Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pohádková zvířátka mluví cizími jazyky
Odborný článek

Pohádková zvířátka mluví cizími jazyky

12. 8. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Marie Fenclová

Anotace

Žáci poslouchají krátké promluvy zvířátek, která reprezentují vždy jinou zemi a analyzují, kterým jazykem mluví. Naučí se písničku v jednom z cizích jazyků.

Příprava

Pracovní list se mimo jiné věnuje češtině (tedy převážně mateřskému jazyku žáků) a dále angličtině, francouzštině, němčině, polštině, romštině, ruštině, slovenštině, španělštině.

Uvedení do situace
 1. Zeptejte se žáků, která zvířátka se nejčastěji vyskytují v našich pohádkách. (Žáci uvádějí název pohádky a zvíře, které v ní vystupuje. Devatero krkavců, O chytré kmotře lišce, Ferda mravenec, Kocour v botách ...).
 2. Potom si řekneme, že v pohádkách každého národa se vyskytují ta zvířátka, která jsou v té zemi doma. A tak v pohádkách z africké pouště vystupují velbloudi, v pohádkách z pralesa zase opice. Například v ruských pohádkách jsou vlci a medvědi a ve skandinávských zase sobi. (Žáci opět mohou uvádět příklady, které už znají, např. v pohádce O zimní královně - královnu vozí sobi.)
Individuální zkoumání
 1. Učitel řekne žákům, že uslyší z magnetofonu hlasy různých pohádkových zvířat, která se jim představí v různých jazycích. Když zvířátko patří do pohádky francouzské, bude mluvit francouzsky, když do pohádky polské, bude mluvit polsky apod. Každé zvířátko se představí podobným způsobem:
  a) pozdraví
  b) řekne, jak se jmenuje a co je za zvířátko
  c) řekne, jakým jazykem mluví
  d) český příklad by mohl vypadat následovně: Dobrý den. Jmenuji se Bystrouška. Jsem liška. A mluvím česky.
 2. Rozdáme žákům pracovní list (viz příloha č. 1) a zadáme úkol.

Zadání: Uslyšíte osm jazyků v podání osmi různých zvířátek. Budou ve dvou skupinách po čtyřech. Jména jazyků máte před sebou uvedena ve dvou tabulkách, ale pozor, jsou zapsána na přeskáčku. Po vyslechnutí každého příkladu napište vedle odpovídajícího jazyka číslovkou, kolikátý v pořadí tento jazyk zazněl. Např. myslíte-li si, že jako první zazněla angličtina, napište vlevo od jejího názvu jedničku. (Obdélníček vpravo použijete až při druhém poslechu nebo při opravě.) Nejste-li si jisti, můžete napsat dvě varianty. Např. váháte-li mezi ruštinou a polštinou, napište stejné číslo vedle obou jazyků.

3. Třída poslouchá příklady z nahrávky. Nejprve poslouchá a čísluje podle pořadí první čtveřici, pak druhou čtveřici.

Syntéza a strukturace
 1. Utvořte s žáky skupinky (po 3 - 4) a nechte je, aby si navzájem porovnali svá řešení.
 2. Žáci ve skupinách nebo celá třída společně si povídají pod vedením učitele o tom, co je přivedlo k navržené odpovědi (např. porozuměli nějakému slovu, znají daný jazyk z televize, mluvilo se tak v některé zemi, kde byli o prázdninách, použili vylučovací metodu apod.). Co se jim zdálo na úkolu nejtěžší?
 3. Po druhém přehrání učitel uvede, které odpovědi jsou správné. Žáci případně opravují své omyly. Po každém úryvku učitel řekne, o jaké zvířátko šlo (viz příloha č. 2). Žáci zjišťují skóre úspěšnosti, ale pozor, není to rozhodující. Důležité je, aby žáci svobodně vyjadřovali své dojmy, co je zaujalo na jednotlivých jazycích (např. co jim připadalo zvláštní na výslovnosti ruštiny nebo na výslovnosti francouzštiny), kterým zvířátkům trochu rozuměli a kterým vůbec ne, co vědí o zemích, kde se těmi jazyky mluví apod.
 4. Na závěr se může učitel zeptat, zda si někdo vzpomene:
  a) jak anglicky pozdravila želva
  b) jak německy pozdravila liška
  c) jak slovensky pozdravil koník
  d) jak francouzsky pozdravil králík
  e) jak polsky pozdravila myška
Poznámky
Navazující aktivity:
 1. Naučte se s žáky zpívat krátkou písničku v některém z výše uvedených jazyků.
 2. Každý žák si může namalovat (nebo využít nakopírovaných obrázků) a nalepit obrázek některého ze zvířátek a pod to opsat jeho pozdrav v cizím jazyce (viz příloha č. 2).

(Na základě francouzského originálu zpracovala Marie Fenclová.)

Použitá literatura a zdroje:
Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ (Metodika VUP Praha)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
37.11 kB
PDF
Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka
pdf
92.77 kB
PDF
Příloha č. 2: Obrázky zvířat z příběhu
pdf
30.27 kB
PDF
Příloha č. 3: Text zvukové nahrávky
zip
4.2 MB
Archiv
Příloha č. 4: Zvuková nahrávka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Fenclová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list pro žáka (viz příloha č. 1), obrázky (viz příloha č. 2), text zvukové nahrávky (viz příloha č. 3), zvuková nahrávka (viz příloha č. 4)