Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co si znečistíme, to si vypijeme
Odborný článek

Co si znečistíme, to si vypijeme

16. 4. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Boháčková

Anotace

Žáci se v tomto projektu seznámí s tím, jak pracuje čistička odpadních vod. Najdou nějakou ve svém nejbližším okolí a uspořádají tam exkurzi. Poté co zjistí, že je velkým problémem znečištění chemické, zkusí najít způsoby, jak nahradit chemické čisticí prostředky, běžně používané v domácnostech, jinými, k přírodě šetrnějšími. Po dokončení projektu dokáží říci, zda tvrzení v názvu projektu je pravdivé nebo ne.

Cíle:

 • seznámit žáky s tím, jak pracuje čistička
 • zjistit, zda se nějaká nachází v nejbližším okolí, a jak pracuje
 • zjistit, jakým způsobem se znečištěná voda do čističky dostává
 • vyrobit informační panel o tom, jak pracuje čistička
 • zjistit, jaké mohou být druhy znečištění vody, a který z nich představuje větší problém
 • na příkladu skládky zdůvodnit, jak mohou skládky přispívat ke znečišťování vod
 • vyrobit informační panel, který ukazuje, jak lze nahradit chemické čisticí prostředky jinými, k přírodě šetrnějšími
Úvod

V letošním školním roce bylo pro první projektový den vybráno celoškolní téma Voda. A protože se naše škola snaží o získání titulu Ekoškola, snažila jsem ve svém projektu skloubit toto téma s ekologií. Vybrala jsem si problematiku znečištěné vody a jejího čištění. Abych v žácích prohloubila znalosti o místě, kde žijí, rozhodla jsem se do projektu zařadit i exkurzi do čističky odpadní vody, která je v naší městské části.

Týden před zahájením práce na projektu jsem vyvěsila upoutávku, která měla žákům nastínit základní směr našeho projektu. Žáci pak měli možnost se během jednoho dopoledne na projekt zapsat.

Cílem tohoto projektu bylo hlavně ukázat, jak pracuje čistička odpadních vod, co způsobuje velké problémy v čištění vod a jak nahradit běžně používané prostředky na čištění jinými, ekologičtějšími, které jsou v neposlední řadě i levnější. Každý žák měl na konci projektu své vlastní portfolio, do kterého průběžně zaznamenával všechny činnosti, které při práci na projektu dělal a záznamy ze všech exkurzí, kterých se zúčastnil.

Realizace
1. den:

Na úvod prvního dne (po rozdělení do skupin - žáci se rozdělili podle svého uvážení, celkem bylo pět skupin po čtyřech) žáci hráli hru „Na degustátora". Ze zakryté lahve jsem každému žákovi nalila do kelímku vodu a žák měl poznat, co pije. Zkoumali jsme její barvu, vůni chuť a stáří. Potom jsme mluvili o tom, jak domácnosti mohou vodu znečišťovat. Ukázali jsme si různé obaly od čisticích prostředků, které si žáci přinesli. Pokusem jsme simulovali, jak se chemikálie může šířit po skládce. Pokus jsme provedli takto: na tácek jsme dali vrstvu 3 - 4 cm suchého písku. Do jednoho rohu jsme udělali důlek a do něj dali trochu nápoje v prášku. To představovalo skládku. Tácek jsme mírně naklonili tak, aby skládka byla nahoře. Skládku jsme kropili vodou, která představovala déšť. Pozorovali jsme, jak se skládka šíří. Uvědomili jsme si, že pokud by v blízkosti takové skládky byl zdroj pitné vody, mohlo by jít o velký problém. Žáci pak sami navrhovali možná řešení (zabezpečit skládku, nevyhazovat chemikálie, nepoužívat chemikálie....) Poté, co zazněl názor chemikálie nepoužívat, řekli jsme si, že se pokusíme vyrobit informační panel o tom, jak chemikálie nahradit něčím jiným, k přírodě šetrnějším.

Toto nám trvalo dvě vyučovací hodiny. Pak jsme odjeli k čističce v naší městské části, kde jsme měli domluvenou exkurzi. Při exkurzi žáci vyplňovali pracovní list. Někteří se velmi podivovali, že tu čistička je, prý o ní vůbec nevěděli. Exkurze trvala asi šedesát minut.

2. den:

Druhý den jsme celý věnovali exkurzi. Navštívili jsme Pražskou kanalizační stoku pod Staroměstským náměstím (vstup je přímo z radnice, kde se i kupují lístky, pro děti je vstupné 20 Kč), abychom viděli, jak se znečištěná voda dostává do čističky. Žáci měli opět vyplnit pracovní list, ale protože průvodkyně asi polovinu otázek nezodpověděla, po návratu do školy jsme odpovědi vyhledali na internetu.

3. den:

Třetí den jsme také celý věnovali exkurzi. Navštívili jsme Ekotechnické muzeum v Praze Bubenči, které dříve sloužilo jako kanalizační čistírna pro vodu z Prahy. Během prohlídky opět žáci hledali odpovědi na otázky z pracovního listu. Více informací o muzeu najdete na www.ekotechnickemuseum.cz.

