr

Žáci budou hodnoceni především za společně vytvořený výukový plakát, kromě splnění výše uvedených kritérií by se měla posuzovat i týmová spolupráce. Skupina si ji může sama vyhodnotit například pomocí "koláče", kde velikost dílku bude odpovídat podílu žáka na skupinové práci. Ostatní aktivity stačí vyhodnotit ústně, případně je možné za jejich splnění přidělit skupině body.

Vytvořené plakáty je dobré vyvěsit ve třídě. Mohou pomoci žákům při psaní kontrolní slohové práce.

Žáci jsou při výuce aktivní. Při výrobě výukového plakátu mají možnost vybrat si z několika činností tu, která jim bude nejlépe vyhovovat.


[1] Metoda převzata ze semináře Metody aktivního učení vedeného Jiřím Hruškou a Zdeňkem Dlabolou.

[2] Metoda převzata ze semináře Metody aktivního učení vedeného Jiřím Hruškou a Zdeňkem Dlabolou.

Literatura a použité zdroje

[1] – MÁCHA, Karel Hynek. Máj. [cit. 2010-01-05]. Dostupný z WWW: [http://www.lupomesky.cz/maj/ ].
[2] – TOMAN, Karel. Měsíce. [cit. 2010-01-05]. Dostupný z WWW: [http://www.ceskaliteratura.cz/texty/toman.htm ].
[3] – LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2003. 224 s. ISBN 80-7238-248-9.
[4] – HALAS, František. [cit. 2010-01-05]. Dostupný z WWW: [http://ld.johanesville.net/halas-14-dokoran].
[5] – Stopadesátý sonet o jaru. http://ld.johanesville.net/skacel-03-odlevani-do-z,
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
27.34 kB
Dokument
Příloha 1
doc
32.23 kB
Dokument
Příloha 2
doc
23.44 kB
Dokument
Příloha 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Pracovní list č. 1 Pracovní list č. 2 Pracovní list č. 3 flipové papíry psací a výtvarné potřeby čítanky atp.