Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Diskuzní a metodické listy pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí a kybernásilí
Odborný článek

Diskuzní a metodické listy pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí a kybernásilí

Anotace

Materiál Diskuzní a metodické listy pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí a kybernásilí se zabývá definicí sexuálního násilí a genderově podmíněného (kyber)násilí, vysvětluje, proč je důležité se této problematice věnovat na školách, a ve své praktické části předkládá metodické poznámky určené lektorujícím pro správné vedení dvou druhů workshopů. Příručka může sloužit jako zdroj důležitých informací, ale bez patřičného školení neumožňuje plnohodnotné vedení představených workshopů.

Sexuální násilí a genderově podmíněné kybernásilí v číslech

Sexuální a genderově podmíněné kybernásilí jsou ve společnosti rozšířené jevy, které se nevyhýbají ani dětem a školnímu prostředí. Podle FRA – Agentury Evropské unie pro základní práva (2014) se s některou z forem sexuálního nebo fyzického násilí setkala každá třetí Češka starší patnácti let. Podobné závěry přináší i výzkum organizace Persefona, podle kterého se se sexuálním násilím nebo obtěžováním setkalo 39 % Čechů a Češek, přičemž s některou ze závažných forem sexuálního násilí se setkala necelá desetina dospělé české populace. Více jak třetina respondentů a respondentek se pak s některou z forem fyzického, psychického nebo sexuálního násilí setkala už před 15. rokem věku (Persefona, 2016; Persefona, 2016, říjen 5). 

Sexuální násilí se děje ženám, mužům i transgender osobám a stejně tak mezi osobami násilí páchajícími najdeme osoby všech genderových identit. Statisticky jsou však nejčastějšími oběťmi sexuálního násilí ženy a nejčastějšími pachateli muži. I to je důvod, proč hovoříme o genderově podmíněném násilí. Jedná se totiž o násilí, které je úzce spojeno s genderovým uspořádáním společnosti a souvisejícími stereotypy.

Co se týká kybernásilí, výzkum České děti v kybersvětě, do něhož se zapojilo přes 27 000 dětí a mladistvých z celé České republiky, ukazuje, že s nějakou formou kybernetické agrese se v roce 2018 setkalo více jak 40 % dotázaných (Kopecký & Szotkowski, 2019). Podle dat FRA (2014) se s nějakou formou kybernetického sexuálního obtěžování, jako je třeba obdržení nevyžádaných e-mailů nebo SMS se sexuálně explicitním obsahem, setkalo 11 % Evropanek a 7 % Češek. Vzhledem ke stále rostoucímu času, který lidé tráví u obrazovek a na sociálních sítích, lze předpokládat, že prevalence genderově podmíněného kybernásilí se zvyšuje.

Násilí představuje zásadní zásah do důstojnosti člověka a způsobuje obětem kromě fyzické újmy i dlouhodobé psychické komplikace, jako jsou deprese, úzkosti, problémy se spánkem, problémy s navazováním a udržováním vztahů, ztrátu sebevědomí apod. (FRA, 2014; proFem, 2019), které obětem výrazně snižují kvalitu života. Oběti sexuálního obtěžování mají kvůli své negativní zkušenosti tendence stahovat se z veřejné sféry, což jim brání naplno využít svůj potenciál a realizovat se podle svých potřeb a možností. 

Zásadní význam primární prevence 

Vzhledem k rozšířenosti jevů sexuálního násilí a genderově podmíněného kybernásilí je důležité, aby se v této oblasti vedla primární prevence již na základních školách. Děti a dospívající, kteří mají dostatek informací o sexuálním násilí a kybernásilí, jsou lépe vybaveni k tomu, aby rozpoznali projevy těchto nežádoucích jevů, aby uměli chránit své hranice a především aby respektovali hranice druhých osob. Otevřená komunikace rovněž podporuje potenciální oběti v tom, aby si svou zkušenost nenechávaly pro sebe, ale aby se dokázaly svěřit a vyhledat odbornou pomoc. 

V zemích, v nichž se o sexuálním násilí otevřeně mluví a kde jsou nastaveny mechanismy podpory obětí a adekvátní tresty pro pachatele či pachatelky, je zpravidla uváděna také vyšší prevalence sexuálního násilí. Důvodem je právě to, že lidé včetně mladistvých dokážou lépe rozpoznat projevy sexuálního násilí a mají větší důvěru v to, že nahlášení činu povede k jeho řádnému prošetření. V České republice se podle odhadů stane ročně 12 000 znásilnění, avšak pouze 5 % z nich je nahlášených. Právě i nízký počet nahlášených případů je důkazem toho, že je nutné v této oblasti provádět důkladnější osvětu.

Je nepostradatelnou rolí vyučujících o tématu své žáky a žákyně vzdělávat a aktivně se vymezovat vůči jevům genderové stereotypizace vedoucí k sexuálnímu násilí. Mladí lidé mají potřebu objevovat svět vztahů, sexu a sexuality a testovat svoje hranice i hranice druhých. Škola je místo, kde děti a mladí lidé takové vztahy navazují nejčastěji, a proto je nutné, aby zde získávali potřebné dovednosti ke zdravému a bezpečnému sociálnímu a intimnímu životu.

Genderově podmíněné násilí v českých strategických, legislativních a kurikulárních dokumentech 

Podpora pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti a základních lidských práv jsou obecnými cíli vzdělávání stanovenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obecně má tedy vzdělávání vést k podpoře rovnosti žen a mužů, včetně prevence genderově podmíněného násilí.

Česká republika se k potírání násilí, včetně genderově podmíněného násilí, zavázala v řadě mezinárodních dokumentů, jako jsou Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Prevence těchto forem násilí je také vnitrostátní prioritou vlády ČR vyjádřenou např. ve Strategii rovnosti žena mužů na léta 2021–2030, Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022 nebo Plánu podpory rovnosti žen a mužů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021–2024

Prevence sexuálního násilí je rovněž obsažena v rámcových vzdělávacích programech. Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví se věnuje i výchově k reprodukčnímu zdraví a ochraně před sexuálním zneužíváním. S genderově podmíněným kybernásilím souvisí dále průřezové téma Mediální výchova. 

Diskuzní a metodické listy pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí a kybernásilí

Materiál Diskuzní a metodické listy pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí a kybernásilí (dále jako „příručka“) vznikl v rámci projektu Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí (LP-PDP8-001), který realizuje Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky ve spolupráci se spolkem Konsent za finanční podpory Fondů EHP/Norských fondů 2014-2021. Příručka slouží pro interní vzdělávání lektorů a lektorek zapojených do výše uvedeného projektu. V praxi je doplněna o skupinové školení vedené koordinátorkami lektorského týmu a o povinný náslech workshopu vedený již zkušenou lektorskou dvojicí. Školení, osobní konzultace, společné reflexe a náslech jsou důležitou součástí přípravy pro kvalifikované vedení workshopů popsaných v metodických listech.

Ve své teoretické části se příručka zabývá definicí sexuálního násilí a genderově podmíněného (kyber)násilí, vysvětluje, proč je důležité se této problematice věnovat na školách a jakou má prevence genderově podmíněného násilí institucionální podporu. Věnuje se dále společenským a kulturním souvislostem, které umožňují existenci zmíněných typů násilí. Praktickou část příručky tvoří metodické poznámky určené lektorujícím pro správné vedení dvou druhů workshopů pro děti a mládež ve věku ideálně 12–16 let (případně starší), popisuje způsob komunikace se studujícími a představuje klíčové teze linoucí se oběma workshopy, jako je důležitost souhlasu a respektu v intimních vztazích. Jak je to se souhlasem názorně ukazuje vtipné video, které je zařazeno do preventivní lekce Tea Consent – souhlas jako čaj. Více praktických informací a tipů najdete v připojené příloze.

Příručka může sloužit jako zdroj důležitých informací, ale bez patřičného školení neumožňuje plnohodnotné vedení představených workshopů. 

V případě jakýchkoliv dotazů k příručce se obracejte na Lenku Grünbergovou, odbornou garantku z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, na e-mailu: grunbergova.lenka@vlada.cz.

Diskuzní a metodické listy pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí a kybernásilí naleznete v příloze tohoto článku. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.89 MB
PDF
Diskuzní a metodické listy pro práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sexuálního násilí a kybernásilí

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Grünbergová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.