Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příprava na vyučovací hodinu jako součást projektu Naše obec a okolí
Odborný článek

Příprava na vyučovací hodinu jako součást projektu Naše obec a okolí

21. 8. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Eva Matějková

Anotace

Vyučovací hodina prvouky a vlastivědy ve třídě se třemi ročníky.
Zaměření příspěvku

Žáci jsou vedeni k zájmu o naši obec po celý školní rok různými způsoby. Tato vyučovací hodina je zaměřena na práci s textem ve 3. a 4. ročníku.

Žáci 5. ročníku v této hodině pracují převážně samostatně. Jejich práce je zaměřena na procvičování dovedností při práci na PC. Použití elektronické pošty - přečtení zadání samostatné práce, práce v programu PowerPoint, vyhledávání obrázků (Google).

Po celý školní rok se žáci učí, jak rozpoznávat to, co je pro ně v textu nové a co už znají, co je podstatné. (Jsou zvyklí používat značky, které mohou zapisovat přímo do okopírovaného textu.) Připravují si otázky, pokud něčemu neporozuměli, formulují a vyjadřují své myšlenky, naslouchají promluvám druhých, účinně se zapojují do diskuse.

Žáci zjišťují, že shromážděním informací od více lidí se poznání zlepšuje, rozvíjejí mluvený projev. Učí se volit vhodné verbální i nonverbální prostředky.

Ve třídě se třemi ročníky žáci velmi často samostatně řeší problémy vzniklé při samostatné práci, protože zde není možné kdykoliv se obracet s dotazy na učitele. Ale i při takto náročné organizaci vyučování prochází učitel mezi lavicemi a s žáky nonverbálně komunikuje, čímž jim poskytuje zpětnou vazbu. Žáci jsou tak informováni, zda se ve své práci ubírají správným směrem.

Hodnocení učitele dává žákům možnost brát vzniklé problémy jako výzvu, nebát se. Sebehodnocení na konci hodiny je zdrojem vnitřní motivace.

Vyučovací hodina prvouky a vlastivědy ve 3., 4., 5. ročníku ZŠ
(součást projektu Naše obec a okolí)

Poznámky:
Kurziva - přímá práce učitele a učivo
ostatní - samostatná práce žáků

3. ročník 4. ročník 5. ročník

Úvod,
motivace,
stručné seznámení s úkoly vyučovací hodiny:

Seznámení s dějem místní pověsti, hledání odpovědi na otázku, proč se sousední obec jmenuje Tupadly

Sestavení rozstříhaného textu známé místní pověsti

Vytvoření prezentace na PC: Kultura ve druhé polovině 19. století, Svatopluk Čech (žil v dětství v naší obci)

Křížovkou se procvičuje a opakuje již probrané učivo (světové strany, barvy na mapě, práce s mapami na internetu, letecké snímky)
viz Příloha 1

frontální práce

Společně s 3. ročníkem

frontální práce

Zjišťují úkol na dnešní hodinu přečtením v elektronické poště:

Vyhledat v textu v učebnici jména básníků druhé poloviny 19. století, vyhledat na PC jejich foto, vytvořit prezentaci.
V případě, že ještě bude čas na práci, doplnit o další osobnosti.

Připravit odpověď na otázku: Který z básníků pobýval v dětství v naší obci?

individuální práce

Vyhledávají v mapách na internetu (letecké snímky) dům, ve kterém bydlí - zadání úkolu vyšlo v křížovce

individuální práce

Společně s 3. ročníkem

individuální práce

Kontrola žáků, popřípadě individuální pomoc při samostatné práci

individuální práce

Tiché čtení místní pověsti I kdyby mne čert vzal
viz Příloha 2

individuální práce v závěru ve dvojicích se 4. ročníkem

Sestavování textu (rozstříhaná pověst po odstavcích)

individuální práce v závěru ve dvojicích s 3. ročníkem

Práce na PC

individuální práce

Hlasité čtení žáky, práce s textem pověsti, učitel klade otázky, žáci komunikují s učitelem, mezi sebou - reagují jeden na druhého
Otázky:
Proč nemohla stará babička unést nůši?
Co se babičce podařilo za skalami nad lesem?
Ke kterému stromu se pověst vztahuje?
Znáš rčení o čertech, které se říká, když je velmi nepříznivé počasí (vítr, déšť)? Máš rád takové počasí? Jaké pocity v tobě vyvolává?...

frontální práce

Kontrola správného sestavení textu

Společně s 3. ročníkem

frontální práce

Práce na PC

Dokončení práce na PC
Vyhledávání, porovnávání informací z více zdrojů na internetu (kritické vnímání mediálních sdělení)

individuální práce

Ilustrace pověsti
Výtvarně vyjádřit část děje

individuální práce

Zápis
Samostatně zapsat název a stručný obsah pověsti - nácvik psaní věcně i formálně správného jednoduchého sdělení

individuální práce

Prohlédnutí prezentací, hledání souvislosti dnešního učiva 5. ročníku s učivem o obci - Svatopluk Čech, připomenutí, ve kterém domku v Bezděkově u Klatov žil, práce s chybou, hledání správného řešení ve skupině

počáteční práce ve skupině přechází ve frontální práci

Závěr, zhodnocení učitelem, pochvaly, sebehodnocení žáky - do připraveného diagramu na magnetické tabuli - nalepením samolepky s vlastním komentářem

Závěr

Tato vyučovací hodina byla jen zlomkem projektu Naše obec a okolí. Práce na projektech přináší spoustu činností, které zpestřují školní práci a žáci je vítají. Při práci nejde o zapamatování si faktů, ale o získání dovedností, jak si potřebné informace vyhledat a dále je přehledně zpracovat.

Tento projekt byl zakončen tiskovou konferencí, která se uskutečnila na OÚ. Žáci si zahráli na novináře, na jejich dotazy odpovídal starosta obce a redaktorka Klatovského deníku.

Projekt Naše obec a okolí splnil svůj cíl, poskytl žákům mnoho informací, ale i zajímavých činností. Poučením pro příště je nabídnout více času a prostoru žákům k vyjádření jejich pocitů a zážitků.

Literatura a použité zdroje

[1] – URBAN, J. Ze Šumavy a Pošumaví. Strakonice, 1997.
[2] – AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Vlastivěda pro 5. ročník. Zlín, 1996.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
30.27 kB
PDF
Příloha 1 - Křížovka
pdf
31.25 kB
PDF
Příloha 2 - I kdyby mne čert vzal!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Matějková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

PC, připojení na internet, program PowerPoint, běžné školní potřeby, učebnice vlastivědy pro 5. ročník (Práce)