Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Co má Máchův Máj společného s antickými bájemi?
Odborný článek

Co má Máchův Máj společného s antickými bájemi?

Anotace

Plán vyučovací hodiny zaměřené na vyhledávání klíčových slov v literárním textu (Karel Hynek Mácha: Máj) a jejich následné využití při srovnávání různých literárních textů (zde antické báje). Článek obsahuje i teoretické zdůvodnění (problematika obvyklého způsobu práce s čítankami, při kterém není kladen dostatečný zřetel na literární složku).

Cíl

Žáci si na základě získaných informací uvědomují, že četbu literárního textu není možné nahradit naučením se několika faktografických informací, například přítomných v rozboru díla na internetu.

Žáci si uvědomují, že výklad jednoho díla není izolovaná činnost, ale že k danému výkladu je vhodné využít i poznatků získaných při interpretacích jiných děl.

Žáci rozvíjejí mezipředmětové vztahy (například literatura a biologie).

Název

Co má Máchův Máj společného s antickými bájemi?

Digitální kompetence v uzlových bodech vzdělávání

Žák potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje (9. roč. ZŠ a výše).

Rozvíjené kompetence

Vyhledávání informací v literárním textu, využití poznatků z jiných zdrojů

V hodinách literatury se běžně pracuje s různými čítankami / pracovními sešity, které obsahují otázky k ukázkám z literárních textů.

Jaké problémy se zde mohou vyskytnout?

Ondřej Hník uvádí, že v čítankách určených pro ZŠ „mnohé otázky, úkoly a náměty k činnostem nesměřují k chápání či hledání smyslu textu“. Například otázka k básni Karla Tomana Sur le pont d´Avignon „Kde stojí avignonský most a co ses z básně dozvěděl/a o jeho historii?“ (z čítanky pro 8. ročník ZŠ) se literárního aspektu textu vůbec netýká.[1]

Hník hodnotí jako problematické například následující typy otázek a úkolů v čítankách pro ZŠ (viz tabulku níže). Problematické jsou především tehdy, pokud nejsou doplněny otázkami motivujícími k hledání smyslu textu.

Typ otázky/úkolu

Problém

Použij slovo pirát v přeneseném významu.

Zaměření na jazyk, nikoli na literaturu.

Jak říkáme opakování veršů?

Zaměření pouze na výuku pojmů.

Zjisti co nejvíc věcí o autorovi a zpracuj o něm referát.

Námět k činnosti s malou mírou důvěry v to, že téma je možno pojmout jako zajímavý problém hodný řešení.

 • Žáci nedostávají k dispozici literární texty jako celky, ale pouze jako výseky.
 • Otázky k těmto výsekům pak zpravidla směřují zcela mimo literární text.
 • Tyto otázky se často zaměřují pouze na faktografii.

Jak lze tyto problémy řešit?

Cíl: Žáci si na základě získaných informací uvědomují, že četbu literárního textu není možné nahradit naučením se několika faktografických informací, například přítomných v rozboru díla na internetu.

Žáci si uvědomují, že výklad jednoho díla není izolovaná činnost, ale že k danému výkladu je vhodné využít i poznatků získaných při interpretacích jiných děl.

Žáci rozvíjejí mezipředmětové vztahy (například literatura a biologie).

Komentář z pohledu rozvoje digitální kompetence:

Žáci dostávají k dispozici literární text jako celek (ve formě pdf), a mohou si tedy uvědomit, že pracují pouze s jeho částí. Uvědomují si, že literární texty tvoří určité pomyslné sítě a že vyhledávání v nich například skrze zaměření na klíčová slova je díky internetu velice rychlé a užitečné.

Volitelně pracují s aplikací Mentimeter (pro úvodní brainstorming po položení badatelské otázky) nebo volně dostupnou recitací básně spolu s hudebním podkladem (například pro účely zatraktivnění práce s textem pocházejícím z historicky vzdálené epochy).

Pomůcky – pro žáky:

 • Vydání Máchova Máje dostupné zdarma jako e-kniha na stránkách Městské knihovny v Praze (https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/98/19/maj.pdf).
 • Volitelně zařízení pro přehrání nahrávky (mobilní telefon, tablet, PC, notebook)
 • Papír / poznámkový blok v mobilním telefonu / tabletu

Pomůcky – pro učitele:

 • Některá verze mýtu o Narcisovi, například elektronicky dostupný článek na webu Českého rozhlasu (zde k dispozici i audioverze): https://dvojka.rozhlas.cz/narcis-7548592
 • Volitelně i recitace úvodu I. zpěvu Máchova Máje v podání Jana Třísky z filmu Máj (2008), s hudebním podkladem v podání Support Lesbiens, dostupné například na YouTube
 • Volitelně zdarma dostupná aplikace Mentimeter

Popis činností:

 1. Uvedení tématu hodiny.
 2. Stručná kontextualizace – informace o autorovi (Karel Hynek Mácha) a díle (Máj).
 3. Recitace známých veršů z počátku I. zpěvu Máchova díla (v Pomůcce č. 1 na straně 9, až do verše „a sama k sobě láskou mřela“ včetně) – buď v podání učitele, žáka/ů, anebo například Jana Třísky (v tomto zdroji ale neúplné).
 4. Položení badatelské otázky: Co má Máchův Máj společného s antickými bájemi? Zdůrazníme, že žáci se mají zabývat pouze uvedenou částí I. zpěvu díla. Při volbě nižší úrovně obtížnosti lze žáky vyzvat k vyhledávání odpovědi na internetu, nicméně podotkneme, že odpovědi na podobné otázky tradiční internetové rozbory děl zpravidla neobsahují.
 5. Žáci pracují ve skupinách (po dvou nebo ve větších skupinách) a vymýšlejí řešení. Ve třídě je promítnuta uvedená část I. zpěvu díla (alternativně ji mají žáci vytisknutou na papírech anebo otevřenou v mobilních telefonech / tabletech). Alternativně otázku zadá učitel do aplikace Mentimeter.
 6. Na základě zpětné vazby od žáků následuje volba jednoho z následujících scénářů. (s různou úrovní obtížnosti):
 7. Žáci neidentifikovali podobnost Máje s antickými bájemi, učitel napomáhá indicií – žáci se mají soustředit na charakteristiku „lůny“ a následně zadat příslušná klíčová slova do vyhledávače, aby podobnost odhalili (například „několik slov z citace z Máje + antické báje“);
 8. Žáci identifikovali podobnost Máje s antickými bájemi, učitel vyzývá k vyhledání důvěryhodného zdroje o Narcisovi, získání informací souvisejících s různými významy slova „narcis/Narcis“ a srovnání mezi nimi;
 9. Žáci identifikovali podobnost Máje s antickými bájemi, učitel vyzývá k promýšlení Máchovy motivace k zařazení obrazu inspirovaného Narcisem do své básnické skladby.
 10. Žáci znovu pracují ve skupinách (po dvou nebo ve větších skupinách) a pracují na řešení na základě nově získaných poznatků. Každá skupina si stanoví svého mluvčího, kterého následně požádáme o prezentaci závěru (v případě většího množství skupin prezentuje pouze několik vybraných mluvčích). Alternativně skupiny zapisují závěry na učitelem připravené pracovní listy.
 11. Učitel může hodnotit žákovské odpovědi podle stupně obtížnosti. Může uvést vzorovou odpověď (viz 3. úroveň obtížnosti v tabulce níže), ale zdůrazní, že k takové odpovědi lze dospět až po přečtení celého díla a po seznámení se se základními informacemi o literárněhistorickém kontextu díla.

Příklad odpovědi

Úroveň obtížnosti

Máchův Máj odkazuje na Narcise.

Základní

Měsíc v Máchově Máji odkazuje na Narcise.

+ upřesnění

Měsíc v Máchově Máji odkazuje na Narcise. Je zde zobrazený jako nešťastně zamilovaná postava, což je postava typická pro literární směr, do kterého Máchovo dílo patří (romantismus).

+ funkce v rámci celého díla a literárněhistorického kontextu

12. Žáci reflektují hodinu ze svého pohledu.

Doporučené zdroje:

 • HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. ISBN 9788024649597.
 • PYNSENT, Robert B., POSPÍŠIL, Jan, ed. Ďáblové, ženy a národ: výbor z úvah o české literatuře. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1363-5.
 • https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/98/19/maj.pdf
 • https://dvojka.rozhlas.cz/narcis-7548592
 • [1] HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, s. 46-47. ISBN 9788024649597.

Reflexe

Postřehy z ověřování v praxi:

 1. Žáci sice zpravidla používají digitální technologie každodenně, to ale automaticky neznamená, že nemají potíže například s vyhledáváním důležitých informací ve vyhledávači typu Google. Učitel může s jednotlivými dvojicemi konzultovat přesné znění zadaných klíčových slov do vyhledávače.
 2. Žáci mohou mít obtíže s rozpoznáním důvěryhodnosti zdroje. Toto téma vydá na samostatnou lekci, nicméně ve stručnosti je možné do hodiny zakomponovat například ve formě výzvy k ověření nalezené informace alespoň ze dvou zdrojů.

Literatura a použité zdroje

[1] – HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2021. 179 s. ISBN ISBN 9788024649597.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu