Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Tvorba komiksu o houbách
Odborný článek

Tvorba komiksu o houbách

Anotace

Projekt Tvorba komiksu o houbách integruje ICT do hodin biologie. Žáci se v jeho průběhu naučí používat digitální přístroj při fotografování jedovatých i jedlých hub a zpracovávat snímky na počítači.

 Příklad dobré praxe vznikl jako součást systémového projektu Pilot G/GP (www.pilotg-gp.cz [neplatný odkaz]), který v letech 2004 - 2008 spolufinancovaly ESF, MŠMT a MHMP.


Škola: Gymnázium, tř. Kapitána Jaroše, Brno
Realizátor: Zuzana Kučerová
Konzultant VÚP:
Eva Zelendová

Projekt Tvorba komiksu o houbách integruje ICT do hodin biologie. Žáci se v jeho průběhu naučí používat digitální přístroj při fotografování jedovatých i jedlých hub a zpracovávat snímky na počítači. Pomocí programů PhotoBooth a Comix Life vytvoří vtipný a současně poučný příběh (komiks) o možných účincích hub.

Kontext

Cílovou skupinou sledovaného PDP byli žáci primy osmiletého gymnázia s matematickou profilací. Projekt byl realizován ve vyučovacích hodinách biologie. Základním předpokladem projektu bylo vhodné časové zařazení v době, kdy v lesích okolo Brna rostly houby. Rozsáhlé znalosti ICT ke zpracování dané problematiky nebyly po žácích požadovány, vše potřebné vyučující zopakoval v úvodu projektu. Snadná realizace projektu přímo ve třídě byla možná díky tomu, že je škola vybavena přenosnými počítači. Hmotnost jednoho PC nepřesahuje 2 kg a jeho napájení baterií vydrží až 4 hodiny. Každý počítač obsahuje videokameru, a je možné ho bezdrátově připojit k internetu. Tento projekt lze však uskutečnit na každé škole, která má počítačovou učebnu s příslušným softwarovým vybavením a přístupem na internet.

Východiska

Vedení školy iniciovalo aktivitu učitelů požadavkem, aby nová výpočetní technika byla používána při výuce pokud možno ve všech vyučovacích předmětech. Zároveň byl vysloven požadavek podpory mezipředmětových vztahů. Na základě této výzvy se řada pedagogů pokusila učit „trochu jinak". Protože se s novou počítačovou technikou žáci teprve seznamovali, úmyslně bylo voleno jednoduché zpracování úkolu a možnost zapojení fantazie a vtipu žáků. Sledovaný projekt tedy není odborně náročný, ale spíše hravý a úsměvný, což také odpovídá věku žáků primy.

Cíle

a) na úrovni oborů
Očekávané výstupy, vzdělávací obor Přírodopis, RVP ZV
Žák:

 • rozpozná nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků.

b) na úrovni klíčových kompetencí
Cíle v oblasti kompetence k učení
Žák:

 • osvojuje si vědomě znalosti a dovednosti, které pak využívá při dalším učení a pracovních činnostech,
 • využívá vědomě při svém učení různé metody a postupy, zvažuje jejich využití vzhledem k cíli učení.

Cíle v oblasti kompetence komunikativní
Žák:

 • práci svou nebo týmu prezentuje tak, že zvolí (sám navrhne, poradí se se zkušenějším) optimální formu vzhledem k zadání nebo tomu, jakého účinku chce dosáhnout.

Cíle v oblasti kompetence sociální a personální
Žák:

 • všímá si vztahů v nové skupině, do které přichází, a zvažuje vhodné a nevhodné způsoby jednání v rámci této skupiny.

c) na úrovni průřezového tématu Environmentální výchova
V oblasti postojů a hodnot má PDP žákovi pomoci:

 • k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů,
 • podněcovat aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má PDP žákovi pomoci:

 • rozvíjet znalosti, dovednosti a pěstovat návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí.
Realizace - postup a metody

Vlastní tvořivé práci žáků předcházela hodina, při které byli žáci seznámeni s cílem vytvořit komiks s pomocí vlastních fotografií nalezených hub. Žáci si prohlédli vzorový komiks vypracovaný učitelem a navštívili fotogalerii Houby v různých prostředích. Druhá hodina byla věnována seznámení s počítači a s programy PhotoBooth a Comix Life.

