Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Smoke aneb Moderní je nekouřit
Odborný článek

Smoke aneb Moderní je nekouřit

Anotace

Kouření postupně přestává být společensky tolerovanou aktivitou, přesto s ním začínají stále mladší žáci základních škol. Projekt nabízí pohled na toto aktuální téma z hlediska různých vzdělávacích oborů.

Způsob zařazení vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do učiva ZŠ odráží charakter ŠVP dané školy. Jedním z tematických celků vzdělávacího obsahu tohoto oboru je také hodnota a podpora zdraví. Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jakými jsou styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpeční člověka atd. Žáci se postupně učí aktivně rozvíjet a chránit nejen své zdraví, a přitom si za něj uvědomovat odpovědnost.

Projekt s názvem Smoke, aneb Moderní je nekouřit, jehož hlavní cílem je prevence kouření, prochází napříč téměř všemi vzdělávacími obory v základní škole. Nabízí nám celistvé poznání tohoto aktuálního tématu z různých úhlů pohledu a vybízí k vyzkoušení velkého množství moderních výukových metod. Projektová metoda posiluje motivaci žáků a umožňuje rozvíjet životní dovednosti, jako je spolupráce, formulace názorů, diskuse, řešení problémů, vyhledávání informací atd. Hlavním předpokladem úspěšného průběhu projektu je vzájemná spolupráce a empatie učitelů.

Do projektového vyučování je nejvhodnější zapojit žáky 7. a 8. ročníků základních škol, kteří už mají osvojené základní chemické dovednosti, znalosti z biologie člověka a jiných vzdělávacích oborů. Zároveň jsou také schopni samostatného učení, utváření hodnot a postojů, které pak vedou k zodpovědnému rozhodování a vzájemnému respektování.

Projekt je vhodné zařadit v rámci celkové organizace školního roku např. po pololetním vysvědčení, před vánočními prázdninami, nebo na závěr školního roku. Týden před zahájením vlastního projektu bychom měli věnovat přibližně 2 vyučovací hodiny seznámení žáků s průběhem a organizací celého projektu, rozdělit je do skupin (dle jejich zájmu, nebo jiným způsobem), vysvětlit práci ve skupinách, zdůraznit nutnost domácí přípravy, vlastní organizace práce a upozornit je na kritéria, podle kterých budou hodnoceni. Tuto přípravnou část bychom neměli podcenit, protože je hlavním předpokladem úspěšného průběhu celého projektu. Základní informace o průběhu projektového dne je dobré shrnout do několika bodů a vyvěsit je na přehledná místa v budově školy. Na určené místo zavěsit seznam žáků v jednotlivých skupinách (projektové skupiny jsou dále v textu označeny názvy vzdělávacích oborů).

Doba trvání projektu je 2 dny.

Organizace dvoudenního projektu
1. den

Společná motivační část
- časové vymezení: 20 minut

Projektové vyučování umožňuje propojit život školy se životem širší společnosti. První den proto začíná společným zahájením, kde krátce promluví ředitel školy, hlavní organizátor projektu a dále zainteresovaná osoba z veřejného života (např. praktický lékař, městský policista atd.). Snaží se žáky motivovat k činnosti, zdůraznit cíl projektu, výstupy a jejich hodnocení. Žáci by si měli uvědomit, že jsou důležitou součástí celku, který se bude během dvou dnů zabývat problematikou kouření.

Část realizační
- časové vymezení společné pro jednotlivé pracovní skupiny: 5 vyučovacích hodin (5 x 45 minut)

Po zahájení se žáci rozejdou na určená místa a začínají pracovat v předem vytvořených skupinách na zadaných úkolech. Vyučující by měl přizpůsobit pracovní prostor práci ve skupinách. Na viditelné místo je příhodné umístit časový harmonogram práce skupiny a dále soubor pravidel, která je nutné dodržovat při práci ve skupině. Můžeme ponechat žákům přibližně 5 minut na to, aby se pokusili si samostatně stanovit několik pravidel, se kterými budou všichni souhlasit. Organizaci této aktivity můžeme ponechat čistě na žácích. Přispíváme tak k rozvoji kompetencí sociálních a personálních a současně k prohloubení kompetencí komunikativních a kompetencí k řešení problémů.

