Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pojetí výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání
Odborný článek

Pojetí výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání

23. 5. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Vondrová

Anotace

Výtvarné činnosti představují samozřejmou a nezbytnou součást ve vzdělávacím programu v prostředí mateřské školy. Autorka se zamýšlí nad tím, jaký prostor skýtá RVP PV výtvarným činnostem, resp. jaké místo zaujímají ve vzdělávacím obsahu. Rozpracovává vzdělávací obsah v jednotlivých oblastech z hlediska výtvarných technik a témat, uvádí inspirační zdroje i praktické ukázky možné vzdělávací nabídky.

Obor výtvarná výchova je nezbytnou součástí profesní přípravy předškolních pedagogů. Praxe předškolního vzdělávání, stejně tak jako RVP PV, neoperuje s výtvarnou výchovou jako s oborem, neboť nejde o vzdělávání dětí v tomto oboru. Protože však výtvarné činnosti představují jeden z významných prostředků rozvíjení osobnosti dítěte, je žádoucí, aby byly dostatečně využívány při naplňování integrovaných bloků.

Výtvarná aktivita dítěte navazuje v přirozených souvislostech na další jeho činnosti nebo předchází následujícím akcím či aktivitám, které vycházejí z každodenního života dítěte. Větší množství aktivit propojených s výtvarnými činnostmi či akcemi umožní dítěti získat více zkušeností, poznatků, ale především hlubší prožitky.

Prostředí školy by mělo být obsahově i barevně bohaté, aby rozvíjelo estetický cit dítěte, jeho vztah k barvám, výtvarným činnostem a umění vůbec. Prostředí by mělo být vyhovující jak individuálním činnostem, tak práci ve dvojicích i skupinách. Pracovní stoly i další potřeby k výtvarné tvorbě by měly být praktické, z vhodného materiálu, měly by umožňovat bezpečnou práci dětí, ale také splňovat estetickou kvalitu.

K výtvarným činnostem a akcím slouží i venkovní prostor v okolí školy nebo i mimo ni, který si vždy dle konkrétní situace upravíme.

Výtvarné pomůcky, materiály, nástroje jsou k dispozici všem dětem, jsou obměňovány dle jejich opotřebení. Výtvarné potřeby jsou doplňovány dle nových témat, výtvarných technik. Pedagog si zvolí vhodný kout pro výtvarnou práci, zvolí si i prostor pro uskladnění výtvarných potřeb, který je přehledný pro něj i pro dítě. Nejvhodnějším řešením se jeví speciální kufřík či krabice na výtvarné pomůcky pro každé dítě. Kufříky nebo krabice s výtvarnými pomůckami jsou umístěny přehledně na jednom místě - ve skříňce, na polici apod. Dítě si je vždy vezme a opět uloží na stejné místo. Nejideálnějším případem je samostatná učebna pro výtvarné aktivity dětí.

Obdobně tomu může být i v případě výtvarných akcí na zahradě školy nebo na jiném místě. Některé z výtvarných potřeb skladujeme v přístřešku školy, v dřevěných bednách nebo speciálně pro tyto účely určených kontejnerech apod.

Interiér i exteriér školy je vhodný vyzdobit výtvarnými pracemi dětí, ale i jinými výtvarnými díly (ilustracemi různých výtvarníků, fotokopiemi děl vybraných malířů z různých historických epoch včetně současného umění apod.). Prostředí školy by mělo být esteticky bohaté a napomáhat rozvoji představivosti, kreativity a estetického vkusu dětí.

Pedagog působící v mateřské škole má teoretické znalosti v oblasti historie a teorie umění, didaktiky výtvarné výchovy, má praktické zkušenosti s různými výtvarnými technikami, materiály, nástroji i dalšími pomůckami. Umožňuje dětem, aby získaly praktické výtvarné zkušenosti - v kresbě, malbě, modelování, v tvorbě prostorových děl atd.; i teoretické znalosti v oblasti výtvarného umění (seznámení s vybranými uměleckými směry, osobnostmi, technikami, nástroji …). Pedagog volí výtvarné činnosti a akce ve třídě i venku, a to pro jednotlivce, dvojice dětí, skupiny dětí i pro celý kolektiv. Volí takové činnosti, které rozšiřují schopnosti, dovednosti, poznatky dětí, a které odpovídají věku a individualitě dětí. Pedagog provádí i evaluační činnosti - hodnotí finální tvorbu dětí, sleduje individuální výtvarné pokroky dětí, monitoruje podmínky pro výtvarnou práci dětí. Pedagog rozšiřuje teoretické znalosti dětí v rámci motivačních her. Pedagog pokračuje v sebevzdělávání v oblasti výtvarného umění.

Dítě se setkává každodenně na různých místech s rozmanitými podobami umění, a proto by mělo získat možnost seznámit se blíže s výtvarnými tendencemi od staršího až po soudobé umění, střetnout se i s obory na hranici umění - architekturou či designem.

Každé dítě tvoří originálním způsobem. Malba, kresba i další výtvarné činnosti nabízejí možnost sebevyjádření se jinou formou než slovní a ve srovnání s dalšími aktivitami patrně nejvíce rozvíjejí fantazii a kreativitu dítěte.

Výtvarné činnosti
Podle RVP PV vzdělávací nabídka v podobě integrovaných bloků umožňuje pedagogům konkrétní téma naplnit různorodými činnostmi (pohybovými, slovními, hudebními, ...) a příležitostmi, což znamená, že výtvarné aktivity je vhodné propojit s dalšími.

Důležitou součástí výtvarných činností dětí jsou i motivační hrátky, které dítě uvedou lépe do konkrétního tématu, seznámí ho s výtvarnými materiály, technikou apod. RVP PV předpokládá, že tato motivace nebude umělá, ale bude přirozeně vycházet s probíraného tématu (integrovaného bloku), či z nějaké situace.

Příklady

Výtvarné činnosti v oblastech RVP PV
Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí. Výtvarné aktivity prolínají různou měrou oblastmi RVP PV. Výtvarné činnosti jsou v RVP PV vyjádřeny v obecné rovině. Pedagogům tento příspěvek nabízí rozpracování výtvarných činností. Nabízí vhodná výtvarná témata , techniky, náměty a praktické ukázky dětských činností, stejně tak i témata k rozvíjení odborných znalostí pedagoga.

Vzdělávací cíle výtvarné výchovy (jako oboru) předškolního dítěte
Výtvarné činnosti jsou prostředkem naplňování rámcových cílů i celé řady cílů oblastních. Výtvarná výchova má své specifické cíle:

 • rozvíjet fantazii, kreativitu
 • výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti
 • rozvíjet elementární grafickou zručnost a výtvarné technické dovednosti
 • seznámit se s různými formami umění
 • rozvíjet estetický cit ke svému okolí (k předmětům denní potřeby ve vztahu k umění i přírodě)

Konkrétně jde o to, aby dítě:

 • získalo schopnost vyjádřit své představy kresebnou i malířskou formou či formou modelování
 • zobrazovalo bez předchozího předkreslování a přímo kreslilo či malovalo na papír nebo jiný podklad a využilo celou plochu podkladu
 • bylo seznámeno s mícháním barev, nebálo se práce s detailem
 • získalo zájem o výtvarné umění, architekturu, design
 • naučilo se vnímat přírodní tvary, pracovat s přírodními materiály
 • nebálo se tvorby s atypickými materiály, pomůckami i nástroji
 • bylo seznámeno se současným uměním, vybranými umělci, výtvarnými směry
1. Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj koordinace ruky a oka při výtvarných činnostech i dalších výtvarných akcích (kresba, malba, modelování ...)
 • osvojení si poznatků o těle a pohybových činnostech v rámci výtvarných činností, zapojení různých částí lidského těla do výtvarných aktivit (viz umění body-art)
 • podporování rozvoje všech smyslů - především zraku a hmatu
 • rozvoj schopnosti vnímat krásu přírody i předmětů a jevů kolem sebe

Vzdělávací nabídka:

 • manipulační činnosti s předměty, pomůckami, nástroji potřebnými k výtvarným aktivitám a akcím
 • grafické činnosti
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, skoky ...) v místnosti i přírodě v rámci výtvarných akcí při současném využití různého podkladu - koberec, písek, tráva, sníh, voda ... (viz akční umění)
 • nelokomoční pohybové činnosti - změny poloh a pohybů (viz body-art)

Očekávané výstupy (dílčí kompetence):

 • napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynů
 • ovládat koordinaci ruky a oka při práci s výtvarnými pomůckami, materiály, nástroji (štětcem, dřívkem, nůžkami, barvami ...)
 • koordinovat pohyby těla s výtvarnými nástroji, pomůckami, materiály
 • koordinovat pohyby těla ve zvoleném prostředí k výtvarné tvorbě či akci
 • pohybovat se ve dvojici či skupině dětí
 • nebát se pohybu a koordinace pohybů na zemi, v trávě, na písku, ve sněhu ...
 • umět uklidit výtvarné pomůcky a materiál
 • nebát se pracovat s rozličnými materiály - papírem, látkou, vlnou, vatou ..., nebát se práce s odpadovým, zbytkovým i přírodním materiálem

Rizika:

 • omezování spontánních aktivit dětí
 • nevhodné prostory či podmínky k výtvarným činnostem
 • nedostatečné vybavení k tvorbě

Doporučená tvorba:

 • tvořit jednotlivě, ve dvojici i ve skupině

Doporučená místa k tvorbě:

 • třída i zahrada školy (či jiný vhodný venkovní prostor)

Doporučená témata:

 • postava a hlava člověka
 • zvířata a jejich těla
 • rostliny a jejich těla

Doporučené výtvarné techniky:

 • kresba, malba, modelování, akční tendence (střídání různých nástrojů, podkladů, modelovacích hmot)

Hledání inspirace k tvorbě:

 • akční umění - umění body-artu a land-artu, umění pop-artu

Doporučená teorie k praktickým činnostem - seznámení s výtvarnými směry, osobnostmi, technikami:

 • postava a její proměny v průběhu staletí - ukázka různých stylů malby a kresby lidské postavy od pravěku až po současnost
 • zkusit kresbu tužkou, voskovkou, uhlem, rudkou, křídou, lavírovanou kresbu, monotyp apod.
 • zkusit malbu štětcem, kartáčkem, houbičkou na nádobí apod.
 • body-art - ukázka různých způsobů tvorby - malba rukama, nohama, celým tělem ..., obtisky částí těla do písku, sněhu ...
 • land-art - kresba v přírodě přírodním materiálem - větvičkou do písku, kamenem nebo uhlíkem na beton
Inspirace body-artem

Teorie:

 • body-art - v překladu znamená tělové umění, patří mezi akční umění (jde o akce zkoumající vztahy člověka k prostředí; lidské tělo se dostává do kontaktu s různými materiály a hmotami, s lidmi; umělec dokumentuje akci prostřednictvím fotografií, filmu, videozáznamu)
 • mezi přední představitele patří: Yves Klein - první použil lidské tělo jako živý štětec; Rudolf Němec - prováděl otisky oblečených postav na papírové podklady; Uwe Poth - kreslil okolo svého těla ležícího na podlaze

Praxe:

 • hrajeme si s různými částmi těla - rukama, nohama, hlavou ..., rozvíjíme vnímání vlastního těla prostřednictvím pohybů těla, seznamujeme se s barvami prostřednictvím atypického nástroje - části lidského těla
 • před vlastní tvorbou shromáždíme rozmanité papíry, staré oblečení a hadry, které budeme potřebovat k výtvarným akcím
 • pokud máme možnost, připravíme si i fotoaparát a průběh akce a finální díla, která nám vzniknou, si zdokumentujeme

Náměty:
1. Kouzelná zvířátka (práce pro dvojice)
2. Já a můj kamarád (výtvarná akce pro dvojice)
3. Dlouhý had aneb pestrobarevné šlápoty (výtvarná akce pro kolektiv dětí)

2. Dítě a jeho psychika
2.1. Jazyk a řeč

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj komunikativních neverbálních dovedností v rámci výtvarného vyjadřování
 • rozvoj komunikativních verbálních dovedností v rámci výtvarné komunikace o obrazu, ilustraci apod.

Vzdělávací nabídka:

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, předmětů ...
 • práce s ilustracemi a obrázky umělců - prohlížení knížek, práce s diapozitivy, sledování filmových ukázek

Očekávané výstupy:

 • vyjádřit prostřednictvím výtvarné tvorby své pocity, zážitky, myšlenky
 • pracovat s ilustracemi - hovořit o zobrazených motivech, výtvarném stylu
 • projevit zájem o kreslený film, knihu, časopis, divadelní představení apod.
 • rozlišit obrazné symboly

Rizika:

 • chudé nepodnětné prostředí
 • slabá motivace
 • omezený přístup k výtvarným a obrazovým materiálům - ke knihám s různými styly ilustrací, publikacím o umění, videonahrávkám

Doporučená tvorba:

 • tvořit jednotlivě, ve dvojici i ve skupině

Doporučená místa k tvorbě:

 • třída i zahrada školy (či jiný vhodný venkovní prostor)

Doporučená témata:

 • svět pohádek, svět oblíbených hrdinů
 • hrajeme si na návrháře kostýmů, tvorba divadelní scény
 • vyzkoušet si ilustraci, seznámit se s komiksem

Doporučené výtvarné techniky:

 • kresba
 • malba
 • prostorové práce
 • kombinované techniky
 • akční tendence

Hledání inspirace k tvorbě:

 • ilustrativní tvorba
 • grafický design
 • scénografie, tvorba kostýmů
 • akční umění - videozáznamy z tvorby umělců, fotozáznamy
 • videoart

Doporučená teorie k praktickým činnostem:

 • seznámit se s výtvarnými směry, osobnostmi, technikami
 • seznámit se s různými druhy ilustrací a vybranými osobnostmi - ilustrátory, s komiksem
 • seznámit se s prací scénografů a návrhářů kostýmů
 • seznámit se s různými prostředky výtvarné komunikace
 • ukázka z tvorby umělců z hnutí Fluxus
 • ukázka záznamů a reliktů z tvorby akčních umělců
2.2. Poznávací schopnosti a funkce představivosti a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí cíle:

 • rozvoj fantazie, kreativity, smyslového vnímaní, výtvarné senzibility
 • posilování radosti z objevování

Vzdělávací nabídka:

 • přímé pozorování přírodních a kulturních jevů:
  • návštěva galerií, výstav, prohlížení soch a dalších objektů v okolí dítěte a školy
  • pozorování přírody - stromy, rostliny, zvířata ..., sběr přírodních materiálů v různých ročních obdobích
 • pozorování běžných objektů - seznámení s proporcemi, barvami, materiály, tvary
 • spontánní hra a experimenty s materiály, předměty, nástroji, podklady určenými pro výtvarnou činnost, seznámení se s rozmanitými materiály - přírodními, odpadovými, zbytkovými
 • konkrétní výtvarné operace s materiály, zjistit, co mohu s materiálem dělat, příklad - papír:
  • stříhat, trhat, mačkat, skládat
  • poznat různé druhy papírů
  • zkoumat struktury papírů
  • seznámit se s výrobou ručního papíru
  • vytvořit si věc z papíru - krabici, tašku, obálku ...
  • kombinace dalších materiálů s papírem apod.
 • hry podporující tvořivost, fantazii, obrazovou paměť: skládání konkrétního obrazce z barevných kousků papírů nebo látek, zdobení přírodního nebo jiného objektu, různé druhy balení objektů (empaketáž)
 • činnosti zaměřené na poznávání obrazně znakových systémů - písmena, piktogramy, symboly

Očekávané výstupy:

 • učit se pozorovat a vnímat nové věci, přírodní jevy, umělecké objekty
 • nebát se seznámení s rozmanitými výtvarnými materiály a tvorby s nimi
 • vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech

Rizika:

 • málo příležitostí a prostoru k experimentování s výtvarnými materiály
 • málo příležitostí k exploraci nových přírodních jevů, uměleckých objektů, atypických materiálů, podkladů, nástrojů
 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hry

Doporučená tvorba:

 • tvořit jednotlivě, ve dvojici i ve skupině

Doporučená místa k tvorbě:

 • třída, zahrada školy, park, okraj lesa (či jiný vhodný venkovní prostor)

Doporučená témata:

 • pohádkový svět
 • kouzelná zvířata
 • proměna věcí okolo nás
 • můj den
 • kryty a obaly

Doporučené výtvarné techniky:

 • kresba
 • malba
 • koláž
 • muchláž
 • asambláž
 • dekoláž
 • prostorové práce
 • empaketáž a další akční tendence

Hledání inspirace k tvorbě:

 • kubismus a další výtvarné směry první poloviny dvacátého století
 • umění pop-artu
 • abstraktní umění
 • akční umění - land-art
 • grafický design
2.3. Sebepojetí, city, vůle

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj estetického vnímaní, cítění a prožívání
 • rozvoj umění zobrazovat a vyjádřit své prožitky, pocity výtvarnými prostředky

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra s rozmanitými výtvarnými materiály
 • výtvarné činnosti a akce umožňující samostatné vyjadřování (volná spontánní kresba, malba, modelování)
 • abstraktní forma vyjadřování
 • sledování vybraných pohádkových příběhů
 • další estetické aktivity

Očekávané výstupy:

 • umět se samostatně vyjádřit výtvarným způsobem
 • umět se soustředit na výtvarný úkol - začít a dokončit výtvarnou činnost
 • umět vyjádřit své prožitky, pocity výtvarným způsobem - kresbou, malbou i dalšími způsoby
 • projevit radost ze setkání s uměním a akceptovat jeho různé podoby

Rizika:

 • nedostatek možností projevit vlastní prožitky a city výtvarným způsobem
 • nedostatek podpory a motivace dítěte v jeho výtvarných snahách
 • omezování dítěte v jeho individuálním pracovním tempu
 • málo podnětů k prožitkům, k estetickému vnímání

Doporučená tvorba:

 • tvořit jednotlivě, ve dvojici i ve skupině

Doporučená místa k tvorbě:

 • třída, zahrada školy (či jiný vhodný venkovní prostor)

Doporučená témata:

 • zobrazení člověka - jeho chování, jeho vlastnosti
 • pokus vyjádřit své emoce abstraktním výtvarným způsobem - barevné skvrny, linie, geometrické obrazce

Doporučené výtvarné techniky:

 • kresba
 • malba
 • modelování
 • koláž

Hledání inspirace k tvorbě:

 • různé formy výtvarného vyjádření člověka - průřez uměleckou tvorbou od renesančních mistrů po současné umění
 • různé výtvarné směry abstraktního umění - akční malba, neoplasticismus, Pop-art apod.
3. Dítě a ten druhý

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj kooperativních dovedností v rámci výtvarných aktivit dětí
 • rozvoj výtvarných interaktivních dovedností dětí

Vzdělávací nabídka:

 • výtvarné hry vedoucí k ochotě spolupracovat
 • kooperativní výtvarné činnosti dětí - tvorba ve dvojici, skupině, kolektivu
 • společná setkání nad výtvarnými díly - povídání o výtvarných dílech, seznámení s různými výtvarnými směry, technikami, pomůckami, materiály, představení vybraných malířů a dalších umělců v podobě krátkých příběhů a společných her

Očekávané výstupy:

 • tvořit s druhým dítětem společně výtvarné dílo
 • dodržovat domluvená pravidla tvorby, hry
 • umět si rozdělit s druhým práci při společné tvorbě či výtvarné hře

Rizika

 • nevhodné prostředí nabízející málo možností ke společné tvorbě, akci, výtvarné hře
 • nedodržování dohodnutých pravidel při tvorbě, akci, hře

Doporučená tvorba:

 • tvořit ve dvojici, v různě početných skupinách, v kolektivu dětí

Doporučená místa k tvorbě:

 • třída, zahrada školy (či jiný vhodný venkovní prostor)

Doporučená témata:

 • vytyčení vybraného umělce a jeho díla - seznámení a inspirace jím (příklad: akční malba a Jackson Pollock, Pop-art - Andy Warhol)

Doporučené výtvarné techniky:

 • kresba
 • malba
 • koláž
 • prostorová díla

Hledání inspirace k tvorbě:

 • objektové umění
 • Pop-art a další směry

Seznámení se s malířem G. Braquem

4. Dítě a společnost

Hlavním cílem této oblasti je seznámení dítěte se světem kultury a různými podobami výtvarného umění.

Dílčí cíle:

 • seznámení se světem lidí, kultury, umění - s jeho rozmanitostí po celém světě
 • získání pozitivního vztahu ke kultuře a umění

Vzdělávací nabídka:

 • hry a výtvarné činnosti uvádějící dítě do světa lidí
 • návštěva galerií, muzeí - seznámení s různými druhy umění a uměleckých děl
 • tradice, zvyky, oslavy - typické pro konkrétní národ - ve výtvarném pojetí

Očekávané výstupy:

 • umět vyjádřit své představy pomocí různých výtvarných technik - kresbou, malbou, při prostorové tvorbě apod.
 • umět využít různé materiály k výtvarné tvorbě - papír, textilie, přírodniny
 • nebát se použít k výtvarné tvorbě i atypické výtvarné předměty, materiály a další pomůcky - kolíčky na prádlo, staré boty, kelímek od jogurtu, papírovou rulku ...
 • učit se vnímat umělecké a kulturní podněty

Rizika:

 • nedostatek podnětů a příležitostí k rozvoji výtvarných dovedností dítěte a jeho estetického vztahu ke kulturním, uměleckým i přírodním hodnotám

Doporučená tvorba:

 • tvořit jednotlivě, ve dvojici i skupině

Doporučená místa k tvorbě:

 • třída, zahrada školy (či jiný vhodný venkovní prostor)

Doporučená témata - příklady:

 • tvorba masek, užitkových předmětů, korálků, keramiky - inspirace různými národy
 • Cesta okolo světa
 • Setkání různých ras aneb jsme bílí, černí i žlutí
 • Cesta od pravěku až po současnost
 • Lidé a jejich povolání
 • Vánoce, Velikonoce a další svátky

Doporučené výtvarné techniky:

 • kresba
 • malba
 • koláž
 • prostorová díla
 • práce s textiliemi a přírodními materiály
 • tkaní

Hledání inspirace k tvorbě:

 • Africké umění
 • Umění asijských národů
 • Indiánské umění
5. Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznámení se prostřednictvím výtvarného projevu s místem a prostředím, kde dítě žije
 • sledování proměn přírody, umění

Vzdělávací nabídka:

 • pozorování přírody, přírodních jevů, poznávání rozmanitosti přírody
 • pozorování kulturních objektů
 • zkoumání, manipulace, výtvarné hry a pokusy s odpadovými i přírodními materiály
 • seznámení se s výtvarnými publikacemi s přihlédnutím k věku dětí

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o rozmanitosti přírody, kulturních a dalších objektů v rámci výtvarných her, výtvarných činností, obrazových ukázek
 • esteticky vnímat okolí školy nebo okolního prostředí - formou výtvarných aktivit, instalací výtvarných děl či reliktů z výtvarných akcí

Rizika:

 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat pestrost přírody a okolního prostředí
 • málo podnětů a malá rozmanitost výtvarných aktivit vedoucí k estetizaci prostředí školy a jejího okolí
 • nevhodná a náročná témata, nedostatečné seznámení dětí s rozmanitými materiály, podklady, pomůckami určenými k výtvarným aktivitám nalezenými v přírodě, určenými k likvidaci, odpadu apod.
 • pouze zprostředkované seznámení s okolím, přírodou, světem

Doporučená tvorba:

 • tvořit jednotlivě, ve dvojici, skupině, v kolektivu

Doporučená místa k tvorbě:

 • třída, zahrada školy (či jiný vhodný venkovní prostor)

Doporučená témata- příklady:

 • můj dům a ostatní domy
 • strom a příroda během čtyř ročních období
 • barevné hry s věcmi a předměty aneb oživení starých předmětů nebo věcí určených k odpadu (příklad malba starých bot, duhová lavička, barevné květináče ...)

Doporučené výtvarné techniky:

 • malba
 • kresba
 • tvorba objektů a prostorových děl

Hledání inspirace k tvorbě:

 • objektové umění
 • design životního prostředí a architektura
 • Land-art

Příklad - integrovaný blok:

Téma: V lese

 1. Stromy v lese
  Cvičíme - (rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti):

  • podřepneme, rukama se opíráme o zem
  • vzpažíme a vstaneme - napodobujeme růst stromu
  • kymácíme se na jednu a na druhou stranu - strom ve větru

  návaznost: výtvarná činnost - koláž obřích papírových stromů (tvorba pro dvojice)

 2. Lesní zvířata

  Sova:

  • pohybujeme se v kruhu
  • ruce držíme v rozpažení a máváme jimi jako křídly
  • pohyb je doplněn zvuky: hú, hú ...

  Srnka:

  • pohybujeme se v kruhu
  • rukama naznačíme parohy
  • skáčeme
  • pohyb je doplněn zvuky: hop, skok, hop, skok

  Medvěd:

  • pohybujeme se ve vymezeném prostoru kymácivým pohybem s ohnutými zády
  • pohyb je doplněn zvuky: brum, brum ...

  Pokračujeme v nápodobě dalších lesních zvířat;

  návaznost: výtvarná činnost - prostorová tvorba lesních zvířat (využití krabiček, modelíny a dalších zbytkových materiálů)

 3. Zvuky lesní přírody
  • posloucháme relaxační hudbu se zvuky lesních zvířat a ptáků
  • poznáváme, komu zvuky patří

  návaznost: výtvarná činnost - abstraktní malba (proměny lesa)

 4. Povídání o lese
  • povídáme si o proměnách lesa během čtyř ročních období
  • návštěva lesa a sbírání přírodnin z lesa (větvičky, šišky ...)
  • básničky o lese a lesních zvířatech
  • prohlížení obrázků lesa, lesních stromů, zvířat, hub

  návaznost: výtvarná činnost - les (skupinová tvorba - kombinovaná technika s využitím přírodních materiálů z lesa nebo ilustrace k libovolnému příběhu o lese nebo básničce o lese či lesním zvířeti, viz zásobník - příklad dědečkovy příběhy o lesních zvířatech apod.)

  • skládání lesních obrázků z hub, lesních rostlin, přírodnin přímo v lese nebo na zahradě školy

Záměry a cíl:

 • rozvíjení poznatků o lese (jak se les mění v průběhu čtyř ročních období, jaké stromy, houby a rostliny v něm rostou, jaká zvířata v něm žijí ...)

Očekávané výstupy:

 • vnímat svět lesní přírody - svět rostlin, hub a zvířat
 • seznámit se s různými přírodními materiály vhodnými i k výtvarné tvorbě či akcím - větvičkami, šiškami, lesními plody ...

Vzdělávací nabídka - výtvarné činnosti:

 • koláž obřích lesních stromů
 • prostorová tvorba lesních zvířat
 • abstraktní malba - proměny lesa
 • les - koláž s využitím přírodnin z lesa
 • učíme se básničky
 • povídáme si o lese (viz zásobník)
 • zpíváme písničky o lese
 • poslech pohádek - příklad CD Tiše, les vypravuje ...
 • pohybujeme se: hra na stromy, hra na lesní zvířata, poslech zvuků lesní přírody

Přílohy - příklady:

Téma: Motýl

Cílem výtvarných činností:

 • rozvíjet fantazii a tvořivost při práci s papírem
 • seznámit se s technikou muchláže
 • rozvíjet technické výtvarné dovednosti - mačkání, lepení
 • rozvíjet poznatky o motýlech v širší škále činností

Motivace:

 • č. 1 - popsaná motivace a postup jsou vhodné pro začínající učitelky
 • č. 2 - v mateřské škole bude motivace vycházet z tematického celku, kde se mimo výtvarných činností objeví i další
Motivace č. 1:

Pomůcky k motivaci: větvička, čtyři listy pampelišky

Příprava k motivaci:

 • při vycházce si najdeme v parku větvičku a utrhneme v trávě čtyři větší listy pampelišky
 • při vycházce si vypravujeme o motýlcích
 • zastavíme se v parku a postavíme se do trávy
 • rozhlížíme se kolem, zda uvidíme motýlka
 • hrajeme si na motýlky - ruce rozpažíme do stran a máváme jimi jako motýlími křídly; chodíme v trávě a stále máváme křídly; jdeme dopředu a stále máváme křídly; hledáme v trávě kvítka; u vybraného kvítka si sedneme a odpočíváme jako motýlek na květině; vezmeme si větvičku a čtyři natrhané listy pampelišky a skládáme z nich motýlka v trávě - z listů skládáme křídla motýla a z větvičky tělo motýla
 • řekneme si básničku "Na zahrádce je plno motýlů"

Na zahrádce je plno motýlů

Usednou,
Vstanou,
Usednou,
Vstanou,
Hrají si
Tady
na sedanou.
Bolí to
Kytičku?
Má jenom
Hlavičku
Rozhoupanou.
(Z knížky J.V.Sládka: Dětem - první říkadla)

Výtvarná tvorba:

Místo: doma, na zemi

Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti: žlutý papír formátu A4, barevné papíry, průklepové barevné papíry, černý papír

Postup:

 • z černého papíru trháme pruh - tělo motýla
 • zmačkáme žlutý papír oběma rukama a znovu ho natáhneme
 • opakujeme mačkání papíru; uprostřed papír více přimáčkneme k sobě - tvarujeme motýlí křídla
 • připravený černý pruh přilepíme doprostřed pomačkaného žlutého papíru
 • z barevných i průklepových papírů trháme kousíčky a lepíme je na křídla motýla; z černého papíru utrhneme rukama dva menší kousky a přilepíme je k tělu motýla - vytvoříme tykadla

Další aktivity:

 • motýlka si vezmeme s sebou ven a položíme ho do trávy nebo na vybraný květ; hodnotíme jeho tvary, barevnost
 • opět běháme okolo motýlka s rozpaženýma rukama; pak motýlka vezmeme do ruky a běháme s ním okolo vybraného květu
 • po návratu do třídy si prohlédneme obrázky motýlků v libovolné knížce (například Zvířátka na louce), zazpíváme si písničku "Chytila jsem na pasece motýlka"
Motivace č. 2:

Téma: Motý
Záměry a cíle: poznávání života motýlů (kde žijí, čím se živí, jak vypadají apod.)
Očekávané výstupy: vnímat svět přírody, drobného hmyzu, chránit přírodu
Vzdělávací nabídka: k lepšímu poznání využíváme výtvarných činností (viz výše uvedený příklad), učíme se básničku (viz. zásobník), zpíváme písničky, pohybujeme se - létáme jako motýl, hrajeme si na motýla aj.

1. Kouzelná zvířátka (práce pro dvojice)

Pomůcky k motivaci: deky

Motivace:

 • sedíme na rozprostřených dekách na zahradě
 • prohlížíme si ruce a povídáme si o nich (co všechno dovedou, co s nimi děláme během dne), spočítáme, kolik máme prstů na rukou
 • hrajeme si s rukama, předpažíme a zatřepeme dlaněmi, pak celýma rukama, pohladíme se několikrát rukama po tvářích, pohladíme rukou kamaráda po rameni
 • postavíme se a přemístíme se k pískovišti, rozmístíme se okolo pískoviště a obtiskneme do písku obě ruce

Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

 • bílý karton formátu A2
 • kamínky, prstové barvy (například značky Koh-i-nor, ale tvořit můžeme i s temperovými barvami)
 • štětec, špejle, černá tuš, dva větší umělohmotné kbelíky, hadry

Příprava k výtvarné akci:

 • nasbíráme několik kamínků
 • kartony položíme do trávy v zahradě a zatížíme je v rozích kamínky
 • do kbelíků napustíme vodu
 • kbelíky s vodou a hadry položíme do blízkosti kartonů

Postup výtvarné akce:

 • tvoříme ve dvojicích
 • natíráme štětcem dlaně a prsty rukou různými odstíny prstových barev a obtiskujeme ruce i části prstů na karton, několikrát opakujeme, k umytí rukou používáme vodu napuštěnou v kbelících, mokré ruce utíráme do hadrů, obtisky necháme zaschnout
 • tuší, špejlí a štětcem dokreslíme z obtisků zvířátka, volíme ta, která bychom mohli objevit právě v trávě (ptáčka, slepičku, myšku, motýlka ...)

Závěr:

 • finální díla necháme ležet v trávě a společně si je prohlédneme
 • hledáme a jmenujeme zvířátka, která jsme vytvořili
 • z prací instalujeme ve třídě výstavku
 • vybereme si jedno zvířátko, které jsme vytvořili a lépe se s ním seznámíme, naučíme se o něm básničku

2. Já a můj kamarád (výtvarná akce pro dvojice)

Pomůcky k motivaci: naše těla

Motivace a hra:

 • jsme na zahradě
 • vytvoříme dvojice, dvojice se postaví proti sobě, napodobujeme učitelku, učitelka tvoří dvojici s jedním dítětem nebo může cviky ukazovat na kmeni stromu
 • předpažíme a dotýkáme se dlaněmi rukou vrstevníka, pohladíme druhého ve dvojici po vlasech, po tváři; posadíme se do trávy, roztáhneme nohy do stran, dotýkáme se chodidly vrstevníka; sedneme si do tureckého sedu proti sobě a rozpažíme ruce do stran, pohybujeme rukama nahoru a dolů (nejdříve pomalu, postupně zrychlujeme tempo, pak opět pomaleji pohybujeme rukama až se ruce zastaví ve výchozí poloze)
 • znovu se postavíme, několikrát poskočíme na místě, zastavíme se a zhoupneme se na špičky a na paty; několikrát zopakujeme

Obměna hry: hru hrajeme za nepříznivého počasí ve třídě

Pomůcky a materiál:

 • balící papír formátu A1
 • barevné voskovky, prstové barvy
 • nůžky
 • průsvitná izolepa

Příprava k akci:

 • připravíme si pracovní místa pro dvojice na zemi
 • balicí papír položíme na zem a přilepíme ho v rozích izolepou k podlaze

Postup výtvarné akce:

 • jeden ze dvojice se položí na připravený balicí papír; druhý ze dvojice libovolnou barevnou voskovkou nakreslí obrys jeho postavy
 • vystřídáme se, leháme si na podklad tak, aby bylo na podkladu dostatečné místo pro obě figury
 • natíráme prstovými barvami jednu ruku a otisky ruky tvoříme postavě šaty, vlasy, boty ...
 • obličej dokreslíme voskovkami, dle obrysu postavu vystřihneme
 • druhý ze dvojice tvoří podobně druhou postavu - svého kamaráda

Závěr a navazující činnosti

 • výsledná díla položíme do trávy vedle sebe a společně si je prohlédneme, hodnotíme originalitu i podobnost dítěte
 • další činnosti: požádáme děti, aby si donesly do školky jednu svoji fotografii, v prostorách školy uspořádáme z výsledných děl expozici, společně s dílkem vystavíme i fotografii dítěte
 • povídáme si o lidském těle a jeho částech

3. Dlouhý had aneb pestrobarevné šlápoty (výtvarná akce pro kolektiv dětí)

Doporučená tvorba: zahrada, pevný podklad - beton nebo asfalt v zahradním areálu

Motivace:

 • stojíme bosí v trávě na zahradě, rozeběhneme se po trávě, chvíli běháme, a pak se vrátíme na původní místa
 • vytvoříme řadu, učitelka se postaví naproti dětem, napodobujeme učitelku, uděláme pět kroků dopředu na špičkách a zastavíme se, otočíme se a jdeme zpět na místa po patách, na místě několikrát zadupeme
 • pětkrát skáčeme na místě na levé noze, pětkrát na pravé noze
 • zůstaneme na místech, ale posadíme se do trávy
 • učitelka vede děti představou: "V jedné pohádkové zemi žijí jenom samí hadi. Každý z těchto zvířat má barevné tělo. Pyšní se jím. Každým rokem pořádají v zemi soutěž o nejkrásnější hadí tělo. Jen jeden had je moc smutný. Jeho tělo pokrývají od narození pouze žluté hadí šupinky. Had se proto rozhodl zajít za hadím čarodějem, aby mu poradil a pomohl. A čaroděj mu poradil, aby se vydal do světa lidí a třem dětem pomohl v nesnázích. Tak i had učinil. Když se vrátil zpět do hadí říše, čaroděj proměnil jeho kůži. Hadí tělo bylo poseto barevnými lidskými šlápotami."

