Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba ŠVP na málotřídních školách - charakteristika školy
Odborný článek

Tvorba ŠVP na málotřídních školách - charakteristika školy

23. 1. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Jana Hejčíková

Anotace

Zkušenosti s tvorbou ŠVP na vybraných málotřídních školách, doložené praktickými ukázkami.

Školní vzdělávací program má svou danou strukturu, která zahrnuje všechny potřebné informace a údaje o škole a jejím výchovném a vzdělávacím působení.

Po identifikačních údajích, které jsou prvním bodem struktury, následuje charakteristika školy. Její náplní by měly být informace, jež podávají stručný pohled na organizaci školy a podmínky, ve kterých působí.

Uvádí se zde:

  • úplnost a velikost školy,
  • vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické),
  • charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost),
  • dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce,
  • spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.).

Doporučenými údaji jsou:

  • umístění školy,
  • charakteristika žáků.

Zpracování této kapitoly není náročné, přesto bychom chtěli upozornit na některé problémy, se kterými se můžete setkat. V prvé řadě je třeba pamatovat na to, že uváděné údaje se mohou každým rokem měnit (počty žáků i pedagogů, počty tříd, spojení ročníků, úvazky pedagogů). Opravy údajů můžeme potom řešit buď aktualizací (výměnou) některých stránek přímo v ŠVP, nebo v textu upozornit na přílohy k ŠVP a ty pak každý rok upravovat podle skutečnosti.

Doporučení k jednotlivým částem

Úplnost a velikost školy

Uvádějte všechny součásti školy, které tvoří jeden právní subjekt (mateřskou školu, školní jídelnu či výdejnu, školní družinu). Pro informaci o velikosti školy je možno uvést kapacitu školy a její naplněnost či průměrné počty žáků ve třídách.


Ukázky ze zpracovaných ŠVP - příloha 1


Charakteristika pedagogického sboru

V této části uvádějte počet pedagogických pracovníků, jejich odbornou kvalifikovanost i schopnost odborně realizovat jiné výchovné a vzdělávací činnosti ve škole. Vhodné je uvádět i specifické odbornosti či funkce pedagogů (školní psycholog, speciální pedagog, vychovatelé, externí pedagogové atd.) Formální zpracování charakteristiky pedagogického sboru je ponecháno na řediteli školy.


Ukázky ze zpracovaných ŠVP - příloha 2


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Zde je třeba si ujasnit pojem "dlouhodobý projekt". V odborné literatuře je definován například jako "aspoň týdenní projekt (projektový týden), který se obvykle absolvuje jedenkrát ročně." (J. Maňák, V. Švec: Výukové metody, Paido, Brno 2003, s. 169).
V této kapitole by mělo být uvedeno především:

  • zapojení školy do dlouhodobých projektů (GLOBE, SOCRATES apod.),
  • mezinárodní spolupráce (projekty se školami v zahraničí apod.).

Žáci 1. stupně v málotřídních školách nemají často možnost se do těchto projektů zaměřených převážně na starší žáky zapojit. Kolektivy pedagogů málotřídních škol však vytvářejí vlastní projekty, které se stávají nedílnou součástí výuky. Málotřídní školy tedy zařazovaly do této kapitoly také krátkodobé tradiční školní projekty a akce, které se tak staly součástí ŠVP, či další celoroční aktivity zpracované do projektu (pěstování a sběr léčivých bylin, péče o zvířata, ekologické aktivity, rozvoj tělesné zdatnosti - plavání apod.). Nemělo by však jít o přehled všech akcí, které škola během roku uskutečňuje (to je obsahem Výroční zprávy školy). Uvádějí se pouze takové, které se stanou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, a jsou tedy pro školu závazné.


Ukázky ze zpracovaných ŠVP - příloha 3


Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Zde bychom neměli opomenout uvést spolupráci se školskou radou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a různými jinými institucemi v obci i mimo ni.


Ukázky ze zpracovaných ŠVP - příloha 4


Doporučené údaje: Umístění školy, charakteristika žáků

Uvádění těchto údajů do ŠVP není závazné a záleží na rozhodnutí ředitele školy, zda se jimi bude v ŠVP podrobněji zabývat. V některých případech může hrát umístění školy či složení žáků důležitou úlohu, která do značné míry ovlivňuje vzdělávání v konkrétní škole. V této situaci je vhodné se o těchto skutečnostech podrobněji zmínit. Mohlo by jít např. o doplnění informací o žácích z problematického sociokulturního prostředí, o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o žácích mimořádně nadaných aj.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
34.18 kB
PDF
Příloha 1
pdf
58.59 kB
PDF
Příloha 2
pdf
53.71 kB
PDF
Příloha 3
pdf
52.73 kB
PDF
Příloha 4

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Hejčíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.