Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Interaktivní hry – agrese a prosazování
Odborný článek

Interaktivní hry – agrese a prosazování

16. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na prosazování se ve skupině, konstruktivní agresi a na trénink vzorců chování a mechanismů řešení konfliktů.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Aniž je třeba detailně rozebírat teorie agresivity, je možno shrnout, že v podstatě všichni autoři přijímají představu, že existují dva druhy agresivity:

 1. Destruktivní agrese, často charakterizovaná iracionálním momentem. Projevuje se tendencí k destrukci a poškození, která je namířena buď "dovnitř" nebo"navenek". Často její projevy nemívají sebekontrolu.
 2. Konstruktivní agrese, která jedinci umožňuje formulovat své potřeby ve vztah k objektu agrese. Tato kapitola je zaměřena právě na tuto kategorii. Jako prosazování je chápána vůle a dovednost prosazovat své zájmy oproti zájmům druhých a hledat způsoby jejich uskutečňování.

Hry v tomto oddíle jsou koncipovány tak, aby ukázaly hráčům, že jak v určité skupině, tak ve společnosti jsou konflikty, které je třeba především identifikovat. Diskusi po hře je třeba zaměřit na odhalení vzorců chování a mechanismů řešení konfliktů. Pokud se tyto vzorce chování a mechanismy řešení konfliktů ukáží jako neúčinné, je třeba ve skupině hledat nové způsoby chování, které je možno právě ve hře vyzkoušet a ověřit.

Identita jedince a jeho sebehodnocení závisí do značné míry na jeho možnostech formulovat a prosadit vlastní potřeby a zájmy. Mnozí lidé to nedovedou, protože naše současná společnost a kulturní vzorce často provozují snahu prosadit vlastní přání za něco negativního. Přitom se zvlášť zřetelně ukazuje, jak je jedinec závislý na naučených normách a způsobech chování, které jsou najednou v rozporu s vnitřními potřebami a zájmy sebe sama. Pro životní a pracovní uspokojení je však nezbytně nutné umět udržet konstruktivní vztah ke svému okolí (k věcem i lidem) a zároveň znát a umět prosadit svá přání a potřeby.

V uváděných hrách je možno seznámit se, nacvičit či vytvořit si různé způsoby sebeprosazování:

 • spojit se s jedinci stejných zájmů a tím snáze dosáhnout svých cílů
 • připustit, vyjádřit a pochopit nechuť až nenávist vůči obsahům, metodám práce a chování ostatních členů skupiny

Tyto dovednosti umožní jednak odbourání negativních pocitů, ale umožní také za určitých okolností s nimi žít, nebo je přeměnit v pozitivní podnět. Kromě toho si každý prožije, že existuje skupinový tlak, jakých může tento tlak nabýt forem a v jaké podobě se s ním setkává. Jen toto poznání vede k možnosti získat dovednost těmto tlakům v nutných případech nepodléhat. Dalším přínosem pro každého účastníka je to, že se naučí nejen své zájmy prosazovat, ale také si v diskusi se skupinou ujasnit jejich oprávněnost a splnitelnost.

Meze a úskalí

Hry by měly každému ukázat, že je nutné naučit své potřeby a zájmy prosazovat. Pro některé lidi je to velmi obtížné - mnozí akceptují potřeby a zájmy svých bližních snáze, než své vlastní. Ve skutečnosti je tomu ale tak, že skutečnou pomoc při uskutečňování potřeb druhých lidí může poskytnout pouze ten, kdo dovede poznat a realizovat své vlastní potřeby.

Když se ve skupině projeví zřetelně negativní pocity, nemá to vést k tomu, že se vedoucí za každou cenu snaží překotně napětí zmírnit. Napětí je možno konstruktivně využít k tomu, aby se stalo využitelné ke zvládnutí situace. Když je napětí hned zmírněno, vytvoří se "pseudoharmonie" ve skupině a zmizí podnět, jehož bylo možno využít k řešení situace. Ztratí se i možnost, aby se každý naučil stát trvale za svými zájmy a potřebami, hledat cesty k jejich uspokojení.

Prosazování zájmů
Skat

Trvání: asi 90 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Skupina přátel se po delší dobu nesešla a domluví se na večeru, který chce věnovat skatu. Manželka jednoho z účastníků se pokusí svého manžela přivést domů. Stejná hra se opakuje ve skupině přítelkyň, které se dlouho neviděly a sešly se na večírku na partii bridže. Jeden z manželů se pokusí odvést domů svou ženu. Při srovnání obou her se ukáží společné rysy a rozdíly chování.
Doplněk: obě dvojice druhý den ráno při snídani.

Hry s konflikty a prosazováním

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

Hráči mohou "přehrát" některé z navržených situací:

 • Host si stěžuje v restauraci na kvalitu jídla.
 • Řidič dálkové dopravy si chtěl v motorestu koupit v automatu cigarety. Automat je však porouchaný a řidič přišel o peníze. Stěžuje si u vedoucího provozovny. Automaty však nespadají pod jeho pravomoc - patří jinému podniku.
 • Zákazník si stěžuje na své nové brýle.
 • Zaměstnanec žádá zvýšení platu u svého nadřízeného.
 • Zákaznice si stěžuje kadeřnici na špatný střih.
 • Cestující je v autobuse přistižen bez jízdenky.
 • Zákazník chce vyměnit pár bot, které před několika dny koupil.
 • Nájemník je obviněn, že v noci rušil klid.
 • Dcera sdělí matce, že se chce provdat za cizince.
 • Dcera žádá rodiče o vyšší kapesné.
 • Dcera žádá otce, aby mohla zůstat déle venku.
 • Syn žádá rodiče, aby se mohl dívat déle na televizi.
 • Matka žádá dceru, aby jí šla něco nakoupit. Dcera odpovídá, že nemá chuť, do toho přijde otec.
 • V rodině probíhá spor, protože se ztratil klíč.
Pozorování:
 • Jak jsou konflikty řešeny?
 • Prosazují si své zájmy bez ohledu na druhé?
 • Vzdávají se svých zájmů?
 • Jsou uzavírány kompromisy?
 • Jak jsou prezentovány vlastní zájmy? - věcně, srozumitelně, s humorem, agresivně, zraňujícím způsobem?
Bazar

Trvání: 30 - 45 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: malé skupiny o 6 - 8 členech

Dvě stejně početné skupiny sedí proti sobě. Jedna představuje turisty na zahraničním zájezdu, druhá domorodce, kteří chtějí turistům něco prodat. Skupiny si pak vymění role. Hru je možno hrát pantomimicky i se slovy.

Pozorování:
 • Pokouší se domorodec prodat všem cizincům nebo se obrací na jednotlivce?
 • Nebo se všichni prodávající vrhnou na jednoho kupujícího?
Kdo to byl?

Trvání: asi 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Cíle: skupina si má ujasnit, jak vzniká a funguje mechanismus "obětního beránka"

Na táboře s dětmi pije vedoucí stále mnoho piva. Jednoho dne najde na svém stanu lístek s nápisem: "Kdo pije alkohol, neměl by vést dětský tábor." Vedoucí požaduje, aby se pisatel přihlásil, jinak zakáže večerní besídku. Tento konflikt by měla skupina ve hře rozvést.

Pozorování:
 • Postaví se skupina za vedoucího a hledá viníka?
 • Pokusí se skupina hledat jiné řešení?
Vyhodnocení:
 • Jaké možné motivy mohl mít vedoucí - strach, nejistota, pohodlí, touha po moci?
Idealisté a realisté

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

Skupina se rozdělí do dvou částí. Jedna představuje idealisty, druhá realisty. Skupiny stojí proti sobě. Na každý výrok idealistů musí realisté odpovědět "realisticky". Nato následuje na realistickou tezi ideologická protiteze.

Variace:

Lze hrát i na optimisty a pesimisty.

Pozorování:
 • Odpovídá vždy jen jeden nebo se střídají?
 • Panuje-li obava, že by stále odpovídal jeden, je nutno najít způsob, aby se hráči střídali (například tím, že se volí přehazováním míčku).
Vyklízení

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 16 členů

Skupina mladých lidí na diskotéce brání pořadatelům ve vyvedení mladíka, který se choval nevhodně a opil se. Policista a někteří účastníci diskotéky se pokoušejí skupinu přemluvit, aby mladíka nechali vyvést.

Kritéria pozorování:
 • Jak jsou prosazovány vlastní zájmy?
 • Projevuje se pochopení pro protivníky?
Volební řeč

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 14 členů

Ve vzdálené zemi se uvolnilo ministerské křeslo. Ucházejí se o ně dva kandidáti. Uchazeči musí pronést předvolební projev, ve kterém neuvádějí své vlastní přednosti, jak je zvykem, ale přednosti protivníka. Ten kdo lépe a přesvědčivěji vylíčí klady svého protivníka, stane se ministrem.

Pozorování:
 • Jsou hráči s to přijmout nová neobvyklá pravidla?
 • Neproniká do projevu ironie a sarkasmus?
Já bych rád, ale ty nesmíš

Trvání: 60 - 90 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Hráči se rozdělí do menších skupinek o 4 - 6 hráčích. Každá z nich se dále rozdělí na dvě části. Jedna něco chce, druhá to chce zakázat. Obě skupiny by měly být přibližně stejně početné. Skupiny mají asi 20 minut na přípravu scénáře uvedeným zadáním. Skupiny pak předvedou v plénu své hry. Ty jsou následně prodiskutovány.

Pozorování:
 • Jak probíhá diskuse o předmět sporu?
 • Zvolí si skupina situaci, kdy jedna strana má autoritu, nebo vztah rovnocenných partnerů s protichůdnými zájmy?
 • Jak jsou zájmy prosazovány - věcně, emocionálně?
Ale já ano!

