Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Online svět, jedna velká reklama
Odborný článek

Online svět, jedna velká reklama

Anotace

Internet se stal médiem, na kterém většina z nás a našich dětí tráví několik hodin denně, a to i díky chytrým telefonům, které nám umožňují být neustále online. Díky tomu je dnes internet jedním z hlavních marketingových kanálů firem, které se snaží upoutat pozornost nepřeberným množstvím nástrojů marketingové komunikace, přičemž řada z nich je na první pohled nerozeznatelná od běžného obsahu. Na tuto skutečnost reaguje naše didaktická pomůcka pro žáky 5. a 6. tříd základních škol a gymnázií, kterou si můžete stáhnout. Jedná se o ucelený materiál určený pro výuku v rámci průřezového tématu Mediální výchovy. Cílem didaktické pomůcky je seznámit žáky s různými formami online marketingových sdělení a naučit je o nich kriticky přemýšlet. Didaktická pomůcka se skládá z edukativních videí pro učitele, metodiky, pracovních listů, z archů se správnými odpověďmi a prezentacemi do hodin.

Na první pohled se to může jevit jako banální téma. Marketingová komunikace je všude kolem nás a děti ji moc dobře znají. Obecná představa je taková, že dítě zná klasické reklamní formáty z televize a tuto znalost si s sebou přináší i do online světa. Zapomíná se na to, že na internetu existuje nespočet propracovaných komunikačních nástrojů, které jsou od klasických reklamních formátů velmi vzdáleny a mnohdy je obtížné je rozpoznat. Výzkumy ukazují, že podstatné procento dětí, ale i dospělých nedokáže identifikovat, co vše je na internetu komunikační kampaň.

Výzkum z roku 2016 na dětech ve věku 11–12 let z České republiky ukázal, že i přestože se tyto děti domnívají, že dokáží odlišit reklamy od ostatního obsahu, není to pravda. V rámci experimentu jim byly ukázány různé advergames obsahující reklamní prvky. Děti nejen že nedokázaly reklamní prvky identifikovat, ale dokonce ani neodhalily přesvědčovací záměr těchto videoher. Domněnky dětí tedy byly liché (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 2016).

Dle Českého statistického úřadu má doma internet 97 % domácností s dětmi, děti tedy mají z domova přístup k internetu. Jejich rodiče ovšem často netuší, co jejich děti na internetu dělají. Právě děti díky své nezkušenosti snáze podléhají marketingovým sdělením, která ovlivňují jejich nákupní rozhodování. Mimo to hrají děti důležitou roli při ovlivňování rodinných nákupů. Z těchto důvodů je nanejvýš důležité děti naučit online marketingovou komunikací vnímat a uvažovat nad ní.

Předkládaná didaktická pomůcka vznikla z projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Tým byl složen ze zaměstnanců Ekonomické fakulty, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Akademie věd ČR. Cílem výzkumné části projektu bylo identifikovat roli internetu v každodennosti dětí ve věku 10 až 13 let, zjistit, s jakými nástroji online marketingové komunikace se děti na internetu setkávají a jaký má na ně vliv. Výsledky ze dvou realizovaných výzkumů na toto téma jsou představeny v monografii, kterou si můžete stáhnout zde: https://bit.ly/3KyIK1Q.

Ke stažení: https://bit.ly/3KyIK1Q

Na základě zjištěných poznatků jsme vytvořili didaktickou pomůcku obsahující edukativní videa pro učitele na téma online marketingu: https://bit.ly/44WspMT, metodiku k pracovním listům spolu se správnými odpověďmi a pracovními listy pro žáky (lze stáhnout níže) a prezentace, které je možné využít ve výuce (lze stáhnout níže). Celá didaktická pomůcka je určena jako podpůrný materiál ve výuce průřezového tématu mediální výchovy pro žáky 5. a 6. třídy základních škol a víceletých gymnázií.

Nezapomínejte ve své výuce na téma online marketingu. Naučíte tak své žáky rozpoznat marketingové nástroje, kriticky nad nimi přemýšlet a nenechat se jimi ovlivňovat.

(Citace: RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, 2016. Negativní vliv online marketingu na děti. Děti a média [online] [vid. 2023-01-16]. Dostupné z: https://www.deti-a-media.cz/art/2632/negativni-vliv-online-marketingu-na-deti.htm?page_idx=90)

Další informace o didaktické pomůcce

Průřezové téma: Mediální výchova

Doporučený věk žáků: cca 11 let (5.–6. třída)

Popis výukových materiálů: Výukový modul je rozdělen do deseti lekcí. Každá z nich obsahuje:

 • edukativní videa pro učitele,
 • metodiku pro učitele,
 • pracovní listy a pracovní materiály pro žáky,
 • prezentace pro podporu výuky.

Materiální a technické zabezpečení:

 • Vybavení pro učitele
  • SW: prezentační nástroj, webový prohlížeč
  • HW: PC, projektor (případně interaktivní tabule)
 • Vybavení pro žáka
  • Pracovní list v tištěné podobě, psací potřeby

Vzdělávací cíle celého modulu

 • Žák rozpoznává marketingové nástroje (resp. reklamu) v různých formách na internetu v prostředcích, které aktivně využívá.
 • Žák si uvědomuje smysl užívání marketingových prostředků a rozlišuje základní funkce reklamy.
 • Žák si uvědomuje svá práva z pozice spotřebitele a formuluje požadavky na etiku v reklamě.
 • Žák si uvědomuje a kriticky vyhodnocuje běžně užívané marketingové strategie a manipulativní techniky, posiluje své dovednosti účinně se bránit manipulaci v reklamě a vytváří si kritický odstup od reklamních sdělení.
 • Tyto dovednosti umožňují uvědomělé, funkční spotřebitelské chování a hospodaření s penězi. V tomto smyslu jsou i součástí finanční gramotnosti.

Očekávané výstupy dle RVP ZV

 • VO 9-1-03: Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Vazby na vzdělávací oblasti RVP ZV

 • Jazyk a jazyková komunikace (obor: Český jazyk a literatura)
 • Informatika (obor: Informatika)
 • Člověk a společnost (obor: Výchova k občanství)
 • Umění a kultura (obor: Hudební výchova, Výtvarná výchova)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
18.53 MB
PDF
Didaktická pomůcka
pptx
1.27 MB
Prezentace
PL 1 prezentace
pptx
4.22 MB
Prezentace
PL 2 prezentace
pptx
7.36 MB
Prezentace
PL 3 prezentace
pptx
2.46 MB
Prezentace
PL 4 prezentace
pptx
1.69 MB
Prezentace
PL 5 prezentace
pptx
4.14 MB
Prezentace
PL 6 prezentace
xlsx
77.15 kB
Tabulka
PL6 Merch designer
pptx
1.53 MB
Prezentace
PL 7 prezentace
pptx
3.52 MB
Prezentace
PL 8 prezentace
pptx
1.79 MB
Prezentace
PL 9 prezentace
pptx
8.93 MB
Prezentace
PL 10 prezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.