Odborný článek

À TABLE (A1)

Anotace

Francie je právem označována za gastronomický ráj – i proto se v dnešní výukové aktivitě do hodin francouzského jazyka zaměříme právě na obohacení slovní zásoby z této oblasti. Z hlediska gramatiky se podíváme na to, jak moderně obeznámit žáky s tvorbou a použitím dělivých členů (du, de la, des, de l´). Nápomocná nám bude také metoda CLIL (v tomto případě propojení AJ-FRJ pomocí AI ChatGPT) a dva digitální nástroje: aplikace pro tvorbu myšlenkových map a software pro vytváření webových stránek.

Cíl

Vzdělávací cíle:

Žáci a žákyně:

 • budou umět používat základní gramatické struktury související s jídlem – patří sem například používání jednotného a množného čísla (např. „jedno jablko“ – une pomme, „dvě jablka“ – deux pommes), mužského a ženského rodu (např. „voda“ – l'eau (ženský rod), „chléb“ – le pain (mužský rod));
 • správně ve větách podle kontextu použijí dělivý člen (du, de la, des, de l´);
 • kladou otázky pomocí inverze;
 • kvalitně vyfotí a upraví fotografie;
 • efektivně vyhledávají, ukládají, třídí a později znovu nalézají informace a vše poté využijí k vytvoření virtuální myšlenkové mapy a webových stránek.

Tematický okruh: jídlo

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ / víceletá gymnázia

Věková skupina: 13–15 let

Vzdělávací obor: druhý cizí jazyk – francouzský jazyk

Časová dotace:

Výuka: 45 minut

Příprava: 20 minut

Klíčová slova: digitální kompetence, digitální technologie, digitální gramotnost, slovní zásoba jídlo, dělivý člen, francouzský jazyk

Pomůcky:

 • počítače, interaktivní tabule, připojení k internetu
 • aplikace: Mindomo, Saywebpage 

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

Jedná se o nový sumarizující tematický celek. Pracuje se s vědomostmi žáků z předchozích hodin. Základní znalosti francouzštiny se postupně upravují a v závěru hodiny konfrontují se získanými znalostmi.

Žáci a žákyně:

 • sestaví jednoduché fráze a věty, a to i v záporu;
 • tvoří jednoduché otázky;
 • časují slovesa první slovesné třídy a hlavní nepravidelná slovesa (být, mít, jít, vzít, dělat).

Digitální:

Žáci a žákyně:

 • znají základní funkcionality nástrojů pro tvorbu myšlenkových map;
 • pracují ve virtuálním týmu (v prostředí Microsoft Teams nebo v jiné platformě pro třídní management).

Přínos využití digitálních technologií:

Žák/žákyně:

 • digitální technologie v této výukové aktivitě použije pro tvorbu přehledné vizualizace gramatického jevu (tvoření dělivých členů);
 • díky aplikaci Mindomo si kreativním způsobem rozdělí slovní zásobu (téma „jídlo“) podle nově naučených gramatických pravidel do přehledné myšlenkové mapy;
 • v závěru hodiny se naučí pracovat s nástrojem pro tvorbu internetových stránek, díky kterému může v budoucnu například propagovat svou značku nebo jednoduše graficky vytvořit originální vizitku své firmy;
 • naučí se vyhodnocovat, která z digitálních šablon pro tvorbu internetových stránek nejlépe vyhovuje jeho projektu, a pomocí šablony poté vytvoří vlastní webové rozhraní.

 

Popis vzdělávací aktivity

EVOKACE

ÚLOHA 1: Hádej, kdo jsem… (5 minut)

Autor: AI ChatGPT a Pavlína Jurzykowská
 1. Na sdílené ploše promítněte žákům tuto hádanku. Hádanku vygeneroval ChatGPT. Zadání znělo: „Vymysli hádanku o jídle, francouzsky, úroveň začátečník. Prosím použij slova, která jsou podobná v angličtině.“
 2. Žáky a žákyně po přečtení hádanky požádejte, aby si zkusili uvědomit, proč je text barevně označen. Poté jim prozraďte (pokud se k výsledku nedopracují sami), že červenou barvou jsou zvýrazněná nová těžká slovíčka (viz pomocný slovník vedle hádanky) a podtržené jsou otázky.
 3. Vyzvěte žáky a žákyně, aby postupně přicházeli k tabuli a oranžovou barvou podtrhli výrazy, které umí z angličtiny nebo například od lékaře (latina).
 4. Poté ve dvojicích text přeloží. Kdo zná odpověď, přihlásí se.

 

UVĚDOMĚNÍ

ÚLOHA 2: Způsoby tvoření otázek (15 minut)

Teď se zaměřte na otázky a způsoby jejich tvoření. První dva způsoby už znají.

 • intonaceVous parlez français? (typická pro hovorovou řeč)
 • výraz est-ce queEst-ce que vous parlez français?

Novinkou je pro ně inverze – vysvětlete dětem způsob jejího tvoření a vyzvěte je, aby takové otázky našly v hádance a pokusily se je přečíst. 

 • inverzeParlez-vous français? (typická pro psaný projev)

Vysvětlete dětem jev, který nastává na dalších příkladech: 

Poté si společně ověřte pochopení jevu pomocí online cvičení na dotykové obrazovce či interaktivní tabuli – cvičení naleznete ZDE.      

Náhled aktivity.

ÚLOHA 3: Dělivé členy a digitální mentální mapa Mindomo (15 min)

Učitel představí žákům (podle stupně jejich úrovně znalostí FRJ) problematiku člena dělivého po podstatných jménech látkových.

Zde gramatický souhrn podle www.franina.eu:

Člen dělivý (du, de la, de l', des) se používá k vyjádření neurčeného podstatného jména nepočitatelného nebo abstraktního pojmu.

Dělivý člen se používá:

1) u podstatných jmen označujích látku či hmotu neurčitého množství

Voulez-vous du café? Je prends de l'eau. Il prend de l'heroïne. Je bois de la bière.

2) u abstraktních pojmů

Elle a de la patience. Il faut avoir du courage. Nous avons encore du travail.

- Pokud je podstatné jméno rozvinuto přívlastkem, je zde člen neurčitý. Elle a une patience incroyable.

- Pokud je podstatné jméno blíže určeno (např. infinitivem), je zde člen určitý. Elle a la patience de m'écouter.

3) u počasí

Il y a du soleil. Il fera de la pluie. Il faisait du vent.

4) po výraze c'est u podstatných jmen látkových

C'est du lait. Ce n'est pas de l'eau, c'est du sirop.

U podstatných jmen látkových však může být i neurčitý člen – v tom případě vyjadřujeme číslo jeden, jedna.

Un café, s'il vous plaît.

5) u jmen osob označujících jejich dílo

Je pense que ils vont jouer du Mozart.

6) s předložkou, jež podstatnému jménu s členem dělivým předchází  (s výjimkou de a sans)

Cela se fait avec de la farine et de l'eau. Pour de l'argent, il ferait tout.

- po předložce de člen dělivý zaniká Avez-vous besoin d'argent? Je n'ai pas assez d'argent.

- po předložce sans člen dělivý zaniká, protože tato předložka vyjadřuje zápor (ve francouzštině se po záporu neužívá ani členu dělivého, ani neurčitého) Il est sans argent. Elle prends du pain sans beurre.

Autor díla: 

NOVÁKOVÁ, Sylva, Jana KOLMANOVÁ, Danièle GEFFROY-KONŠTACKÝ a Jana TÁBORSKÁ. Le français entre nous plus 2: francouzština pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. přepracované a rozšířené vydání. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 9788074893841.

Součástí výkladu by měla být tvorba přehledné tabulky na tabuli, kterou si žáci přepíší do sešitů.

Zadání:

1. Učitel vyzve žáky, aby se registrovali pomocí školních e-mailů v aplikaci Mindomo. Mindomo je služba umožňující vytvářet mentální mapy bez nutnosti instalace potřebného softwaru a je tedy dostupná odkudkoli, kde je internet. Cílem bude „pokračovat“ v tvorbě této myšlenkové mapy (roztřídit do ní všechny potraviny, které učitel napíše na tabuli).

Ukázka výstupu (8. ročník, ZŠ Zeleneč).

2. Učitel napíše žákům na tabuli názvy potravin s určitým členem a vyzve je, aby je zařadili do jejich vznikající myšlenkové mapy už ve formě podstatného jména se členem dělivým.

Návrh slovní zásoby: le pain, la salade, la tomate, ala viande, la pomme de terre, la pomme, les légumes, la carotte, la cerise, l´ananas, la banane, le fromage, le poulet, le riz, l´eau, les épinards, le dessert, le lait, le thé, la limonade, la tarte, le café, la glace, le sel, le sucre, l´ognon, le poisson, le beurre, le jambon, la confiture, la soupe, le vin, le jus d´orange, …

3. Hotové výstupy žáci učiteli nasdílejí a ten je s nimi společně projde na interaktivní tabuli a vyhodnotí je.

 

REFLEXE

ÚLOHA 4: „Představ si, že jsi majitelem restaurace ve Francii…“ (10 min)

Těmito slovy uvede učitel poslední aktivitu hodiny věnované jídlu. Majitelé restaurací, tedy žáci, budou muset poté vytvořit své restauraci úvodní stranu webového prohlížeče, na kterém budou svoji restauraci prezentovat.

Zadání:

 1. Žáci si na svých počítačích otevřou aplikaci pro designování úvodů internetových stránek.
 2. Vyberou si hlavní motiv „svých“ internetových stránek a pomocí základní slovní zásoby, kterou se naučili v dnešní hodině, vytvoří úvodní informační stranu.
 3. Výstup nasdílejí svému učiteli. Učitel strany umístí do sdíleného prostředí pro třídní management (GCR, Teams) a žáci poté hlasují, který z výtvorů se nejvíce podařil.

Na konci hodiny učitel vyhlásí vítěze – tedy žáka nebo dvojici, jejichž internetové stránky „jejich“ francouzské restaurace oslovily nejvíce spolužáků.

Ukázka výstupu (8. ročník, ZŠ Zeleneč).

 

Zdroje:  

Reflexe

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Tuto aktivitu jsem odučila v osmé třídě jako druhou vyučovací hodinu na téma „jídlo“. Tu první jsem věnovala pouze slovní zásobě. Výhodou bylo, že žáci už uměli názvy jídel, a tak jim tvoření člena dělivého nepřipadalo těžké – během aktivity s myšlenkovou mapou jsem je nechala pracovat ve dvojicích. Možná i to mělo vliv na výsledek – ve výsledných myšlenkových mapách jsem u 15 žáků během prezentací výstupů objevila jenom 4 chyby.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění