Odborný článek

Starověký Orient

20. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Markéta Krůželová

Anotace

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně.

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o starověké Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně. Nejprve se pokusí samostatně doplnit neúplný text, poté pracují ve dvojici a vymalovávají jednotlivá pole s údaji. V závěru hodiny pracují na společných myšlenkových mapách.

Cíl hodiny

Znalosti, schopnosti, dovednosti:
Žák:

 • umí do textu doplnit vynechaná slova týkající se starověkého Orientu
 • chápe souvislosti mezi jednotlivými událostmi
 • je schopen rozlišit údaje týkající se jednotlivých národů
 • dokáže ve skupině utvořit myšlenkovou mapu

Postoje, hodnoty:
Žák:

 • vyzkouší si, jak umí nabyté znalosti využít při různých úkolech
 • je schopen pracovat nejen samostatně, ale též poskytnout radu ve dvojici a ve skupině

Kroky realizace

1. EVOKACE

 • Žák dostane před sebe nakopírovaný text. Samostatně se jej pokusí doplnit. Po určitém čase spolupracují žáci společně i s učitelem tak, aby měli text doplněný úplně všichni.
 • Příloha č. 1 - Doplňovačka

2. UVĚDOMĚNÍ SI

 • Učitel rozdá žákům do dvojic papír s pojmy týkajícími se starověkého Orientu (dvojice pracuje s jedním papírem).
 • Úkolem žáků je vybarvit všechna pole tak, aby žádné nezůstalo bílé.
 • Vše, co se týká Mezopotámie, žáci vybarví červeně, vše o Egyptu modře, vše o Indii zeleně, vše o Číně fialově a údaje o Předním východě žlutě.
 • Příloha č. 2 - Barevná pole

3. REFLEXE

 • Žáci se sami rozdělí do skupin po 3 žácích, každá má svůj velký papír, na kterém je uprostřed napsáno Starověký Orient.
 • Každá skupina se pokusí o vytvoření myšlenkové mapy na téma Starověký Orient (myšlenková mapa viz STEELOVÁ, J. - MEREDITH, L. - KURTIS, S. - TEMPLE, Ch. - WALTER, S.: Rozvíjíme kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 1997, s. 22).
 • Asistenti a učitel žáky povzbuzují, případně je přivádějí na další myšlenky.

Hodnocení

Na všech úkolech pracovali žáci s velkým zanícením. Líbilo se jim, že mohou použít získané znalosti a zjistit, jak do sebe vše zapadá. S myšlenkovou mapou potřebovali někteří pomoci, jiní pracovali sami.

Literatura a použité zdroje

[1] – AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Dějiny pravěku a starověkého orientu. 2. vydání. Praha : družení českých producentů učebnic SPL, 1999. 61 s. ISBN 80-86287-03-3.
[2] – BURIAN, J.; OLIVA, P. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1984. 547 s.
[3] – STEELOVÁ, J.; MEREDITH, L.; KURTIS, S. et al. Rozvíjíme kritické myšlení. Praha : Kritické myšlení, 1997. 34 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
25.39 kB
PDF
Příloha č. 1 - Doplňovačka
pdf
26.37 kB
PDF
Příloha č. 2 - Barevná pole

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Krůželová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Nakopírované doplňovačky (Příloha 1), nakopírovaná barevná pole (Příloha 2), psací potřeby, pastelky, velké papíry