Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Muzikoterapie – relaxace, kreativita a emocionalita hudby
Odborný článek

Muzikoterapie – relaxace, kreativita a emocionalita hudby

Anotace

Inspirace pro vyučovací hodinu na téma „Hudební rozmanitosti“ zaměřená na Muzikoterapii. Lze ji využít jako blok vyučovacích hodin Muzikoterapie v rámci Hudební výchovy, ale také samostatně v dalších předmětech (Vv, Dv, Ov aj.).Inspirace může být využita také pro vyučovací hodinu/hodiny Muzikoterapie napříč průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.shakuhachi.cz/dilo/cz/rozhlas_porady.htm
world.freemusic.cz
folklor.lincovery.com


Při realizaci tématu v podobě bloku několika hodin nebo projektu žáky seznámíme s možnostmi hodiny muzikoterapie. Doporučujeme (dle zvážení učitele) ponechat maximální možný prostor a nabídnou žákům více variant strukturace hodiny. Je dobré, když můžeme pracovat při muzikoterapii na základě aktivního zájmu, přístupu a chuti žáků. Velkou výhodou v muzikoterapii je, že je „vše dovoleno".

TEORETICKÁ HODINA MUZIKOTERAPIE S KRÁTKOU PRAKTICKOU UKÁZKOU

Struktura vyučovací hodiny:

 1. Seznámení žáků s Muzikoterapií
 2. Poslech a relaxace při hudební ukázce - pasivní muzikoterapie
 3. Společné sdílení pocitů a emocí

1. Základy Muzikoterapie

Muzikoterapie vychází z poznání, že hudba léčí, harmonizuje tělo i duši, přináší radost.

Muzikoterapie pracuje s prožitkem zvuků a rytmů, využívá relaxační techniky, techniky extáze, imaginaci a mnoho jiných technik, vedoucích např. k uvolnění, soustředění, odpočinku.

Pasivní muzikoterapie se zaměřuje na poslech hudby, kdy si klient všímá vnitřních procesů vyvolaných ukázkou a chápe možnost následného zpracování této látky ve skupinové či individuální psychoterapii. K metodám pasivní muzikoterapie patří např. autogenní trénink, relaxační dýchání, práce s energií těla i ducha v dalších navazujících činnostech.

Aktivní muzikoterapie zapojuje klienta do terapeutického procesu spoluvytvářením zvukového okolí, nabízí možnost seberealizace, uvědomování si vlastní nebo skupinové dynamiky. Hudba a rytmus v tomto případě slouží klientovi jako vyjadřovací prostředek, je nabídkou jiného než slovního vyjádření pocitů a myšlenek. Náplní aktivní muzikoterapie jsou psychodynamické hry s hudbou, výrazový tanec, hra na tělo, rytmická cvičení, dechová cvičení atp. Velmi významnou složkou muzikoterapie je nácvik vnímání přirozených i umělých zvuků krajiny, který klientovi pomáhá pochopit změny nálady způsobené zvukovým působením jeho okolí.

Muzikoterapie:

 • díky celostní harmonizaci může dojít ke spuštění jakéhokoli samoléčebného procesu
 • je možno získávat primární důvěru a vytvářet si citové vazby k druhým lidem
 • je možno dostat se do intenzivnějšího kontaktu se sebou samými, což může napomoci pochopení stavu, ve kterém se zrovna nacházíme
 • harmonizace energetického systému, tzv. dobití baterek
 • je možno postupně vylaďovat tělesné funkce a systémy

2. Poslech hudební ukázky

 • pasivní muzikoterapie
 • emocionálně zážitková a relaxační část vyučovací hodiny

Varianty:

a) poslech hudební audio ukázky

Před poslechem hudební ukázky se doporučuje krátké, ale výrazné procvičení, vydýchání a uvolnění svalů (hlavy, těla a končetin)

 • Procvičení:
  • společné hluboké dýchání (pomalé a hluboké okysličení mozku)
  • otáčením hlavy uvolníme krční páteř, trub a protáhneme končetiny
  • výrazně se rozdýcháme, dupáme, tleskáme, smějeme se z plných plic a ztišíme se
 • Relaxace a poslech hudby:
  • žáci se pohodlně posadí (dle možností lehnou na koberci)
  • žáci zavřou oči a vnímají hudbu

b) audiovizuální hudební ukázka

 • je důležité vysvětlit žákům, že mají vnímat hudbu i obrazovou animaci všemi smysly, aby byli schopni ji poté společně rozebrat (jak na ně působila a co sdělovala)

3) Společné sdílení pocitů a emocí po skončení ukázky

a) poslech hudební audio ukázky

 • společné sdílení pocitů a emocí
 • více viz praktická hodina Muzikoterapie

b) audiovizuální hudební ukázka

 • následně vedeme s žáky společnou diskuzi a rozbor nad ukázkou

Možnosti použití vizuálních variant hudební ukázky:
http://www.youtube.com/watch?v=gue7ahBOiwQ
http://www.youtube.com/watch?v=PSwg8h5hVCQ
http://www.youtube.com/watch?v=fryuQVAuASs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MCzEASlr_i4  

PRAKTICKÁ HODINA MUZIKOTERAPIE - POSLECH, RELAXACE, KREATIVITA

Struktura vyučovací hodiny:

 1. Motivace žáků
 2. Vysvětlení a zadání úkolu, seznámení se strukturou hodiny
 3. Muzikoterapie
 4. Poslech hudební ukázky, relaxace a kreativní činnost

Motivace - např. pomocí těchto otázek:

Jakou hudbu posloucháte?

Poslech hudby podporuje vyjádření myšlenek a pocitů, evokuje vzpomínky a asociace a zpřístupňuje zážitky z nevědomí.

Co vám přináší poslech hudby a co pro vás hudba znamená?

Hudba ovlivňuje spoustu faktorů, které umožňují u člověka např. nejen rychleji myslet a reagovat, relaxovat i léčit, ale také rozvíjet ducha a vnímání sebe sama: to napomáhá jedinci lépe porozumět svým pocitům a emocím, které člověk při hudbě cítí a prožívá. Tyto aspekty hudby pak potažmo přispívají k lepšímu porozumění lidí mezi sebou navzájem.

Víte, co je to muzikoterapie?

Muzikoterapie je definována pomocí pojmů hudba a terapie, neboť oba mají v životě specifickou funkci. Je podporovaná všemi druhy zvuků a hudby.

Muzikoterapie je plánovité a kontrolované použití hudby k terapeutickým účelům s dětmi, mládeží a dospělými se zvláštními potřebami na základě sociálních, emocionálních, fyzických nebo duševních omezení.

Muzikoterapie je cílené použití hudby, aby se dosáhlo terapeutických cílů - uvedení do původního stavu a udržení i podpora duševního a tělesného zdraví. Prostřednictvím muzikoterapie by každý člověk měl dostat příležitost lépe porozumět sobě samému a svému okolí, pohybovat se v něm volněji, svobodněji i efektivněji a rozvíjet lepší psychickou a fyzickou stabilitu a flexibilitu.

Slyšeli jste někdy, že hudba léčí?  

Muzikoterapie napomáhá ke sdílení pocitů a emocí žáků, které při relaxaci u poslechu hudby měli. Dále také podporuje sebedůvěru, sebevědomí a sebedisciplínu jedince stejně, jako prohlubuje vnímání a uvědomování druhých lidí, jejich pocitů, emocí a způsobu vyjadřování a vnímání.

Hudební vyjádření na základě vnímání hudby odráží vnitřní emoce a pocity, které při relaxaci uvolňují fantazii a rozvíjejí kreativitu při další práci s hudební ukázkou. Jednou z používaných technik v muzikoterapii je také poslech.

Muzikoterapie pomáhá člověku:

 • zmírnit fyzické a psychické problémy
 • lépe poznat sebe sama a získat přístup k nevyužitým schopnostem
 • získat nezávislost a sebedůvěru
 • růst a rozvíjet svoji osobnost a kreativitu
 • podávat lepší výkony v čemkoliv
 • získat odolnost vůči stresu nebo zátěží
 • dospět k souladu se sebou samým, svým prožíváním a okolím
 • ke sdílení vlastních prožitků a emocí umožňující lépe naslouchat a porozumět vyjadřování, vnímání, prožívání a způsobu života druhých
 • přiměřeně vnímat realitu a reflektovat druhé i okolí
 • vyjádřit sebe sama pomocí těla (pohyb, tanec), umění (malba, inscenace) a sociální komunikace (sdílení emocí, zkušeností, myšlenek, poslouchání a naslouchání, vypravování, povídání aj.)

Už jste se s ní někdy setkali? Chcete si společně vyzkoušet, jak probíhá muzikoterapie? Jak na vás hudba působí?

Poslech hudební ukázky bez video ukázky a konkrétního úkolu

Kreativní vyjádření emocí - sebevyjádření:

1) Vymalovávání

 • žáci „vymalují" na základě hudební reprodukce ukázky své emoce a pocity, které při poslechu měli
 • v průběhu hodiny by měl být vymezen prostor ke zpětné vazbě a představení vlastního uměleckého díla ostatním
 • žáci by měli být schopni okomentovat svůj umělecký výtvor ostatním a společně si sdělit, jak na ně ukázka zapůsobila a co v nich evokovala
 • učitel dává žákům otázky (např.: Jaké jste měli pocity při poslechu hudby? Jak na vás ukázka působila a co ve vás evokovala? Proč jste používali tyto barvy a co znamenají? Jak vysvětlíte, že většina z vás malovala nebo použila....? Co znamená, že se shodujete/odlišujete v... ?)

2) Umělecké zpracování

 • žáci mají za úkol, každý zvlášť nebo ve skupinách (na základě vzájemné shody ve vnímání sklady), tyto varianty k rozpracování:
  • vyjádřete své pocity a připravte scénář k příběhu či samotný příběh (do příští hodiny) k hudební ukázce
  • připravte si vizuální prezentaci k hudební ukázce
  • hudební ukázku vyjádřete scénickým či tanečním (epickým - příběh, drama; lyrickým - emoce, pocity; živly pantomimickým) vystoupením

3) Brainstorming - vytváření příběhu bez video ukázky

 • na základě vyjadřování vlastních pocitů žáků při poslechu ukázky dojít ke společnému závěru, co je předmětem hudebního sdělení v ukázce (jaké emoce a pocity v nich hudba evokovala)
 • učitel s žáky rozebírá jejich emoce a pocity, které při poslechu měli
 • učitel společně vede žáky k vytvoření společného příběhu k hudební ukázce

Zpracování konkrétní úkolu na základě audiovizuální hudební ukázky

Brainstorming v muzikoterapii

Cíl 1:

Pokuste se společně se žáky rozebrat ukázku a hledejte obsah jejího sdělení - pracujte na základě individuálních emočních prožitků žáků po zhlédnutí ukázky.

Cíl 2:

V rámci této metody je úkolem učitele přimět žáky ke kreativní práci s audiovizuální hudební ukázkou. Žáci mají na základě ukázky dojít k tématu ukázky, rozvíjet jej a vytvořit vlastní příběh na danou hudební ukázku. Smyslem je, aby žáci byli schopni vlastního vyjádření svých pocitů a emocí, zamyšlení se nad tématem, rozborem a analýzou ukázky, zhodnocením, názorem a vlastní prací na základě hudebního prožitku.

Cíl 3:

Před hudební ukázkou a prací s ní se zeptejte žáků, zdali vědí, jaká česká skladba je nejhranější. Více viz http://www.antonin-dvorak.cz/zajimavosti.htm - tato skladba od českého autora je dokonce i hymnou jednoho státu, zazněla na měsíci a dokonce nese i poselství lidstva hlubokému vesmíru na sondách Voyager 1 a Voyager 3. Poté pustíme audiovizuální či jen hudební ukázku, se kterou budeme dále pracovat.

Úkol č. 1:

Učitel vede žáky k tomu, aby dokázali popsat své emoce a pocity, analyzovat ukázku, vyjádřit shodu či rozpor nad jejím sdělením, společně vytvořit vlastní příběh k hudební ukázce.

Příklady otázek pro žáky:

 • Jak na vás ukázka působila?
 • Jak jste ukázku pochopili?
 • Jaký je odkaz/příběh ukázky?
 • K jakému tématu či příběhu by jste hudbu použili vy?

Úkol č. 2:

Vytvořte k hudební ukázce vlastní příběh - žáci mají na základě emočního sdělení a krátké diskuze nad ukázkou vytvořit vlastní příběh k hudební ukázce (forma zpracování je libovolná).

Úkol č. 3:

Na základě hudební ukázky a toho, jak na vás hudba zapůsobila, vytvořte svůj odkaz jiným civilizacím, který by jste poslali za celé lidstvo do vesmíru. Učitel s žáky rozebírá, jak na ně skladba zapůsobila a proč byla vybrána. Žáci mají za úkol na základě hudební ukázky vytvořit vlastní nebo týmovou zprávu lidstva do vesmíru.

Příklady otázek pro žáky:

 • Co by měla zpráva lidstva vyslaná do vesmíru obsahovat?
 • Jaká témata byste na tuto hudbu do zprávy zahrnuli?
 • Proč byla vybrána tato skladba?
 • Co v nás evokuje?
 • Napadá vás jiná hudba, kterou byste za náš svět poslali do vesmíru a co by bylo jejím obsahem?

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 2. vydání. Praha : Portál, 2001. 246 s. ISBN ISBN 80-7178-557-1.
[2] – Antonín Dvořák. [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: [www.antonin-dvorak.cz/zajimavosti.htm ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

•základní informace o muzikoterapii, hudební ukázce, autorovi díla a jeho tvorbě •hudební ukázka či audiovizuální ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=gue7ahBOiwQ http://www.youtube.com/watch?v=PSwg8h5hVCQ http://www.youtube.com/watch?v=fryuQVAuASs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=MCzEASlr_i4 •přístroj na reprodukci hudby, při užití audiovizuální ukázky vhodný přístroj pro její reprodukci •internet, papíry, psací a výtvarné potřeby