Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dům, byt ani chata nejsou natotata!
Odborný článek

Dům, byt ani chata nejsou natotata!

Anotace

Konkrétní zkušenosti pro mezipředmětový projekt na 2. stupni ZŠ s využitím ICT. Žáci si sami navrhli dispoziční řešení bytu či domu, ve kterém by chtěli žít, a plánek nakreslili s pomocí počítače ve vektorovém grafickém editoru.

Žáci si ujasnili vlastní představy o budoucím domově a požadavky na jeho vybavení. Sami navrhli dispoziční řešení domu nebo bytu, ve kterém by chtěli žít, a vypracovali plánek. Pracovali ve dvoučlenných týmech. K realizaci použili vektorový grafický editor. Dokončený projekt prezentovali před svými vyučujícími a spolužáky. Projekt vychází z vyučovacích předmětů občanská výchova a informatika (dle našeho ŠVP). Podíleli se na něm minimálně dva vyučující (OV a IN). Rozsah projektu vyplynul z individuálních možností žáků (věková skupina a ICT kompetence).

Cíle

Cílem projektu je:

 • realizovat výuku některých tematických celků v souvislosti s řešením konkrétní situace v reálném životě;
 • seznámit žáky s různými možnostmi bydlení, vést je k přemýšlení o nejvhodnější formě bydlení, dispozici bytu a optimálním uspořádání předmětů z hlediska logistiky, ekonomiky, estetiky a zdravého životního stylu;
 • vytvořit podmínky vyžadující spolupráci při řešení problému;
 • naučit žáky ovládat konkrétní aplikační programy; zároveň jim zprostředkovat zkušenost, že úroveň takovýchto praktických dovedností ovlivňuje konečnou kvalitu práce; vést je k posouzení vhodnosti či nevhodnosti použité aplikace k řešení daného úkolu;
 • přispět ke zlepšení úrovně vyjadřování slovem a obrazem.
Učivo

Občanská výchova

 • Můj domov a jeho okolí:
  • seznámení s možnými způsoby bydlení (nájemní bydlení, osobní nebo družstevní vlastnictví, rodinný dům, byt v paneláku nebo činžovním domě)
  • problematika bydlení v obci, role obecního úřadu v této věci
  • nejdůležitější funkce domu či bytu (vstup, převlékání, příprava jídel a mytí nádobí, stolování, hygiena, spánek, kolektivní formy odpočinku, soukromí jednotlivců, domácí práce, ukládání předmětů apod.)
  • potřeby a nároky jednotlivých členů rodiny

Informatika

 • Vektorový grafický editor:
  • používání vhodných nástrojů při kreslení konkrétního obrázku
  • rozdělení obrázku na dílčí prvky a stanovení jednotlivých kroků vedoucích k jeho konečné podobě
 • Prezentační program:
  • tvorba prezentace vlastní práce
  • procvičování technik prezentace s důrazem na její poslání

Mezipředmětové vztahy - matematika

 • Délka úsečky, obsah pravoúhelníku, jednotky
 • Měřítko plánu, půdorys:
  • intuitivní seznámení s pojmy na konkrétních příkladech

Výchozí podmínky pro organizaci výuky1

Projekt byl realizován ve dvou třídách 6. ročníku a měl 3 fáze:

 • úvodní (teoretická příprava a návrh vlastního řešení) proběhla ve vyučovacích předmětech občanská výchova a informatika a účastnili se jí všichni žáci
 • druhá (počítačové zpracování návrhu) se uskutečnila ve vyučovacím předmětu informatika pouze ve dvou (ze čtyř) skupin, s ohledem na potřebné ICT kompetence žáků (v projektu pokračovali pouze pokročilí, kteří již v 5. ročníku docházeli na nepovinný předmět informatika)
  ICT začátečníci měli (dle ŠVP) v této době prvotní zkušenosti s některými aplikacemi (bitmapový editor, textový editor, vektorový editor, prezentační program) a nemohli ještě pracovat na počítačovém provedení výstupu projektu.
 • třetí fáze - příprava prezentace (dvě pokročilé skupiny, informatika), obhajoba vlastních návrhů řešení (před kompletní třídou)

Obě třídy měly téhož vyučujícího předmětu občanská výchova. Každou ze dvou zúčastněných skupin vyučovali dva různí učitelé informatiky. Vzájemné hospitace učitelů nebyly bohužel vzhledem k rozvrhu možné.

Požadované vstupní ICT kompetence žáků:

 • základy kreslení v bitmapovém grafickém editoru, základy editace textu v jednoduchém textovém editoru, základy práce se soubory, prvotní zkušenosti s vyhledáváním informací na internetu

Týdenní hodinová dotace zasažených předmětů:

 • občanská výchova 1h
 • informatika 1 + 1h (disponibilní hodina)

Popis jednotlivých fází projektu2

První fáze (listopad)

Ve vyučovacím předmětu občanská výchova získávali žáci informace o životě v naší obci, seznámili se s důležitými institucemi, s problematikou bydlení v obci a přibližnými náklady na něj. Měli možnost na toto téma besedovat se zástupcem starosty obce. S vyučujícím OV diskutovali o požadavcích na bydlení z různých hledisek: logistika (kudy se chodí, co se kam vejde - nevejde), ekonomika (co všechno se platí a kolik) a hygiena (voda, kanalizace, topení, osvětlení). Získávali prvotní zkušenosti se čtením stavebních výkresů (Pracovní list 1).

V předmětu informatika probíhala paralelně ve všech čtyřech skupinách teoretická příprava na projekt - vyhledávání informací na internetu a v literatuře (ukázky stavebních výkresů, předpisy pro rozměry nebo výměru jednotlivých místností bytu).

Na závěr bloku (jako domácí přípravu) měli žáci vypracovat tužkou (pastelkami) na čtvrtku dispoziční řešení bytu či domu v intuitivním měřítku. Tento výstup byl pro obě skupiny ICT začátečníků konečný.

Se dvěma skupinami ICT pokročilých probíhala v této fázi i výuka základů kreslení ve vektorovém editoru.

Druhá fáze (prosinec - leden)

V předmětu informatika se pokročilí žáci seznamovali s pojmem měřítko výkresu a řešili úlohy vedoucí k pochopení významu měřítka (Pracovní list 2).

Poté konzultovali s vyučujícím svůj návrh dispozičního řešení (viz domácí příprava), hledali případné chyby a nedostatky.

Byly jim naznačeny dílčí kroky práce na projektu a kritéria, která by jejich návrh měl splňovat (viz zadání projektu). Poté vytvořili dvoučlenné týmy a ve dvojicích začali pracovat na vlastním návrhu.

V této fázi museli návrh vypracovat do konečné podoby a odevzdat.

Třetí fáze (únor - březen)

V úvodu proběhla výuka základů práce v prezentačním programu - tvorba cvičné prezentace (téma Naše rodina). Poté začali pokročilí žáci opět ve dvojicích pracovat na prezentaci svého návrhu a přípravě obhajoby.

Obhajoba proběhla v hodinách informatiky před kompletní třídou.

Příklad možného zadání projektu3

Navrhněte a nakreslete podrobný plánek bytu nebo domu, ve kterém byste chtěli žít.

Předem si rozmyslete, kolik místností bude byt mít a jaký má být jejich účel. Své návrhy nejprve nakreslete tužkou a společně vyhodnoťte, co je navrženo vhodně a co nevhodně.

Dobře si rozmyslete:

 • kudy se bude chodit (vstup do bytu, šířka chodby, vstup do jednotlivých místností, směr otevírání dveří, šířka dveří, co se kam má vejít),
 • kde budou okna (osvětlení jednotlivých místností podle jejich účelu, rodinný dům nebo byt v paneláku/činžovním domě),
 • velikost místností a možnost využívání celého prostoru bytu (nevyužitelné prostory a zbytečně veliké místnosti byt prodraží, příliš malé místnosti nevyhovují provozu),
 • kudy povedou sítě (kanalizace, voda, případně topení a elektřina), jak to ovlivní umístění některých místností),
 • vybavení jednotlivých místností (nábytek, případně další potřebné věci),
 • jak asi bude dům vypadat zvenku (rozmístění oken a dveří při pohledu zvenku).

Pak svůj návrh nakreslete pomocí počítače. Použijte k tomu program Zoner Callisto.

Požadavky na provedení:

 • minimálně 2 hladiny (v jedné bude půdorys bytu, okna a dveře, v další vybavení místností)
 • postupné vytváření skupin z nakreslených prvků
 • přibližné dodržení proporcí (velikost pokojů, vybavení pokoje)
 • pečlivost a přesnost

Na závěr si připravte prezentaci svého řešení. Použijte aplikaci MS PowerPoint. Svůj návrh představte svým spolužákům.

Obsah prezentace:

 • autorský tým
 • pro koho je dům (byt) určen, jak je veliký a kde je, nebo kde bude postaven
 • ukázka řešení
 • popis jednotlivých místností - přibližná velikost, funkce, seznam vybavení
 • vlastní hodnocení návrhu - zda je dokončen, co se povedlo, co se nepovedlo a proč

Kritéria hodnocení4

 • odevzdání návrhu v termínu, splnění jednotlivých požadavků na provedení
 • správnost navrženého řešení (bezpečný provoz, možnost využití místností k danému účelu)
 • obsažnost návrhu (je řešení úplné?)
 • vypovídací schopnost obrázku
 • úroveň grafické a verbální části prezentace návrhu
Zkušenosti z průběhu

Motivace

Projekt měl u žáků pozitivní ohlas. Na počítačovém provedení návrhu pracovali s chutí a s velkým nasazením. Optimální čas na nakreslení obrázku je však nejvýše 3 dvouhodinové bloky, poté již zájem v této věkové skupině opadá.

Méně úsilí žáci věnovali promýšlení svého návrhu, problémy zásadního charakteru (sítě v bytě, šířka chodby, měřítko plánu atd.) pro ně nebyly přitažlivé nebo se jim zdály složité (v reálném životě dosud nic takového nemuseli řešit). Neochota více se jimi zabývat se projevila únikem k řešení detailů, které je více motivovaly (květina, výběr textury na sedací soupravu, kobereček).

Kooperace a kompetice

Žáci si spontánně vytvořili dvoučlenné týmy. Pracovali na společném PC. Jeden žák kreslil a druhý pozoroval, co vzniká na obrazovce, přispíval svými nápady, které kreslil tužkou na papír. Po určité době se oba žáci vystřídali.

Některé dvojice nedokázaly takto spolupracovat. Proto jim bylo doporučeno nakreslit společně jen půdorys bytu, místností a umístit okna a dveře. Poté se soubor zkopíroval i na druhé PC a každý kreslil vybavení přidělených místností v jiné hladině. Po zkopírování hladin do jednoho souboru žáci zjistili, že při nedostatečné vzájemné komunikaci na sebe nemusí obrázky dobře navazovat.

Komunikace

Obrázky měly dobrou vypovídací úroveň. Ukázalo se, že současným dětem je obrázkový způsob vyjadřování blízký, chápou význam ikonek, umí jejich prostřednictvím vyjádřit své myšlenky.

Souvislý a srozumitelný slovní projev dělal některým žákům problémy, chyběla jim potřebná slovní zásoba. Rozvíjení této kompetence je třeba věnovat soustavně dostatečný prostor.

Splnění požadavků

Žáci správně vytvářeli z elementů větší celky, někdy zapomínali sestavené objekty spojovat do skupin. Většina dvojic zvládla princip kreslení ve více hladinách. Problémy jim činilo přesné zarovnávání objektů a dodržení proporcí (intuitivní měřítko).

Některé návrhy nebyly zcela dokončeny (pouze jedno poschodí domu). Dispoziční řešení bylo často nedotažené (nesmyslně dlouhé chodby, nevhodný směr otevírání dveří, nevhodné umístění oken, chybí sítě). To může ukazovat na formálním přístup, protože v reálném životě žáci neměli dosud potřebu tyto věci řešit. Příčinou může být také nedostatečná prostorová představivost (půdorys jim neposkytuje dostatek informací) nebo náročnost řešit úkol z více hledisek současně.

Odbočky

Během práce na projektu žáci sami zjistili, že z internetu lze stáhnout program, v němž lze vytvořit trojrozměrný návrh bytu. Proto jsme jednu vyučovací hodinu věnovali prezentaci aplikace Sweet Home (www.slunecnice.cz/sw/sweet-home-3d/). Program předváděl žák, který jej na internetu objevil a doma vyzkoušel.


1 Projekt je určen pro žáky II. stupně ZŠ, způsob organizace vychází z konkrétního ŠVP.
2 Časový plán je pouze rámcový, rozvržení ovlivnily konkrétní podmínky (prázdniny, chřipková epidemie, nepřítomnost vyučujícího).
3 Zadání je potřeba přizpůsobit zvolené věkové kategorii a úrovni ICT dovedností žáků.
4 Váhu jednotlivých kritérií si dohodnou vyučující.

Literatura a použité zdroje

[1] – HÁJEK, V. et al. Pozemní stavitelství III pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3. vydání. Praha : Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-04-0.
[2] – VANÍČEK, J.; MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 3.díl.. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-1082-6.
[3] – VANÍČEK, J. Metodická příručka. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1221-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
210.94 kB
PDF
Pracovní list 1
pdf
121.09 kB
PDF
Pracovní list 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Plánky, kalkulátor, počítač, grafický a textový editor, prezentační program, internet