Odborný článek

Meine Familie A1

12. 4. 2023 Odborné vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová

Anotace

Tento pracovní list je určen žákům 1. ročníku SOŠ, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku rodina. Jednotlivé úkoly rozvíjí všechny jazykové dovednosti. Pro procvičení, rozšíření a správné používání slovní zásoby je využita forma poslechu, psaní, čtení a mluvení.

Cíl

Žáci si procvičí slovní zásobu na téma „Die Familie“ (rodina), zopakují si rodinné vazby podle rodokmenu, procvičí si přivlastňovací zájmena a vytvoří souvislé vypravování o rodině. Klíčová slova: Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousin, Cousine

Autor 

Veronika Korbelová

Typ materiálu

pracovní list 

Škola 

střední odborná škola 

Ročník 

doporučeno pro 1. ročník SOŠ

Metody

jazykové hry, tvorba rodokmenu a videa

 

Vzdělávací obor

německý jazyk

Tematický okruh

rodina 

Očekávané výstupy 

Žáci si procvičí slovní zásobu na téma „Die Familie“ (rodina), zopakují si rodinné vazby podle rodokmenu, procvičí si přivlastňovací zájmena a vytvoří souvislé vypravování o rodině. Klíčová slova: Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousin, Cousine

Časová dotace

 • Výuka: 2 vyučovací hodiny
  Příprava: 15–20 minut

Pomůcky, hardware a software

 • Učitel: PC nebo notebooky, připojení k internetu, tabule, projektor, interaktivní tabule
 • Žák: PC nebo notebooky, připojení k internetu

Zdroje

 • Všechny níže uvedené aplikace 
 • Šmídová, Tereza, Tejkalová, Lenka, Vojtková, Naděžda: CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2012
 • Záleský, Ondřej: Hlavní dovednosti žáků v digitálním světě. 2017 [cit. 2017-11-27]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21597/HLAVNI-DOVEDNOSTI-ZAKU-V-DIGITALNIM-SVETE.html].

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti 

Digitální dovednosti

Žáci

 • používají technologie k provádění zadaných úkolů;
 • legálními způsoby získávají, upravují a sdílejí média;
 • ovládají efektivní způsob, jak vyhledávat nejrůznější informace;
 • ukládají, třídí a později znovu nalézají informace.

Vzdělávací cíle 

Žáci

 • představí členy rodiny před skupinou,  podají základní informace o rodinných příslušnících, popíší rodokmen;
 • tvoří jednoduché věty o sobě i jiných osobách, umí vytvořit a aplikovat základní gramatické struktury a typy vět;
 •  v písemném projevu správně používají hlásky i odpovídající slovní zásobu;
 • umí získané informace digitálně zpracovat, uložit, zálohovat a sdílet.
 • na základě získaných informací žáci dokáží vytvořit digitální obsah (rodokmen, vlastní video nebo prezentaci vlastních fotografií);
 • provedou na základě zvolené metody sebehodnocení své práce i práce ostatních.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci jsou vedeni 

 • k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů;
 • k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání.

Metodická poznámka

Nabízené aktivity umožňují žákům i učitelům využívat různé druhy práce, od samostatné po skupinovou. Jednotlivé aplikace nabízí velkou škálu šablon, se kterými může učitel nebo žák pracovat. V prvním cvičení je využita aplikace Wordwall. Jedná se o on-line aplikaci pro tvorbu vlastních interaktivních aktivit, např. spojování slov, řazení, kvízy, přiřazování, anagramy, hádání slov, pexeso, osmisměrky atd. Cvičení může učitel buď vytvářet sám, zdarma lze vytvořit 5 aktivit, nebo si může vyhledat už hotová cvičení podle klíčových slov v Menu. Kliknutím na vybraný náhled se cvičení otevře a stačí si už jen vybrat jednu z nabízených aktivit. Pracovní list je možno přizpůsobit slovní zásobě a použít i pro pokročilejší jazykové úrovně. Pro menší skupiny je vhodná práce ve dvojicích, pro větší skupiny doporučuji skupinovou práci s rozdělením jednotlivých rolí. Vypracované pracovní listy doporučuji předem zkontrolovat a opravit případné chyby. Předejdeme opravování v průběhu prezentace, které by ji zbytečně mohlo narušit. Po každé prezentaci je fajn využít i vzájemné hodnocení. Pracuji s metodou „barev“. Rozdělím mezi žáky barvy, pomocí kterých budou své spolužáky hodnotit. Zelená chválí, černá hledá rezervy, modrá chválí to praktické a červená upozorňuje, co by nefungovalo. Učiteli pak na závěr stačí zhodnotit už jen samotný proces.

Popis materiálu (vzdělávací aktivity)

Úloha 1: V prvním cvičení žáci opakují slovní zásobu. Učitel promítne úlohu na plátno nebo pracuje s interaktivní tabulí. Otevře si odkaz níže a v aplikaci  Wordwall klikne na políčko „Spustit“ a žáci nebo učitel na základě odpovědí žáků spojují odpovídající česká a německá slovíčka. Lze vybrat i jinou z nabízených možností, jak slovíčka procvičit, např. kvíz, křížovku nebo najít shodu. Pokyny jsou k jednotlivým možnostem v aplikaci velmi dobře vysvětleny.                    https://wordwall.net/cs/resource/16036732/ciz%c3%ad-jazyk/meine-familie

 
 

Úloha 2: Ve druhém cvičení žáci pracují s rodokmenem německé rodiny. Poslouchají audio nahrávky a označují správnou variantu. Cvičení vytvořil Hank Schwab, je volně přístupné na níže uvedeném odkazu a není třeba ho dál upravovat.
https://learningapps.org/5918654

 

Úloha 3: Žáci vytvoří rodokmen buď fiktivní německé, nebo své vlastní rodiny za pomoci některé z bezplatných aplikací. Nejprve si musíte v aplikaci vytvořit účet. Po vytvoření účtu můžete začít přidávat své předky do rodokmenu. Můžete zadat informace jako jméno, datum narození, místo narození, datum úmrtí a další relevantní informace. Pokud máte již nějaké osoby v rodokmenu, můžete je propojit pomocí funkce propojení. Tato funkce umožňuje spojit osoby, které jsou ve vašem rodokmenu spolu příbuzné. Můžete přidat fotografie, dokumenty a další materiály k osobám v rodokmenu. 

 
 

Úloha 4: Prezentace

Na základě vytištěného rodokmenu nebo po zhlédnutí videa žáci popíší svoji či fiktivní rodinu ve skupince, ve dvojicích nebo před celou třídou.

Das bin ich. Das ist meine Mutter. Meine Mutter heißt … und hat zwei Schwestern. Diese Schwester hat zwei Kinder. Das sind meine Cousinen. Sie sind … Jahre alt und heißen …

Und wer ist das hier? - Das ist … - Hast du auch Geschwister/Tanten/Nichten/…

TIP!

Pokud žáci budou prezentovat před třídou, je možné vytvořit náhodné kolo.

https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel#edit-wheel

Úloha 5: Evaluace a sebereflexe

Pro rychlou zpětnou vazbu využijeme aplikaci Mentimeter. Pro vyplnění evaluačního dotazníku si buď žáci načtou QR kód, nebo na www.menti.com zadají kód. 

https://www.menti.com/alftxcrm1wsu

Pro hlubší sebereflexi si sedneme se žáky do kruhu. Nejprve každý sám za sebe poví, co se mu nejvíce líbilo a co se mu povedlo. Potom po skupinkách prezentují svou práci, vyjádří se k výběru fotografií a k řešení celkového vzhledu práce – kde měli problémy, co se jim povedlo, jak se jim spolupracovalo. Po prezentaci vytištěné práce vyvěsíme ve třídě.

Zkušenosti s použitím materiálu

Tento pracovní list jsem použila pro své žáky 1. ročníku. První dva úkoly jsme vypracovali společně a zopakovali tak probranou slovní zásobu. Poté žáci dostali možnost se rozhodnout, zda chtějí pracovat ve dvojicích, nebo samostatně. Všichni se rozhodli pro práci ve dvojicích. K vytvoření rodokmenu fiktivní německé rodiny a videa využili buď své, nebo školní tablety. Vytvořené rodokmeny jsem jim vytiskla. Své rodokmeny poté prezentovali ve skupinách, video před celou třídou. Dvě dvojice vymyslely velmi vtipná německá jména, jedna dvojice vymyslela rodinu s osmi dětmi. 

Na základě jejich zpětné vazby a sebereflexe mohu říct, že aktivity byly pro žáky zajímavé a zábavné. Žáci se aktivně zapojili do výuky a zabývali se cílovým jazykem v co největší možné míře. 

Další související materiály

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;