4. Projektový den - čtvrtý den:

Tento den jsme strávili celý ve třídě. Na úvod jsme si vyrobili znečištěnou vodu - do PET lahve, které jsme odstřihli vrchní část, jsme dávali vše, co z domácností putuje do kanálu: kousky toaletního papíru, sedlinu od kávy, čajové lístky, Jar, mýdlo,.... Pak jsme si připravili filtr - do ustřiženého vršku od PET lahve jsme dali hrubé kamínky a textilii a pak jsme znečištěnou vodu přes tento filtr přelili. Žáci tak měli možnost pozorovat, že při takovém čištění se dají zachytit hrubé nečistoty, ale voda dál zůstává znečištěná. Proto na čističkách nastupuje druhý, případně třetí stupeň čištění.

Pak jsme si zahráli hru na hledání lístečků. Rozstříhala jsem tabulku, ve které byl seznam chemických čisticích látek a jejich možné náhrady a jednotlivé lístečky schovala po třídě. Žáci pak hledali dvojice chemická látka - náhrada. Vyhrála ta skupina, která jich měla nejvíce. Pro ulehčení práce je označena každá dvojice stejným symbolem.

Jednotlivé skupiny začaly pracovat na informačních panelech. Jeden jsme nazvali Jak funguje čistička a druhý Čím nahradíme čisticí prostředky. Každá skupina vyráběla své dva panely. Při tvorbě panelu Čím nahradíme čistící prostředky se skupiny snažily zapracovat do seznamu čistících prostředků zvláště ty, od kterých si první den přinesly obaly. Při tvorbě panelu Jak funguje čistička měly skupiny za úkol zakreslit a popsat všechny možné stupně čištění odpadních vod.

Na závěr jednotlivé skupiny předvedly své panely, žáci vyplnili závěrečnou reflexi a společně jsme informační panely umístili na nástěnky. Tento den jsme pracovali necelých šest vyučovacích hodin.

Přínos pro zúčastněné žáky

Ze závěrečné reflexe vyplynulo, že žáci velmi oceňovali návštěvu míst vybraných pro exkurze, velmi je překvapilo, že v naší městské části vůbec čistička je. Také se jim líbila návštěva kanálu. Každý žák si také z projektu odnesl portfolio, do kterého jsme si na závěr každého dne zapisovali, co jsme ten den dělali a také si tam žáci vkládali vyplněné pracovní listy. Někteří žáci si tam i vlepovali i fotografie.

Překážky v práci na projektu
 • Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se mi exkurzi na čističku v naší městské části podaří domluvit. Exkurze se tam běžně neprovádějí.
 • Původně mělo být vstupné do kanalizační stoky 50 Kč, nakonec se mi ale podařilo domluvit nižší vstupné.
Možná rozšíření projektu
 • zjistit, zda v okolí není nějaký podnik, který znečišťoval vodu, pokud ano, zjistit, jaké byly následky a jak se odstraňovaly
 • vytvořit informační panel Co s nepotřebnými chemikáliemi v domácnostech
 • při dostatku času připravit ekologický prací prostředek - jeho složení vyhledat na internetu - vyprat v něm znečištěné oblečení a porovnat jeho účinnost sběžně používanými pracími prostředky, vypočítat náklady na jedno praní a porovnat s náklady na jedno praní běžně používaného prostředku
 • prozkoumat, jak se lidé znečištěné vody zbavovali v historii, zaměřit se na porovnání různých zemí a dob
Finanční náročnost:
 • náklady na cestování - v našem případě MHD
 • náklady na vstupné - v našem případě činilo 20 Kč (exkurze druhý den) a 30 Kč (exkurze třetí den)
Přílohy:

Upoutávka
Pracovní list č. 1
Pracovní list č. 2
Pracovní list č. 3
Tabulka - náhrady čisticích prostředků
Závěrečná reflexe
Fotodokumentace - autorka

Literatura a použité zdroje

[1] – Zelená domácnost. [cit. 2009-07-28]. Dostupný z WWW: [www.zelenadomacnost.cz].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
615.23 kB
PDF
Fotodokumentace - autorka
pdf
22.46 kB
PDF
Pracovní list č. 1
pdf
21.48 kB
PDF
Pracovní list č. 2
pdf
21.48 kB
PDF
Pracovní list č. 3
pdf
50.78 kB
PDF
Tabulka - náhrady čisticích prostředků
pdf
37.11 kB
PDF
Upoutávka
pdf
58.59 kB
PDF
Závěrečná reflexe

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Boháčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

potřeby na psaní, desky na portfolio, obaly od čisticích prostředků, tácek, suchý písek, nápoj v prášku, 2 PET lahve, kamínky, textilie, něco na výrobu znečištěné vody (např. vylouhované čajové lístky, sedlina od kávy, Jar, šampon, kousky toaletního papíru, papírové kapesníčky, ...), 2 velké čtvrtky, pracovní listy