Vlastní příběh žáci zpracovávali jednak individuálně o víkendu, kdy fotografovali houby a sbírali je pro výstavku ve třídě. Tam práce probíhala ve třicetičlenném kolektivu, kde vždy zhruba polovina žáků samostatně pracovala s počítači a druhá část třídy se věnovala poznávání hub na živé výstavce a pracovala s atlasy hub.

Podpora projektové výuky - metodický film

Využité zdroje, pomůcky a způsob jejich využití

Finanční stránka věci byla zcela závislá na možnosti školy zakoupit dostatečný počet počítačů s programy PhotoBooth a Comix Life. Prostředky na nákup 10 počítačů Apple byly čerpány z projektu SIPVZ. Digitální fotoaparát má v současnosti k dispozici téměř každá rodina, proto žáci o víkendu neměli problémy s fotografováním hub v jejich přírodním prostředí. K práci byla využita vytvořená výstavka živých hub, kde si žáci mohli také během výuky doplnit fotografie, a to buď školním digitálním fotoaparátem, nebo přímo pomocí programu PhotoBooth.

Reflexe sledovaného příkladu dobré praxe

Hlavní cíle projektu Tvorba komiksu o houbách se podařilo naplnit. Žáci se seznámili se základními druhy hub, naučili se rozeznávat jedovaté od jedlých, poučili se o přenosu, uchovávání i jejich přípravě. Naučili se vnímat krásu hub v jejich prostředí, pochopili jejich význam jako reducentů či zdroje potravy. Naučili se pracovat se základní technikou, tedy s digitálním fotoaparátem a počítačem.

Ve třídě se upevnily vztahy mezi spolupracujícími žáky, kteří si vzájemně radili a pomáhali. Žáci mohli předvést své již dříve získané znalosti a rozvinout je. Z filmových záběrů žáků, které byly pořízeny přímo při jejich práci v hodině, je patrné, že se žáci nejen učili, ale i velmi dobře bavili.

Každý žák si výsledek své práce mohl barevně vytisknout a vlepit do sešitu, kde komiks působí velmi profesionálním dojmem. Komiksy byly umístěny i na internetu, kde byly hojně navštěvovány, a to zejména rodiči.

Ve druhé polovině školního roku je dobré zopakovat podobný projekt směřující k určování jarních květin. Vyučující má tak možnost zjistit, zda dovednosti a návyky získané během projektu jsou trvalého charakteru.

Shrnutí kvality příkladu dobré praxe

V neformálních rozhovorech s žáky i při třídních schůzkách s rodiči bylo zjištěno, že tento projekt byl velice kladně přijat. Žáci, kteří měli větší zkušenosti s počítačem, pomáhali méně zkušeným spolužákům, což jim zvedlo prestiž ve třídě a učiteli pomohlo zvládnout organizaci v hodině. Nedocházelo k žádným negativním dopadům na žáky, kteří počítač nebo digitální fotoaparát doma nemají.

Budoucí perspektiva příkladu dobré praxe

Opakovaná realizace tohoto příkladu dobré praxe je proveditelná bez jakýchkoli dalších finančních nákladů, neboť jediný větší výdaj představuje tisk výsledků práce na barevné tiskárně. Tento způsob výuky lze využít nejen při poznávání hub, ale i rostlin a zvířat.

Další zdroje informací k příkladu dobré praxe:
Další podrobnosti lze nalézt na stránkách www.jaroska.cz/mac [neplatný odkaz].

Kontaktní osoba:
Zuzana Kučerová
e-mail: kucerova@jaroska.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Finanční stránka věci byla zcela závislá na možnosti školy zakoupit dostatečný počet počítačů s programy PhotoBooth a Comix Life. Prostředky na nákup 10 počítačů Apple byly čerpány z projektu SIPVZ. Digitální fotoaparát má v současnosti k dispozici téměř každá rodina, proto žáci o víkendu neměli problémy s fotografováním hub v jejich přírodním prostředí. K práci byla využita vytvořená výstavka živých hub, kde si žáci mohli také během výuky doplnit fotografie, a to buď školním digitálním fotoaparátem, nebo přímo pomocí programu PhotoBooth.