Potřeby k výtvarné akci:

 • prstové barvy, štětka
 • dlouhý balicí papír
 • nůžky
 • kbelík s teplou vodou
 • mýdlo, kartáček, hadry

Příprava k výtvarné akci:

 • na zahradě nasbíráme několik drobných kamínků
 • učitelka vystřihne z balicího papíru šablonu dlouhého hada, šablonu hada položíme na betonový podklad a zatížíme ho v rozích kamínky
 • do blízkosti šablony postavíme kbelík s teplou vodou, mýdlo, kartáč, hadry

Postup výtvarné akce:

 • posadíme se okolo šablony hada
 • malujeme vybranou barvou na chodidla
 • s namalovanými chodidly se postupně projdeme jedním směrem po šabloně hada, všichni se vystřídáme, zanecháváme na papíře otisky chodidel
 • chodidla si umyjeme vodou, mýdlem a kartáčkem a utřeme je do hadrů

Doporučení:

 • postavíme se okolo hada
 • pozorujeme struktury barevných šlápot
 • obličej hada dokreslí učitelka barevnými voskovkami

Další činnosti:

 • po návratu do třídy si prohlédneme v atlase několik hadů
 • všímáme si jejich barev, struktur, která mají na těle
 • naučíme se básničku o anakondě

Anakonda v močálu
Protáhla se pomalu,
Rozhlédla se do všech stran,
Je to hadí velikán.
(básnička je z knížky M. Dvořákové: Zvířátková abeceda)

Seznámení se s malířem G. Braquem:

Potřeby:

 • publikace Malířství dvacátého století
 • mapa Evropy, obrázek nebo pohlednice galerie Louvru v Paříži

Děti sedí volně, pohodlně na koberci a poslouchají. Učitelka jim představuje ukázku z díla malíře G. Braqua - například Kompozici s křížovým esem (s. 59) z publikace Malířství dvacátého století. Povídají si o dílech malíře: "Jaké věci v kompozici vidíme, jaké výtvarné materiály k tvorbě konkrétního díla malíř použil, jakými barvami maloval ..." Učitelka vypravuje dětem o malíři. Například:

"George Braque maloval nejdříve krajiny. Pak se ale jednoho dne seznámil s jiným malířem - Pablem Picassem. Oba malíři zjistili, že rádi experimentují s barvami i jinými výtvarnými materiály. Dohodli se a malovali nějakou dobu společně, a to především různá zátiší nebo podobizny lidí. Ale tvary věcí protahovali nebo rozšiřovali, malovali pouze části věcí. Předměty zjednodušovali tak, že připomínali geometrické tvary. Do obrazů, které vytvářeli, začali lepit i kousky novin, popsaného papíru nebo tapety. A tak vznikaly jejich slavné koláže. Stylu, kterým malovali, se říkalo kubismus.

Po nějaké době začali malíři malovat zase každý sám a jejich obrázky se odlišovaly. George Braque tvořil rád zátiší s kytarami, vázami, houslemi ..., ale dál se věnoval i krajinomalbě. Malíř žil a tvořil v Paříži, hlavním městě Francie, kde se nachází i slavná galerie Louvre. George Braque se stal uznávaným malířem již za svého života a v Louvru uspořádal výstavu."

Učitelka ukáže dětem na mapě Francii a Paříž, obrázek galerie Louvru i další z děl autora - například Žena v křesle (s. 53) v publikaci Malířství dvacátého století.

Rozdělíme se do tří skupin. Každá skupina dostane několik věcí a z nich sestaví na stolečku zátiší:

 • první skupina sestaví zátiší z džbánku, tří jablíček, hrušky, flétničky, novin
 • druhá skupina sestaví zátiší z misky, dvou hrušek, bubínku, paliček na buben, jablíčka
 • třetí skupina sestaví zátiší z dvou knížek, pěti kostek ze stavebnice, jablíčka, hrušky

Zakončení:
Všechna zátiší si prohlédneme. Pak si ještě jednou prohlédneme libovolné zátiší vytvořené G. Braquem a připomeneme si, co si o umělci a jeho díle pamatujeme.

Teorie ke kapitole:
Kubismus - umělecký směr, který svého vrcholu dosáhl v letech 1907 - 1914. Kubisté volí novou formu zobrazení. Kubisté zachytili mnoho aspektů předmětu současně a vytvořili tím obraz různých rovin. Obraz zobrazoval předmět tak, jak je vidět z různých úhlů pohledu. Inspirovali se dílem P. Cézanna a africkým uměním. K jeho předním představitelům patří Pablo Picasso a George Braque. Kubismus ovlivnil umění i design dvacátého století.

G. Braque (1882 - 1963):
Francouzský malíř, představitel kubismu. Tvořil především zátiší - s kytarami, vázami, houslemi, ale věnoval se i krajinomalbě. Byl prvním malířem, za jehož života se konala výstava jeho děl v Louvru. K jeho dílům patří například Housle a džbán, Pták a jeho hnízdo, Kompozice s křížovým esem.

Zásobník k tématu V lese

"Dědečkovy příběhy z lesa" (autor P.Vondrová)

Úvod
Lukášek je malý pětiletý kluk. Bydlí s maminkou a tatínkem ve velikém městě. Často jezdí na návštěvu za svým dědečkem a babičkou do Orlických hor. Dědeček je totiž myslivec a bydlí v hájovně. Stará se o lesy, aby v nich bylo všechno v pořádku a o lese toho dědeček moc ví. Zná mnoho stromů, rostlin i zvířátek. Lukášek s ním moc rád chodí na dlouhé vycházky, během kterých mu dědeček vypravuje příběhy o rozmanitých lesních zvířátkách. A Lukášek pak povídá dědečkovy příběhy svým kamarádům a kamarádkám z mateřské školky, kam ve městě chodí, když je maminka a tatínek v práci. Chcete vědět, děti, také to, co vypravuje dědeček Lukáškovi? Tak dobře poslouchejte.

1. Divoké prase
Jednoho jarního dne jsem se vydal až hluboko do lesa. Všude to vonělo jehličím a čerstvou travičkou. Šel jsem pomalu a poslouchal jsem jarní popěvky lesních ptáčků. Tu jsem za sebou uslyšel strašný dusot a funění. Ohlédl jsem se a spatřil za sebou divoké prase, jak utíká přímo ke mně. Chtělo mne porazit. Honem jsem se rozběhl k nejbližšímu buku a vylezl po větvích do koruny stromu. Měl jsem štěstí, že jsem to stihl! Divočák doběhl až ke stromu, chvíli chodil okolo kmene, ale pak si to rozmyslel a zmizel v houštině.

Zanedlouho jsem zjistil, že to byla prasečí maminka, které se říká bachyně. Objevila se s deseti malými selátky nedaleko buku, kde jsem našel svůj úkryt. Domnívala se, když mne zahlédla, že chci ublížit jejím mláďatům. Právě na jaře se rodí malá selátka, o něž se bachyně stará a chrání je před nebezpečím. Tatínek "divočák" je takový tulák. Žije a toulá se sám, ale mláďata se drží mámy. Divoká prasata přes den spí a v noci hledají něco k jídlu. Chutnají jim kořínky rostlin, kaštany, bukvice, žaludy. A protože v zemi svými rypáčky vrtají, kypří tak v lese půdu a tím lesu pomáhají. A teď mi, děti, řekněte, co jste si o divokém praseti zapamatovaly?
Prohlédneme si obrázek divokého prasete.

Jelen
Uprostřed lesa stojí ohromný dub. Strašně rád k němu chodívám. Jeho větve sahají pomalu až do oblak a jeho kmen je tak široký, že ho nemůžeme ani my dohromady s babičkou rukama obejmout. Pod dubem roste jemná tráva a já si do ní rád lehávám, když mám po obchůzce lesem.

Jednou tam opět ležím a odpočívám a tu uslyším podivné zvuky, jako kdyby to byly nárazy. Potichoučku si sednu a vidím statného vysokého jelena. Rozbíhá se a duc parožím do nedalekého kmene buku. A znovu se rozbíhá a opět duc do kmene. Po chvilce námahy má jelen parohy dole a vesele mizí v houštině. A já mám o jednu trofej navíc - hrdě si odnáším statné paroží domů do hájovny. Však už měl tento král lesních zvířat na čase, aby paroží shodil. Brzy mu totiž narostou parohy nové. Někdy jelenům odpadnou parohy samy, jindy jim musí pomoci nárazy do kmene stromu.

Asi po měsíci jsem šel opět náhodou kolem statného dubu a v dálce jsem uviděl "svého" jelena. Na hlavě mu začínaly růst malé parohy. A nebyl sám. Na pasece si s ním hrál malý jelínek. I on bude mít zanedlouho krásné parohy a vyroste z něho statný jelen jako je jeho tatínek. Však ti, Lukášku, to statné paroží v hájovně ukážu.
Tak a teď mi zkuste povídat příběh o jelenovi vy, děti.
Prohlédneme si obrázek jelena.

3. Výr
Správný myslivec se musí jít někdy podívat do lesa i v noci. Všichni ptáčkové totiž v noci nespí. Nočním ptákem je i výr, který pospává přes den a v noci loví a hledá potravu. Výr je králem lesního ptactva, vypadá moudře a dokáže toho hodně ulovit. Často sedí dlouho do noci na jednom místě a jenom koulí očima. Vyhlídne si kořist, a pak zaútočí. Loví hlavně myši a hady. A jednou, právě když ulovil jednu z myší, jsem výra uviděl. Mířil k malé skále, která stojí v lese a kde měl své hnízdo. Výr se totiž raději skrývá a hnízdo si staví někde na odlehlých místech. Teď zrovna měl tento výr mnoho práce. Byl to výří tatínek, který vyletěl hledat potravu pro tři čerstvě narozená mláďátka. Jejich výří maminka o ně zatím starostlivě pečovala. Stalo se však, že jedno mláďátko vypadlo z hnízda, výří maminka nevěděla, co má dělat. Když poodlétla, vzal jsem vypadlé mládě do rukou a dal ho zpět do hnízda. Dnes už musí být z malých mláďátek statní výři.
A co vy, děti, co mi povíte o naší největší sově - výrovi?
Prohlédneme si obrázek výra.

4. Medvěd
Dole u velkého potoka se dá i dobře plavat. Bylo léto, sluníčko pěkně hřálo. Šel jsem právě domů, nasbíral jsem babičce v lese maliny, aby mi z nich upekla buchty. Ale chtěl jsem si ještě po cestě opláchnout v řece bolavé nohy. Jejda, co to v potoce nevidím? Dvě malá medvíďata si tam hrají, plavou, pošťuchují se. Skryji se za borovice a pozoruji je. Jsou ještě velmi mladá, protože mají pod hrdlem bílý pruh. Ten malí medvídci mívají. Avšak po chvilce se vynořila z lesa statná medvědí máma. Upozornila medvíďata, že mají jít za ní, těm se ale nechtělo. Plavala a hrála si dál. Avšak jejich maminka se pro ně opět vrátila a trochu se už na ně zlobila, že nechtějí uposlechnout. Tentokrát mláďata poslechla, vylezla z vody a mířila za medvědicí. Ta se vydala k maliní, kde jsem před chvílí trhal maliny pro babičku já. Medvědi mají totiž maliny, ale také ostružiny anebo borůvky, moc rádi. Ale jedí všelicos - třeba trávu, kůru ze stromů nebo lesním včelám berou med. A i když medvěd vypadá neohrabaně, hodně toho umí. Kromě toho, že dokáže plavat, leze i na stromy a dobře běhá. Proto jsem raději pomaloučku a hlavně opatrně odcházel pryč, aby mne neuslyšela medvědí máma, která by si mohla myslet, že chci jejím mláďatům ublížit a rozběhla by se za mnou.
Co mi povíte o medvědovi vy, děti?
Prohlédneme si obrázek medvěda.

Básničky (autor P. Vondrová)

Zajíc

Zajíc pěkně měkkoučký kožíšek má,
je to lesních houštin pán,
je tady a hned támhle,
zajíčku, pojď sem,
zůstaň tu s námi dále!

Kukačka

Kukačko, kukačko, kampak jsi to vajíčko dala?
Do hnízda jinému či ho někde jinde schovala?
Kuku, kuku, neřeknu ti nic, ty jeden zvědavý kluku!

V lese (Černík M.: Kdy má pampeliška svátek)

V lese, v lese,
Houpy, hou,
Zhoupneme se s oblohou.

Les se třese,
I náš dům,
Houpáme se,
brum, brum, brum.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Vondrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP