Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Gastronomie národních kuchyní
Odborný článek

Gastronomie národních kuchyní

Anotace

Příspěvek přináší praktický návod, jak lze ve škole oslavit Světový den kulturní rozmanitosti (21. 5.) a do akce zapojit i rodiče.

Odkazy na zajímavé informace k textu:
recepty.ekucharka.cz
www.spanelsko.info/gastronomie.htm


V dnešní době máme možnost cestovat kamkoliv po světě bez toho, abychom něco o dané krajině a lidech v ní věděli, nebo někdy slyšeli. Kvůli setkání s „cizincem" někdy nemusíme ani cestovat přes půl světa, protože on sám je součásti naší třídy, školy, společnosti. Díky realizaci malého školního projektu lze žákům nabídnout základní informace o jednotlivých státech, zajímavostech v nich a jejich typických jídlech. A samozřejmě si lze trochu připomenout i tu naši národní kuchyni.

Pár dnů před realizací projektu informoval učitel žáky a rodiče o náplni dne (např. během třídní schůzky a třídnické hodiny). Vysvětlil jim, že je potřeba, aby si žáci po domluvě s rodiči vybrali z nabídky států (národních kuchyní) jeden stát (jednu kuchyni, třeba i domácí, pokud je ve třídě hodně žáků z ciziny) a k němu si připravili pár zajímavostí o zemi, základní mapu s hlavním městem, velkými řekami, pohořím, tipy na výlet, ale hlavně recept na typické jídlo pro danou zemi. Pokud jde o velkou třídu, tak lze domluvit spolupráci více žáků a jedním rodičem, s nímž budou spolupracovat (individuálně podle požadavků třídy, školy).

1. Úvodní informace o průběhu dne
(5 - 10 minut; frontální, skupinová práce)

Pedagog přivítá žáky a rodiče a ještě jednou ve zkratce informuje o průběhu dne:

 • představení států, připravených map s krátkým povídáním o různých zajímavostech (1 - 2 minuty), s tipy na výlet a typickým jídlem, které budou dnes společně připravovat
 • samotná příprava specialit
 • společná ochutnávka s prezentací receptů
 • soutěž o nejlepší prezentaci státu a nejchutnější jídlo
 • závěr s vyhodnocením vítězů

Následně každý žák, nebo skupina žáků s rodičem, který za přípravu jídla odpovídá, zaujmou svoje místo u pracovního stolu. Ideální je, pokud se příprava jídla realizuje přímo v kuchyňce, pokud to však prostory školy nedovolují, může příprava probíhat ve třídě (to je třeba zohlednit předem, ještě před akcí, aby si žáci zbytečně nevybírali složité recepty se složitou přípravou - ideální jsou minutky, chuťovky, míchané nealkoholické nápoje, saláty, pomazánky, studená jídla). Pracovní stoly jsou rozloženy v půlkruhu, aby na sebe jednotliví členové pracovních skupin dobře viděli a slyšeli se. Jeden stůl je umístěn stranou, jelikož na něm bude posléze probíhat výstava jídel a nápojů, potřebná k závěrečnému vyhodnocení.

2. Představení států
(15 - 20 minut, skupinová práce)

Každá skupinka představí „svůj stát" (v této fázi je ideální moment pro představení rodné země žáků s ciziny, pokud si vybrali svoji zemi). Žáci prezentují mapu, kterou si společně vyrobili, přidají krátké povídání o zajímavostech konkrétního státu, krajiny, tipy na výlet. Povídání dokončí představením typického receptu, jídla, které bude skupina připravovat.

3. Příprava jídel
(30 minut, skupinová práce)

Po prezentaci všech států nastává čas pro samotnou realizaci připravených receptů. Potřebné pomůcky a ingredience si skupinka zabezpečí sama, nebo lze využít možnosti školní kuchyňky. U této aktivity pedagog dohlíží na činnost jednotlivých skupinek, podle potřeby může pomoci, hlavní odpovědnost za přípravu jídel má však skupina, která jako jediná zná recept a pracovní postup. Žáci, kteří jsou s přípravou hotoví dříve, připraví stůl (podle zásad stolování), na nějž každá skupina přinese vzorek svojí speciality k pozdějšímu vyhodnocení vítězů soutěže o nejchutnější specialitu.

4. Společná ochutnávka s prezentací receptů
(20 - 30 minut, individuální, skupinová práce)

Po dokončení přípravy vyzve učitel všechny členy akce, aby se pustili do ochutnávky jídel a nápojů (ochutnávka probíhá u jednotlivých stolů kromě toho, který je určen k pozdější soutěži). Zároveň je upozorní, aby u stolu pokaždé zůstal jeden zástupce skupiny, který předá případným zájemcům recept a vysvětlí přípravu (po čase se vystřídá s jiným spolužákem). Zároveň učitel upozorní jednotlivé ochutnávače, aby si název nejchutnějšího jídla nebo pití zapamatovali, protože se jim to bude hodit u vyhodnocování.

5. Soutěž o nejlepší prezentaci státu a nejchutnější jídlo
(20 minut, frontální, skupinová, hromadná práce)

Po dokončení ochutnávky vyzve učitel žáky a rodiče, aby svůj tip na nejlepší prezentaci státu a jídla (můžou být i dvě ceny: jedna za nejlákavější prezentaci státu, druhá za nejchutnější specialitu) vhodili do hlasovací urny (uren). Pokud si jednotliví voliči nejsou jistí, můžou znova nahlédnout na stůl, kde jsou umístěny speciality každé ze skupin. Nejvyšší počet hlasů určí vítěze.

6. Závěr s vyhodnocením vítězů

Učitel pogratuluje vítězům, všechny účastníky pochválí za aktivitu, kreativitu pří přípravě jídel a pracovitost. Mapy si můžou pověsit na nástěnku a fotografie z dnešního dne na stránky školy, aby se i jiné školy mohly inspirovat a motivovat k poznávání dalších národních kuchyní. Nápady na další recepty, které žáci při přípravě na dnešní den objevili, které ale vyžadují složitější přípravu, můžou průběžně realizovat v dalších hodinách praktické přípravy nebo obdobných hezky strávených společných dnů s rodiči.

Pozn: Přirozeným požadavkem, který je třeba v každém případě důsledně dodržet, jsou zásady hygieny při přípravě jídel. To se týká jak surovin a jejich úpravy, zvláště za okolností, že se bude většinou jednat o tepelně nezpracovávané potraviny, tak mytí rukou i čistoty nádobí, v němž budou pokrmy připravovány a na kterém budou servírovány. K úvaze je využití jednorázových plastových či papírových táců či podnosů, za podmínky, že se po použití ocitnou v tříděném odpadu.

Literatura a použité zdroje

[1] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2007. [cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: [www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Vlastnoručně vyrobené základní mapy států s jednoduchým popisem hlavních měst, velkých řek a pohoří, krátké povídání o jednotlivých státech (1 - 2 minuty) s tipy na výlet a typickými recepty, fotografie, obrázky o státech, ingredience dle receptu, pomůcky a nádobí k přípravě jídel, vytištěné kopie receptů, hlasovací urna (krabice)