Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Reklama na Instagramu
Odborný článek

Reklama na Instagramu

Anotace

Ukázka rozboru textu na sociální síti Instagram z perspektivy tzv. komunikační nauky o českém jazyku. Žáci v ní pracují s takovými texty, se kterými se patrně mimo školu běžně setkávají, ale vnímají je bez náležité reflexe. Tato aktivita prakticky procvičuje jazykovou charakteristiku daných textů, identifikaci prvků reklamy, souvislosti mezi textem a vizuálními prvky apod.

Cíl

 • Žáci si uvědomují, že i sociálním sítím je záhodno věnovat pozornost z pohledu rozboru fungování jazyka.
 • Žáci jsou schopni identifikovat prvky skryté a zjevné reklamy na sociálních sítích.
 • Žáci si všímají jazykových prostředků typických pro příspěvky na sociálních sítích.

Název

Reklama na Instagramu

Digitální kompetence v uzlových bodech vzdělávání

Žák rozpozná neetické jednání v digitálním prostředí a vhodně

na něj reaguje (7. roč. ZŠ a výše).

Rozvíjené kompetence

Žák rozpozná prvky persvaze/manipulace na sociálních sítích, posuzuje komunikační záměr mluvčího

Se sociálními sítěmi se v běžných hodinách českého jazyka / slohu často nepracuje, třebaže žáci se na sociálních sítích zpravidla pohybují každodenně.

Jaké problémy se zde mohou vyskytnout?

Jednou z příčin může být problém, jak k textům, vizuálním prvkům apod., přítomným v těchto materiálech, ve výuce přistoupit. Vhodnou metodu představuje Stanislav Štěpáník a kolektiv v publikaci Školní výpravy do krajiny češtiny. Didaktika českého jazyka pro základní školy (2020). Tzv. komunikační nauka o českém jazyku vychází „z konkrétního komunikátu (psaného či mluveného) ukotveného v konkrétní komunikační situaci. Praktickou realizaci postupu od komunikace k jazyku a zpět lze tedy přeložit tak, že po ohledání celku určitý jazykový jev žák z komunikátu (a ze své mysli) ,vytahuje‘, studuje ho a ohledává jeho různé aspekty a následně ho ,vrací‘ do celku komunikátu“ (s. 48).    

V následující výukové aktivitě se zabýváme sférou mediální a reklamní komunikace, přičemž na několika ukázkách z prostředí sociální sítě Instagram rozebíráme relevantní jazykové jevy.

 • Sociální sítě typu Instagram, žákům dobře známé, lze využít jako zdroj zcela plnohodnotného výukového materiálu.
 • K tomuto materiálu je vhodné přistoupit skrze komunikační nauku o českém jazyku vycházející z rozboru jazykových jevů v textu se zohledněním příslušné komunikační situace.

Jak lze tyto problémy řešit?

Cíl: Žáci si uvědomují, že i sociálním sítím je záhodno věnovat pozornost z pohledu rozboru fungování jazyka.

Žáci jsou schopni identifikovat prvky skryté a zjevné reklamy na sociálních sítích.

Žáci si všímají jazykových prostředků typických pro příspěvky na sociálních sítích.

Komentář z pohledu rozvoje digitální kompetence:

Žáci pracují s autentickými texty v prostředí sociálních sítí, což umožňuje praktické ukázky veškerých jejich nástrojů včetně například hashtagů.

Volitelně pracují s aplikací Mentimeter (pro fázi evokace).

Pomůcky – pro žáky:

 • Instagramové příspěvky, například fotografie z instagramového účtu influencerky Nikoly Čechové (shopaholicnicol, post z 31. 10. 2019) nebo jakéhokoli jiného influencera / jakékoliv jiné influencerky (jehož/jejíž příspěvky obsahují prvky zjevné/skryté reklamy)
 • Papír / poznámkový blok v mobilním telefonu / tabletu, volitelně pracovní listy pro žákovské odpovědi (jazykový rozbor instagramových příspěvků)

Pomůcky – pro učitele:

 • Volitelně zdarma dostupná aplikace Mentimeter

Popis činností:

 1. Uvedení tématu hodiny.
 2. Stručná evokace – zkušenosti žáků se sociálními sítěmi, jejich motivace pro založení profilu na některé sociální síti. Pro položení těchto otázek lze využít aplikaci Mentimeter a pracovat s daty za celou třídu.
 3. Společná práce učitele a žáků s příspěvkem shopaholicnicol z Trojského mostu (31. 10. 2019):

Tak se nám teda značně ochladilo, co si budeme povídat ❄️. Čekám až začnu škrábat do Snídaně auto. Tak se pochlubte, jaký máte letošní must have? Já konečně vytáhla kožich a těch puntíkatých silonek se nevzdám i kdyby mrzlo!#zalandocz #spoluprace #shopaholicnicol

Učitel klade například následující otázky:

 • Jaká je souvislost mezi fotografií a textem?
 • Jaký je účel příspěvku?

V momentě, kdy žáci identifikují přítomnost reklamy, učitel zaměří podobnost na její rozdílné formy na sociálních sítích.

Ukáže, jak funguje hashtag (například #zalandocz).

Zaměří se na jazykový rozbor příspěvku (anglicismy, emotikony, 1. osoba, nespisovnost, absence interpunkce atd.). Ptá se, proč influencerka používá právě tyto jazykové prostředky a kdo nejspíše patří do její cílové skupiny.

 1. Na jazykovém rozboru dalších dvou příspěvků žáci pracují ve skupinách (po dvou nebo ve větších skupinách). Všímají si rovněž využití různých prvků reklamy. Ideálně mají instagramové příspěvky otevřené v mobilních telefonech / tabletech.
 2. Učitel vybere z několika skupin mluvčí, kteří prezentují výstupy svého rozboru. Ostatní žáci rozbor doplňují. Alternativně skupiny zapisují závěry na pracovní listy připravené učitelem.
 3. Učitel závěry komentuje a usiluje o zobecnění problematiky skryté a zjevné reklamy na sociálních sítích.
 4. Žáci reflektují hodinu ze svého pohledu.

Reflexe

Postřehy z ověřování v praxi:

 1. Pro žáky jsou příspěvky na sociálních sítích zpravidla materiálem velice atraktivním. Oceňují zařazení textů, se kterými se setkávají spíše ve svém volném čase, do výuky.
 2. Někteří žáci disponují značným množstvím znalostí například o vybraných influencerech. Tyto jejich znalosti je možné přenést i do výuky (např. formou žákovských prezentací) a využít je například pro hlubší charakteristiku cílových skupin jednotlivých influencerů (a s tím související potenciál těchto influencerů pro různorodé zadavatele reklamy).

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2020. 311 s. ISBN 978-80-7489-595-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění