Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > K pojetí vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV
Odborný článek

K pojetí vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV

Anotace

Autorka v příspěvku rozpracovává možné způsoby výuky chemie. Dále se věnuje průřezovým tématům a hodinové dotaci tohoto vzdělávacího předmětu. V závěru příspěvku jsou uvedeny užitečné odkazy pro výuku chemie.

Vzdělávací obor Chemie je jednou z povinných součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Cílem celé této oblasti, a tedy i chemie, je vést žáka k poznávání zákonitostí přírodních procesů a k porozumění jim a ke schopnosti využít je v běžném životě.

Jak učit chemii

K učení chemie můžeme přistoupit čtyřmi různými způsoby:

  1. Vytvoříme samostatný vyučovací předmět, v němž uplatníme celý obsah oboru Chemie tak, jak je popsán v RVP ZV a nebudeme integrovat nic z jiných oborů (Biologie, Fyziky, Geografie...). Tomuto předmětu dáme název (Chemie apod.). Poté rozpracujeme všechny očekávané výstupy oboru Chemie z RVP ZV na vlastní dílčí výstupy (rozpracované, ročníkové...) a přiřadíme jim učivo.

  2. Sloučíme celý vzdělávací obsah oboru Chemie s jiným vzdělávacím oborem (Fyzikou, Biologií...) a vytvoříme tak nový vyučovací předmět. Je tedy možné vzít celý vzdělávací obsah třeba oboru Biologie a Chemie a sloučit je. Předmět nazveme například Bio-chemie, rozpracujeme všechny očekávané výstupy do dílčích a přiřadíme jim učivo a to jak z oboru Biologie, tak z oboru Chemie. Tato alternativa je poměrně náročná a pro přírodovědné předměty netradiční. Při jejím vytváření je nutné si uvědomit, že vyučovací předmět, tak jak ho vymezíte ve svém ŠVP, musí při výuce respektovat všichni učitelé. Pro některé, např. s aprobací chemie-matematika, by to mohl být problém.

  3. Vytvoříme samostatný vyučovací předmět s tím, že část obsahu uplatňujeme jinde (např. ve fyzice), nebo naopak část převezmeme (např. z biologie). RVP ZV umožňuje přesouvat očekávané výstupy a učivo mezi jednotlivými obory. V rámci přírodovědných předmětů se toto stává velkou výhodou, protože některé prolínající se celky se nyní dají sloučit v rámci jednoho předmětu (jaderná chemie a fyzika, atom apod.). Při přípravě ŠVP je však třeba stále dbát na to, aby byly naplněny všechny očekávané výstupy, aby se některé při přesunech nevytratily. Stejně jako v předchozím případě je třeba mít na zřeteli fakt, že program předmětu stanovený v ŠVP musí akceptovat všichni učitelé daného předmětu.

  4. Rozdělíme stávající vzdělávací obor na více vyučovacích předmětů. Tento systém nebude zřejmě příliš obvyklý, nicméně je přípustný. Vzdělávací obsah lze tedy rozčlenit (např. podle oboru Chemie) na jednotlivé předměty. Těm je třeba dát názvy (Praktická chemie, Analytická chemie, ...) a opět rozpracovat všechny očekávané výstupy a přiřadit učivo.

Kolik hodin připadá na výuku chemie

Doposud byla výuka chemie koncipovaná do dvou hodin týdně, a to v osmém a devátém ročníku. RVP ZV v tomto smyslu přinesl velkou změnu. Časová dotace není konkrétně dána pro jednotlivé předměty, ale pro celou oblast Člověk a příroda. Rovněž není určeno, v jakých ročnících má být chemie vyučována. Škola ve svém ŠVP sama stanoví jak časovou dotaci předmětu, tak ročníky, ve kterých bude chemie vyučována.

Obavy z možné výrazné redukce hodin pro jednotlivé předměty však nejsou na místě. Škola je povinna zajistit naplnění celého vzdělávacího obsahu oboru, což svým způsobem o minimální dotaci hodin pro obor rozhoduje.

K dispozici jsou školám rovněž tzv. disponibilní hodiny, které v rámci svého ŠVP mohou libovolně přidělovat jednotlivým oborům. Pokud je to tedy pedagogickým záměrem školy, lze čerpat tyto hodiny například pro rozšíření vlastní výuky, laboratorních cvičení nebo pro seminář z chemie.

Jak přistupovat k průřezovým tématům

Součástí RVP ZV jsou průřezová témata. Naplnění jejich jednotlivých tematických okruhů je povinností každé školy. V chemii lze s výhodou naplňovat tematické okruhy průřezového tématu environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí nebo Vztah člověka k prostředí. Také formulace řady očekávaných výstupů (např. vysvětlí vznik kyselých dešťů ...) k uplatnění tohoto průřezového tématu vybízí. Environmentální témata, zvláště jsou-li zpracována atraktivní formou (projekt, diskuse, laboratorní práce, skupinová práce), bývají zajímavým zpestření výuky chemie a kromě toho jsou prvkem přibližujícím chemii reálnému životu.

Zatímco environmentální výchova je tradiční součástí výuky chemie, u jiných průřezových témat tomu tak dosud nebylo. Přesto lze do výuky zařazovat i vybrané tematické okruhy průřezových témat Mediální výchova (posouzení reálnosti a kvality zprávy s chemickou tematikou) nebo Osobnostní a sociální výchova (chování v situacích ohrožení zdraví nebo života - únik nebezpečných látek).

Užitečné odkazy pro výuku chemie

V současnosti se různé organizace a nakladatelství začínají zaměřovat na vytváření učebnic, pracovních sešitů, metodických příruček a pomůcek pro výuku chemie v návaznosti na RVP ZV. Zde je výčet některých z nich. Budeme se jej snažit aktualizovat a budeme rádi, pokud nám sdělíte, z čeho čerpáte právě vy (na adresu janouskova@rvp.cz).

  1. www.ceskaskola.cz
  2. www.spomocnik.cz (kategorie přírodověda - chemie)
  3. kekule.science.upjs.sk
  4. Biologie - chemie - zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách.
  5. Pumpr, V., Beneš, P., Banýr, J., Jiřička, M.,: Metodická příručka k řadě učebnic "Základy praktické chemie", Fortuna, Praha, 2005.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Svatava Janoušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Chemie