Podrobněji je rozpracován popis činností v oborech chemie a přírodopis, ostatní vzdělávací obory obsahují jen nástin toho, čím je možné se v rámci jejich širokého záběru zabývat.

a) projektová skupina přírodopis

Evokace
- časové vymezení: 15 minut

Brainstorming na téma Souvislosti mezi biologií a kouřením. Téma napíšeme doprostřed tabule a žáci chodí k tabuli zapisovat pojmy, které je napadají ve spojitosti se zadaným tématem. Po skončení aktivity o zapsaných slovech diskutujeme a rozřazujeme je do skupin, které pak můžeme použít pro další záměry výuky. Tato metoda rozvíjí především kompetence komunikativní, podporuje schopnost žáků se soustředit na dané téma, trénuje vyjadřování a aktivní naslouchání.

Uvědomění si významu informací - vlastní práce
- časové vymezení: 5 x 35 minut

Žáci pracují ve dvojicích podle pracovního listu bio1. Na jednotlivých úkolech pracují přibližně 35 minut. Vycházíme z předpokladu kvalitní domácí přípravy. Převážná většina úkolů rozvíjí kompetence k učení a k řešení problémů. Výsledky jednotlivých úloh jsou uvedeny v příloze bio2.

První úkol je postaven hlavně na práci s textem. Žáci vyhledávají informace v učebnicích, slovnících, encyklopediích, odborných časopisech a na webových stránkách. Kriticky porovnávají dílčí informace z různých internetových zdrojů. Po uplynutí 35 minut dokáží žáci charakterizovat morfologii, anatomii a ekologii tabákové rostliny a chápou vztahy mezi uvedenými informacemi.

Ve druhém úkolu žáci pracují opět s textem. Ve dvojicích diskutují o důvodech svých rozhodnutí. Učí se obhajovat před ostatními svůj názor. Druhou část tohoto úkolu tvoří práce s obrazem. Učitel promítne prezentaci, Jak působí drogy v mozku - www.drogovaporadna.cz. Uvedené informace překračují rámec učiva základní školy, ale úkolem žáků je vnímat a částečně pochopit prezentované poznatky a dále je interpretovat svému spolužákovi ve dvojici.

Na třetí úkol má jeden z žáků připravený referát v rozsahu 15 minut. Stylizuje se do role učitele a opakuje základní fakta o dýchací soustavě, využívá obrazových tabulí a provádí heslovitý zápis na tabuli. Po jeho výkladu ostatní žáci vyplňují pracovní list. Na závěr si společně zkontrolují správné odpovědi.

Čtvrtý úkol je experimentálního rázu. Učitel nejdříve seznámí žáky s pojmem VCP. Poté provede demonstrační ukázku a žáci si postupně měří své hodnoty VCP. Tímto úkolem dochází hlavně k rozvoji kompetencí pracovních.

Při realizaci posledního - pátého úkolu - můžeme zvolit inscenační metodu způsobu výuky. Sehrajeme scénku, která se může reálně stát komukoli z nás, a několikrát předvedeme žákům jednotlivé kroky správného postupu při poskytování první pomoci. Na umělé figuríně opakovaně procvičujeme kardiopulmonální resuscitaci.

Reflexe
- časové vymezení: 15 minut

Vyzveme žáky, aby se zamysleli nad 3 otázkami. Využijeme přitom obměnu vyučovací metody I. N. S. E. R. T. (metoda RWCT). Na volné flipové papíry rozvěšené v místnosti a označené značkami +, ? a √, zapisují odpovědi na otázky:

1) Flip +: Co jsem se dozvěděl nového a zajímavého?
2) Flip ?: Jaké informaci jsem neporozuměl a chtěl bych se o ní dozvědět více?
3) Flip √ : Jaké informace pro mě nebyly nové a pouze jsem si je zopakoval?

Učitel pak jednotlivé flipy komentuje a popřípadě vysvětluje a doplňuje chybějící informace. Pomocí této metody si žáci propojí své zkušenosti s novými informacemi, látku si dobře zpracují a zapamatují.

Hodnocení
- časové vymezení: 20 minut

Na závěr prvního dne žáci vyplňují evaluační dotazník (viz příloha ED). Hodnotí svou vlastní práci, práci učitelů a přínos projektového vyučování.

b) projektová skupina chemie

Vhodné místo pro realizaci činnosti projektové skupiny Chemie je chemická laboratoř. Opět umístíme na viditelné místo v laboratoři časový harmonogram práce skupiny a nezapomeneme žákům zdůraznit pravidla bezpečnosti práce. V tomto případě si žáci pravidla nestanovují sami, ale z důvodu vyšší bezpečnosti musí respektovat předem daná pravidla. Před začátkem vlastní práce zařadíme opět přibližně patnáctiminutovou evokační část.

Evokace
- časové vymezení: 15 minut

Žáci si postupně vylosují nastříhané lístečky s chemickými pojmy (v příloze chem3). Nikomu je neukazují a snaží se vysvětlit slovo, které mají na lístečku. Ostatní hádají, o jaký pojem se jedná. Pokud žák neví, ostatní mu pomohou. Žáci si tímto způsobem postupně vybavují své znalosti o daném tématu a probouzíme v nich touhu po dalším získávání informací.

Uvědomění si významu informací - vlastní práce
- časové vymezení: 4 x 45 minut + úklid laboratoře 15 minut

Žáci pracují v menších skupinách (po 2-3) podle pracovního listu chem1 na stejných úkolech. K dispozici mají kromě běžného laboratorního vybavení také literaturu, ve které mohou vyhledávat potřebné informace. Jednotlivé úlohy jsou různě časově náročné v rozmezí patnácti až šedesáti minut. Všechny skupiny vypracovávají laboratorní úlohy současně z důvodu vyšší bezpečnosti. Výsledky a doporučení k úlohám jsou uvedeny v příloze chem2. Úlohu č. 4 provádí demonstračním způsobem pouze jedna skupina. Ostatní žáci během jejich příprav pracují na výpočtech z úlohy č. 6.

Při laboratorních úlohách se žáci učí schopnosti organizace a dělení práce (vzhledem k časovému diagramu) ve skupině, uplatňování svých dovedností a vědomostí při dosahování společného cíle. Po ukončení každé úlohy dostanou skupiny prostor pro vyjádření a případné dotazy. Laboratorní práce rozvíjí především kompetence pracovní. Žák se učí plánovat práci do jednotlivých kroků, pracuje úsporně a dodržuje pravidla bezpečnosti práce.

Reflexe
- časové vymezení: 15 minut

Metodou volného psaní si žáci uspořádají myšlenky, hlouběji se zamyslí nad tématem a nalézají souvislosti. Žáci začnou psát na papír sled svých dojmů a myšlenek, které v nich zanechala právě provedená laboratorní práce. Nezvedají tužku z papíru, v psaní stále pokračují. K napsanému textu se již nevracejí. Píší, co je v danou chvíli napadá.

c) náměty činností pro ostatní projektové skupiny + integrace průřezových témat:
Výchova k občanství

Při práci této skupiny dochází k integraci následujících průřezových témat:
Výchova demokratického občana: - zákony týkající se kouření v ČR (např. zákazy kouření, ochrana nekuřáků)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: - naše vlast a Evropa (např. kouření v ostatních členských státech EU)
Osobnostní a sociální výchova: - řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí (např. pasivní kouření, jak kouření ovlivňuje vývoj plodu, odvykání kouření, vodní dýmky), tvorba dotazníků ...

Matematika + Zeměpis

Integrace průřezového tématu Environmentální výchova - čistota ovzduší u nás, ohrožování ovzduší.

Další možné náměty - pěstování tabáku u nás a ve světě, statistické zpracování nasbíraných dat z dotazníků, vytváření grafů vycházejících ze statických údajů o kouření v rámci různých věkových skupin a lidí s různou úrovní dosaženého vzdělání, různé slovní úlohy ...

Český jazyk a literatura + Dějepis

Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova - analýza vlastních i cizích postojů a hodnot (např. úvaha, fejeton a jiné literární nebo publicistické útvary na téma kouření, vyhledávání poezie a prózy o cigaretách a kouření, historie kouření, filmová tvorba ...)

Anglický jazyk + Výtvarná výchova + Hudební výchova

Komiks v angličtině na téma kouření, tvorba plakátů na propagaci projektu, česká a zahraniční hudební produkce s tématem kouření. Do této skupiny můžeme zařadit také doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, v rámci něhož můžeme integrovat některé tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Zde je prostor pro nacvičování scének s žáky, při kterých se učí komunikaci v různých situacích, řešení problémů a rozhodování. Pomocí jednotlivých situací můžeme procvičovat seberegulaci a sebekontrolu, kooperaci a kompetici, předstírání v komunikaci atd.

Mediální výchova (novináři)

Mediální výchova je sama o sobě průřezovým tématem. Žáci se učí kritickému přístupu ke zpravodajství a reklamě, natáčí průběh projektu, fotografují, zabývají se stavbou mediálního sdělení (tvoří projektové noviny), pracují s reklamními spoty proti kouření (popřípadě je samostatně vytvářejí) apod.

2. den

Žáci zpracovávají ve skupinách výsledky z prvního dne a vytvářejí výstupy a závěry pro odpolední konferenci. Konference je určena pro žáky jiných ročníků, pro ostatní učitele, rodiče i veřejnost.

Dopolední práce v jednotlivých skupinách
Přírodopis

Úvodní část druhého dne rozebírá učitel s žáky evaluační dotazník a pomocí alfa boxu (viz příloha AB) si opakují poznatky z předchozího projektového dne. Žáci si připravují společné patnáctiminutové vystoupení na odpolední konferenci, kde budou představovat svou práci a zjištění z předchozího dne. Stejným způsobem probíhá práce v ostatních skupinách jednotlivých vzdělávacích oborů.

Anglický jazyk + Výtvarná výchova + Hudební výchova

Zajišťují propagaci projektu (kompletují potřebné materiály od ostatních skupin), tvoří nástěnky - u vstupních dveří do školy, na chodbě školy, ve vstupní hale atd.

Mediální výchova (novináři)

Tato skupina má na starosti hlavní organizaci odpolední závěrečné konference (např. zajišťování místnosti, techniky, moderátora akce, propagace - letáky, pozvánky pro VIP ...). Tvoří přesný program se zařazením jednotlivých vstupů z různých vzdělávacích oborů, formulují jasné požadavky na zástupce jednotlivých oborů (jak dlouho mají vystupovat s příspěvkem, co mohou používat atd.), zabývají se zařazením přestávek a jejich vyplněním (např. hudebním či jiným vystoupením žáků). Na úplný závěr řídí diskusi k projektovému dni.

Přílohy

Příloha 1 - Alfa Box
Příloha 2 - Pracovní list - biologie - otázky
Příloha 3 - Pracovní list - biologie - odpovědi
Příloha 4 - Evaluační dotazník
Příloha 5 - Pracovní list - chemie
Příloha 6 - Doporučení k úkolům z PL - chemie
Příloha 7 - Tabulka k PL - chemie

Autorský kolektiv: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP v Praze 2006
web:
office.microsoft.com/...
office.microsoft.com/...
www.chempokusy.webzdarma.cz/sezP2.htm
commons.wikimedia.org/wiki/Image:Voies_aeriennes_inf.png

commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cricothyrotomy.png
commons.wikimedia.org/wiki/Image:Diagrama_de_los_pulmones.svg
caliban.mpiz-oeln.mpg.de/~stueber/thome/band4/tafel_033.html
www.drogovaporadna.cz

Literatura a použité zdroje

[1] – BÁRTA, M. Jak (ne)vyhodit školu do povětří. Brno : DIDAKTIS, 2004.
[2] – BÁRTA, M. Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2. Brno : DIDAKTIS, 2005.
[3] – ČECHOVÁ, B. et al. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha : Scio, 2006.
[4] – DUNDR, M.; KLÍMOVÁ, H. Znáte přírodní látky a biochemii? . Praha : Prospektrum, 1998.
[5] – MALENINSKÝ, M.; VACKOVÁ, B. Přírodopis pro 8. ročník. Člověk. Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005.
[6] – NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna, 2002.
[7] – TRTÍLEK, ¨J. et al. Školní chemické pokusy. Praha, 1973.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
33.2 kB
PDF
Příloha1
pdf
242.19 kB
PDF
Příloha2
pdf
79.1 kB
PDF
Příloha3
pdf
56.64 kB
PDF
Příloha4
pdf
67.38 kB
PDF
Příloha5
pdf
65.43 kB
PDF
Příloha6
pdf
25.39 kB
PDF
Příloha7

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Blanka Juránková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída