Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt „Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí“
Odborný článek

Projekt „Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí“

Anotace

Příspěvek informuje o obsahu projektu „Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí“ a současně o poslání a nabídce aktivit Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.neztratitviru.net/
www.rvp.cz/clanek/1637
www.holocaust.cz/cz2/main


„Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí“ je název putovní výstavy a vzdělávacího projektu Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze (dále VKC ŽMP). Tento projekt je určený především pro vyšší ročníky základních škol a pro střední školy. Na 20 panelech jsou představeny příběhy šesti dětí a jejich rodin, které spojuje židovský původ, a tedy to, že byly za druhé světové války pro svůj původ perzekvovány. Životní osudy dětí začínáme sledovat v roce 1938 a končíme v době poválečné. Příběhy dětí jsou zasazeny do kontextu historických událostí, návštěvníci se tak mohou seznámit nejen s osudy židovských dětí, ale také s událostmi, které druhé světové válce předcházely, s průběhem války a s holocaustem.

Záměrem projektu je přiblížit žákům téma holocaustu, a zprostředkovat jim tak seznámení s židovskou menšinou. Tím, že výstava představuje příběhy dětí, je pro dnešní žáky atraktivnější – nabízí jim pohled na židovské osudy z pohledu jejich vrstevníků. Tato svědectví žákům umožní lépe se vcítit do událostí 30 let 20. století, druhé světové války a především do situace perzekvované židovské menšiny. Vyprávění osudů jednotlivců je rovněž pro pochopení mnohem přínosnější než pouhý výčet faktů, čísel a dat.

Při tvorbě výstavy byly využity dobové dokumenty a materiály, často tvořené právě dětmi: úryvky z deníků, dopisů, kresby ze sbírky terezínských dětských kreseb, dětské časopisy psané v Terezíně, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné materiály ze soukromých archivů pamětníků.

Pomocí prvního panelu výstavy jsou návštěvníci vtaženi do příběhů dětí. Ty jsou představeny jako obyčejné děti, které mají své touhy, přání a sny a které žijí spokojeným životem v kruhu své rodiny. Příběhy těchto dětí a jejich rodin jsou rozvinuty na dalších panelech na pozadí válečných událostí.

Děti, které tvoří „průvodce“ po výstavě, jsme volili tak, aby jejich příběhy pokryly co nejkomplexněji obraz situace Židů za války. Osud každého z dětí byl trochu jiný:

 • Pavel Werner jako jeden z nejmladších chlapců přežil vyhlazovací tábor v Auschwitz II–Birkenau.
 • Martin Glas přečkal válku v terezínském ghettu.
 • Růžena Friedová-Blechová pocházela ze smíšeného manželství a do Terezína byla poslána se svým otcem v lednu 1945, a má tak možnost referovat o tom, jak se žilo těm, co ještě deportováni nebyli.
 • Alice Justizová-Klímová měla to štěstí, že díky prozíravosti rodičů odjela vlakem Nicholase Wintona do Velké Británie.
 • Eva Löwidtová-Erbenová prošla Terezínem a Auschwitzem. Podařilo se jí uprchnout z pochodu smrti a konce války se dožila v úkrytu v Postřekově u Domažlic.
 • Petr Ginz měl jako jediný z vybraných dětí osud bez šťastného konce. Petr pocházel ze smíšeného manželství a po dovršení 14 let byl odeslán do Terezína a následně do Auschwitzu, kde zahynul.

Součástí projektu je interaktivní webová stránka www.neztratitviru.net , kde je možné dozvědět se více nejen o dětech představených na výstavě, ale také o druhé světové válce. Zároveň je možné stahovat archivní dokumenty a fotografie týkající se perzekuce českých a moravských Židů. Dokumenty pocházejí převážně z archivu Židovského muzea v Praze. Tyto materiály mají pomoci nejen pedagogům při výuce, žákům, kteří se danou problematikou sami zabývají, ale také dalším badatelům.

K projektu postupně vzniká metodika. V současnosti je k dispozici metodika pro pedagogy středních škol, metodika pro základní školy se připravuje. Je však možné použít výše zmíněnou metodiku i pro základní školy.

K dispozici jsou pracovní listy pro střední školy (v tištěné formě ve VKC ŽMP či elektronicky ke stažení na webové stránce výstavy). Samostatná práce má žákům pomoci pochopit, že válečné události a holocaust nejsou jen dějinnými fakty, ale především příběhy konkrétních lidí. Přestanou tyto události vnímat černobíle a uvědomí si, že jejich oběťmi nebyly neznámé osoby, ale lidé stejní jako oni sami.

Množství doprovodných akcí a materiálů umožňuje poznávat danou problematiku aktivně. Výstava nabízí řadu doprovodných programů: projekci filmových dokumentů a besedy s pamětníky.

Nejnovějším produktem projektu je kniha, která rekapituluje texty panelů, ale zároveň obsahuje mnoho nového – dostalo se na širší historické kontexty a události, které jsou doplněné vysvětlivkami a komentáři. Především se však dostalo na více vzpomínek od „našich“ dětí a také na více fotografií, dokumentů a archivních materiálů. Součástí publikace jsou metodické návrhy, jak s výstavou a knihou pracovat.

Celý projekt je možno začlenit do výuky dějepisu, základů společenských věd, ale i výtvarné a estetické výchovy. Pro učitele je výhodou, že projekt pokrývá i některá průřezová témata definovaná Rámcovým vzdělávacím programem pro ZV a G (zejména Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana).

Při práci je možno využít i v přílohách uvedené příklady nápisů a vyhlášek obsahujících různé zákazy a omezení, které mohou pomoci navodit atmosféru vhodnou k diskusi o problematice Židů za druhé světové války a holocaustu.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze (VKC ŽMP)

Židovské muzeum v Praze považuje za jeden z hlavních cílů informovat veřejnost o židovských dějinách, kultuře, tradicích a zvycích, zejména v Čechách a na Moravě, a přispět tak k vytváření tolerance ve společnosti. Proto bylo založeno Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze.

VKC ŽMP zahájilo svou činnost v srpnu 1996 při příležitosti 90. výročí založení muzea. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo zařazeno do soustavy vzdělávacích zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na přípravě svých programů spolupracuje s předními univerzitními odborníky a autory – historiky, judaisty, spisovateli i kulturními a vzdělávacími institucemi, jako jsou Památník Terezín, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Národní institut pro další vzdělávání, Informační centrum OSN, AISIS, Institut Terezínské iniciativy, Městská knihovna v Praze, Památník Černovice, Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, Anne Frank House v Amsterodamu, Imperial War Museum v Londýně, židovské obce a muzea v ČR a další.

Centrum nabízí vzdělávací pořady a programy, přednášky, kombinované pořady, dílny a cykly určené nejen židovským a nežidovským zájemcům z řad žáků, studentů, učitelů a badatelů, ale i širší veřejnosti v podobě večerních kulturních programů, přednášek, koncertů, autorských večerů a výstav. Součástí VKC ŽMP je veřejná počítačová učebna s připojením na internet, prezenční knihovna a studovna s videotékou a fonotékou. Bližší informace o VKC ŽMP lze získat na www.jewishmuseum.cz/vkc.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: [www.jewishmuseum.cz/vkc ].
[2] – [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: [www.neztratitviru.net].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
296.88 kB
PDF
Omezení nakupování
pdf
302.73 kB
PDF
Zákaz doprava
pdf
287.11 kB
PDF
Zákaz kina
pdf
296.88 kB
PDF
Zákaz knihovny
pdf
291.02 kB
PDF
Zákaz noviny
pdf
311.52 kB
PDF
Zákaz reality
pdf
304.69 kB
PDF
Zákaz řízení
pdf
301.76 kB
PDF
Zákaz telefony

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Ludvíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

materiály z archivu Židovského muzea v Praze, pracovní listy, metodiky