Odborný článek

Já a moji kamarádi

27. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Ivana Hořejší

Anotace

Ukázka z projektu Já a moji kamarádi nabízí náměty činností při vstupu dítěte do MŠ. Projekt využívá příležitosti období, kdy se vytvářejí nové vztahy mezi dětmi i dospělými v novém prostředí.

Motto - Všichni jsme stejní lidé, každý jsme jiný člověk

Téma - Ahoj ve školce

Podtémata:
 • naše školka
 • já a moji kamarádi
 • týden pravidel
Charakteristika a cíle projektu

Námět projektu vychází z tématu ŠVP, v rámci jeho uskutečnění dochází k naplňování mnohých dílčích cílů a očekávaných výstupů z RVP PV. Děti se na základě uvědomování si svého já a vytváření svého sebevědomí učí zaujímat vlastní názory a postoje. V rámci odloučení na určitou dobu od rodičů se seznamují se společenstvím ostatních lidí a s pravidly tohoto soužití. Učí se uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.

Projekt umožní dětem na základě prožitkového učení, kooperativních činností, tvořivých činností a vhodné komunikace vytvářet prosociální postoje (tolerance, respekt, přizpůsobivost, sociální citlivost).

Výběr tématu

Motivací pro tento projekt je zahájení nového školního roku a následné adaptační období nově přijímaných dětí, které vstupují do již existujícího dětského kolektivu. Projekt využívá příležitosti období, kdy se vytvářejí nové vztahy mezi dětmi i dospělými v novém prostředí. Je zde vytvořen prostor pro nenásilné působení pedagoga, který se programově věnuje formálním i neformálním vztahům dětí ve třídě. S využitím vhodné komunikace, her a dalších činností ovlivňuje celý kolektiv prosociálním směrem.

Podporuje utváření pozitivních vztahů dítěte k dítěti či dospělému. Posiluje, kultivuje, obohacuje jejich vzájemnou komunikaci a zajišťuje pohodu těchto vztahů.

Vzdělávací cíle
 • osvojení si poznatků o těle a zdraví
 • poznávat sebe sama a rozvíjet pozitivní city k vlastní osobě (sebevědomí)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivace projevu
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétního názorového myšlení k myšlení slovně-logickému
 • rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat
 • vytvářet prosociální postoje (soc. citlivost, toleranci, respekt,...)
 • poznávat, spoluvytvářet a respektovat pravidla společenského soužití
 • rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • osvojení si a pochopení růzností kulturních komunit, připravit se na život v multikulturní společnosti
 • rozvoj schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní (tvůrčí) schopnosti, fantazii, zájmy nadání
Aktivity
 • NH:
  Na rodinu
  Na restauraci
  Na dopravu
  Na povolání
  Na stavbaře
  Na poštu
  Na obchod
  Dobrý den, pojďte ven
 • komunikace v komunitním kruhu s využitím fotografií (dítě a jeho rodina, dítě a jeho zvířecí kamarád,...)
 • dramatizace pohádek s využitím maňásků
 • skládání puzzle s vhodnou tematikou (rodina, postava,...)
 • sestavování z drobných materiálů (magnetická skládanka, barevné hříbečky,...)
 • grafomotorická procvičování
 • výtvarné činnosti s využitím prstových, vodových, temperových barev
 • tvoření z keramické hlíny, koláží z různých materiálů
 • prostorové tvoření v interiéru MŠ
 • procvičení smyslových orgánů, logopedická procvičování i procvičení matematicko-prostorové orientace
 • PH:
  Hlava, ramena, kolena
  Na šáteček
  Všichni domů
  Pan čáp ztratil čepičku
  Najdi si kamaráda!
  Kdo ti stojí za zády?
 • písně:
  Muzikantská rodina
  Nestarej se, ženo má
  Kruh
  Barevná školka
  Ať jsi holka nebo kluk
 • básně:
  Ruce k objímání
  Po prázdninách
  Pořádníček
  Nevídáno-neslýcháno
Závěr

Celý tento projekt se postupně rozrostl i do dalších témat. I zde se vycházelo z motta tohoto projektu. Postupně jsme očekávané výstupy, které byly původně vybrány pro jeden projekt, naplňovali i v ostatních tématech v průběhu celého školního roku.

Doporučená literatura:
BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimovovy pracovní listy č. 4, Portál, 1997
CÍLKOVÁ, E., SCHONEROVÁ, P.: Náměty pro multikulturní výchovu, Nakl. Portál, 2007, ISBN-978-80-7367-238-6
CLAYCOB, P.: Školka plná zábavy, Nakl. Portál, 2006,ISBN-80-7367-120-4
CLAYCOB, P.: Školka plná zábavy, Nakl. Portál, 2006,ISBN-80-7367-120-4
KOHLOVÁ, M.: 200 Výtvarných činností, Nakl. Portál, 1996,ISBN-80-85282-90-9
KOHLOVÁ, M., GAJNEROVÁ, C.: 199 Výtvarných činností, Nakl. Portál, 1997,ISBN-80-7178-148-7
MAŤÁKOVÁ, M.: Nalaďte si hlásky
MAZAL, F., CHALOUPKOVÁ, J.: Pohybové pohádky předškoláků
PŘIKRYL, G. a M.: Hrajeme si od jara do zimy, č. 5,6, 1998
PŘIKRYL, M. a G., Barevné kamínky, 2004
SMITH, Ch., A.: Třída plná pohody, Nakl. Portál, 1994,ISBN-80-7178-601-2
SVOBODOVÁ, E.: Prosociální činnosti v předškolním věku, Nakl. Raabe, 2007, ISBN-80-86307-39-5
ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ A., Lidové písničky a hry s nimi, Nakl. Portál
VEBEROVÁ, E., HŘEBEJKOVÁ, J., DUŠKOVÁ, M., FILCÍK, G.: Těšíme se do školy, Státní pedagogické nakladatelství, ISBN-14-543-86
WARNER, P.: 6 X 25 HER, Nakl. Portál, 2005, ISBN-80-7178-902-X
Kolektiv autorů: 150 her k utváření osobnosti, Nakl. Portál, 1999,ISBN-80-7178-323-4
Kolektiv autorů: Hádanky pro předškoláky, Nakl. Svojtka, 2006, ISBN-80-7352-334-5
Kolektiv autorů: Malá škola pro předškoláky, Nakl. Pierot, ISBN-80-86272-18-4
Kolektiv autorů: Šimon půjde do školy, Nakl. Portál, 1995, ISBN-80-7178-046-4
INFORMATORIUM – časopis s náměty pro tvořivou práci, Nakl. Portál, ISSN-1210-7506:

 • č. 2/2000 - Barevná školka
 • č. 4/2003 - Já a moji kamarádi
 • č. 6/2004 - Hrajeme si s plastovými víčky
 • č. 2/2005 - Moje tělo a zdraví
 • č. 7/2005 - Hrajeme si na body-artisty
 • č. 3/2006 - Putování za pohárem poznání č. 7
 • č. 4/2006 - Putování za pohárem poznání č. 8
 • č. 5/2006 - Děti jako já
 • č. 7/2006 - Možnosti výtvarné výchovy č. 1
 • č. 8/2006 - Možnosti výtvarné výchovy č. 2
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
476.56 kB
PDF
Fotogalerie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí