Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Oživlá historie aneb Jak si hrát a učit se zároveň
Odborný článek

Oživlá historie aneb Jak si hrát a učit se zároveň

Anotace

Možnosti využití experimentální archeologie k obohacení školní výuky, zapojení představivosti žáků.
Úvod

Rytíři doby středověku na gotických hradech, indiánská tábořiště podél českých řek, hojně navštěvované keltské slavnosti, lovci mamutů lovící uprostřed českých luk, vojáci doby napoleonských válek na místech bitev již dávno minulých, spolky veteránů vojenské techniky, které se každoročně sjíždějí na místa významných bitev a hlavně stovky a tisíce nadšených lidí všeho věku, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas a nemalé finanční prostředky. To všechno jsou důkazy nejen toho, že nás historie každodenně obklopuje v příbězích našich středověkých a novověkých měst, ale že zároveň někde uvnitř toužíme po živém doteku doby již dávno minulé. Každý z nás zůstává dítětem a každý z nás sní o dobách literárních hrdinů, které mnohdy doprovázely příběhy odehrávající se v dobách dávno minulých. Mnohdy toužíme srovnávat, zda je náš život lepší nebo těžší, než jaký jej měli lidé před padesáti, sty, čtyřmi sty nebo pěti tisíci lety. Možná také hledáme mystiku doby, která je pro nás příjemnější než naše všední každodennost. Přiznejme si, kdo z nás by si nevyzkoušel, jaké je být alespoň na jeden den někým jiným někde jinde a za jiných okolností? Přitom je cesta k tomuto zážitku velmi blízko - a nemusí jít pouze o romantickou hru. Stačí, když se se svými žáky v hodinách ponoříme do odvětví, které nese název experimentální archeologie.

Často archeologové nevědí, k čemu byly nálezy z vykopávek v dávno minulých dobách používány. V experimentální archeologii se toto zkoumá tak, že se pokoušíme nález znovu vyrobit, čímž ověřujeme svá vysvětlení a dohady. Experimentální archeologie se tedy používá tam, kde běžná archeologická praxe už smysluplná východiska nepřináší."1

Zadání

Téma experimentální archeologie je ve škole možné provést a rozvinout v projektech týkajících se některého z významných období, které se váže k okolí vaší školy. Máte v blízkosti svého města gotický hrad? Proč nevyzkoušet projekt rytířských slavností? Nachází se ve vašem okolí významné archeologické místo s objevy po pravěkých obyvatelích? Zahrajte si ve škole na lovce mamutů, nebo na staré Slovany. Samozřejmě že po učiteli a žácích základní školy nebo gymnázia nebude nikdo chtít dosažení kvalitních a srovnatelných výsledků, jakých dosahují vědecká centra experimentální archeologie na vysokých školách. Pro potřeby vtažení žáků do problematiky vnímání historie a reálií daného období je však projekt využívající prvky experimentální archeologie jedinečnou šancí.

Osobně jsem si tuto cestu vyzkoušel jako učitel výtvarné výchovy v projektu vytvořeném společně s učiteli dějepisu a hudební výchovy. Projekt se týkal pravěkých lovců a kultur žijících na našem území před několika tisíci lety.

Cíl

Naším cílem bylo provést žáky složitým a velmi odtažitým obdobím pravěkých kultur. Ponořením se do života tvůrců nástěnných maleb, sošek venuší, tvůrců pravěké keramiky jsme žákům zároveň chtěli přiblížit každodenní život a potřeby dávných lidí. Vytyčili jsme si i složitější cíle - např. pomocí srovnání prožitku každodenního života pravěkého člověka a našeho současného života vyvolat u žáků potřebu uvědomění si odlišných prvků naší současné civilizace a nadstandardu našich každodenních potřeb s prvky civilizací dřívějších a přemýšlení o nich. Také jsme chtěli v žácích probudit vnímání jedinečnosti každého významného nálezu, který se tu a tam v médiích objeví, jako šance dovědět se něco nového o naší historii, ale také něco o sobě samém jako živé součásti historie.

Popis projektu

Projekt samotný se skládal z kooperace několika oborů, jejichž jednotlivé hodiny byly jedním tématem spojeny do velkého celku. V ideálním případě se můžete s ředitelem školy dohodnout na společném projektovém dni, nebo i delším časovém úseku. Zároveň i zde platí pravidlo „čím delší je ponoření žáků do problému, tím větší bývají úspěchy jednotlivých témat".

Ideálním začátkem celého projektu se může stát návštěva některého z center experimentální archeologie. Pro potřeby projektu zaměřeného na pravěké civilizace se ideálně hodí centrum experimentální archeologie ve Všestarech (www.cestovatel.cz/clanky/vsestary-centrum-zive-experimentalni-archeologie/).

V závěru projektu jsme připravili společnou výstavu spojenou s předvedením pravěkých tanců nacvičených v hodinách hudební výchovy. Do projektu se zapojily třídy sekundy a tercie osmiletého gymnázia (7. a 8. ročníku základní školy).

Samotný projekt začíná jeho zadáním. Ideální je spojení všech tříd a všech kooperujících učitelů. Na začátku je dobré představit žákům zadání a cíl projektu i jeho vyvrcholení ve výstavě spojené s hudebně taneční produkcí.

V celém projektu jsme si rozdělili role přirozeně podle naturelu jednotlivých pedagogů, ale i podle jejich zaměření. Kolega - učitel dějepisu se postaral o úvodní seznámení s historickými souvislostmi a ujal se části tvorby historických reálií související s každodenním životem. Vyučující hudební výchovy s žáky vyzkoušela možnosti využití rytmu a hlasu při nacvičování jednotlivých výstupů. Celkově byly aktivity naplánovány tak, aby každý kolega byl nahraditelný v každém části projektu.

Úvod do historických souvislostí

Tato část by neměla být příliš dlouhá ani příliš klasická pro školu a její styl práce. Ideální způsob uvedení do tématu může být produkce filmové trilogie nebo vybraných částí filmů režiséra Jana Schmidta Osada Havranů, Na Veliké řece a Volání rodu, kterou natočil podle předlohy Eduarda Štorcha.

Informace k jednotlivým titulům:

Zároveň je možné filmovou produkci kombinovat s výkladem. Nám se tento postup osvědčil. Žáci svou pozorností a aktivitou ocenili kombinaci produkce částí filmu a výkladu spojeného s doplněním historických souvislostí. Doporučujeme, aby si žáci po dobu produkce a výkladu pořizovali poznámky. Ty se poté hodí k vyplnění předem připraveného pracovního listu, který jsme vytvořili k vybraným částem filmu Osada Havranů. Je možné projekt zařadit až za probrání pravěku v hodinách dějepisu. Tím zaručíte větší pochopení historických souvislostí a úvodní část můžete pojmout pouze jako inspirační a motivační úvod do projektu.

Žákům můžete doporučit četbu samotných knih Eduarda Štorcha, nebo některého jiného autora zabývajícího se obdobím nejstarších známých obyvatel naší země.

Návštěva centra experimentální archeologie

Jak jsem již v úvodu uvedl, dobrým zahájením celého projektu se může stát návštěva některého z center experimentální archeologie. Naše cesty vedly do centra experimentální archeologie ve Všestarech (www.cestovatel.cz/clanky/vsestary-centrum-zive-experimentalni-archeologie/, www.zivaarcheologie.cz/index.html). Toto centrum se specializuje na pravěkou kultura doby kamenné a doby bronzové. Pro inspiraci přikládám několik odkazů na jiná centra s odlišným zaměřením. Ideální je vybrat si centrum v blízkosti vaší školy.

Tvorba historických reálií

Pro tuto část projektu je důležité dobré naplánování. Na začátku je potřeba z nepřeberného množství možností námětů na tvorbu pravěkých reálií zvolit jednu až tři, které s žáky budete realizovat. Záleží na množství času, který pro tvorbu máte.

Žáci byli před zahájením práce motivováni krátkou prezentací, nebo video ukázkou zvolené aktivity. Zároveň jim byly vysvětleny důvody vzniku jednotlivých výtvarných prvků (např. sošky venuší byly zřejmě podoby bohyní matek, které pravěcí lovci uctívali, protože z ženy pochází život rozením dětí). Zároveň byl žákům představen ideální technologický postup. Následovala fáze samotné realizace produktu pod dohledem vyučujícího.

Zde je několik možností, které jsme v průběhu opakování projektu vyzkoušeli.

Nástěnné malby
Realizace je možná v několika podobách a stupních zapojení experimentu. Je možné využít větší asfaltové plochy nebo dlaždice jako imitaci kamene. Zároveň je možné malovat přímo na kameny. Jako materiál pro kresbu jsme zvolili vypálené uhlíky či směs hlíny, glazur a vody. Žáci mohou kreslit vlastní rukou, pomocí klacíku nebo uzpůsobených předmětů. Lze vytvořit i velmi „soft" verzi, kdy kreslíte opáleným korkem na obyčejný papír.

1. Venuše

Venuše
2. Venuše
Venuše
3. Venuše

 

Venuše
Asi nejvíce experimentální část naší tvorby. Žáci si sami připravili podobnou směs, pomocí které vznikla Věstonická venuše, Jde o směs hlíny, uhlíků a vápence. Žáci mohli použít materiály, které našli v blízkém okolí školy. Po přípravě materiálu vytvořili jednoduchou sošku ženy-matky v abstraktních tvarech.

Hudební nástroje
Popis je v části hudební produkce (v našem případě se tvorby této části projektu ujala vyučující hudební výchovy).

Keramika
Tento výrobek je možný vytvořit podle možností a podmínek školy. Ideálním stavem je vybavená keramická dílna, v níž může dojít k celému procesu tvorby a následnému výpalu. Je možné experimentovat s místní hlínou, nebo použít klasickou upravenou keramickou hlínu. Pro větší míru experimentu lze použít staré techniky tvorby keramických nádob (plátková, válečková apod.). Pro ozdobu hotové keramiky lze využít některý ze starověkých vzorů (např. keramika vypíchaná).

Historický oděv
Pro tuto část jsme jako pracovní materiál zvolili hustější jutu (pytlovinu), kterou jsme zdobili pomocí rudek a barevných pigmentů smíchaných s hlínou a vodou. Žáci nůžkami, nebo jen trháním vytvářeli jednoduché oděvy podle vlastního návrhu. Tuto část produkce je dobré zařadit k tvorbě hudebních nástrojů pro přípravu hudebního vystoupení.

Historické ozdoby
Většinou šlo o náušnice a náhrdelníky tvořené měděným nebo železným vázacím drátem. Inspiraci pro tvary můžete najít na stránce: www.kelticnations.com.

Pravěký kůl / oltář
Jedná se o dřevěný kůl (ideální velikost cca 2 m), který žáci po vyřezání tvarů zdobí pomocí barevných pigmentů. Můžeme také vytvořit kamenný stůl nebo kamenný val, který má přestavovat obětní oltář.

Kamenné oppidum
Šlo o experiment vytvoření oppida ve zmenšené velikosti (průměr kruhu max. 4 m). Úměrně průměru kruhu je potřeba dohledat ideálně vysoké a těžké kameny. Inspirací může být samozřejmě nejznámější oppidum, kterým je anglický Stonehenge (cs.wikipedia.org/wiki/Stonehenge).

Nácvik hudební a taneční produkce

Formou poslechu a výkladu žáci získali prvotní představu o možné podobě pravěké hudby a pravěkého tance. Součástí byly i video ukázky tanců, které se svou podobou nejvíce přibližují možné podobě tance pravěkých obyvatel naší země. Zde je několik málo ukázek:

Následně si žáci zvolili ze seznamu nabízených možností hudebních nástrojů. Nástroje si pomocí návodů postavili. Návody pro sestavení pravěkých nástrojů naleznete např. na stránkách jednoho z experimentálních center: www.mamuti.cz/experimenty/hudba.aspx.

Na výrobu je potřeba vyčlenit větší množství času. Tuto část projektu proto zadejte s dostatečným předstihem, nebo jí věnujte větší časový úsek. Žákům, kteří si chtějí vyrobit bubínek nebo některý jiný složitější nástroj, je potřeba dát včas instrukce s ponecháním dostatečného časového úseku k získání potřebných materiálů.

Následně jsme formou happeningu zvolili základní kostru choreografie celé hudebně taneční produkce. Zároveň si žáci mohli zvolit téma svého tance (např. medvědí tanec pro usmíření s medvědím bohem). Inspirací mohou být opět video ukázky.

Celá choreografie by měla vzniknout pomocí skupinové práce. Přesto je dobré předem určit role - jde o určitou formu metody hraní rolí. Pro lepší uspořádání je lepší žáky rozdělit podle zaměření na hudebníky a tanečníky. Lze také vytvořit i produkci, kdy celá třída hraje na nástroje a zároveň tančí. Kromě základního rozdělení na tanečníky a hudebníky je dobré vytvořit roli režiséra (režisérů) a pomocných režisérů. Když role nezvolíte, sami se časem vykrystalizují. Zároveň je vhodné pro produkci a větší zapojení všech žáků třídu rozdělit na menší skupiny. Osvědčily se čtyři samostatné skupiny po 7 - 8 lidech.

Žáci by měli celou produkci a její choreografii nejen vymyslet, ale i opakovaně reprodukovat. Proto se je snažte spíše brzdit v jejich nápadech. Pro formu představení zvolte jasná pravidla. Nejdůležitější informací jsou časová délka představení a minimální počet tanečníků. V našem projektu jsme si stanovili, že hudební produkce bude dlouhá 2 minuty a počet účinkujících tanečníků bude minimálně 5.

Výstava a hudební produkce

Na konci projektu se žáci zúčastnili společné výstavy výtvorů, které skupinově prezentovali v kontextu doby. Zároveň se pokusili objasnit techniky a technologické postupy, které na tvorbu reálií použili. Součástí prezentace byly i tance a hudební produkce v připravených kostýmech, vzniklých v hudební části projektu. Tuto část projektu můžete využít při některé ze školních akademií. Pro potržení závažnosti celého projektu v očích žáků je ideální, když výsledky budete prezentovat před celou školou. Žáci tak předají svou zkušenost svým mladším i starším spolužákům.

Vyhodnocení

Po ukončení každé části projektu jsme si vyčlenili čas 15 minut na společnou reflexi celého procesu tvorby jednotlivých produktů. Pro lepší zapojení žáků doporučuji využít techniku kruhové reflexe. Každý žák vyjádří myšlenku, která ho při tvorbě produktu napadla, nebo se ji pokusí formulovat. Myšlenky by se neměly opakovat, každá by měla být v něčem nová, nebo rozvíjet předchozí. Toto pravidlo si s žáky zdůrazněte na začátku kruhové reflexe! Vaší rolí během reflexe bude hlídat dodržování tohoto pravidla.

Reflexi můžete zároveň využít k hlubšímu rozboru. Pokuste se žáky motivovat ke srovnání prožitku práce na starověké reálii s jejich každodenním životem. Ideální je použití otázky typu: Jaký je podle vás rozdíl mezi životem pravěkého člověka, který vytvářel podobné výtvory, a vaším každodenním životem?

Zároveň doporučuji reflexe s žáky nepřehánět. Velké množství reflexí mnohdy spíše uškodí, než pomůže. Zároveň však můžete reflexe využít po nepovedené části projektu, kdy někdo z žáků práci sabotoval, nebo se nedostavily kýžené výsledky. Promluvit si o dynamice třídního kolektivu nebo rozdílných postojů jednotlivců k zadaným úkolům je jedinečné.

Na konci celého projektu, po úspěšné realizaci výstavy a představení hudebně taneční produkce jsme celý projekt využili ke zpětnému pohledu na začátek a k celkovému zhodnocení projektu. Žáci opět pomocí kruhové reflexe v třídním kolektivu popsali zážitky a poznatky s uplynulého projektu. Na konci zároveň proběhlo zhodnocení práce žáků formou vyplnění autoevaluačního dotazníku a krátkého rozhovoru s učitelem. Pakliže tuto formu hodnocení běžně nevyužíváte, je lépe o tom žáky předem informovat, aby nebyli novou formou hodnocení zaskočeni.


1 HEGER, R.: Experimentální archeologie. 2009. Dostupný z: www.urgeschichte.com/content-cs/ze-sveta-archeologie/experimentalni-archeologie.

Literatura a použité zdroje

[1] – HEGER, R. Experimentální archeologie. 2009. [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.urgeschichte.com/content-cs/ze-sveta-archeologie/experimentalni-archeologie].
[2] – Centrum experimentální archeologie a živé historie. [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [cea.livinghistory.cz/].
[3] – Oddíl experimentální archeologie MAMUTI . [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.mamuti.cz].
[4] – Keltoi. [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.keltoi.cz ].
[5] – Všestary - centrum živé experimentální archeologie. [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.cestovatel.cz/clanky/vsestary-centrum-zive-experimentalni-archeologie/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
41.02 kB
Dokument
Autoevaluační dotazník

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Papíry A2, uhlíky, uhly, podložky, korkové špunty, části režné látky, pigmenty, různé zbytky dřevěných a kamenných kousků atd.