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20

Cíle: naučit se vyjadřovat agresi, i když nepřímo

Skupina sedí v kruhu. Jeden z hráčů zahájí hru tím, že pronese negativní tvrzení a hodí dalšímu míček (ukáže). Vyzvaný má za úkol míček chytit a odpovědět: "Ale já ano!" Sám pak také pronese o sobě negativní tvrzení a hází dalšímu míček atd.

 • Dnes nemám špatnou náladu - Ale já ano!
 • Před obědem nikdy nepiji vodku - Ale já ano!
 • Nikdy se neprohlížím v zrcadle - Ale já ano!
Prosazování se tělem
Protichůdné zájmy
Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 (i více) členů

Skupina se rozdělí do dvou stejně velkých podskupin, které zaujmou místa u protilehlých stěn. Na pokyn vedoucího se skupiny pokusí dostat k protilehlé stěně. Současně musí druhé skupině v dosažení cíle zabránit.

Pozorování:
 • Funguje skupina jako celek, či hraje každý sám za sebe?
Strkání

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 16 členů

Cíle: ujasnit si vzájemné pocity

Dva účastníci stojí proti sobě, mají dlaně opřeny proti sobě. Na pokyn vedoucího se snaží vytlačit z výchozí pozice. "Boj" je možno kdykoli přerušit.

Pozorování:
 • Proč je hra přerušena? - únava, rezignace, pocit prohry?
 • Jak se cítí poražený?
 • Jak se chová vítěz?
Tlak a protitlak

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 16 členů

Cíle: naučit se vyhovět přání druhého, aniž se vzdáme svého

Skupina se mlčky prochází po místnosti - každý si zvolí partnera, takže vzniknou dvě stejně početné řady. Hráči zvednou ruce a každá dvojice reaguje tlakem a protitlakem tím, že se pohupuje dopředu nebo dozadu.

Pozorování:
 • Je na tlak reagováno tlakem nebo rezignací (nechat se odtlačit)?
 • Kdo se cítí jako vítěz, kdo jako poražený?
Zájmy jednotlivců proti skupinovým zájmům
Mejdan
Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 9 - 15 členů

Na mejdanu je několik dvojic, jeden osamocený host a řada dalších hostů (tam mohou hrát všichni členové skupiny). Osamocený host se má pokusit získat partnera, který se účastní mejdanu ve dvojici, tj. rozbít dvojici.
Možné pokračování: rozbitá dvojice jede společně domů a v autě se vypovídá, nebo rozhovor příští ráno.

Pozorování:
 • Jak se osamělý host pokouší někoho ulovit?
 • Jak reaguje opuštěný partner?

Hru je možno několikrát opakovat s různými protagonisty obojího pohlaví. Způsoby chování, které jsou prezentovány, není možno interpretovat jen jako individuální problém, ale je třeba je posuzovat na pozadí sociokulturních zkušeností účastníků. Je možno diskutovat i o nárocích a majetnických vztazích mezi lidmi.
Poznámka: varujeme před tím, hrát hru se skutečnými partnery!

Cesta balonem

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 16 členů

Čtyři "významné" osobnosti sedí v balonu. Balon je přetížen. Cestující mají naději jen tehdy, když jednoho obětují. Každý se snaží přesvědčit ostatní, že on nemá být obětován.

Pozorování:

Čím se přesvědčuje - klasickým či agresivním způsobem - snižováním hodnoty druhých - výhrůžkami - vzbuzováním zájmu nebo soucitu?
Poznámka: do balonu je třeba dát stejně obratné a výřečné partnery, jinak je výsledek předem jasný.

Jeden musí vystoupit

Trvání: 30 - 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

Cíle: jedinec se má naučit prosadit své zájmy vůči skupině

Všichni členové skupiny až na jednoho, který stojí uprostřed, vytvoří pevný, spojitý kruh. Ten, který stojí uprostřed, se má pokusit uniknout.

Pozorování:
 • Jak postupuje prchající? Přemlouvá - pokusí se uniknout lstí nebo silou?
Lidský stroj

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 15 členů

Skupina má představovat stroj. Společně rozhodne, co má stroj umět, najde si způsob, jak bude stroj navržen a kdo bude představovat jakou součást. Stroj se uvede do provozu, součástky se pohybují a vydávají různé zvuky. Vedoucí dá pokyn, aby někdo stroj rozbil.

Pozorování:
 • Kdo převezme roli rozbíječe?
 • Jak rozbije stroj?
 • Jak reaguje skupina na zničení stroje? Brání se? Drží pohromadě? Je pasivní?
Další články k tomuto tématu:

Skupinová dynamika - interaktivní hry Soni Hermochové
Interaktivní hry - úvod
Představování a poznávání
Komunikace a vytváření skupin (1. část)
Komunikace a vytváření skupin (2. část)
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítění

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Téma článku:

Osobnostní a sociální výchova