Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Dřevo stokrát jinak
Odborný článek

Dřevo stokrát jinak

Anotace

Žáci se zrakovým postižením se prostřednictvím projektu seznamují se dřevem a jeho významem. V příloze článku najdou učitelé praktické ukázky pracovních listů.

V květnu se konal na druhém stupni naší ZŠ a MŠ pro zrakově postižené (Lazaretní 25, Plzeň) projektový den s názvem „Dřevo stokrát jinak". Projektový den byl zaměřen na seznámení žáků se dřevem a na posilování týmové spolupráce mezi žáky.

Cílem projektu bylo jednak zábavnou formou přiblížit žákům význam dřeva, jeho všestranné využití, ale také nutnost ekologické ochrany lesních porostů a s ní související třídění odpadu. Dalším úkolem projektu byl rozvoj týmové spolupráce - určení rolí v týmu, prosazení se ve skupině, obhájení vlastního názoru, rozvoj schopnosti spolupráce s druhými u žáků různého věku a různé úrovně znalostí.

Den zahájili žáci přípravou občerstvení z plodů z našich i cizokrajných dřevin a toto občerstvení odpoledne nabídli rodičům. Poté byli rozděleni do pěti skupinek. Každá skupina byla tvořena žáky různých tříd.

foto
foto
Příprava občerstvení pro rodiče

Během následujících pěti vyučovacích hodin se žáci seznámili se dřevem hned z několika různých úhlů. Určovali jednotlivé druhy dřevin běžných v našich lesích a zároveň se některé z nich naučili pojmenovat i v německém jazyce.

Charakterizovali jednotlivé lesní biomy, seznámili se s metodami zpracování dřeva a s užitím dřeva v historických stavbách. Krok za krokem si prošli historický i současný postup výroby papíru. Pro zajímavost si každý člen skupiny našel své znamení, které v keltském horoskopu symbolizují druhy stromů.

Dále se žáci seznámili s nástroji, které se užívají k opracování dřeva. Pomocí měření a výpočtů porovnávali tvrdost různých druhů dřev.

V rámci českého jazyka si přečetli řadu literárních textů souvisejících s tematikou dřeva a také se pokusili vytvořit vlastní slohový útvar.

foto
Poznávání různých druhů dřevin

foto
Vážení a měření

Projekt hodnotíme jako úspěšný. Splnil očekávání ze strany učitelů i žáků. Žáci nejen že se seznámili se dřevem jakožto přírodninou a pochopili jeho místo v přírodě, ale byl jim objasněn i význam této suroviny pro život člověka, a to i v historickém kontextu. Vyzkoušeli si i spolupráci v rámci týmu. V závěrečném hodnocení projektu žáci projevili zájem o zopakování podobné akce.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
82.03 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Věra Reisová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list v Braillově písmu, Pichtův psací stroj, lupa (a další optické pomůcky dle postižení žáků), uvedená literatura, dílenské pracovní náčiní užívané k opracování dřeva, videokazeta o výrobě papíru, odměrný válec, dřevěný kvádr, váhy, slovníky, přírodniny na poznávačku, kuchyňské potřeby