Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Perzekuce Židů v Protektorátu Čechy a Morava
Odborný článek

Perzekuce Židů v Protektorátu Čechy a Morava

27. 1. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Marie Zahradníková
Spoluautor
Miroslava Ludvíková

Anotace

Žáci hledají odpovědi na otázky spojené s perzekucí Židů v Protektorátu Čechy a Morava, zamýšlí se nad širšími souvislostmi a projevy rasové nesnášenlivosti v současnosti.
Cíl aktivity

Žáci si uvědomí následky diskriminujících politických rozhodnutí a jejich projevy v každodenním životě. Uvědomí si roli jednotlivce a možnosti odporu vůči bezpráví. Budou schopni zaujmout k tématu osobní postoj.

Popis aktivity

Rozdělte třídu do skupin podle počtu vybraných otázek. Každá skupina dostane jednu otázku z nabídky (viz níže).

Každá skupina připraví odpovědi na zadanou otázku. Učitel během plnění úkolu obejde jednotlivé skupiny, zapojí se do diskuse, případně doplní informace. Žáci formulují odpovědi, které zapisují na flip.

V další části třída pracuje společně. Každá skupina prezentuje ostatním svoji otázku a odpověď. Vypracované otázky na flipech zůstávají vyvěšeny v galerii.

Učitel moderuje závěrečnou diskusi.

Aktivitu je možné rozdělit do dvou hodin, první se zaměří na období druhé světové války (holocaust, nacistické Německo, Protektorát Čechy a Morava), následující na projevy rasismu v současnosti. S galerií flipů lze samozřejmě pracovat i v následujících hodinách.

Nabídka otázek

Otázky zaměřené na období druhé světové války, Německo a Protektorát

 • Postup nacistů vůči Židům ve 30. letech 20. století byl pozvolný. Nařízení omezující jejich život přicházela postupně, „po malých krůčcích". Uveďte příklad tří takových „malých kroků" a pokuste se vysvětlit, v čem byl tento postup podle vás nebezpečný.
 • Která z nařízení, jež omezovala život Židů v Protektorátu Čechy a Morava, považujete vy osobně za nejhorší? Pokuste se svůj názor zdůvodnit.
 • Hitler v čele NSDAP ovládl Německo a šířil nenávist vůči Židům. Jak se lidé mohli nechat takto ovlivnit a dívat se na všechno, co se kolem nich dělo, bez jakéhokoli odporu? Navrhněte několik možný důvodů.
 • Ne všichni obyvatelé Německa či Německem okupovaných zemí zůstali vůči holocaustu neteční. Vyjmenujte příklady lidí, kteří se pokusili zlu postavit a udělali něco pro záchranu obětí holocaustu?

Otázky zaměřené na projevy nesnášenlivosti v současnosti

 • Mezi obyvateli České republiky je i v současnosti mnoho rasistů. Jak se současný rasismus u nás projevuje? Které menšiny bývají terčem rasistů a které nebývají? Proč? Jaké mají v dnešní době tito lidé důvody odsuzovat druhé?
 • Setkali jste se někdy osobně s rasismem? Popište, co se stalo. Byli jste pouze „divákem" nebo přímým účastníkem? Kdo byl „obětí", kdo „násilníkem" ? Jak jste se v této situaci zachovali?

Otázka k zamyšlení vhodná pro starší žáky

 • Název jedné výstavy a projektu zní Neztratit víru v člověka... Co je z vašeho hlediska pro schopnost neztratit tuto víru nejdůležitější? Kdybyste mohli výrok doplnit, co byste napsali - „Abychom neztratili víru v člověka, je nutné..." Napište ve skupině pět možných konců této věty.

Mohly by vás zajímat například tyto články:
Kresby terezínských dětí
Romský holocaust
Hanin kufřík
Neztratit víru v člověka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Zahradníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list s otázkami, papíry A3, psací potřeby