Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Inkluzivní vzdělávání a výuka osob se speciálními vzdělávacími potřebami
Odborný článek

Inkluzivní vzdělávání a výuka osob se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace

Příklady inkluze v některých zemích EU.

Výběr ze zajímavých podnětů a článků z bulletinu Euronews č.13/2005 (vydáno The European Agency for Development in Special Needs Education) zpracovala PaedDr. Marcela Šnajdrová.

Toto tematicky zaměřené vydání EuroNews bylo věnováno zajímavým informacím, které se pojí s nosnými tématy projektu agentury, což je inkluzivní vzdělávání a výuka. Bulletin EuroNews shromáždil přehled novinek z vlastního projektu agentury, sesbíral také články o projektech inkluze, vládních iniciativách, případové studie a tipy z celé Evropy...

NĚMECKO

V souladu s podporou žáků se SVP ve speciálních školách vyvinulo Bavorsko, jedna ze spolkových zemí Německa, systém integrace formou spolupráce. Jedná se o různé přístupy k podpoře žáků se SVP vzdělávaných v hlavním vzdělávacím proudu.

V Bavorsku navštěvuje školy hlavního vzdělávacího proudu asi 15 400 žáků se SVP. V poslední době byly proto rozšířeny mobilní speciálně-pedagogické služby (Mobile Sonderpädagogische Dienste, MSD). Tyto služby jsou poskytovány v diagnostice, asistenci, konzultacích, koordinaci opatření a v dalším vzdělávání.

Variantou mobilních služeb jsou např. speciálně-pedagogická konzultační centra. Vznikají např. při speciálních školách a nabízejí diagnostiku, podporu a konzultace rodičům a pedagogům zejména z běžných škol. Personál konzultačních center úzce spolupracuje s odborníky psychologicko-sociálních a zdravotnických služeb.

Tzv. detašované třídy jsou zřizovány s cílem podporovat spolupráci mezi speciální školou a běžnou školou ve výuce a ve školním životě. Tato spolupráce probíhá tak, že detašovaná třída, kterou může být celá třída běžné skoly, je na škole speciální a naopak, že jedna třída speciální školy je na běžné škole. Ve školním roce 2004/05 existovalo v Bavorsku 132 detašovaných tříd.

Podle bavorského Zákona o vzdělávání a výuce (BayEUG) musí školy všech typů vzájemně spolupracovat. Na základě toho byly vytvořeny společné projekty intenzivní spolupráce (např. školní výlety, výstavy, oslavy), ale také projekty pro výuku společných hodin tělesné, hudební, výtvarné výchovy a jiných předmětů.

Další vývoj je možné spatřovat ve speciálních školách, na kterých se vyučuje dle stejných vzdělávacích programů jako na základních a středních školách hlavního vzdělávacího proudu a které přijímají také žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. Cílem je zvládnutí společné výuky žáků s a bez SVP. V současné době se společné hodiny konají ve speciálních školách pro žáky se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením.

Kromě toho existují také kooperující třídy v běžných základních a středních školách, které jsou navštěvovány jak žáky se SVP, tak i bez SVP. Kooperující třídy jsou zřizovány také pro žáky, kteří jsou reintegrováni jako skupina do běžné školy, ale stále potřebují individuální podporu. Výuka vychází ze vzdělávacího programu školy hlavního vzdělávacího proudu, který je doplněn o podporu poskytovanou mobilními poradenskými službami (MSD). Ve školním roce 2004/ 05 existovalo v Bavorsku 274 kooperujících tříd.

ISLAND

Tento výzkumný projekt prověřuje, jak využívání notebooku pomáhá žákům s postižením. Uvedený postup je podpořen spoluprací školy a rodiny.

Výzkumný projekt začal v roce 2002 a jeho cílem bylo posílení samostatného učení žákyně s kombinovaným postižením - osmileté dívky, která tehdy byla ve třetí třídě.

V rámci projektu dostala žákyně notebook, který přenášela mezi domovem a školou. Projekt byl naplánován ve spolupráci rodiny a vyučujících.

Základním softwarem byl Clicker4, který byl vytvořen zejména pro žáky se SVP. Jedná se o software nástrojů, které umožňují učiteli vytvořit a přizpůsobit úlohy pro užívání žákem. Clicker4 obsahuje množství nabídek k prezentaci úloh, které žáku ulehčují přístup k jednotlivým předmětům. Tento software byl používán v mnoha předmětech.

Cílem vyhotovování úkolů byla žákova aktivní účast na práci ve třídě. Žáci pracovali u počítače ve dvojicích a žákyně se SVP byla záměrně zapojena do práce s ostatními spolužáky.

Na konci druhého školního roku byla žákyně jednoznačně samostatnější ve své práci, než by byla bez použití notebooku. Jakmile zvládla užívání softwaru, byla schopná s jeho pomocí napsat krásné texty a doplnit je nápaditými obrázky a fotografiemi. Žákyně se stávala stále samostatnější ve čtení a psaní a díky možnosti zpracovávat úlohy na počítači je schopná zapojit se do společné práce s ostatními žáky.

FRANCIE

Pro zajištění inkluzivního vzdělávání je mnohdy důležitá otázka přístupu k množství speciálně vytvořených pomůcek, materiálů a zdrojů.

Během prvních týdnů v září jsou všichni žáci ve Francii, kteří nastupují na collége (ve francouzském vzdělávacím systému zahrnuje první čtyři roky střední školy), podrobeni národním diagnostickým prověřovacím zkouškám. Jednou částí zkoušky je mateřský jazyk, druhou matematika. Někteří žáci s různými motorickými potížemi jsou schopni psát pouze s použitím počítače. To je důvod, proč Ministerstvo národního vzdělávání požádalo CNEFEI (Národní centrum speciálně-pedagogického vzdělávání) o přípravu digitalizované verze úloh. Když CNEFEI tento úkol vypracovalo, francouzština již nepůsobila žádné potíže, ovšem matematika stále ano. Konkrétně řečeno, pro všechny geometrické úlohy bylo nutné vytvořit naprosto nový software: GéoTracés neboli TGT.

Tento software je nástrojem, který je CNEFEI zdarma distribuován a vybavuje žáky dvěma nástroji pro měření délky a úhlů (jedním pravítkem a jedním úhloměrem), dvěma nástroji na kreslen (tužkou a speciálně upraveným posuvným měřidlem), opěrkou, listem čtverečkovaného rýsovacího papíru a je-li potřeba, speciálními pomůckami pro značení.

Žák může využít virtuálních nástrojů, aby samostatně sestrojil geometrické útvary, které jsou dále použity k testování matematických rýsovacích dovedností. Jakmile byl tento koncept pro geometrii vytvořen, TGT následoval software automatické geometrické konstrukce, který pracuje s matematickými nástroji volenými samotným žákem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Inkluzivní vzdělávání / menšiny