Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Opakování z chemie pomocí křížovek
Odborný článek

Opakování z chemie pomocí křížovek

Anotace

Aktivita cílí na tvorbu on-line křížovek bez tajenky, s hlavním oborovým cílem zopakovat a prověřit znalost chemické terminologie a správných formulací chemických pojmů. On-line křížovka je prostředkem rozvoje digitálních kompetencí žáků směřujícím k vyšší motivaci žáků v procesu učení.

Cíl

Žák/yně

 • aktivně používá aplikaci k vytvoření křížovky se zadanými slovy,
 • srozumitelně formuluje nápovědu pro odhalení zadaného slova,
 • dokáže vygenerovat různé varianty geometrické podoby křížovky,
 • vybere konkrétní grafickou podobu křížovky podle svého uvážení,
 • pojmenuje a uloží vytvořenou křížovku do veřejného úložiště,
 • vyhledá a otevře soubor s křížovkou od spolužáka,
 • křížovku vyluští a porovná s autorským řešením,
 • diskutuje se spolužákem nad správností a jednoznačností autorských formulací pojmů,
 • prověřuje, opakuje a upevňuje učivo chemie,
 • upevňuje znalost anglických termínů při práci s webovým rozhraním.

Základní údaje

 • Stupeň vzdělávání: základní (2. stupeň), nižší ročník vícelétého gymnázia
 • Věková skupina: od 13 let
 • Vzdělávací obor: chemie
 • Tématický okruh: směsi, částicové složení látek
 • Časovádotace:
  • Výuka: 1 vyučovací hodina
  • Příprava: 10 minut (výběr slov pro zadání)

Očekávané výstupy

Vytvoření a sdílení on-line křížovky ze zadaných slov odborných chemických pojmů a vyluštění té, kterou připravil spolužák.

Pomůcky, hardware, software

 • Učitel/ka: PC s připojením na dataprojektor a internet
 • Žák/yně: jakékoliv zařízení s připojením na internet, vlastní poznámky z hodin chemie

Zdroje

https://crosswordlabs.com/

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • Oborové
  • Schopnost správně formulovat zadaný chemický pojem.
 • Digitální
  • Ovládání psaní na klávesnici.
  • V případě potřeby vyhledávání na internetu.
  • V případě potřeby použití on-line překladače.

Přínos využití digitálních technologií

Rychlý grafický návrh křížovky, možné varianty geometrického rozložení, možnost průběžných oprav, uložení a tisku, sdílení.

Metodická poznámka

Původní záměr byl využít k aktivitě volně dostupný server https://krizovky.org/. Od prosince 2023 však tyto stránky již nejsou dostupné. Podařilo se nám najít alternativu v podobě anglických stránek https://crosswordlabs.com/, které jsou sice v angličtině, nicméně jejich ovládání je také velmi jednoduché a intuitivní. Úvodní stránka (obr. 1) nabízí pro vyplnění první dvě bílá pole. Užší je určeno pro zápis názvu křížovky, do druhého vepisujeme hledaná slova a nápovědu.

Obrázek 1 - Úvodní stránka serveru

Nejdříve zapíšeme hledané slovo (s malým počátečním písmenem), následuje mezera a po ní pokračujeme zápisem nápovědy. Tlačítkem Enter přeskočíme do nového řádku určeného pro zápis druhého hledaného slova a nápovědy, obr. 2.

Obrázek 2 - Zápis hledaných slov a nápovědy

Při psaní můžeme průběžně sledovat v pravém dolním bílém poli návrh geometrického rozložení budoucí křížovky. Až budeme hotovi, můžeme si vybrat jeden z nabízených geometrických návrhů křížovky. Ty postupně zobrazíme pomocí šipek umístěných pod zobrazovacím polem, obr. 3.

Obrázek 3 - Návrh vytvořené křížovky

Bezplatná verze umožňuje pouze veřejné uložení, kterého docílíme přes červené tlačítko Save and Finish.

Vytvořenou křížovku vyhledáme podle názvu zadaného do vyhledávacího pole karty nazvané Find a Crossword , obr. 4.

Obrázek 4 - Vyhledávání křížovky podle názvu

K další manipulaci s připravenou křížovkou využijeme některé ze čtyř červených tlačítek (obr. 5) Vytvořenou nevyplněnou křížovku je možné vytisknout, nebo uložit (přes stejné tlačítko) ve formátu *pdf. Červené tlačítko Share nabízí adresu URL, volbu nastavení okrajů, velikosti písma a čtvercového políčka. Stejně tak je možné zde zvolit tisk řešení. Třetí červené tlačítko umožní editaci a opravu zadání. Poslední tlačítko zobrazí řešení v online prostředí.

Křížovku nelze v bezplatné verzi řešit online. Proto je možné ji žákům vytisknout, nebo je nechat zapsat správná slova do sešitu.

Obrázek 5 - Online zobrazená křížovka

 

Obrázek 6 - Autorské řešení vytvořené křížovky

Žáky připravené křížovky můžeme využít k opakování a upevňování jakýchkoliv odborných pojmů.

Popis vzdělávací aktivity

Vyučující si připraví dva soubory (pro dvě oddělení) určitého počtu (ideálně 5 - 10) jednoslovných chemických pojmů. (Aby bylo možné vytvořit křížovku, musí slova sdílet aspoň jedno písmeno.) Žáky v lavicích rozdělí na oddělení A a B a každému zpřístupní vybrané pojmy. Může sdílet elektronicky nebo rozdat papírové lístečky.

Prvním úkolem žáků je vymyslet popis, podle kterého řešitel odvodí hledané slovo. Texty žáci zapisují podle návodu do vstupního pole. Definují všechna zadaná slova a následně vygenerují křížovku. Často je možné i několik geometrických variant. Žáci si vyberou jedno geometrické rozložení, křížovku vhodně pojmenují (pozor, všichni ukládají do veřejného prostoru, není vhodné uvádět jména žáků) a uloží. Doporučujeme upozornit žáky, aby si i do sešitu zapsali přesný název své autorské křížovky. Vyučující může také dopředu zadat způsob značení křížovek.

Ve druhé části hodiny si žák otevře uložený dokument s křížovkou od spolužáka. Do sešitu si zapíše ke každé číslici (v našem případě 1 - 6) slova, která podle jeho názoru odpovídají popisu. Nakonec autor s řešitelem provedou společnou kontrolu.

Úkol

Připravte pro spolužáka v prostředí https://crosswordlabs.com/ křížovku k vyplnění tak, aby do příslušných řádků nebo sloupců správně doplnil slova, která máte napsaná na lístečku. Připravenou křížovku podle pokynů pojmenujte a uložte.

Slova pro skupinu A: destilace, indikátor, molekula, proton, filtrát, emulze.

Slova pro skupinu B: elektron, destilát, suspenze, prvek, směs, roztok.

 

 

Reflexe

Úlohu jsme vyzkoušeli v počítačové učebně, žáci pracovali ve dvojicích. Ovládání aplikace zvládli žáci devátých i osmých tříd bez problémů. Formulace některých pojmů vyhledávali na internetu nebo v sešitě. Kladně hodnotili způsob opakování základních pojmů s užitím digitálních technologií.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků