Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > On-line kvíz v cizím jazyce
Odborný článek

On-line kvíz v cizím jazyce

17. 4. 2023 Základní vzdělávání
Autor
David Nekola

Anotace

Žáci vytvářejí on-line kvíz na vybraný (nejen) gramatický jev v cizím jazyce. Vytváření kvízu vyžaduje hlubší porozumění danému tématu a představivost. Žáci rozvíjejí digitální kompetence nejen samotnou tvorbou kvízu, ale také při hledání zdrojů pro tvorbu otázek a odpovědí. Jde o univerzální postup použitelný v jakémkoliv cizím jazyce.

VYTVOŘ ON-LINE KVÍZ NA ZADANÉ TÉMA

Autor  

Mgr. David Nekola

ZŠ Komenského alej Žatec, Dnekola@seznam.cz    

Typ materiálu 

aplikace / video

Škola  

Dle stupně a typu: Základní škola (2. stupeň), Střední školy

Ročník  

 ---

Metody 

 Skupinová výuka (práce), metoda názorně demonstrační, diskuze, řešení problémů

 

Vzdělávací obor 

 Cizí jazyk

Tematický okruh 

 Libovolný – dle daného vyučujícího

Očekávané výstupy  

 • CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
 • I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
 • I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

Časová dotace

 • Výuka: 45 minut, dle uvážení i více (lze pokračovat v další hodině)
 • Příprava: Učitel by měl mít základní povědomí o tom, jak fungují aplikace, ve kterých se tvoří kvízy.

Pomůcky, hardware a software

 • Učitel: Nemusí mít žádné, ideální je elektronické zařízení s připojením k internetu, dataprojektor, tabule
 • Žák: Elektronické zařízení s přístupem k internetu (tablet, stolní PC, notebook, chromebook. Lze použít mobilní telefon, ten ale není pro tvoření kvízů ideální.

Zdroje: Odkaz na video návod: BUDE DOPLNĚN PO SCHVÁLENÍ ZE STRANY NPI

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

Oborové

 • Znalost daného jevu v cizím jazyce (gramatika atd.)
 • Znalost koncepce otázek a odpovědí

Digitální dovednosti

 • Ovládání on-line aplikací a elektronických zařízení
 • Tvorba online kvízůSchopnost sdílet data

Vzdělávací cíle:

 • Žáci vytváří on-line kvíz, ve kterém si ověřují svou znalost daného jazykového jevu

Přínos využití digitálních technologií

 • Žáci si zábavnou formou ověřují své znalosti daného jazykového jevu v cizím jazyce
 • Žáci si formou on-line kvízu porovnávají a ověřují své znalosti v reálném čase s okamžitou zpětnou vazbou
 • Žáci mohou kvízy sdílet a následně upravovat, či tvořit úplně nové
 • Žáci mají kvízy kdykoliv přístupné a mohou je využívat při učení

Popis materiálu (vzdělávací aktivity) 

Časová dotace

Obsah hodiny

45 minut


 

 

 

 

 

 

1. Úvod – seznámení žáků s obsahem a cílem hodiny.

2. Žáci rozdělení do skupin vytvoří jednu ukázkovou otázku s možnými odpověďmi.

3. Na příkladu otázek ostatních rozeberou jejich pozitiva a negativa.

4. Učitel provede žáky s přihlášením do dané aplikace a seznámí je se základy tvorby kvízů.

5. Žáci tvoří kvízy.

6. Učitel může zvolit kvízy, které se v hodině vyzkouší. V případě dostatku času opět zhodnocení daného kvízu žáky.

7. Sebehodnocení aktivity a vlastního kvízu, závěr hodiny.

90 minut


 

8. Žáci mohou kvízy dodělat, odeslat učiteli a v příští hodině opět vyzkoušet. Diskuze nad otázkami, odpověďmi a možnými změnami.

9. Učitel může ze všech kvízů udělat vlastní a zadat ho formou on-line testu v této, nebo některé z následujících hodin. 


Podrobný rozbor jednotlivých částí:

1. Úvod – seznámení žáků s obsahem a cílem hodiny.

Učitel by si měl již dopředu rozmyslet, kolik času hodlá dané aktivitě věnovat. Za minimální čas považuji 45 minut. Roli hraje samozřejmě také věk, znalosti a dovednosti žáků: znají danou aplikaci a dovedou v ní tvořit on-line kvízy? Kolik otázek mají žáci vytvořit? Zadám jim konkrétní téma, nebo jim nechám volnou ruku? Tomuto všemu učitel musí přizpůsobit tempo celé hodiny a vhodně rozvrhnout čas mezi jednotlivé části. Ideální by bylo věnovat aktivitě 2 x 45 minut. Jednohodinové dotace se týkají body 1 – 7. Při dvouhodinové dotaci se pak druhé hodiny (nebo její části) týkají body 8 – 9.

Učitel seznámí žáky s obsahem/cílem hodiny, za ideální považuji ukázat jim vzorový on-line kvíz/test s různými otázkami a možnostmi odpovědí pro inspiraci. Následně lze (dle času) diskutovat ohledně tvorby kvízů a znění otázek/odpovědí, nebo rovnou přejít k bodu 2.

Já osobně jsem použil vzorovou větu: I ____ to cinema. Následně jsme s žáky rozebírali, které sloveso se do věty hodí, jaké další tvary toto sloveso má, jde do věty dosadit jedno sloveso ve více tvarech/časech? Možné odpovědi by si měly být trochu podobné a čtenáře znejistit. Co když na konec věty dosadím např. yesterday? Last Monday? Tonight? Můžeme změnit zadání a místo výběru vhodné odpovědi mohou žáci vybírat pouze slova, která se do věty nehodí. Čím více příkladu žáci vidí, tím lépe.

I ____ to cinema. V tomto případě jsou dvě správné možnosti. Opět lze diskutovat: co ve větě změníme, abychom mohli vybrat goes? Existuje „goed“? Kdy se připojuje ke slovesu -ed?

 1. go
 2. went
 3. goes
 4. goed

2. Žáci rozdělení do skupin vytvoří jednu ukázkovou otázku s možnými odpověďmi.

Na začátku jsou žáci rozděleni do skupin. Skupiny mohou mít 2-3 členy. Více bych nedoporučoval. Jejich prvním úkolem je vytvořit zkušební otázku a čtyři odpovědi. Druh otázky a forma odpovědí je čistě na nich. Otázky mohou psát na tabuli, případně elektronicky – sdílená prezentace, kde má každý vlastní slajd, nebo v textovém editoru, který odešlou učiteli. Žáci mohou pracovat i samostatně, ale z vlastní zkušenosti to nedoporučuji, ve skupině vzniká logicky více rozdílných nápadů. 

3. Na příkladu otázek ostatních rozeberou jejich pozitiva a negativa.

Žáci si prostudují jednotlivé otázky spolužáků a vyjádří se k nim, učitel je může doplnit. V případě nedostatku času může otázky hodnotit pouze učitel. Žáci navrhují i další možné úpravy otázek. Obdobně jako v bodu 1. Bod 2 a 3 lze vynechat v případě, že podrobně rozeberete tvorbu otázek v bodu 1. V rámci úspory času, jinak to nedoporučuji, tvorba kvízů je pro žáky poměrně složité a potřebují zpětnou vazbu ke svým nápadům.

4. Učitel provede žáky s přihlášením do dané aplikace a seznámí je se základy tvorby kvízů.

Ideální je, pokud učitel celý postup promítá pomocí dataprojektoru. Je třeba jít krok po kroku, žáci rádi dělají věci dopředu, ale často se zaseknou na následném kroku a doptáváním se zdržují průběh této části. Volba aplikace je na vyučujícím, žáci si však mohou zvolit i aplikaci vlastní a po schválení v ní začít pracovat Já osobně využívám pro tento typ kvízů především Quizizz, Kahoot, Wordwall, lze použít i např. Google forms ad.

5. Žáci tvoří kvízy.

Je dobré, pokud žáci vědí, kolik mají času na tvorbu kvízů, případně i minimální počet otázek. Samozřejmě, že za nesplnění daného počtu nejsou žáci nijak sankcionováni, ale čas a minimální počet otázek jim pomáhá v rozvržení činnosti. Skupina má k dispozici elektronické zařízení, na skupinu stačí jedno a lze využít i materiály/zdroje, ze kterých mohou čerpat (učebnice, internetové zdroje ad.). Zatímco jeden žák vytváří kvíz a zapisuje otázky, zbytek je tvoří. Své role by si měli během aktivity prostřídat tak, aby každý z žáků vytvořil alespoň jednu kvízovou otázku v aplikaci.

6. Učitel může zvolit jeden kvíz/kvízy, které se v hodině vyzkouší. V případě dostatku času opět zhodnocení daného kvízu žáky.

Učitel během tvoření kvízů žáky sleduje jejich postup, je jim nápomocen. Díky tomu si také může vytipovat, který kvíz/y lze vybrat k vyzkoušení. Vybrané skupiny žáků kvíz mohou nasdílet např. do společného prostředí (Google Classroom aj.). Zároveň kvíz mohou spustit a ostatní žáci se ke kvízu připojí. Tento postup je ovlivněn aplikací, ve které kvíz tvořily, ale u většiny z nich je spuštění kvízu a připojení soutěžících snadné. Pokud to čas dovolí, žáci opět zhodnotí kvízy, které si vyzkoušeli.

7. Sebehodnocení aktivity a vlastního kvízu, závěr hodiny.

Forma sebehodnocení je na učiteli, doporučuji se i zeptat na srovnání s „běžnou“ hodinou cizího jazyka, v čem vidí přínosy dané aktivity, co se naučili nového atd.

8. Žáci mohou kvízy dodělat, odeslat učiteli a v příští hodině využít. Diskuze nad otázkami, odpověďmi a možnými změnami.

9. Učitel může ze všech kvízů udělat vlastní a zadat ho formou on-line testu v následující hodině.

Zkušenosti s použitím materiálu 

Tuto aktivitu jsem zkoušel v rámci dvou tříd v 9. ročníku ZŠ. Poprvé jsem dodržel celý postup i s tvorbou vzorových otázek na tabuli (za pomoci kříd). Následovala diskuze nad otázkami a dalšími úpravami atd. Ve druhé třídě jsem tento postup přeskočil a pouze jsem žákům ukázal několik otázek, rozebrali jsme další možnosti a žáci rovnou začali tvořit kvízy. V prvním případě byli žáci nápaditější, snažili se více atd. V této skupině bylo rozdílné pracovní klima než ve druhé. To ale nemuselo být dáno pouze rozdílným postupem. Proto vynechání některých bodů nechám na samotném vyučujícím. Své zkušenosti jsem již zapracoval přímo do jednotlivých bodů (1-9) výše.

Technická poznámka: během připojování se do aplikace Quizizz přes školní chromebooky se žákům často stávalo, že po zadání adresy quizizz.com byli automaticky přesměrováni na https://quizizz.com/join. V této sekci se zadává pouze kód pro připojení ke kvízu, neumožňuje ale náhled do vlastní složky (knihovny – my library), kde mají žáci své vytvořené kvízy. Stejně tak zde nelze tvořit kvízy (nabídka Create).

Proto bylo třeba zadat do vyhledávače „quizizz admin“ (https://quizizz.com/admin) a následně byli žáci přesměrováni na správnou adresu, kde mohli tvořit kvízy a měli k dispozici svou složku. Tato věc se nám děje opakovaně pouze u některých chromebooků, na jiných zařízeních nikoliv.

 

Pokud chtějí žáci v kvízu v možnosti „multiple choice“ vybrat více správných odpovědí, musí nejprve zvolit možnost „More then one correct answer“ (více než jedná správná odpověď), která je v editoru úplně vlevo dole.

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění