Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Chasidské příběhy nejen rabiho Nachmana
Odborný článek

Chasidské příběhy nejen rabiho Nachmana

10. 5. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.

Anotace

Následující text obsahuje doporučení pro kolegyně a kolegy vyučující český jazyk a literaturu, jak podpořit úspěšnost svých nových žaček a žáků přicházejících coby uprchlíci před ruskou agresivní válkou z Ukrajiny. Jedním z důležitých duchovních směrů, který mimo jiné ukazuje na evropskost, tedy kulturní pluralitu Ukrajiny, je právě chasidismus. Tento text ale nebude o hnutí jako takovém, ale přináší ukázku, jak je možno se žáky analyzovat důležitý prvek chasidského odkazu, tedy povídku a moudrost. Text obsahuje dva pracovní listy a sám je metodickým výkladem, jak s těmito pracovními listy pracovat.

Nejprve tedy něco málo o chasidském náboženském hnutí. [1]

O chasidech

Název chasidismus označuje charismatické hnutí lidové zbožnosti Židů, které vzniklo na území Ukrajiny v 18. století, v době náboženské nejistoty po brutálních pogromech proruského kozáckého vůdce Bohdana Chmelnického, jehož oběťmi se stalo asi 40 tisíc východoevropských Židů, a po rozčarování z falešných mesiášských hnutí Šabtaje Cviho a Jakoba Franka, která značně podkopala autoritu rabínů jakožto duchovních vůdců židovského národa ve východní Evropě.

Charismatické – výraz poukazuje na to, že chasidé projevovali svou víru výrazně, veřejně, byli vidět a slyšet

Pogrom – je to jedno z několika slov, jímž ruština obohatila světové jazyky, jak uvádí Martin C. Putna v knize Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity [2]. Pogrom byla plošná genocida páchaná na židovském obyvatelstvu na území dnešního Ruska, Běloruska, Ukrajiny a východního Polska, které Židé tradičně obývali

Mesiášské hnutí – mesiáš je židovský výraz pro spasitele – Židé věří, že se naplní proroctví a velký král je jednou vyvede z otroctví a navrátí jejich panství v Izraeli a Judsku; židé tradičně nepřijímají víru křesťanů, že mesiášem byl Ježíš Kristus

 

Chasidismus hlásal v protikladu k tehdejšímu většinovému východoevropskému judaismu především radost z každodenního konání, kladl důraz na intenzivní náboženský prožitek, jehož člověk může dosáhnout pouze celým odevzdáním se a přilnutím k Bohu. Chasidé také nezřídka propadali během modliteb extatickému vytržení. Podle chasidismu proniká Boží přítomnost (Šechina) celým světem a pro zbožného člověka je všechno dílo Hospodinovo; základním chasidským postojem je proto radost a pokora.

Kontrolní otázka, pokud bude učitel pracovat s tímto výchozím textem:

 1. Označte v textu větu obsahující informaci, čím se liší chasidský přístup k životu na tomto našem světě od běžného přístupu židovských věřících.
 2. Napište krátký text (4 minuty), jímž se pokusíte vysvětlit, jak tomuto rozdílu rozumíte.
 3. Přečtěte si své texty v menších skupinách a diskutujte o případných rozdílných názorech, na něž při čtení a diskusi narazíte.

 

Chasidismus je příkladem lidového mysticismu a často se uvádí jako zatím poslední živoucí směr v judaismu, v jehož ideologii hraje velkou roli kabala. Mezi chasidy se kabalistické spisy, zvláště pak Zohar a spisy týkající se extatické a prorocké kabaly, těšily a těší velké oblibě.

Bude-li vyučující zamýšlet pracovat s tímto textem, doporučuji, aby žáci hledali sami s využitím (vlastních) digitálních zařízení s připojením k internetu informace o kabale a tvořili o ní nějaký vlastní systém poznámek a vysvětlivek, který umístí na sdílené digitální prostředí s možností připojení pro každého žáka třídy (Google Classroom, MS Teams apod.).

Žáci by měli hledat odpovědi na otázky:

 1. Co je to kabala, čím se vyznačuje?
 2. Proč je/není kabala zajímavá pro nás dnes a pro konkrétní žáky?
 3. Co by je ještě zajímalo a budou si to studovat sami, například v dějepisu.

 

Chasidé a psané dílo

Sbírky chasidské literární tvorby dnes běžně vycházejí v českém jazyce i v ukrajinštině. Donedávna to však příliš představitelné nebylo… Učitel v evokační části ukáže na chasidské zvyky a historii Židů žijících ve východní Evropě do roku 1945. Může k tomu využít vlastní zdroje, já doporučuji tyto dva:

 1. článek o chasidských oslavách Když rabíni tančí. Chasidi slavili na Ukrajině Nový rok číslo 5778. Budou se prý mít dobře [3]
 2. dokumentární film o Ukrajině Ukrajino, nezlob se Martina C. Putny [4], který obsahuje v kapitole o Oděse pasáž o chasidismu na západní Ukrajině (v čase 39:52–42:43 min.)

Žáci si mají utvořit představu o chasidech, jejich moudrosti a literárních písemných památkách, zejména humorných. V následující části výuky se již budou zabývat vlastními texty. Moje doporučení je pracovat s následujícími dvěma texty. Účelem či pedagogickým záměrem není jen motivovat žáky původem z Ukrajiny a z České republiky ke vzájemnému poznávání. Dalšími cíli je zvýšit sebevědomí ukrajinských žáků na vlastní jedinečnou kulturní a literární tradici a dějiny a učit se všichni společně analyzovat literární památky v rovině tematicko-motivické výstavby, kompozice, zejména týkající se závěrů pro chasidskou tradici typických krátkých textů a kulturního kontextu.

Ukázka první – Povídka o skromném králi

První text, k němuž je možno stáhnout si také pracovní list, je o tajemném králi vládnoucím ještě tajůplnější zemi močálů. Povídka se nazývá Povídka o skromném králi. [5] Text jsem vybral také proto, že při dobrém vedení učitelem umožní žákům nalézt také aktualizace této povídky v naší současné krizi – aby žáci původem z Ukrajiny viděli, že i z hrůz války si lze za určitých okolností dělat svým způsobem legraci. Povídka je sice spíše mimočasovým paradoxem, ale určitý aktualizační potenciál podle mne nese.

S povídkou je dobré pracovat po evokaci, např. viz výše. Následovat může buďto tiché čtení individuálně se sdílením ve skupině, nebo tiché čtení po částech řízené učitelem a jeho otázkami. Cílem je povšimnout si typických chasidských motivů a rozklíčovat závěr, pointu tohoto krátkého příběhu. Žáci by měli odhalit, že mudrc umenšuje skromnost tajemného vladaře zkorumpované země tím, že jej vychvaluje. S pokročilejšími třídami či zvídavějšími dětmi je záhodno bavit se o vlastním vtipu povídky: že mudrc, aby krále spatřil, jej jako skromného vlastně také korumpuje, byť ne penězi, ale právě svým ohromným vychvalováním jeho velikosti.

Tento vtip je pro chasidské Židy typický. Sami vědí, že většina obyčejných lidí, zejména žijících v autoritářských režimech, nemá šanci dostat se blíže k mocným jinak, než právě lísáním a úplatky. Takto vtipkují, že i ten sebelepší autoritářský monarcha takovému korumpování podlehne. Legrace není nepodobná disidentskému humoru, který známe z pražské tzv. Křižovnické školy a u Václava Havla. Jedná se o hyperrealismus, z nějž se stává pohádka nebo mýtus.

Toto vše učitel může se žáky probrat, uzná-li to za vhodné. Minimem toho, co by žáci měli zažít, je vztah moudrého a zvědavého a zamyslet se nad smyslem mudrcova triku. Žáci se mohou pokusit o aktualizaci, jak by se mudrc mohl chovat dnes. Popřípadě napsat paralelní povídku na podobné téma.

Povídka o obětavém rabim Avigdoru Halberstamovi Svatá chuť

Povídku Svatá chuť čerpám z internetového přepisu chasidské moudrosti, sbírky Rabiho Rami Shapiro, Chasidské povídky. [6] Tato povídka je moudrost zapsaná v krátkém příběhu podobně jako nalezneme židovskou moudrost ve starozákonní knize Přísloví a jinde v rámci biblického kánonu, talmudských vyprávěních či sbírkách chasidské literární tradice. Také při rozboru této povídky se se žáky zaměříme zejména na motivy, jimiž se chasidský humor liší od našeho, a zejména na pointu.

Žáci mohou přemýšlet nad zobrazenou obětavostí vysoce postaveného židovského činitele v prostých konturách, jež prezentuje povídka, a současně si aktualizačně připomenout obětavost, nezištnost pomoci a skromnost všech, která se v aktuální krizi spojené s válkou na Ukrajině ukazuje. Učitel se žáky se tedy při analýze a hodnocení tohoto textu nevyhne hodnotám. Ty může se žáky shrnout pomocí nějaké z metod vhodných k reflexi, jež uvádíme v pracovním listu. Sám autor textu doporučuje krátké volné psaní na téma obětavosti (do sta slov) a jejich prezentace dobrovolníků nahlas ve třídě.

Poděkování

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám za vaši úžasnou práci s takto narychlo vzniklou výzvou. Věřím, že i tento můj skromný příspěvek a hlavně vzájemný respekt a každodenní spolupráce nejen pomůže ukrajinským dětem, aby si zvykli v novém prostředí, ale aby se zde mohli učit s respektem ostatních a s určitou hrdostí na svůj původ. To by mohlo pomoci jejich českým spolužákům, i Vám kolegové, při jejich vedení ve třídě a společném učení.

[1] Informace čerpám primárně z článku na webu Wikipedie o chasidismu (dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chasidismus) a doplňuji je o další informace.

[2] Praha: Vyšehrad, 2015.

[3] Dostupný z: https://wave.rozhlas.cz/kdyz-rabini-tanci-chasidi-slavili-na-ukrajine-novy-rok-cislo-5778-budou-se-pry-6481040.

[4] Dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=oMNwLgDbgP0.

[5] Slova rabiho Nachmana. Chasidské příběhy. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 117–121.

[6] Rabi Rami Shapiro. Chasidské povídky. Volvox Globator, 2006, s. 94. Dostupné z: https://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Shapiro-ChasidskePovidky.pdf.

Literatura a použité zdroje

[1] – PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7429-534-8.
[2] – Chasidismus. 2022. [cit. 2022-5-7]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Chasidismus].
[3] – Když rabíni tančí. Chasidi slavili na Ukrajině Nový rok číslo 5778. Budou se prý mít dobře. 2017. [cit. 2022-5-7]. Dostupný z WWW: [https://wave.rozhlas.cz/kdyz-rabini-tanci-chasidi-slavili-na-ukrajine-novy-rok-cislo-5778-budou-se-pry-6481040].
[4] – CUNZ, Martin; PIFKO, Raphael. Slova rabiho Nachmana. Chasidské příběhy. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2002. 168 s. ISBN 80-7021-526-7.
[5] – PUTNA, Martin C. Ukrajino, nezlob se. 2016. [cit. 2022-5-7]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=oMNwLgDbgP0].
[6] – SHAPIRO, Rabi Rami. Chasidské povídky. 2006. [cit. 2022-5-7]. Dostupný z WWW: [https://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Shapiro-ChasidskePovidky.pdf].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
1.88 MB
Dokument
Pracovní list 1: Povídka o skromném králi (Word)
pdf
1.78 MB
PDF
Pracovní list 1: Povídka o skromném králi (PDF)
docx
19.53 kB
Dokument
Pracovní list 2: Svatá chuť (Word)
pdf
719.73 kB
PDF
Pracovní list 2: Svatá chuť (PDF)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

PaedDr. Markéta Pastorová
13. 5. 2022, 08:18
5 z 5
Inspirativní, obzory rozšiřující!
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce