Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nearpod – zapojte žáky do interaktivních prezentací
Odborný článek

Nearpod – zapojte žáky do interaktivních prezentací

Anotace

Článek se zaměřuje na možnosti využívání aplikace Nearpod ve výuce. Článek popisuje, jak je možné s tímto digitálním nástrojem vyučovat a v čem je možné spatřovat jeho přednosti pro aktivní učení žáků. To na základě zkušenosti autora s využitím různých funkcí interaktivní prezentace Nearpod ve výuce konkrétního tématu na druhém stupni základní školy. Na konkrétním příkladu z výuky je ilustrováno, jak je možné s aplikací pracovat ve fázi evokace, uvědomění a reflexe (E-U-R).

Nearpod představuje digitální nástroj, který může pomoci přinést interaktivitu a zpětnou vazbu do prezentačně zaměřených výukových lekcí. Dává žákům příležitost k interakcím a okamžité zpětné vazbě tím, že jim umožňuje kreslit do obrázku či schématu, odpovídat na anketní otázky, sdílet komentáře či obrázky na nástěnce, řešit kvíz či soutěžit se spolužáky ve znalostní hře obdobně jako v aplikaci Kahoot! S využitím virtuálních exkurzí v aplikaci se můžeme s žáky vydat zkoumat konkrétní místa v Čechách i zahraničí. Kromě těchto aktivit je možné v Nearpodu žákům zprostředkovat názorná videa a animace a na základě nich jim pokládat kvízové či otevřené otázky.

Učitelé mohou s žáky komunikovat osobně nebo čistě on-line a zároveň sledovat reakce žáků v reálném čase. To žákům umožňuje převzít odpovědnost za své učení a nejen pasivně sledovat prezentaci řízenou učitelem pro celou třídu. Žáci mohou k danému tématu klást otázky, dělat poznámky nebo se zapojit do diskuze. To vše umožňuje žákům se aktivně zapojit do výuky. Přínosem pro učitele je pak okamžitá zpětná vazba o pokroku v učení každého žáka.

Možnou nevýhodou při využívání Nearpodu je to, že učitelům může zabrat více času se s nástrojem seznámit natolik, aby jej dokázali efektivně využívat s jeho rozmanitými funkcemi. Dalším omezením může být i limitovaný počet zapojených žáků a omezená kapacita pro ukládání prezentací v bezplatné verzi Nearpodu. Přesto však je pro běžnou výuku ve škole bezplatná verze dobře využitelná.

Ukázka možného využití Nearpodu ve výuce

V dalším textu se z obecného popisu toho, co Nearpod je a co ve výuce umožňuje, podíváme na ukázky vybraných funkcí Nearpodu, které jsem využil v přírodopisu při výuce tématu eroze a zvětrávání v devátém ročníku. Jde pouze o ukázku využití aplikace na konkrétním tématu, nicméně dané funkce jsou dobře využitelné i v jiných předmětech a tématech, a to v různých fázích výuky, jako je evokace, uvědomění a reflexe.

Žáci měli ve dvojicích k dispozici jeden počítač, spolupracovali tedy na řešení prezentovaných úkolů. Hlavní otázkou celé lekce bylo: „Jak a proč se mění zemský povrch?“ V úvodní aktivitě šlo o to vyvolat předchozí znalost žáků o tom, jak se v průběhu let mění Země. Žáci se proto ve dvojici zamýšleli nad tím, v čem je planeta Země jiná, než byla před miliony lety. Vlastní úvahy pak sdíleli na společné Nearpod nástěnce.

Obrázek 1: Úvahy žáků nad možnými důvody dlouhodobě působících změn planety Země sdílené ve funkci Collaborate Board

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

V další aktivitě jsme se zaměřili na video znázorňující 3D model zemského povrchu. Žáci pozorovali, k jakým konkrétním změnám v rámci modelu došlo a co dané změny způsobilo. V navazující otevřené otázce žáci na základě pozorování vyplňovali odpovědi jako například:

  • „Zemský povrch se zmenšil (hory hlavně). Způsobilo to asi počasí a nějaké vnější geologické jevy.“
  • „Prší tam voda, která poté zamrzá a zvětšuje svůj objem a tím drolí horniny, nebo odplavuje volnou hlínu a tím ničí pohoří.“

Obrázek 2: 3D model zemského povrchu se zobrazením různých vnějších a vnitřních geologických dějů

Autor díla: Lifeliqe

V další aktivitě žáci podnikli virtuální exkurzi na španělské pobřeží, kde z různých pohledů zkoumali místní geologické útvary vzniklé erozí. Úkolem bylo na základě pozorování popsat a nakreslit, co je to eroze a co ji může způsobovat. Vlastní obrázek a popis eroze zpracovali s využitím funkce Nearpod Draw It, která umožnuje kreslit a doplňovat do původních obrázků či kreslit nové obrázky. Výtvory žáků jsme poté sdíleli s celou třídou, jejich autoři je objasňovali svým spolužákům (i učiteli).

Obrázek 3: Ukázka z pohledu na španělskou pláž s útvary, které vznikaly působením eroze. Žáci si místo prohlíželi rotací o 360 stupňů ve všech směrech

Autor díla: Jakub Holec

Obrázek 4: Ukázka práce žáků ve funkci Nearpod Draw It

Autor díla: Sebastian a Adam, žáci ZŠ Kunratice

Po pozorování eroze v konkrétním místě žáky prezentace odkázala na text o erozi v National Geographic. V úvodních odstavcích článku vyhledávali informace o tom, jaké přírodní jevy způsobují vznik eroze. Svá zjištění následně využili při řešení jednoduchého kvízu, kde označovali hlavní erozní činitele.

Při závěrečné reflexi měli žáci za úkol vyhledat obrázek zachycující erozi a k němu popsat, co pravděpodobně způsobilo erozi na obrázku. Obrázek i s popisem umístili na společnou nástěnku (funkce Collaborate Board).

Obrázek 5: Závěrečná nástěnka, do které žáci doplňovali vyhledané obrázky eroze a krátký popis její příčiny

Autor díla: Žáci ZŠ Kunratice

Přínos aplikace Nearpod spatřuji především v tom, že na rozdíl od běžné statické prezentace nepředává žákům pouze hotové informace, ale že podporuje žáky k vlastní aktivitě. Učitel pak získá okamžitou zpětnou vazbu o tom, jak se žáci zapojují do učení a jak danému tématu porozuměli. Toto bylo cenné především v době on-line výuky, kde bylo zapojení všech žáků častým problémem výuky na dálku. Aplikace je zároveň dobře využitelná i v běžné školní výuce, ve které pracujeme s prezentací a chceme, aby pracovali i žáci.

Níže uvádím odkazy na moji prezentaci k erozi a zvětrávání ve verzi (1) v náhledu a ve verzi (2) k editaci pro případné úpravy a využití ve výuce.

(1) https://app.nearpod.com/?pin=6A7F9EA9DDC74611A41CADA69718058F-1

(2) https://np1.nearpod.com/sharePresentation.php?code=0790b5bb1e274956aa7c89ea11f941b5-1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít